Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GEOINVEST D.O.O.
Sedež ali naslov: DIMIČEVA 16
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1613731000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki:
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izved delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zakljenjeni kovinski omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo plač, nadomestil plač, obračunavanju dohodnine, obračunih odtegljajev, za uveljavljanje pravic iz invalidsko pokojninskega zavarovanja – M -4 / M- 8 uveljavljanje pravic iz zdravstvenega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca o stroški dela vsebuje naslednje podatke: • podatki o delavcu: ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), datum nastopa dela, delovna doba, možno število ur (polni ali krajši delovni čas), številko osebnega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; • podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač ki bremenijo delodajalca, bruto nadomestila plač v breme drugih, bruto izplačila na podlagi uspešnosti, bonitete; neto izplačila: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom; podatki o delovnem času: skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, • podatke o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, odtegljaji delavca; • podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje, davek na izplačane plače; plačani prispevki delojemalca, plačana akontacija dohodnine.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v osebni mapi in registratorju, v zaklenjeni omari v računovodstvu, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo evidence plač. Prostor, v katerim se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 16.08.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o dijakih in študentih, ki opravljajo obvezno praktično delo in delo preko študentskega

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (UL št. 40/06), 13., 14. in 15. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki in študenti, ki opravljajo obvezno praktično delo in delo preko študentskega servisa
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje praktičnega dela in delo preko študentskega servisa.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, podatki o šoli, ki jo obiskuje, datum pričetka in prenehanja dela, številka osebnega računa, podatki o delovni sposobnosti razvidni iz zdravstvenih pregledov pri pooblaščenem zdravniku.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v personalnih mapah v registratorju v zaklenjeni omari v računovodstvu, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence in evidence plač. Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 16.08.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam