Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: S CENTER D.O.O.
Sedež ali naslov: DOBJA VAS 198
Poštna številka: 2390
Kraj: RAVNE NA KOROŠKEM
Matična številka: 1599143000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. PLAČE ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izračun in izplačilo plač in drugih prejemkov, za druge namene določene po zakonu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -identifikacijski podatki( ime in priimek, EMŠO, davčna številka ), osebni podatki ( datum in kraj rojstva, bivališče, družinski člani, davčne olajšave, delovno mesto, izobrazba, strokovna usposobljenost, ocenitev in razporeditev, delovna doba, številka osebnega računa, delovni čas ), mesečni obračun plače - ure in vrednost ( redno delo, dodatki, nadomestila v breme podjetja, nadomestila v breme drugih izplačevalcev, podaljšan delovni čas, višina drugih prejemkov iz delovnega razmerja in povračil stroškov v zvezi z delom, zneski odtegljajev
 • Uporabniki zbirke: Podjetje S CENTER d.o.o., pravne in fizične osebe, za katere daje vlogo oz.soglasje delavec, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do računalniške aplikacije Kadrovska evidenca in Plače je varovan s sistemom uporabniškega imena in gesla; prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter nastala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih; preko sistema obveznega vnosa varnostne šifre za vstop v poslovno stavbo imajo dostop do poslovnih prostorov samostojnega podjetnika izven delovnega časa samo pooblaščene osebe; dostop do osebnih podatkov imejo le pooblaščeni delavci, ki delajo na področju obračuna plač in kadrovske evidence.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. DELO PREK ŠTUDENTSKIH SERVISOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, dijaki na počitniškem delu in delu preko študentskega servisa
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za spremljanje in obračun dela
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki ( ime in priimek, EMŠO,datum rojstva, davčna številka, kraj, občina, državljanstvo, naslov stalnega bivališča, telefonska številka, datum začetka dela, podatki o strokovni izobrazbi in znanjih ).
 • Uporabniki zbirke: Podjetje S CENTER d.o.o., drugi uporbniki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Napotnice in obračunski listi so shranjeni v zaklenjenih omarah, dostop do osebnih podatkov imajo samo pooblaščene osebe v računovodstvu podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Kupci in dobavitelji

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji podjetja S CENTER d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vzpostavljanje stikov s kupcem oz.dobaviteljem
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki( ime in priimek predstavnika kupca oz,dobavitelja, izobrazba oz. naziv , zaposlitev ), drugi podatki v skladu z zakonom
 • Uporabniki zbirke: Podjetje S CENTER d.o.o., drugi uporabniki v skladu u Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do računalniških aplikacij je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel, pogodbe o medsebojnem sodelovanju so shranjene v varovanih in zaklenjenih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. OSEBNI AVTOMOBILI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri podjetju S CENTER d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun kilometrin in drugih povračil stroškov pri opravljenih službenih poteh.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki ( ime in priimek, matična številka ), registerska številka vozila.
 • Uporabniki zbirke: Podjetje S CENTER d.o.o., drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do vodenja evidenc imajo za to pooblaščene osebe, pogodbe in podatki o osebnih avtomobilih ter ostala dokumentacija z osebnimi podatki je shranjena v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. DELOVNA SREDSTVA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci pri podjetju S CENTER d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vodenje evidence uporabnikov delovnih sredstev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki ( ime in priimek, matična številka, šifra delovnega mesta ), telefonska številka, mobitel
 • Uporabniki zbirke: Podjetje S CENTER d.o.o., drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop za vodenje evidence podatkov imajo za to pooblaščene osebe, dostop do računalnišle aplikacije je varovan z uporabniškimi imeni in gesli, pogodbe in podatki o delovnih stedstvih ter ostala dokumentacija z osebnimi podatki je shranjena v varovanih poslovnih prostorih podjetja S CENTER d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. ZAPOSLENI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju S CENTER d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravice iz delovnega razmerja, za namene statistike, za druge namene določene v zakonih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki ( ime in priimek, spol, EMŠO, davčna številka, kraj, občina, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča, telefonska številka, fotografija ), podatki o zdravstvenem stanju / invalidnost ( zdravstvene omejitve za delo, kategorija invalidnosti, začetek, opravljeni zdravniški pregledi - datum in vrsta pregleda ), podatki o zaposlitvi ( datum vstopa v družbo, podatek o zavarovalni, pokojninskih ter posebnih dobah ) podatki o strokovni izobrazbi in znanjih ( strokovna izobrazba, poklic, smer šolske izobrazbe, strokovna usposobljenost, podatki o funkcionalnem in specialnem znanju, udeležni na različnih oblikah izpopolnjevanja,..
 • Uporabniki zbirke: podjetje S CENTER d.o.o., drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov Kadr ima samo za to pooblaščena oseba, dostop do računalniške aplikacije Kadri je varovan z uporabniškimi imeni in gesli, personalne mape so shranjene v zaklenjenih omarah in varovanih prostorih samostojnega podjetnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. DRUŽINSKI ČLANI ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Družinski člani zaposlenih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obračun dohodnine, za odmero dopusta delavca, za odmero starševskega dopusta, za obračun nadomestil za nego in varstvo otroka, zdravstveno zavarovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o vzdrževanih družinskih članih, ki so zavarovani po delavcu ( ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, sorodstveno razmerje, bivališče )
 • Uporabniki zbirke: Podjetje S CENTER d.o.o., drugi uporabniki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov ima le za to pooblaščena oseba, dostop do računalnišle aplikacije Kadri je varovana z uporabniškimi imeni in gesli, personalne mape so shranjene v zaklenjenih omarah v varovanih prostorih podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka PLAČE ZAPSOLENIH, zbirka ZAPOSLENI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. POŠKODBE PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri podjetju, ki so se na delu poškodovali
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Prijava poškodbe pri delu za to pooblaščenim osebam, prijava poškodbe pri delu na Zavod za zdravstveno zavarovanje, za nameme statistike, za analizo vzrokov poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki ( ime in priimek, spol, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča, zakonski stan ), podatki o zdravstvenem zavarovanju, invalidnosti ( zdravstvene omejitve za delo, kategorija invalidnosti, začetek, opravljeni zdravniški pregledi - datum in vrsta pregleda; podatki o zaposlitvi ( datum vstopa v družbo, podatek o zavarovalni in pokojninski dobi, podatek o delovnem mestu ), podatki o strokovni izobrazbi, podatki iz vsebine pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Podjetje S CENTER d.o.o., BVD Ravne d.o.o., drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov imajo samo za to pooblaščene osebe, podatki so shranjeni v zaklenjenih omarah in varovanih poslovnih prostorih podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. ISKALCI ZAPOSLITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki se prijavljajo na razpisana delovna mesta, osebe, ki iščejo zaposlitev in oddajo prošnjo za zaposlitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja, za selekcijo kadrov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacisjki podatki ( ime in priimek, kraj, občina, državljanstvo, naslov, telefonska številka, mobitel ), podatki o zdravstvenem stanju / invalidnosti, podatki o dosedanjih zaposlitvah, podatki strokovni izobrazbi in znanjih.
 • Uporabniki zbirke: Podjetje S CENTER d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v zaklenjenih omarah v varovanih poslovnih prostorih podjetja, dostop do podatkov imajo samo za to pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam