Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): MERVAR SANDI S.P.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): FOERSTERJEVA 10
Naziv ali firma: MS TEHNIKA, MERVAR SANDI S.P.
Sedež ali naslov: FOERSTERJEVA 10
Poštna številka: 8000
Kraj: NOVO MESTO
Matična številka: 5570438000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri samostojnem podjetniku
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ter sistema socialnega zavarovanja in varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, stalno bivališče, začasno bivališče, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo, občina bivanja,št. osebne izkaznice, osebni račun, poklic, stopnja izobrazbe, vrsta zaposlitve; redno po kolektivni pogodbi,redno po individualni pogodbi, honorarno, stimulacija, minulo delo , dodatek na stalnost, naziv delovnega mesta, vrsta dela po kolektivni pogodbi, delovna doba, letni dopust, izkoriščen letni dopust, preostali letni dopust, število vzdrževanih otrok, število vzdrževanih odraslih oseb, podatki o vzdrževanih družinskih članih: ime in priimek EMŠO, sorodstveno razmerje
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve - Statistični urad RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni direktorja upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščeni delavec, ki vodi kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni z internim pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri samostojnem podjetniku
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač - Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek,občina stalnega bivanja, EMŠO, davčna številka, opravljene ure, režijsko delo, letni dopust, izredni plačan dopust,nadurno delo, boleznine v breme delodajalca, boleznine v breme zavoda, delovna uspešnost, dodatek na delovno dobo, nočno delo, nedeljsko in praznično delo, bonitete, ljubilejne nagrade, odpravnine, regres za letni dopust, prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za starševsko varstvo, prispevek za zaposlovanje, prispevek za poškodbe,prispevek za stanovanjsko izgradnjo, prispevek za izobraževanje delavcecv,davek od osebnih prijemkov, povračilo za materialne stroške, krediti, članarine, administrativne prepovedi
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve - Davčna urad RS-Statistični urad RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebnih mapah v zaklenjeni omari v pisarni direktorja, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščeni delaveci ki vodi kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni z internim pravilnikom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o usposabljanju delavcev iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri samostojnem podjetniku
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, delovno mesto, datum usposabljanja, datum veljavnosti potrdila, številka podrdila, potrdilo o usposobljenosti, periodičnost
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec upravljavca zadolžen za kadrovske evidence, izvajalec usposabljanja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v registratorju v zaklenjeni omari v pisarni direktorja. Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščeni delavec, ki vodi kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatko so določeni z internim pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki, iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji samostojnega podjetnika
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti za potrebe poslovanja: za zagotavljnje pravilnosti in točnosti iz naslova davčnih zakonov in računovodskih standardov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv, davčna številka, identifikacijska številka, naslov: pošta, kraj , država, številka telefona, e-mail, številka transakcijskega računa.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavec upravljavca, Ministrstvo za finance RS, Davčni urad RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računi se hranijo v registratorjih, ki se nahajajo v zaklenjenih omarah v pisarni direktorja, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do računov imajo pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni z internim pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osbnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam