Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): KRISTIJAN SKUTNIK
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): GORTINA 68, 2366 MUTA
Naziv ali firma: PEKARNA SEZAM, SKUTNIK KRISTIJAN S.P.
Sedež ali naslov: GORTINA 68
Poštna številka: 2366
Kraj: MUTA
Matična številka: 5933250000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. PLAČE ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri samostojnem podjetniku.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izračun in izplačilo plač in drugih prejemkov, -za druge namene določene po zakonu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -identifikacijski podatki (ime in priimek, EMŠO, davčna številka), -osebni podatki (datum in kraj rosjtva, bivališče, družinski člani, davčne olajšave, delovno mesto, izobrazba, strokovna usposobljenost, ocenitev in razporeditev, delovna doba, številka osebnega računa, delovni čas), -mesečni obračun plače - ure in vrednosti (redno delo, dodatki, nadomestila v breme podjetja, nadomestila v breme drugih izplačevalcev, podaljšan delovni čas, -višina drugih prejemkov iz delovnega razmerja in povračil stroškov v zvezi z delom, -zneski odtegljajev.
 • Uporabniki zbirke: Samostojni podjetnik Skutnik Kristijan, -pravne in fizične osebe, za katere daje vlogo oz. soglasje delavec, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do računalniške aplikacije Plače je varovan s sistemom gesla, prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se nahaja v zaklenjenih omarah in varovanih poslovnih prostorih samostojnega podjetnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. KUPCI IN DOBAVITELJI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelja samostojnega podjetnika Skutnik Kristijana.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vzpostavljanje stikov s kupcem oz. dobaviteljem.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki (ime in priimek predstavnika kupca oz. dobavitelja, izobrazba oz. naziv, zaposlitev), drugi podatki v skladu z zakonom.
 • Uporabniki zbirke: Samostojni podjetnik Skutnik Kristijan, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do računalniških aplikacij je varovan s sistemom gesel, pogodbe o medsebojnem sodelovanju so shranjene v varovanih in zaklenjenih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. ZAPOSLENI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri samostojnem podjetniku.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja, -za namene statistike, -za druge namene določene v zakonih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -identifikacijski podatki (ime in priimek, spol, EMŠO, davčna številka, kraj, občina, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča, telefonska številka), -podatki o zdravstvenem stanju/invalidnosti, -opravljeni zdravniški pregledi, -podatki o zaposlitvi (datum začetka, podatek o zavarovalni, pokojninski ter posebnih dobah), -podatki o strokovni izobrazbi in znanjih, -podatki o opravljenih tečajih iz higienskega minimuma.
 • Uporabniki zbirke: -samostojni podjetnik Skutnik Kristijan, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov o zaposlenih je varovan s sitemom gesla, personalne mape so shranjene v zaklenjenih in varovanih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. DRUŽINSKI ČLANI ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Družinski člani zaposlenih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -za obračun dohodnine, -za odmero dopusta delavca, -za odmero starševskega dopusta, -za obračun nadomestil za nego in varstvo otroka, -za zdravstveno zavarovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -podatki o vzdrževanih družinskih članih, ki so zavarovani po delavcu (davčna številka, EMŠO, naslov stalnega bivališča, sorodstveno razmerje)
 • Uporabniki zbirke: -samostojni podjetnik Skutnik Kristijan, -drugi uporabniki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: -dostop do podatkov imajo le za to pooblaščene osebe, dostop do računalniške aplikacije je varovan s sitemom gesla, personalne mape so shranjene v zaklenjenih in varovanih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam