Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PACORINI LTD D.O.O.
Sedež ali naslov: Vojkovo nabrežje 38
Poštna številka: 6000
Kraj: Koper
Matična številka: 0005290104
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 27. člen ZVOP-a
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oz. do izpolnitve pogodbenih obveznosti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-a
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, naslov prebivališča, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba in usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja, datum sklenitve in datum ter razlog prenehanja delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za varstvo pri delu - zavarovalnica Vzajemna, - Adriatic Slovenica zavarovalna družba in - drugi uporabniki v skladu z ZVOP-om
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v delavčevi osebni mapi v zaklenjeni vodotesni ognjevarni omari v računovodstvu upravljalca. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalnikih je kodiran, dostop do njih pa imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe Pacorini, sprejet dne 1.9.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-a
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. L. RS, št. 40/06), 18. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, - zagotavljanje statističnega spremljanja in - za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-a
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -me in priimek, - podatki o številu ur, - skupno število opravljenih ur, - opravljene nadure, - neopravljene ure, zakatere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, - neopravljene ure, zakatere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organov, - opravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe Pacorini, - Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS in - drugi uporabniki v skladu z ZVOP-om oz. z drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni računovodstva družbe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1.9.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-a
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o usposabljanju iz varstva pri delu in požarne varnosti ter preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. L. RS, št. 56/99 in 64/01)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu in požarne varnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oz do izpolnitve pogodbenih obveznosti delavca
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov po 30. in 32. členu ZVOP-a
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, datum pričetka dela, podatki o izobrazbi in strokovni usposobljenosti, , opis del in nalog z vidika varstva pri delu, roki usposabljanj in preizkusa znanja za varno opravljanje dela, podatki o sami izvedbi usposabljanj in preiskusa znanja ter ugotavljanje znanja s področja varstva pri delu in požarne varnosti vključno z dokumentacijo programa in seznama oseb, ki so vodile usposabljanje in preizkus znanja (ime in priimek, strokovna usposobljenost in izobrazba, funkcije in poklic, ki ga opravlja)
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe Pacorini, - izvajalec usposabljanja Zavod za varstvo pri delu in - drugi uporabniki v skladu z ZVOP-om
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Preizkusi znanja in potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v zaklenjeni omari v tajništvu družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1.9.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-a
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. L. RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač, - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva ter - zagotavljanje statističnega spremljanja in inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev iz 30. in 32. člena ZVOP-a
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Podatki o delavcu: ime in priimek, EMŠO, rojstni podatki, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča (če ga delavec ima), izobrazba, št. TRR-ja na katerega se izplačuje plača in ostali prejemki. 2. Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca - Plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbooz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca. - Zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač. - Izredno izplačilo, ki ne predstavlja redne mesečne plače: bruto izplačilo na podlagi delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja. - Neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in izredna plačila): plače, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo. 3. Podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela. 4. Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: - Prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za starševsko varstvo ter za zaposlovanje. - Plačani prispevki v breme zavarovanca: za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za za zdravstveno zavarovanje, za starševsko varstvo ter za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe Pacorini, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS in - drugi uporabniki v skladu z ZVOP-om
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v računovodstvu družbe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran in ga imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1.9.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-a.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam