Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA D.D.
Sedež ali naslov: VINARSKA CESTA 005
Poštna številka: 5271
Kraj: VIPAVA
Matična številka: 5150035000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra delavca, ime in priimek, dekliški priimek, datum rojstva, datum smrti, spol, stan, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega prebivališča (hišna številka, pošta, enotna šifra kraja), državljanstvo, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, vzrok za prenehanje, predhodne zaposlitve (datum začetka, datum konca, sedež, delovna doba), poklic, izobrazba, družinski člani (priimek, ime, davčna številka, EMŠO, sorodstvo, rojstni datum, spol, ali je vzdrževan), tečaji, delovno mesto (datum pogodbe, številka, šifra delovnega mesta, delovno razmerje -redno delo, pripravnik, pogodba o delu, delovno razmerje za določen čas/nedoločen čas), status invalidne osebe.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška evidenca je zaščitena z osebnim geslom, personalne mape se nahajajo v zaklenjenih omarah, v zaklenjenih prostorih. Postopki in ukrepi so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O INVALIDNI OSEBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci - invalidi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, uveljavljanje pravice posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra delavca - matična številka, priimek in ime, EMŠO, poslovna enota oziroma sektor, kategorija invalidnosti, odločba ZPIZ-a, prerazporeditev na ustrezno delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška evidenca, dostop z osebnim geslom. Zavarovanje osebnih podatkov je določeno v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O UPOKOJENCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upokojojenci družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum upokojitve
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška evidenca, dostop z osebnim geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA NEZGOD PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, udeleženi v nezgodi pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic posameznika na katerega se osebno podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, poslovna enota oziroma sektor, vrsta poškodbe, lokacija (na delu, na poti na delo/z dela), datum
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška evidenca, dostop z osebnim geslom. Zavarovanje osebnih podatkov je določeno v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi kinjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA DOLŽNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja oziroma njihovi pravni nasledniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, podlaga obveznih zdravstvenih zavarovanj, lastništvo premičnin oziroma nepremičnin, lastništvo vrednostnih papirjev, transakcijski račun
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška evidenca zaščitena z osebnim geslom, ročna evidenca se hrani v zaklenjenih omarah v zaklenjenem prostoru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA PLAČ IN DRUGIH PREJEMKIH IZ DELOVNEGA RAZMERJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela, pisna privolitev posameznika, pogodbeno razmerje,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi, poslovni partnerji po podjemnih in avtorskih pogodbah,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in Priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, (povezana evidenca z matično evidenco zaposlenega), članstvo sindikata, TRR, relacija prihoda na delo
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, DURS, AJPES, ZPIZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška evidenca je zaščitena z osebnim geslom, ostala papirna dokumentacija je shranjena v zaklenjenih omarah, v zaklenjenih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela ...
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, naslov, davčna številka, EMŠO
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška evidenca je zaščitena z osebnim geslom, ostala zbirka osebnih podatkov je shranjena v zaklenjeni omari in zaklenjenih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, matična šifra zaposlenega
 • Uporabniki zbirke: ZPIS, ZZZS,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška evidenca je zaščitena z osebnim geslom, ostala zbirka osebnih podatkov je skranjena v zaklenjenih omarah, zaklenjenih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA ŠTEVILK MOBILNIH TELEFONOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatek se vodi na podlagi privolitve posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi - za potrebe organizacije dela
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Številka telefona, številka mobilnega telefona
 • Uporabniki zbirke: Vodja proizvodnje in njegovi namestniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Ročna evidenca se hrani v zaklenjeni omari. Postopki in ukrepi so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam