Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ADRIA LAB LABORATORIJSKA DIAGNOSTIKA D.O.O.
Sedež ali naslov: PARMOVA ULICA 053
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5767687000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca podatkov o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu (zaposleni za določen čas, zaposleni za nedoločen čas, pripravniki).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja, • posredovanje podatkov ZPIZ-u, ZZZS-ju in drugim pooblaščenim uporabnikom, • pridobivanje licence za opravljanje dejavnosti s strani Ministrstva za zdravje, • izdelava statistični poročil, analiz poslovanja ipd.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki z obrazcev M-1 in M-2: vrsta prijave- zaradi sklenitve delovnega razmerja ali zaradi spremembe RŠZ oz. delovnega časa, ime in sedež zavezanca za prispevek, matična števila PRS, registrska številka zavezanca (ZZZS jo določi ob prijavi), šifra dejavnosti, registrska št. prij. potrebe po delavcu, EMŠO, državljanstvo-slovensko (tujci se morajo za prijavo osebno zglasiti na ZZZS), priimek, ime, (stalno prebivališče- ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država), (začasno prebivališče- ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država), iztek veljavnosti začasnega prebivališča v RS (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, datum pričetka (dan, mesec, leto), vzrok prenehanja, datum prenehanja (dan, mesec, leto), datum ter kraj prijave in odjave, delovni/ zavarovalni čas (ur na teden), delovno razmerje, št. delovnega dovoljenja, datum izteka zav. pogojev/ del. dovoljenja (dan, mesec, leto), izmensko delo, šolska izobrazba (končana šola), naziv poklicne/ strokovne izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe, naziv delovnega mesta, opis dela, poklic, ki ga opravlja, poslan v državo, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, vrsta invalidnosti, opomba, kraj in datum vložitve prijave, vložnik ter datum prejema obrazca in oseba ZZZS, ki je obrazec prejela, • podatki z obrazca M-3: ime in sedež zavezanca za prispevek, matična števila PRS, registrska številka zavezanca, šifra dejavnosti, registrska št. prij. potrebe po delavcu, vzrok spremembe, datum spremembe (dan, mesec, leto), EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, (stalno prebivališče- ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država), (začasno prebivališče- ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država), iztek veljavnosti začasnega prebivališča v RS (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, datum pričetka (dan, mesec, leto), delovni/ zavarovalni čas (ur na teden), delovno razmerje, št. delovnega dovoljenja, datum izteka zav. pogojev/ del. dovoljenja (dan, mesec, leto), izmensko delo, šolska izobrazba (končana šola), naziv poklicne/ strokovne izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe, naziv delovnega mesta, opis dela, poklic, ki ga opravlja, poslan v državo, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, vrsta invalidnosti, opomba, kraj in datum vložitve spremembe, vložnik, datum prejema in oseba ZZZS, ki je obrazec prejela. • pogodba o zaposlitvi: ime, priimek, naslov (stalno / začasno), EMŠO, davčna številka, datum rojstva, TRR, določen / nedoločen čas, delovno mesto, izobrazba, višina plače, število dni dopusta, delovno mesto; • podatki iz osebne izkaznice: priimek, ime, spol, datum rojstva, državljanstvo, datum veljavnosti, številka osebne izkaznice, stalno prebivališče, upravna enota, EMŠO / PIN, datum izdaje; • fotokopija bančne kartice: številka kartice, veljavnost kartice, podatki o banki; • podatki o delavcu potrebni za obračun plače: priimek, ime, naslov, davčna številka, datum in kraj rojstva, EMŠO, državljanstvo, datum nastopa dela, podatki o minulem delu, podatki o povračilu potnih stroškov, odtegljaji, krediti, administrativne prepovedi, TRR; • prošnja, CV: priimek, ime, naslov, datum in kraj rojstva, državljanstvo, podatki o minulem delu, izobrazba, druga znanja in kompetence; • potrdilo o doseženi izobrazbi: priimek, ime, datum rojstva, serijska številka študentske izkaznice, datum izdaje potrdila, podatki o ustanovi in izobraževalnem programu; • obrazec – dokazilo o izobrazbi: izobrazba (datum, ime, priimek, poklic, rojstni datum, naziv izobrazbe, od, do, kraj, diploma; poklicni življenjepis (od, do, podjetje, delovno mesto); dodatna znanja; datum, podpis; • podatki o zaposlenih: priimek, ime, naslov, davčna številka, datum in kraj rojstva, EMŠO, državljanstvo, datum nastopa dela, podatki o minulem delu, podatki o povračilu potnih stroškov, odtegljaji, krediti, administrativne prepovedi, TRR, podatek o višini bruto plače; • podatki iz matrike – pooblastila: pooblaščeni (ime, priimek, delovno mesto), pooblastilo izdal (ime, priimek, delovno mesto), predmet oziroma obseg pooblastila; • obrazci opisi dela in naloge: ime, priimek, delovno mesto, obveznosti in naloge;
 • Uporabniki zbirke: • zunanje računovodstvo, • matično podjetje, • Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, • Inšpektor za delo, • izvajalec shranjevanja mesečnih varnostnih kopij podatkov, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka personalnih map se hrani v pisarni. Dostop do poslovnih prostorov upravljavca osebnih podatkov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imata direktor družbe in namestnik direktorja. • Pisna zbirka podatkov iz matrike pooblastila se hranijo v pisarni. Dostop do poslovnih prostorov upravljavca osebnih podatkov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imata direktor družbe in namestnik direktorja. • Elektronska zbirka podatki iz matrike pooblastila se hrani na podatkovnem polju prenosne delovne postaje direktorja družbe. Dostop do podatkov ima direktor družbe. • Elektronska zbirka podatkov o zaposlenih se hrani na podatkovnem polju prenosne delovne postaje direktorja družbe. Dostop do podatkov ima direktor družbe. • Elektronska zbirka podatki Obrazci opisi dela in naloge se hrani na podatkovnem polju prenosne delovne postaje direktorja družbe. Dostop do podatkov ima direktor družbe. • Varnostna kopija podatkov shranjenih na delovni postaji direktorja se hrani na podatkovnem polju v okviru prenosne naprave za shranjevanje podatkov. Dostop do podatkov ima direktor družbe. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca podatkov o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje delavca, • za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za določeno delovno mesto oziroma pogojev za pridobitev dovoljenja, • uveljavljanje dopusta za opravljanje izpitov po Zakonu o delovnih razmerjih, • uveljavljanje odškodninskih zahtevkov do delavcev, ki jih je delodajalec napotil na izobraževanje, pri čemer so prekršili pogodbo o izobraževanju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • obrazec – izobraževanje zaposlenih: udeleženec, izobraževanje, termin, podpis; • obrazec – uvajanje novega delavca: ime in priimek zaposlenega, izobrazba, področje uvajanja, datum (od – do), odgovorna oseba (ime, priimek, podpis), opombe, vodja oddelka (ime, priimek, podpis), vodja laboratorija (ime, priimek, podpis); • pogodba o izvajanju usposabljanja za specializacijo: ime, priimek specializanta, ime, priimek mentorja, ustanova, datum rojstva, ustanova zaposlitve; • potrdila o udeležbi / certifikat: datum izobraževanja, mesto izobraževanja, naslov izobraževanja, znesek, ime, priimek udeleženca; • računi za izobraževanja: datum izobraževanja, mesto izobraževanja, naslov izobraževanja, znesek, ime, priimek udeleženca.
 • Uporabniki zbirke: • zunanje računovodstvo, • FURS, • zunanja revizijska hiša, • hoteli za namestitve, • vzdrževalec programske rešitve, • sistemski administrator, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Obrazec – izobraževanje zaposlenih se hrani v pisarni. Dostop do poslovnih prostorov upravljavca osebnih podatkov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imata direktor družbe in namestnik direktorja. • Pogodba o izvajanju usposabljanja za specializacijo, Potrdila o udeležbi/certifikat se hrani v personalni mapi v pisarni. Dostop do poslovnih prostorov upravljavca osebnih podatkov imajo vsi zaposleni.. Dostop do podatkov imata direktor družbe in namestnik direktorja. • Prejeti računi v zvezi z izobraževanjem se hranijo na podatkovnem polju strežnika. Dostop do podatkov ima direktor, zaposlena oseba v laboratoriju pooblaščena za izdajo računa, zaposlena oseba v laboratoriju pooblaščena za vodenje administracije. • Prejeti računi v zvezi z izobraževanjem se v pisni obliki hranijo na lokaciji pogodbenega obdelovalca. Postopki in ukrepi za varstvo osebnih podatkov se urejajo v krovni pogodbi z izvajalcem, v aneksu k njej oz. v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Varnostne kopije podatkov se hranijo na podatkovnem polju strežnika na lokaciji pogodbenega obdelovalca. Postopki in ukrepi za varstvo osebnih podatkov se urejajo v krovni pogodbi z izvajalcem, v aneksu k njej oz. v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca podatkov o vzdrževanih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • otroci delavcev, zaposlenih pri upravljavcu in drugi vzdrževani družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • olajšava za dohodnino, • odmera letnega dopusta, • obdarovanja otrok zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz obrazca MF_DURS obr. DOHZAP št. 7: - davčni zavezanec (zaposlen pri upravljavcu): ime in priimek davčnega zavezanca, podatki o bivališču, naselju, ulici, hišni št., poštni številki, - vzdrževani družinski član: ime in priimek, leto rojstva, stalno prebivališče (ulica, hišna št., pošta), davčna št., EMŠO, sorodstveno razmerje. • seznam otrok za potrebe obračuna davka pri obdarovanju otrok: ime in priimek otroka, ime in priimek zaposlenega, davčna številka, datum rojstva.
 • Uporabniki zbirke: • ZZZS, • Center za socialno delo, • FURS, • zunanje računovodstvo, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o otrocih se hrani na podatkovnem polju prenosne delovne postaje direktorja družbe. Dostop do podatkov ima direktor družbe. • Varnostna kopija podatkov shranjenih na delovni postaji se hrani na podatkovnem polju v okviru prenosne naprave za shranjevanje podatkov. Dostop do podatkov ima direktor družbe. • Pisna zbirka podatkov iz obrazca MF_DURS obr. DOHZAP št. 7 se v pisni obliki hranijo na lokaciji pogodbenega obdelovalca. Postopki in ukrepi za varstvo osebnih podatkov se urejajo v krovni pogodbi z izvajalcem, v aneksu k njej oz. v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca podatkov o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih in o boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • delavci, zaposleni pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljalcu (študenti, dijaki, napoteni delavci, praktikanti itd. po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic, ki jih za primer poškodb pri delu, kolektivnih nezgod, nevarnih pojavov, ugotovljenih poklicnih boleznih in boleznih v zvezi z delom določa zakonodaja, • statistične analize (interne).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Prijava nezgode-poškodbe pri delu (obrazec ER-8): Podatki o delodajalcu: naziv, naslov(ulica, hišna številka, poštna koda in kraj), matična številka, šifra dejavnosti, registrska številka, število zaposlenih,. Podatki o poškodovancu: ime in priimek, spol(moški/ženski/ni podatka), državljanstvo(neznano/slovensko/neslovensko iz EU/ neslovensko izven EU), enotna matična številka občana, datum rojstva, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, delovni čas, poklic ki ga opravlja, koliko ur je delal ta dan pred nezgodo, Podatki o nezgodi: datum prijave (dan, mesec, leto), datum nezgode(dan, mesec, leto), ura nezgode, kje se je nezgoda pripetila (ni podatka/na običajnem delovnem mestu/začasno delovno mesto v isti enoti/ službena pot ali delovno mesto v drugi enoti/ pot na delo/ pot z dela/ drugo), vrsta poškodbe (lažja/hujša/ kolektivna /smrtna), kraj nezgode(ulica, hišna številka, poštna koda in kraj), narava poškodbe, poškodovani del telesa, delovno okolje, delovni proces, specifična aktivnost v času nezgode, vzrok nezgode, način poškodbe, materialni povzročitelj, kratek opis nezgode, ali je bila nudena prva pomoč (da/ne/ni podatka), pričakovani bolniški stalež (do vključno 3 dni/ 4 dni ali več), kdo je opravil oziroma bo opravil interno raziskavo, Podatki o prijavitelju: ime in priimek, telefon, delovno mesto, podpis odgovorne osebe delodajalca, žig, evidenčna številka pri delodajalcu, Podatki o poškodovancu: ime in priimek, datum poškodbe (dan, mesec, leto), naslov bivališča (kraj, občina, ulica), poročilo osebnega zdravnika: priimek, ime in šifra zdravnika, naziv in naslov zdravstvene organizacije, ki izdaja poročilo o poškodbi, diagnoza poškodbe in šifra iz MKB, zunanji vzrok poškodbe, ali ima poškodovanec neko bolezen, ki je imela za posledico to poškodbo (da/ne/neznano), ali ima poškodovanec psihične ali fizične težave, ki so vplivale na nastanek poškodbe (da/ne/neznano), opis dogodka po izpovedi poškodovanca, datum, žig, podpis zdravnika,
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, ZZZS, • Inšpektorat za delo RS, • osebni (lečeči) zdravnik, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o poškodbah pri delu (ER-8 obrazci) se hrani v pisarni. Dostop do poslovnih prostorov upravljavca osebnih podatkov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imata direktor družbe in namestnik direktorja. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca podatkov o preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011), • kandidati, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje varnega delovnega okolja za delavca, • zagotavljanje nemotenega delovnega procesa, • izvajanje preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskimi predpisi, • plačilo zdravstvenega pregleda.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila sprejeta izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, zdravstvene omejitve delavca na posameznem delovnem mestu, pripombe delodajalca), • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), • napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljavcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, pripombe delodajalca), • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu).
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, • osebni zdravnik, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o zdravstvenih pregledih se hrani v pisarni. Dostop do poslovnih prostorov upravljavca osebnih podatkov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imata direktor družbe in namestnik direktorja. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljalcu (študenti, dijaki, napoteni delavci, praktikanti itd po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011), • izobraževanje in seznanjanje z novostmi na področju varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz seznama o opravljanju izpitov iz varstva pri delo: poslovni sektor, ime, priimek, naziv delovnega mesta, naziv delovnega mesta ( v angleščini), zadnji datum opravljanja izpita, datum veljavnosti izpita; • potrdilo o opravljenem izpitu: ime, priimek, rojstni datum, naziv delovnega mesta, datum opravljanja izpita, datum veljavnosti izpita.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji izvajalec za varnost in zdravje pri delu, • revizija, • Inšpekcija za delo, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o opravljenem usposabljanju (testiranje preko spleta) za varno delo se nahaja na podatkovnem polju strežnika pogodbenega obdelovalca podatkov. Postopki in ukrepi za varstvo osebnih podatkov se urejajo s pogodbo z izvajalcem pogodbe oz. aneksom. • Pisna zbirka potrdil o opravljenem usposabljanju za varno delo se hrani v pisarni. Dostop do poslovnih prostorov upravljavca osebnih podatkov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imata direktor družbe in namestnik direktorja. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca podatkov o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto, • osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto: izbira kandidata na objavljeno prosto delovno mesto, • osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno: evidentiranje oseb, ki iščejo zaposlitev zaradi morebitnih potreb upravljavca po zaposlitvi oseb z izobrazbo oziroma delovnimi izkušnjami, ki ustrezajo iskalcu zaposlitve.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, naslov, poštna številka, kraj, datum prijave, življenjepis;
 • Uporabniki zbirke: • Zavod RS za zaposlovanje, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o iskalcih zaposlitve se hrani v pisarni. Dostop do poslovnih prostorov upravljavca osebnih podatkov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imata direktor družbe in namestnik direktorja. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca podatkov o izvajanju strokovne prakse študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • študentje, napoteni s strani visokošolskih zavodov, • dijaki, napoteni s strani srednješolskih zavodov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvajanje praktičnega pouka študentov/dijakov in izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja med upravljavcem, izobraževalno institucijo in študentom/dijakom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz pogodb sklenjenih z izobraževalnimi ustanovami: ime in priimek študenta/dijaka, naslov, naziv izobraževalne ustanove, šolsko leto, obseg praktičnega usposabljanja, datum pričetka praktičnega usposabljanja, datum prenehanja praktičnega usposabljanja.
 • Uporabniki zbirke: • izobraževalna institucija, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o praktikantih se hrani v pisarni. Dostop do poslovnih prostorov upravljavca osebnih podatkov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imata direktor družbe in namestnik direktorja. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca podatkov o plačah, potnih nalogih in drugih mesečnih izplačilih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki imajo z upravljavcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obračun in nakazilo plač za zaposlene, • letno poročanje ZPIZ za pokojninsko zavarovanje, • mesečno letno poročanje FURS-u za dohodnino, • mesečno poročanje ZZZS v zvezi z refundacijo boleznin, • povračilo stroškov udeležbe pri različnih aktivnostih institucij, ki potem krijejo stroške udeležbe zaposlenih (civilna zaščita, sodišča- porotniki, ministrstvo za obrambo - vojaške vaje, ipd.), • vodenje odbitkov, • plačilo in knjiženje stroškov, • plačilo potnih stroškov, • posredovanje sindikatom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz plačilne liste: Ime, Priimek, Naslov stalnega bivališča, Kontaktni naslov za vročanje, Številka TRR, Znesek izplačila, Delovna doba, Dopust, Odtegljaji, Izpis izrabe delovnega časa za potrebe obračuna plač: Priimek, Ime, Organizacijska enota, Enote, Oddelki, Pododdelki, Datum, Ura (od – do); • podatki na obrazcu o prejemu podpisne liste: podatki o delodajalcu, datum, plačno obdobje, šifra delavca, priimek in ime, podpis; • podatki o prisotnosti na delovnem mestu: ime in priimek, dan v mesecu, ura prihod, ura odhoda; • podatki o izrabi delovnega časa: ime in priimek, število delovnih dni, dopust, bolniška, nadure, prevoz na delo, opombe, podpis, • evidenca dopusti: ime in priimek, datum; • evidenca o stimulaciji: ime in priimek, mesec, znesek; • potni nalogi: ime, priimek, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, kraj dela, čas odhoda, čas prihoda, način prevoza, znamka in registrska številka osebnega vozila, namen službene poti, cilj službene poti, zaporedna številka in datum potnega naloga;
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, • ZZZS, • FURS, • zunanje računovodstvo, • matično podjetje, • revizija, • pravni svetovalec, • inšpektor za delo, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz plačilne liste in podatkov iz obrazca o prejemu podpisne liste se hrani v pisarni. Dostop do poslovnih prostorov upravljavca osebnih podatkov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imata direktor družbe in namestnik direktorja. • Pisna zbirka podatkov o prisotnosti na delovnem mestu se hrani v pisarni. Dostop do poslovnih prostorov upravljavca osebnih podatkov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imata direktor družbe in namestnik direktorja. • Pisna zbirka podatkov evidenca dopusti se hrani v pisarni. Dostop do poslovnih prostorov upravljavca osebnih podatkov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imata direktor družbe in namestnik direktorja. • Pisna zbirka podatkov kopij potnih nalogov se hrani v pisarni. Dostop do pisarne ima zaposlena oseba v laboratoriju pooblaščena za izdajo računa, zaposlena oseba v laboratoriju pooblaščena za vodenje administracije, direktor, namestnik direktorja. Dostop do podatkov ima zaposlena oseba v laboratoriju pooblaščena za izdajo računa, zaposlena oseba v laboratoriju pooblaščena za vodenje administracije, direktor, namestnik direktorja. • Potni nalogi (originali), Prejeti računi v zvezi z uporabo mobilnega telefona se v pisni obliki hranijo na lokaciji pogodbenega obdelovalca. Postopki in ukrepi za varstvo osebnih podatkov se urejajo v krovni pogodbi z izvajalcem, v aneksu k njej oz. v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov evidence o stimulaciji se hrani na podatkovnem polju prenosne delovne postaje direktorja družbe. Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema. Dostop do podatkov ima direktor družbe. • Varnostna kopija podatkov se hrani na podatkovnem polju v okviru prenosne naprave za shranjevanje podatkov. Dostop do podatkov ima direktor družbe. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca podatkov o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje podatkov o izrabi delovnega časa in časa dela delavcev, ki delajo na drugih pravnih podlagah za obračun izplačil, • obračun plačil, • nadzor nad bolniškim staležem, • nadzor nad porabljenim dopustom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o koriščenju porodniškega dopusta: ime in priimek, MDD, obdobje porodniškega dopusta, država zaposlitve, porodniški dopust (da/ne). • podatki o prisotnosti na delovnem mestu: ime in priimek, dan v mesecu, ura prihod, ura odhoda; • podatki o izrabi delovnega časa: ime in priimek, število delovnih dni, dopust, bolniška, nadure, prevoz na delo, opombe, podpis, • potrdila o odsotnosti z dela (bolniški stalež, krvodajalske akcije, odločbe o dopustu, bolniški listi, porodniška, službena odsotnost); • evidenca dopusti: ime in priimek, datum;
 • Uporabniki zbirke: • zunanje računovodstvo, • revizija, • Inšpektor za delo, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o koriščenju porodniškega dopusta se hrani v pisarni. Dostop do poslovnih prostorov upravljavca osebnih podatkov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imata direktor družbe in namestnik direktorja. • Pisna zbirka podatkov o prisotnosti na delovnem mestu se hrani v pisarni. Dostop do poslovnih prostorov upravljavca osebnih podatkov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imata direktor družbe in namestnik direktorja. • Pisna zbirka podatkov evidenca dopusti se hrani v pisarni. Dostop do poslovnih prostorov upravljavca osebnih podatkov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imata direktor družbe in namestnik direktorja. • Potrdila o odsotnosti z dela se v pisni obliki hranijo na lokaciji pogodbenega obdelovalca. Postopki in ukrepi za varstvo osebnih podatkov se urejajo v krovni pogodbi z izvajalcem, v aneksu k njej oz. v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca podatkov o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zdravstveno zavarovanje, invalidsko zavarovanje, zavarovanje za poškodbe pri delu dijaka oziroma študenta ter izpolnjevanje drugih obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice, • posredovanje podatkov FURS, • bodoče kadrovske potrebe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o prisotnosti na delovnem mestu: ime in priimek, dan v mesecu, ura prihod, ura odhoda; • podatki o študentih: ime, priimek, število ur; • napotnica - osebni podatki člana študentskega servisa: ime in priimek, davčna številka, rojstni datum, številka osebnega dokumenta; • podatki o opravljenem delu: količina, cena na enoto v eur, neto znesek, pavšalni znesek obveznega zdravstvenega zavarovanja. • prejeti računi v zvezi s študentskim delom: količina, cena na enoto v eur, neto znesek, pavšalni znesek obveznega zdravstvenega zavarovanja.
 • Uporabniki zbirke: • ZZZS, • FURS, • zunanji arhiv, • študentski servis, • sistemski administrator, • vzdrževalec programske rešitve, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o prisotnosti na delovnem mestu se hrani v pisarni. Dostop do poslovnih prostorov upravljavca osebnih podatkov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imata direktor družbe in namestnik direktorja. • Pisna zbirka podatkov o študentih, podatkov iz napotnice in podatkov o opravljenem delu se hrani v pisarni. Dostop do poslovnih prostorov upravljavca osebnih podatkov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imata direktor družbe in namestnik direktorja. • Prejeti računi v zvezi v zvezi s študentskim delom se v elektronski obliki hranijo na podatkovnem polju strežnika. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni v laboratoriju. Dostop do podatkov ima direktor, zaposlena oseba v laboratoriju pooblaščena za izdajo računa, zaposlena oseba v laboratoriju pooblaščena za vodenje administracije. • Elektronska zbirka podatkov o študentih se hrani na podatkovnem polju prenosne delovne postaje direktorja družbe. Dostop do podatkov ima direktor družbe. • Varnostna kopija podatkov se hrani na podatkovnem polju v okviru prenosne naprave za shranjevanje podatkov. Dostop do podatkov ima direktor družbe. • Prejeti računi v zvezi s študentskim delom se v pisni obliki hranijo na lokaciji pogodbenega obdelovalca. Postopki in ukrepi za varstvo osebnih podatkov se urejajo v krovni pogodbi z izvajalcem, v aneksu k njej oz. v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Varnostne kopije podatkov shranjenih v okviru aplikacije se hranijo na podatkovnem polju strežnika na lokaciji pogodbenega obdelovalca. Postopki in ukrepi za varstvo osebnih podatkov se urejajo v krovni pogodbi z izvajalcem, v aneksu k njej oz. v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca podatkov o uporabnikih mobilnega telefona, avtomobila oz. drugih sredstev danih v uporabo

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni, katerim je bila dana pravica uporabljati sredstva dana v uporabo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • nadzor nad delom zaposlenih in analiza stroškov povezanih z uporabo sredstev, • evidentiranje in morebitno uveljavljanje terjatev zoper zaposlene, katerim je sredstvo dano v uporabo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • priloga k potnem nalogu: datum, naziv, lokacija, odhod na delo, prihod z dela, ure na terenu, KM službeni, KM privat, KM na števcu začetni, KM na števcu končni, namen potovanja, cestnine, parkirnine; • zbirni račun o uporabi službenih mobilnih telefonov: GSM številka, UMTS številka, podatki o storitvah, podatki o znesku storitev;
 • Uporabniki zbirke: • zunanje računovodstvo, • vzdrževalec programske rešitve, • sistemski administrator, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz priloge o potnem nalogu se hrani v pisarni. Dostop do poslovnih prostorov upravljavca osebnih podatkov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imata direktor družbe in namestnik direktorja. • Prejeti računi v zvezi z uporabo mobilnega telefona se v elektronski obliki hranijo na podatkovnem polju strežnika. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni v laboratoriju. Dostop do podatkov ima direktor, zaposlena oseba v laboratoriju pooblaščena za izdajo računa, zaposlena oseba v laboratoriju pooblaščena za vodenje administracije. • Elektronska zbirka podatkov iz priloge o potnem nalogu se hrani na podatkovnem polju prenosne delovne postaje direktorja družbe. Dostop do podatkov ima direktor družbe. • Varnostna kopija podatkov se hrani na podatkovnem polju v okviru prenosne naprave za shranjevanje podatkov. Dostop do podatkov ima direktor družbe. • Prejeti računi v zvezi z uporabo mobilnega telefona se v pisni obliki hranijo na lokaciji pogodbenega obdelovalca. Postopki in ukrepi za varstvo osebnih podatkov se urejajo v krovni pogodbi z izvajalcem, v aneksu k njej oz. v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Varnostne kopije podatkov shranjenih v okviru aplikacije se hranijo na podatkovnem polju strežnika na lokaciji pogodbenega obdelovalca. Postopki in ukrepi za varstvo osebnih podatkov se urejajo v krovni pogodbi z izvajalcem, v aneksu k njej oz. v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca podatkov o reklamacijah storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • uporabniki oziroma plačniki storitev, • zaposleni, ki rešujejo pritožbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obdelava podatkov za namen sprejemanje pritožbe v zvezi z izvedenimi storitvami.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • obrazec za reševanje pritožb: ime, priimek, rojstni datum, datum , čas, ID pacienta, ime in priimek osebe, ki je pritožba sprejela oziroma obravnavala,
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov z obrazca za reševanje pritožb se hrani v pisarni. Dostop do poslovnih prostorov upravljavca osebnih podatkov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imajo direktor družbe, namestnik direktorja in (omejeno) ostali zaposleni v družbi. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca podatkov o vprašanjih posameznikov in odgovorih posameznikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • posamezniki, ki zastavijo vprašanje upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obdelava podatkov za namen priprave in posredovanja odgovora zainteresiranemu posamezniku.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz poštnega predala za prejemanje vprašanj in posredovanje odgovor: elektronski naslov, ime in priimek, predmet vprašanja, predmet odgovora, čas, datum, drugi podatki, ki jih posameznih posreduje oziroma razkrije.
 • Uporabniki zbirke: • sistemski administrator, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka vprašanj in odgovorov se hrani na podatkovnem polju strežnika. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni v laboratoriju. Do podatkovne baze v okviru klienta za odjem elektronske pošte imata direktor in namestnik direktorja. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca podatkov o poslovnih partnerjih (fizičnih osebah), kontaktnih osebah pri poslovnih partnerjih in potencialnih poslovnih partnerjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • poslovni partnerji, ki so fizične osebe, • kontaktne osebe pri obstoječih poslovnih partnerjih (pravnih osebah, npr. dobaviteljih), • kontaktne osebe pri potencialnih poslovnih partnerjih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • kontaktiranje za potrebe izvajanja pogodb, • zbiranje kontaktov za potencialno sklepanje pogodb, • pošiljanje anket, obvestil o dogodku, • preverjanje informacij o partnerju v skladu z zakonodajnimi zahtevami in internimi predpisi družbe, • izvajanje internih kontrol.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o poslovnih partnerjih – fizičnih osebah in kontaktnih osebah pri poslovnih partnerjih: ime, priimek, naslov elektronske pošte, naziv podjetja, telefonska številka, naziv delovnega mesta.
 • Uporabniki zbirke: • vzdrževalec programske rešitve, • sistemski administrator, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Podatki o poslovnih partnerjih – fizičnih osebah in kontaktnih osebah pri poslovnih partnerjih se hranijo na podatkovnem polju strežnika. Dostop do prostorov kjer je nameščen strežnik imajo vsi zaposleni v laboratoriju. Dostop do podatkov ima direktor, zaposlena oseba v laboratoriju pooblaščena za izdajo računa, zaposlena oseba v laboratoriju pooblaščena za vodenje administracije. Dostop do podatkov je varovan z digitalnim certifikatom in geslom. • Varnostne kopije podatkov shranjenih v okviru aplikacije se hranijo na podatkovnem polju strežnika na lokaciji pogodbenega obdelovalca. Postopki in ukrepi za varstvo osebnih podatkov se urejajo v krovni pogodbi z izvajalcem, v aneksu k njej oz. v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca podatkov o pacientih, laboratorijskih izvidih in poročanjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • pacienti samoplačniki, • napoteni pacienti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvajanje laboratorijskih testov in analize, • sporočanje nujnih in kritičnih rezultatov izvidov, • zagotavljanje arhiviranje dokumentacije, • izdaja računov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Splošni podatki: priimek, ime, številka, spol, datum rojstva, naslov, elektronski naslov, kartica zdravstvenega zavarovanja (številka KZZ), podatki o zdravniku, tip naročnika (samoplačniško, napotnica), datum odvzema, ura odvzema, opombe, tip preiskave, ime preiskave, cena preiskave v EUR, vrednost preiskav skupaj v EUR; Podatki o izvidih analize oziroma testa: tehnični parametri / analize testa; Sled izvajanja: nivo spremembe, naročilo/vzorec/preiskava, uporabnik spremembe, čas (datum in ura), tip spremembe, stara vrednost / nova vrednost, opis, operacija, tip izvida (končni, arhivski, duplikat, številka duplikata; • podatki iz izjave o posredovanju izvidov po elektronski pošti: ime, priimek, elektronski naslov, datum, podpis; • podatki iz seznama zdravnikov za obveščanje o kritičnih rezultatih: ime, priimek, kontaktni podatki; • podatki iz seznama urgentnih sporočanj: ime in priimek pacienta, ime in priimek prejemnika informacij, datum, čas, posredovani podatki; • podatki iz izpisa posameznega analizatorja: ime, priimek, ID, datum, čas in rezultat analize. • podatki iz zdravniških napotnic: naziv zdravnika (priimek, ime, ulica in hišna številka, poštna številka, kraj, številka zdravnika), zavarovana oseba (priimek, ime, datum rojstva, ulica in hišna številka, poštna številka, kraj, telefonska številka, elektronski naslov), veljavnost, obseg pooblastila, razlog obravnave, prednostni kriteriji, stopnja nujnosti, RDP, MKB, vrsta specialnosti napotnega zdravnika, kraj, datum žig, priimek in ime zavarovane osebe, datum pregleda, podatki o zdravniku; kratka opredelitev problema in specifično vprašanje, aktivni zdravstveni problemi, ključne najdbe pri kliničnem pregledu, ključni nenormalni laboratorijski izvidi, opravljanje diagnostične preiskave pred napotitvijo, potek dosedanjega zdravljenja.
 • Uporabniki zbirke: • vzdrževalec programske opreme, • sistemski administrator, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Podatki o pacientih in laboratorijskih izvidih se hranijo na podatkovnem polju strežnika. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni v laboratoriju. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni (vpogled), dodatne pravice so urejene za zaposlene v skladu z izobrazbo, izkušnjam in dodeljenimi pooblastili (pravice do potrjevanja pravilnosti izvida). • Pisna zbirka Seznam zdravnikov za obveščanje o kritičnih rezultatih, Seznam urgentnih sporočanj, Izjave o posredovanju izvidov po elektronski pošti se hrani v prostorih laboratorija. Dostop do poslovnih prostorov upravljavca osebnih podatkov imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni. • Pisna zbirka zdravniških napotnic, Izpis iz posameznega analizatorja se hrani v arhivu. Dostop do podatkov imata direktor in namestnik direktorja. • Varnostne kopije podatkov se hranijo na podatkovnem polju strežnika na lokaciji pogodbenega obdelovalca. Postopki in ukrepi za varstvo osebnih podatkov se urejajo v krovni pogodbi z izvajalcem, v aneksu k njej oz. v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca podatkov prejetih in izdanih računov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki naročijo izvedbo laboratorijskih storitev • fizične osebe zaposlene pri pravnih osebah, ki naročijo izvedbo laboratorijskih storitev • pacienti / preiskovanci • zaposleni, študentje in druge osebe, ki so pooblačene uporabljati blagajne in izdajati račune • dobavitelji in kontaktne osebe pri dobaviteljih;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • vpis podatkov za namen posredovanja računa, • obračun izvedenih storitev, • obračun davka, • izdaja računa v skladu z predpisi o davčnem potrjevanju računov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: (prejeti računi) naziv dobavitelja, naslov dobavitelja, kontaktni podatki o dobavitelju; (izdani računi za paciente - samoplačnike) leto, poslovalnica, artikel, serija, datum, vrsta prometa, številka, člen zakona o DDV, datum, dokument, stranka, naziv stranke, za plačilo, šifra, način plačila, znesek plačila, vračilo / doplačilo, sklic za stranko, referent, analitika, status / veza MSP, ime vnašalca, čas vnosa, ime popravljavca, čas opravljanja; (izdani računi za stranke – naročnike storitev) naziv naročnika storitev, ime in priimek naročnika storitev, ime in priimek zaposlenega pri naročniku, številka računa, datum računa, zapadlost računa, davčna številka, specifikacija opravljenih storitev po tipu storitev, skupaj za plačilo, specifikacija računa (statistika L@b-IS); (uporabniki blagajn) ime in priimek in/ali druga oznaka zaposlenega, davčna številka, datum in ura; • statistika: podatki o pacientu (številka, datum, ime in priimek, datum rojstva, naziv preiskave, število preiskav, cena preiskave);
 • Uporabniki zbirke: • vzdrževalec programske rešitve, • sistemski administrator, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Podatki o izdanih in prejetih računih se hranijo na podatkovnem polju strežnika. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni v laboratoriju. Dostop do podatkov ima direktor, zaposlena oseba v laboratoriju pooblaščena za izdajo računa, zaposlena oseba v laboratoriju pooblaščena za vodenje administracije. • Podatki o statistiki izvedenih storitev se v elektronski obliki hranijo na podatkovnem polju strežnika. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni v laboratoriju. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni (vpogled), dodatne pravice so urejene za zaposlene v skladu z izobrazbo, izkušnjam in dodeljenimi pooblastili (pravice do potrjevanja pravilnosti izvida). • Varnostne kopije podatkov se hranijo na podatkovnem polju strežnika na lokaciji pogodbenega obdelovalca. Postopki in ukrepi za varstvo osebnih podatkov se urejajo v krovni pogodbi z izvajalcem, v aneksu k njej oz. v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam