Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BOSIO D.O.O.
Sedež ali naslov: Obrtniška cesta 3
Poštna številka: 3220
Kraj: ŠTORE
Matična številka: 5356687000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi;bivši zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: : izvajanje pogodb o zaposlitvi; pridobitev delovnih dovoljenj;statistična raziskovanja;uveljavljanje pravice posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo;druge uradne namene v skladu z zakonom
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: priimek in ime;datum in kraj rojstva;občina rojstva;spol;priimek ob rojstvu;ime očeta;EMŠO;davčna številka;naslov začasnega in stalnega bivališča;narodnost;državljanstvo;številka delovne knjižice;datum zaposlitve;vrsta pogodbe (določen/nedoločen čas);število ur na teden;datum prekinitve in razlog prekinitve delovnega razmerja;delovno mesto-šifra in naziv delovnega mesta;plačilni razred delovnega mesta;tarifni razred delovnega mesta;zahtevana stopnja in smer izobrazbe za delovno mesto;delavčeva stopnja izobrazbe;izobrazba-stopnja in smer dokončanega dokončanega izobraževanja;delovna doba pred vstopom;tekoča delovna doba;skupna delovna doba;dodatna delovna doba;opravljena usposobljenost za varno delo;zdravstveni pregled;številka TRR pri banki;družinski člani-ime in priimek,datum rojstva,zavarovanje po delavcu;invalidi-datum nastanka in kategorija invalidnosti;telesna okvara-datum nastanka,%okvare
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: ZZZS;ZPIZ;ZRSZ;sodišča;pooblaščeni delavci družbe;drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi delavca, ki se nahaja v zaklenjeni in ognjevarni kovinski omari v pisarni kadrovske službe, dostop v bazo podatkov pa je kodiran.Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.Dostop v prostore je možen le v delovnem času.Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: : za potrebe organizacije, za DURS, za ZZZS, za ZPIZ, za sodišča, za AJPES, za banke, za kreditodajalce, statistična raziskovanja, kjer identiteta delavcev ne sme biti razvidn
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: a) Podatki o delavcu: ime in priimek; identifikacijska številka delavca; spol; EMŠO; zavarovalna doba; dejavnost organizacije (šifra); poklic; šolska izobrazba; strokovna izobrazba; strokovna usposobljenost; delovno mesto; delovni čas (ur tedensko); število ur delovne obveznosti; kategorija dela; tarifni razred; porodniška; kraj; občina; stalno in začasno prebivališče; zakonski stan; član sindikata; prihod; delovna doba; invalidnost; datum prenehanja delovnega razmerja; krajevna pristojnost; številka osebnega računa; olajšave za vzdrževane družinske člane; davčna številka. b)Podatki o delovnem času in njegovi izrabi: možno število delovnih ur/mesečni fond ur (s polnim delovnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene delovne ure s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, zastojev in prekinitev pri delu, ure ustavitve dela zaradi stavke delodajalca, ure letnega dopusta, ure počitka ob državnih praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom osebnega dohodka, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti z dela, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev zdravstvenega zavarovanja; drugo-neopravljene ure z nadomestilom plače iz sredstev zdravstvenega zavarovanja, ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, ure porodniškega dopusta ali skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom-neopravljene ure brez nadomestila plač- ure na delu, daljšem od delovnega časa c)Podatki o plačah- izplačane plače, za delo s polnim in skrajšanim delovnim časom in za nadurno delo-plače iz dobička-neto plače, za delo s polnim in s krajšim delovnim časom in za nadurno delo-plače iz dobička-neto plače, za delo s polnim in s krajšim delovnim časom in za nadurno delo-nadomestilo plače v breme organizacije, za začasno nezmožnost ali zadržanost od dela, druga nadomestila-nadomestila neto plače v breme drugih-neto plače iz dobička-prejemki delavca, solidarnostno pomoč, odpravnino,jubilejne nagrade, regres za letni dopust, drugo č)Delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe: število ur dela, za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem-število ur dela, za katera se šteje doba s povečanjem statusa zavarovanca-odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: DURS, ZZZS, ZPIZ, sodišča, AJPES, banke, kreditodajalci, pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni, ki so nosilci osebnih podatkov, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Evidenca o plači zaposlenega delavca, ki se nahaja na računalniškem sistemu za obračun plač, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov in posebnim varovanjem podatkov nosilcev in kopij podatkov. Zbirka osebnih podatkov se nahaja v računalniškem sistemu in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se zaklepajo v omaro. Trajni dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam