Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: C.P.BIRO PODJETJE ZA SVETOVANJE IN INŽENIRING D.O.O.
Sedež ali naslov: CESTA ANDREJA BITENCA 068
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5387116000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o plačah zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v C.P. BIRO D.O.O.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izplačilo plač, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra); podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme delodajalca, ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme delodajalca, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih organizacij, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta, dopusta za nego in varstvo otroka in krajšega delovnega časa staršev z otrokom, ure starševskega dopusta neopravljene ure brez nadomestila plače; ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; podatki o plačah: osnovna plača, dodatki, delovna uspešnost, nagrade, poslovna uspešnost, premija za dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje; izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo; neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo; nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila; nadomestila neto plače v breme drugih; prejemki delavca: prevoz, prehrana, regres, solidarnostna pomoč, odpravnina, jubilejne nagrade, drugo; dohodnina, prispevki za socialno varnost, davek na izplačane plače; odtegljaji od plače.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: -C.P.BIRO D.O.O., - Davčna uprava Republike Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - pristojni inšpektorat za delo, - pristojno Delovno sodišče, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le direktor in pooblaščeni delavci družbe. Računalnik na katerem so hranjeni osebni podatki in na katerem se osebni podatki obdelujejo, programska oprema za obdelavo osebnih podatkov ter osebni podatki med elektronskimi prenosi so zaščiteni z ustrezno protivirusno zaščito in požarnim zidom. Dostop do osebnih podatkov na računalniku je programsko varovan z uporabniškim imenom in geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je 31.1.2006 sprejel direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: //
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam