Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TERMOPOL D.O.O.
Sedež ali naslov: Koprivnik 50
Poštna številka: 4225 Sovodenj
Kraj: Sovodenj
Matična številka: 5158010000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidenca o zaposlenih delavcih se preneha voditi z dnem prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Dokumenti s podatki o delavcu in izvirne listine, ki so podlaga za vpis delavca v evidenco se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek delavca, naslov, EMŠO, davčna številka, krajevna skupnost, datum rojstva,kraj rojstva,država rojstva, priimek ob rojstvu,državljanstvo, poklic, izobrazba, delovna mesto, občina stalnega bivališča, telefonska številka delavca, spol, stan, podatki o invalidnosti, datum skenitve delovnega razmerja, vrsta delovnega razmerja, podatek o delovnem času, delovna doba do vstopa, čas zaposlitve,vzrok prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način izplačila in številka osebnega računa, oddaljenost bivališča od mesta opravljanja dela, malica, izmensko delo, podatki o hranjenih listinah
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, sodišča, Zavod za zaposlovanje,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se nahajajo podatki so izven delovnega časa zaklenjeni, podatki se hranijo v zaklenjeni omari finančno računovodske službe. Dostop do baze podatkov je zavarovan z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika .
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, urejanje pravic in obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priime, rojstni podatki, EMŠO,naslov stalnega prebivališča,izobrazba, poklic, datum zaposlitve, delovno mesto,opis delovnega mesta, podatki o delovni opremi, predmetih dela in osebni varovalni opremi, datum opravljanja preventivnega zdravstvenega pregleda, podatki o izpolnjevanju zdravstvenih zahtev za delovno mesto, rok naslednjega zdravstvenega pregleda
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe,pravne in fizične osebe, ki imajo podlago za pregled določenih podatkov v zakonu, ali privolitev posameznika, pooblaščenec za varstvo pri delu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari v finančno računovodske službi
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in varstvom pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, dijaki in študentje, ki opravljajo začasna ali občasna dela prek pooblaščene organizacije za posredovanje dela
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, urejanje pravic in obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, datum rojstva, delovno mesto, poklic, datum opravljanja usposabljanja,veljavnost, rok naslednjega preizkusa znanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe. Pravne in fizične osebe, ki imajo podlago za pregled določenih podatkov v zakonu ali privolitev posameznika, pooblaščenec za varstvo pri delu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari v kadrovski službi. Dostop do podatkov ima pooblaščeni delavec za varstvo pri delu, pooblaščeni delavec s strani sveta delavcev za varstvo pri delu, kadrovska služba.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, pravice po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek delavca, spol, državljanstvo, EMŠO, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, delovni čas, poklic, delovni čas na dan pred nezgodo, datum prijave nezgode, datum nezgode, ura nezgode, mesto nezgode, kraj nezgode, vrsta poškodbe, narava poškodbe, poškodovani del telesa, delovno okolje, delovni proces ob nezgodi, aktivnost ob nezgodi, vzrok nezgode, način poškodbe, kratek opis nezgode, podatek o nudenju prve pomoči, podatki o prijavitelju nezgode
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe. Pravne in fizične osebe, ki imajo podlago za pregled določenih podatkov v zakono ali privolitev posameznika, pooblaščeni osebni zdravnik pooblaščenec za varstvo pri delu, Zavod za zdravstveno zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari v finančno računovodski službi
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci in njihovi družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pridobitev pravice do dodatnega dopusta, davčne olajšave, darila ob Novem letu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca, ime in priimek družinskega člana, sorodstvo, spol, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, podatki o načinu zavarovanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, davčna uprava RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v omari v finančno računovodski družbi. Dostop do računalniške baze podatkov je zavarovan z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o dohodnini, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakon o dav
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, ki prejemajo plačo in nadomestila plače
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi, evidence po Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): Mesečni podaki o obračunanih plačah, letni obračuni plač in M4 se hranijo trajno, kontrolni podatki za dohodnino 10 let, podatki o zaposlenih pa 1 leto po prekinitvi delovnega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1.Priimek in ime, naslov stalnega bivališča, datum rojstva, kraj rojstva, spol, zakonski stan, krajevna skupnost in občina bivališča, davčna izpostava, državljanstvo, EMŠO, davčna številka, številka osebnega računa, plačilni razred, število vzdrževanih članov, oddaljenost bivališča od sedeža družbe, delovna doba do vstopa v družbo, datum sklenitve delovnega razmerja v družbi, datum prekinitve delovnega razmerja, skupna delovna doba, delovna doba v podjetju, članstvo v sindikatu. 2. Podatki o plačah: a) na mesečni ravni: skupni fond ur, število ur rednega dela, rednega in izrednega dopusta, proste ure na praznične dni, število ur za katere se izplačuje nadomestilo za bolniško odsotnost v breme družbe oziroma ZZZS in sodišč, število ur dela v popoldanskem času, število ur dela izven polnega delovnega časa, število prihodov na delo, izplačana bruto in neto plača, izplačana bruto in neto plača za redno delo, izplačana bruto in neto nadomestila po ZDR oz. po predpisih o zdravstvenemu varstvu, izplačana bruto in neto plača za delo preko polnega delovnega časa, obračunani in plačani prispevki za socialno varnost, obračunana in plačana akontacije dohodnine, izplačana povračila stroškov v zvezi z delom, bruto in neto izplačilo regresa, izplačane jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi oz. prekinitvi delovnega razmerja, druga izplačila na podlagi zaposlitve, obračunani in plačani prispevki za socialno varnost b) na letni ravni: letni obračuni plač po delavcih, kontrolni podatki za dohodnino, M4
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni, DURS, AJPES, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zdravstveno varstvo, Center za socilano delo, Statistični urad, sodišča, banke, kreditodajalci, osebe, ki so pooblaččene za pridobivanje osebnih podatkov ob privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v papirni obliki se nahajajo na sedežu družbe v zaklenjenih omarah in v prostoru, ki je v odsotnosti pooblaščene osebe zaklenjen, prav tako so zaščiteni podatki, ki se nahajajo na elektronskih nosilcih podatkov, program za obdelavo podatkov pa je zaščiten z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega tavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, podatek o opravljenih delovnih urah po mesecih, neopravljene ure, za katere delavec prejme nadomestilo iz sredstev delodajalca ( dopust, praznik, izredni dopust, bolniška odsotnost ), neopravljene ure, za katere delavec prejme nadomestilo plače v breme ZZZS oz. sodišča, neopravljene ure brez nadomestila, opravljene ure izven delovnega časa, opravljene ure v popoldanskem, nočnem ali na dela prosti dan, ura prihoda na delo, ura odhoda iz dela, izraba in stanje letnega dopusta, izraba izrednega dopusta, število prihodov na delo po mesecih, dnevna prisotnost na delu, zaradi upravičenosti do prehrane.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v družbi-obračun plač, vodenje evidence delovnega časa, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Statistični urad RS, Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oz. po drugih predpisih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari finančno računovodske službe, dostop v bazo podatkov vodenjih v računalniku je avtoriziran, dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, računalniški podatki so zaščiteni z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o usposabljanju delavcev za varno upravljanje z viličarjem

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, datum rojstva, datum opravljanja usposabljanja, številka potrdila, veljavnost potrdila
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci v družbi, pooblaščenec za varstvo pri delu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Originali potrdil so shranjeni v zaklenjeni omari finančno računovodke službe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o usposabljanju delavcev za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, delovno mesto, datum opravljanja tečaja, rok veljavnosti, številka potrdila o opravljenem usposabljanju
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec v družbi, poooblaščenec za varsvo pri delu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Originali potrdil se hranijo v zaklenjeni omari finančno računovodske službe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne poveziujejo z uradnimi eviodencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o usposobleni ekipi prve pomoči

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, datum rojstva, datum usposabljanja, številka izkaznice, veljavnost potrdila, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščena oseba v družbi, pooblaščenec za varsvo pri delu, vsi zaposleni so obveščeni o usposobljenih zaposlenih z priimki in imeni ter telefonskimi številkami.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Originali potrdil o usposobljenosti zaposlenih so zakljeni v omari finančno računovodske službe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam