Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DEBITEL TELEKOMUNIKACIJE D.D.
Sedež ali naslov: Železna cesta 18
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1318829000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki so v delovnem razmerju pri upravljavcu (zaposleni za določen čas, zaposleni za nedoločen čas, pripravniki, invalidi), • nekdanji zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • vodenje internega telefonskega imenika, • posredovanje podatkov ZPIZ, • posredovanje podatkov ZZZS, • posredovanje podatkov za prijavo v dodatno zdravstveno zavarovanje, • poročanje Skladu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • splošni podatki o zaposlenih: matična številka delavca, reg. št. prijave, ime delavca, priimek delavca, datum rojstva, kraj rojstva, spol, EMŠO, naslov stal. bivališča (ulica ali naselje in hišna št.), kraj stal. bivališča, država stal. bival., pošta stal. bival., občina stal. bival., naslov zač. bivališča, kraj zač. bivališča, država zač. bival., pošta zač. bival., občina zač. bival., telefon (stacionarni, mobilni), e- naslov, državljanstvo, narodnost, davčna številka, davčna izpostava, upravna enota, stan delavca (samski, poročen, razvezan, zunajzakonska skupnost, vdovec), stopnja invalid., št. zadnjega veljavnega delovnega razmerja, slika delavca, avtor spremembe, datum spremembe, številka dr., pravna oseba, relacija prevoza na delo, pogodba kapitalski sklad, stanje delavca v podjetju (aktiven- zaposlen, neaktiven- vsa delovna razmerja z datumom izstopa), krajevna skupnost delavca (vezana na občino), država rojstva, hišna številka, priponka h. št., hišna številka zač.biv., priponka zač.biv., delovna doba (do vstopa v dnevih). • podatki vezani na delovno razmerje: zap. št. razmerja, matična številka delavca, kadrovsko delovno razmerje (redno delovno razmerje, upokojenec, dopolnilno delovno razmerje, pripravnik, pogodbeno razmerje- fizična oseba), trajanje delovnega razmerja (določen, nedoločen čas), predvideni čas začetka delovnega razmerja za določen čas, datum konca delovnega razmerja za določen čas, vzrok prenehanja delovnega razmerja (iztek delovnega dovoljenja, služenje vojaškega roka, upokojitev, ostalo), datum začetka delovnega razmerja, datum konca delovnega razmerja, pogodba o zaposlitvi, dopust po pogodbi (število dni dopusta, ki delavcu pripadajo po pogodbi), številka spremembe, avtor spremembe (uporabniško ime), datum spremembe, poskusna doba do (datum).
 • Uporabniki zbirke: • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), • Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ), • Inšpektorat za delo, • izvajalci dodatnega zdravstvenega zavarovanja, • Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, • DURS, • zunanja revizijska hiša, • poslovne banke, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Postopek varovanja je opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ter Varnostni politiki SUVI v zvezi z varovanjem telekomunikacijskih storitev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca podatkov o plačah, potnih nalogih in drugih mesečnih izplačilih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obračun in nakazilo plač za zaposlene, • letno poročanje ZPIZ za pokojninsko zavarovanje, • letno poročanje DURS-u za dohodnino.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o plačah: zap. št spremembe, zap. št. razmerja, matična številka delavca, delovno mesto, delovna enota, šifra STRM, delavnik ur/ dan, datum uvedbe spremembe, velja do, stopnja izobr./uspos., poklic, način izračuna plače (osnova na uro, tarifni razred, individualna pogodba- mesečni znesek, po povprečju enote, po povprečju podjetja), tarifni razred, plača, (ne) gre v povprečje, faktor, avtor spremembe, datum spremembe, faktor benifikacije, vrsta pogodbe (kolektivna, individualna), minulo delo (delavec ne prejema dodatka, delavec prejema dodatek), rang razreda, tednik (število ur na teden), izhodiščna plača, olajšava dohodnine, način izračuna dohodnine (po lestvici, procent), procent dohodnine- avtorski (za avtorske honorarje), kadrovsko delovno razmerje, datum konca delovnega razmerja za določen čas, plača v EUR, izhodišče v EUR, olajšava dohodnine v EUR, stara šifra razmerja, stara št. spremembe, relacija na kateri se delavec vozi v službo. • potni nalogi in obračun potnega naloga: ime, priimek, naslov, št. TRR, naziv delovnega mesta, stroškovno mesto, ime, priimek neposredno nadrejenega, čas, relacija, dan potovanja, kraj potovanja, naloga, predvideno trajanje potovanja, predvideno skupno število dni potovanja, prevozno sredstvo, ki ga uporabnik sme uporabiti, registrska št. lastnega/ službenega vozila, datum, odredbodajalec, datum in ura odhoda, datum in ura prihoda, število dnevnic, stroški na poti s prilogami, znesek izplačila, odsoten (dni, ur, minut), prevozni stroški skupaj, drugi stroški skupaj, likvidator, prejemnik, skupaj stroški poti, predlagatelj obračuna, likvidator, številka TRR, banka, podpis odredbodajalca, prejemnika in likvidatorja.
 • Uporabniki zbirke: • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), • Davčna uprava RS (DURS), • Centri za socialno delo, • izvajalci dodatnega zdravstvenega zavarovanja, • sodišča za potrebe izvajanja zahtevkov za povračilo plače delavca, ki je bil prisoten na sodišču kot porotnik, • MORS za potrebe izvajanja zahtevkov za povračilo plače delavca, ki je bil prisoten na vojaških vajah, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Postopek varovanja je opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ter Varnostni politiki SUVI v zvezi z varovanjem telekomunikacijskih storitev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca podatkov o družinskih članih in o vzdrževanih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • otroci delavcev, zaposlenih pri upravljavcu, • drugi vzdrževani družinski člani zaposlenih pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki z obrazca M-DČ: -zavarovanec: ime in sedež zavezanca za prispevek, reg. št. zavezanca, datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, EMŠO, priimek in ime. -družinski član: EMŠO, državljanstvo, priimek in ime, vrsta dogodka (prijava, odjava, sprememba), datum dogodka (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, družinski član (ZZVZZ: člen 20), sorodstvo (za otroke: ali so zakonski, nezakonski, posvojenci), (stalno prebivališče): ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, (začasno prebivališče): ulica s hišno št., št. in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, iztek veljavnosti začasnega prebivališča v RS (dan, mesec, leto), potrdilo o šolanju do (dan, mesec, leto) (podatek za prijavo otrok do 18 leta ni potreben), -kraj in datum prijave ter vložnik. • podatki z obrazca MF_DURS obr. DOHZAP št. 7: - davčni zavezanec (zaposlen pri upravljavcu): ime in priimek davčnega zavezanca, podatki o bivališču, naselju, ulici, hišni št., poštni številki, - vzdrževani družinski član: ime in priimek, leto rojstva, stalno prebivališče (ulica, hišna št., pošta), davčna št., EMŠO, sorodstveno razmerje.
 • Uporabniki zbirke: • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), • Centri za socialno delo, • Davčna uprava RS (DURS), • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Postopek varovanja je opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ter Varnostni politiki SUVI v zvezi z varovanjem telekomunikacijskih storitev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca podatkov o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposleni pri upravljavcu, • nekdanji zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • planiran
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • pogodba o formalnem izobraževanju: ime, priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, delovno mesto, znesek izobraževanja, vrsta izobraževanja, stopnja izobrazbe, roki za izpolnitev obveznosti iz naslova izobraževanje. • potrdila: ime, priimek, naslov, naziv izobraževalne institucije, naziv predmeta izobraževanja, ocena/ uspešnost opravljenega izobraževanja. • prijavnice na seminarje: ime, priimek, delovno mesto, vrsta seminarja, datum seminarja, kraj, ura, znesek, program.
 • Uporabniki zbirke: • organizatorji izobraževanj in usposabljanj, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Postopek varovanja je opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ter Varnostni politiki SUVI v zvezi z varovanjem telekomunikacijskih storitev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca podatkov o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • vodenje podatkov za plačilo študentskega dela, • izpolnjevanje drugih obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • naziv oziroma ime agencije z navedbo podružnice oziroma organizacijske enote, kjer se izdaja napotnica, številka napotnice, naziv naročnika, ime, priimek, rojstni datum, številka osebnega dokumenta in naslov stalnega ali začasnega prebivališča napotene osebe, naziv izobraževalne organizacije, vrsta dela, ki ga bo opravljala napotena oseba, datum pričetka in končanja dela, rok plačila računa, št. opravljenih ur, urna postavka, rok nakazila prejemka, datum in kraj izdaje napotnice, leto vpisa, letnik, semester, status, redni/izredni.
 • Uporabniki zbirke: • Študentski servisi, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Postopek varovanja je opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ter Varnostni politiki SUVI v zvezi z varovanjem telekomunikacijskih storitev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca podatkov o zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • kandidati, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje varnega delovnega
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 6 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila sprejeta izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, zdravstvene omejitve delavca na posameznem delovnem mestu, pripombe delodajalca), • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), • napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled (priimek, ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), • kadrovski podatki o zdravstvenih pregledih: ime in priimek delavca, rok odobrenega pregleda, datum pregleda, veljavnost do, udeležba na pregledu, stroški pregleda.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni zdravnik medicine, športa in dela, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Postopek varovanja je opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ter Varnostni politiki SUVI v zvezi z varovanjem telekomunikacijskih storitev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, datum usposabljanja, naziv delovnega mesta, vrsta usposabljanja, izvajalec, datum, št. potrdila, periodika v mesecih, naslednje usposabljanje, dodatna znanja v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Postopek varovanja je opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ter Varnostni politiki SUVI v zvezi z varovanjem telekomunikacijskih storitev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca podatkov o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto, • osebe, ki pošljejo ponudbo za delo samoiniciativno.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izbira kandidata na objavljeno prosto delovno mesto, • izbira kandidata za prosto delovno mesto.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki s ponudbe za delo: ime, priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum rojstva, telefonska številka (stacionarna ali GSM), e-poštni naslov, stopnja dosežene izobrazbe, znanje jezikov, druga znanja, delovno mesto, za katerega kandidira, delovne izkušnje, prejšnje zaposlitve, hobiji, cilji, interesi v zvezi z delom, dokazila o izobrazbi (naziv izobraževalne institucije, uspeh, pridobljeni strokovni naziv, datum začetka, konca študija), priporočila preteklih delodajalcev, izobraževalnih inštitucij.
 • Uporabniki zbirke: • izvajalec zdravstvenih pregledov, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Postopek varovanja je opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ter Varnostni politiki SUVI v zvezi z varovanjem telekomunikacijskih storitev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca podatkov o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem, • delavci, ki delajo pri upravljavcu po drugih pravnih podlagah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje prisotnosti na delovnem mestu, • uveljavljanje oz. izraba dopusta, • nadzor nad bolniškim staležem, • obračun plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, obdobje, datum izpisa, evidenčna številka, enota, oddelek, pododdelek, številka kartice, urniki, začetni saldo, končni saldo, začetni saldo dopusta, končni saldo dopusta, fizična prisotnost, malica, službena odsotnost, službena pot, neplačani čas (vse našteto v dnevih, urah, sobote, nedelje, prazniki, sobota/ prazniki), neplačano (neplačano urnik, rezano zaradi dnevne omejitve, omejitev dnevnega salda, omejitev tekočega salda, rezanje neplačanega časa (plačilni dan), omejitev drseče pavze, rezano omejitev kat., rezano zaradi meje pozitivnega salda), kršitve (pri prihodu, pri odhodu, ni prihoda, ni odhoda, odsotnost, kršitev), obračun (skupna prisotnost, plan, razlika, neplačani čas, posebne ure, nočne ure, opombe).
 • Uporabniki zbirke: • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), • Centri za socialno delo, • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Postopek varovanja je opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ter Varnostni politiki SUVI v zvezi z varovanjem telekomunikacijskih storitev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca podatkov o avtorskih, podjemnih in drugih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo dela oz. dobavljajo storitve na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb (razen pogodbe o zaposlitvi).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvajanje plačila po pogodbi, • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz avtorskih, podjemnih in drugih pogodb, • hramba dokumentacije zaradi zahtev zakonodaje, • poročanje DURS, • poročanje Zavodu RS za zaposlovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • avtorska pogodba: ime, priimek, EMŠO, stalni naslov, davčna številka, št. TRR, banka, pri kateri je bil izdan, izpostava DURS, plačnik DDV, vrsta dela, roki za opravo dela, višina avtorskega honorarja, podpis, številka pogodbe. • podjemna pogodba: ime, priimek, EMŠO, stalni naslov, davčna številka, št. TRR, banka, pri kateri je bil izdan, izpostava DURS, plačnik DDV, vrsta dela, roki za opravo dela, znesek plačila za delo, podpis, številka pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: • Davčna uprava RS (DURS), • Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ), • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Postopek varovanja je opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ter Varnostni politiki SUVI v zvezi z varovanjem telekomunikacijskih storitev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca podatkov o članih nadzornega sveta

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • člani nadzornega sveta pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sklicevanje sej, • vpis v sodni register, • pošiljanje obvestil, • poročanje AJPES, DURS, • izpolnjevanje ostalih zakonskih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, stalno bivališče, davčna številka, EMŠO ali datum rojstva, št. dokumenta, enotna identifikacijska številka, datum izvolitve in imenovanja.
 • Uporabniki zbirke: • Davčna uprava RS (DURS), • Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), • Sodni register, • delničarji, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Postopek varovanja je opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ter Varnostni politiki SUVI v zvezi z varovanjem telekomunikacijskih storitev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami (sodni register).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca podatkov o članih uprave in njihovih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • člani uprave pri upravljavcu in njihovi družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • vpis v sodni register, • poročanje AJPES, DURS, • poročanje nadzornemu svetu, • izpolnjevanje zakonskih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • splošni podatki o zaposlenih: matična številka delavca, reg. št. prijave, ime delavca, priimek delavca, datum rojstva, kraj rojstva, spol, EMŠO, naslov stal. bivališča (ulica ali naselje in hišna št.), kraj stal. bivališča, država stal. bival., pošta stal. bival., občina stal. bival., naslov zač. bivališča, kraj zač. bivališča, država zač. bival., pošta zač. bival., občina zač. bival., telefon (stacionarni, mobilni), e- naslov, državljanstvo, narodnost, davčna številka, davčna izpostava, upravna enota, stan delavca (samski, poročen, razvezan, zunajzakonska skupnost, vdovec), stopnja invalid., št. zadnjega veljavnega delovnega razmerja, slika delavca, avtor spremembe, datum spremembe, številka dr., pravna oseba, relacija prevoza na delo, pogodba kapitalski sklad, stanje delavca v podjetju (aktiven- zaposlen, neaktiven- vsa delovna razmerja z datumom izstopa), krajevna skupnost delavca (vezana na občino), država rojstva, hišna številka, priponka h.št., hišna številka zač.biv., priponka zač.biv., delovna doba (do vstopa v dnevih). • podatki vezani na delovno razmerje: zap. št. razmerja, matična številka delavca, kadrovsko delovno razmerje (redno delovno razmerje, upokojenec, dopolnilno delovno razmerje, pripravnik, pogodbeno razmerje- fizična oseba), trajanje delovnega razmerja (določen, nedoločen čas), predvideni čas začetka delovnega razmerja za določen čas, datum konca delovnega razmerja za določen čas, vzrok prenehanja delovnega razmerja (iztek delovnega dovoljenja, služenje vojaškega roka, upokojitev, ostalo), datum začetka delovnega razmerja, datum konca delovnega razmerja, pogodba o zaposlitvi, dopust po pogodbi (število dni dopusta, ki delavcu pripadajo po pogodbi), številka spremembe, avtor spremembe (uporabniško ime), datum spremembe, poskusna doba do (datum). • dodatni podatki, vezani na članstvo v upravi: enotna identifikacijska številka, način zastopanja (posamično ali skupinsko), datum podelitve pooblastila, določitev obsega upravičenja za zastopanje.
 • Uporabniki zbirke: • Sodni register, • Davčna uprava RS (DURS), • Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), • poslovne banke, s katerimi sodeluje upravljavec, • delničarji in druga zainteresirana javnost, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Osebne mape zaposlenih se nahajajo v zaklenjeni ognjevarni omari v prostorih tajništva in finančne službe. Poslovni prostori so tehnično in fizično varovani. Dostop do prostorov imajo zaposleni v tajništvu in finančni službi, ostali zaposleni pa le v njihovi prisotnosti. Dostop do podatkov imajo direktor naročniške službe, direktor finančne službe, poslovni sekretar, računovodja, vodja finančne operative, direktor družbe. • Zbirka delavskih knjižic se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari v prostorih finančne službe. Poslovni prostori so tehnično in fizično varovani. Dostop do prostorov imajo zaposleni v finančni službi, ostali zaposleni pa le v njihovi prisotnosti. Dostop do podatkov imajo direktor naročniške službe, direktor finančne službe, poslovni sekretar, računovodja, vodja finančne operative, direktor družbe. • Elektronska zbirka programa RIC- kadrovska evidenca se nahaja na podatkovnem strežniku v strežniški sobi. Poslovni prostori so tehnično in fizično varovani. Strežniška soba je dodatno varovana in klimatizirana. Vodi se evidenca vstopov. Dostop do prostorov imajo zaposleni v službi za IT, ostali zaposleni pa le v prisotnosti zaposlenih v službi za IT. Dostop do podatkov imajo tehnolog in sistemski inženir v službi za IT, direktor finančne službe, računovodja, vodja finančne operative, direktor družbe. Podatki so zaščiteni z geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije ter z dodelitvijo uporabniških pravic pooblaščenim uporabnikom. • Varnostna kopija podatkov programa RIC se nahaja na rezervnem strežniškem sistemu v prostorih rezervne računalniške sobe v kleti poslovne stavbe. Poslovni prostori so tehnično in fizično varovani. Prostor rezervne računalniške sobe je dodatno varovan in klimatiziran. Vodi se evidenca vstopov. Dostop do prostorov imajo zaposleni v službi za IT, ostali zaposleni pa le v prisotnosti zaposlenih v službi za IT. Dostop do podatkov imajo tehnolog in sistemski inženir v službi za IT, direktor finančne službe, računovodja, vodja finančne operative, direktor družbe. • Ostala pisna dokumentacija o zaposlenih (seznami, poročila, ipd.) se nahaja v prostorih tajništva in finančne službe. Poslovni prostori so tehnično in fizično varovani. Dostop do prostorov imajo zaposleni v tajništvu in finančni službi, ostali zaposleni pa le v njihovi prisotnosti. Dostop do podatkov imajo direktor naročniške službe, direktor finančne službe, poslovni sekretar, računovodja, vodja finančne operative, direktor družbe. • Ostale elektronske zbirke podatkov se nahajajo na mrežnem disku na strežniku v strežniški sobi. Poslovni prostori so tehnično in fizično varovani. Strežniška soba je dodatno varovana in klimatizirana. Vodi se evidenca vstopov. Dostop do prostorov imajo zaposleni v službi za IT, ostali zaposleni pa le v prisotnosti zaposlenih v službi za IT. Dostop do podatkov imajo direktor naročniške službe, direktor finančne službe, poslovni sekretar, računovodja, vodja finančne operative, direktor družbe. • Ostale elektronske zbirke podatkov se nahajajo na lokalnem računalniku v prostorih direktorja finančne službe. Poslovni prostori so tehnično in fizično varovani. Dostop do prostorov imajo zaposleni v finančni službi, ostali zaposleni pa le v njihovi prisotnosti. Dostop do podatkov imata samo direktor finančne službe in direktor družbe. Podatki so zaščiteni z geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije ter z dodelitvijo uporabniških pravic pooblaščenim uporabnikom. • Varnostne kopije lokalnih diskov se nahajajo na osrednjem strežniškem sistemu, ki se nahaja v strežniški sobi. Poslovni prostori so tehnično in fizično varovani. Strežniška soba je dodatno varovana in klimatizirana. Vodi se evidenca vstopov. Dostop do prostorov imajo zaposleni v službi za IT, ostali zaposleni pa le v prisotnosti zaposlenih v službi za IT. Dostop do podatkov ima sistemski inženir. • Dnevne in tedenske varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih se nahajajo v prostorih rezervne računalniške sobe v kleti poslovne stavbe. Poslovni prostori so tehnično in fizično varovani. Prostor rezervne računalniške sobe je dodatno varovan in klimatiziran. Vodi se evidenca vstopov. Dostop do prostorov imajo zaposleni v službi za IT, ostali zaposleni pa le v prisotnosti zaposlenih v službi za IT. Dostop do podatkov imajo tehnolog in sistemski inženir v službi za IT, direktor finančne službe, računovodja, vodja finančne operative, direktor družbe. • Mesečne varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih se nahajajo v varovanih prostorih službe za IT. Poslovni prostori so tehnično in fizično varovani. Dostop do prostorov imajo zaposleni v službi za IT, ostali zaposleni pa le v prisotnosti zaposlenih v službi za IT. Dostop do podatkov ima sistemski inženir. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami (sodni register).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca podatkov o poslovnih partnerjih (ki so fizične osebe), kontaktnih osebah pri poslovnih partnerjih in o potencialnih poslovnih partnerjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • kontaktne osebe pri obstoječih poslovnih partnerjih (pravnih osebah, npr. dobaviteljih), • potencialni poslovni partnerji, • posredniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obdelava podatkov za namene izvajanja naročila (posla), • zbiranje kontaktov za pridobitev ponudbe • potencialno sklepanje pogodb, • obveščanje, vabila, sporočila, • usklajevanje dobav, plačilnih pogojev in rokov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • kontaktne osebe pri poslovnih partnerjih: ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, naziv, delovno mesto. • potencialni poslovni partnerji: ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, naziv, delovno mesto. • kontaktne osebe pri posrednikih: ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, naziv, delovno mesto, uporabniško ime in geslo za uporabo aplikacije za sklepanje, podaljševanje in upravljanje naročniških razmerij.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Postopek varovanja je opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ter Varnostni politiki SUVI v zvezi z varovanjem telekomunikacijskih storitev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca podatkov o uporabi mobitelov oz. drugih sredstev danih v uporabo

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni, katerim je bila dana pravica uporabljati sredstva dana v uporabo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje uporabnikov sredstev danih v uporabo, • omogočanje uporabe mobitelov, • mesečno spremljanje (u)porabe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • telefoni, dani v uporabo: ime, priimek, telefonska številka, namen, naslov (za zunanji reverz), ime in priimek izdajatelja, datum izdaje, datum vračila, opis in oznaka opreme (tip telefona, znamka, model, IMEI), podpis izdajatelja in prejemnika reverza. • druga sredstva dana v uporabo (računalniki): ime in priimek prejemnika, naslov (za zunanji reverz), ime in priimek izdajatelja, datum izdaje, datum vračila, opis in oznaka opreme (serijska številka, inventarna številka).
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Postopek varovanja je opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ter Varnostni politiki SUVI v zvezi z varovanjem telekomunikacijskih storitev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca podatkov o vstopih in gibanju po poslovnih prostorih in o pravicah vstopa in gibanja po poslovnih prostorih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • registracija prihodov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • v sistemu: ime, priimek, številka kartice, ura in datum prehoda, lokacija prehoda, • podatki z zahtevka za izdajo kartice: ime, priimek, obdobje izdaje kartice, prostori, v katere se bo lahko dostopalo s kartico.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Postopek varovanja je opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ter Varnostni politiki SUVI v zvezi z varovanjem telekomunikacijskih storitev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca podatkov o upokojencih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • upokojenci, ki izrazijo željo po uvrstitvi v zbirko zaradi prejemanja voščil in obveščanja o družabnih srečanjih in podobnih dogodkih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • organizacija izletov, • obveščanje o novoletnem srečanju, • pošiljanje obvestil.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, datum nastopa upokojitve, naslov, telefon.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Postopek varovanja je opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ter Varnostni politiki SUVI v zvezi z varovanjem telekomunikacijskih storitev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca podatkov o nagrajencih in sodelujočih v nagradnih igrah in drugih dogodkih družbe Debitel

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • sodelujoči in nagrajenci v nagradnih igrah in promocijskih akcijah ter drugih dogodkih, ki jih organizira upravljavec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpeljava nagradne igre • statistične obdelave • izvajanje trženjskih raziskav • pošiljanje oglasnih sporočil • obveščanje o novostih v Debitelovi ponudbi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • udeleženci: ime,priimek,starost,naslov,e-naslov,številka mobilnega telefona, mobilni operater pri katerem ima udeleženec sklenjeno naročniško razmerje,višina mesečnega računa za storitve mobilne telefonije. • nagrajenci: ime, priimek,starost, naslov, pošta, kraj, država, številka mobilnega telefona, e- naslov, davčna številka, nagrada, opis prevzema nagrade, datum prevzema.
 • Uporabniki zbirke: • Davčna uprava RS, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Postopek varovanja je opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ter Varnostni politiki SUVI v zvezi z varovanjem telekomunikacijskih storitev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca podatkov o novinarjih in urednikih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • novinarji in uredniki medijev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • pošiljanje sporočil za javnost, • pošiljanje vabil na novinarske konference in druge dogodke upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, telefon, e-naslov, naslov podjetja/ organizacije posameznika, status, funkcija, naziv, področje dela (urednik, novinar).
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Postopek varovanja je opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ter Varnostni politiki SUVI v zvezi z varovanjem telekomunikacijskih storitev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca podatkov o izvajanju videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki vstopajo v poslovne prostore družbe, • zaposleni in ostali delavci, ki delajo na drugih pravnih podlagah pri upravljavcu, • obiskovalci v poslovnih prostorih upravljavca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • nadzor dogajanja v poslovnih prostorih upravljavca, • varovanje premoženja, zaposlenih ter drugih delavcev upravljavca, • spremljanje nevarnostne ogroženosti poslovnih prostorov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • slika, ura, datum, številka in ime (lokacija) kamere.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Zbirka posnetkov se nahaja na posebnem strežniku v strežniški sobi. Poslovni prostori so tehnično in fizično varovani. Strežniška soba je dodatno varovana in klimatizirana. Vodi se evidenca vstopov. Dostop do prostorov imajo zaposleni v službi za IT, ostali zaposleni pa le v prisotnosti zaposlenih v službi za IT. Dostop do podatkov imajo tehnolog in sistemski inženir v službi za IT, informatik v službi za IT, direktor družbe. Podatki so zaščiteni z geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije ter z dodelitvijo uporabniških pravic pooblaščenim uporabnikom. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca podatkov o odhodnih in dohodnih klicih v klicnem centru

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • naročniki Debitelovih storitev, predplačniki, telefonski referenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • naročniki Debitelovih storitev: neposredno trženje (72. člen ZVOP-1), seznanjanje naročnikov z novimi storitvami, preverjanje zadovoljstva strank s storitvami. • telefonski referenti: nadzor nad izvajanjem njihovih delovnih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Postopek varovanja je opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ter Varnostni politiki SUVI v zvezi z varovanjem telekomunikacijskih storitev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca prometnih in lokacijskih podatkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • naročniki in predplačniki storitev družbe Debitel d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • naročniki: izstavitev računa (kontrola faktur) za opravljene storitve
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • izpis pogovorov: podatki o odhodnem prometu, vezanem na posamezno naročniško številko (destinacija, datum, čas, čas trajanja, tip oz. oznaka klica, vrsta storitve, tarifni paket, višja/nižja tarifa, operater ciljne številke), količina/ zaračunana količina, skupina številk, znesek, znesek s popustom, oznaka popusta, morebitne preusmeritve, ki jih določi stranka, dohodni klic v tujini, prejem SMS v tujini, dogodki po kategorijah v SLO in v tujini, sledljivost vpogledov (ime, priimek, datum, namen, razlog); dohodni klici: podatki o dohodnem prometu, vezanem na posamezno naročniško številko (klicoča številka, destinacija, datum, čas, čas trajanja, tip oz. oznaka klica, vrsta storitve, količina, tarifni paket, višja/nižja tarifa, operater ciljne številke), cena, cena s popustom, paket ali operater, skupina številk, sledljivost vpogledov (ime, priimek, datum, namen, razlog); zunanje storitve: datum in čas, storitev, znesek, znesek s popustom, popusti, datum prenosa; posredovanje plačil: datum in čas, ponudnik storitve, storitev, znesek; bazne postaje: tip, destinacija, naročnik, datum in čas, količina, skupina številk, storitev, IMEI, celica, lokacija; info: tip, paket, skupina številk, tarifa, število, enota, količina, znesek, znesek s popustom; destinacije: storitev, tip klica, število, količina, enota, znesek, znesek s popustom; proste enote in LR: obdobje, vrsta, popust, količina prostih enot, stanje, zadnja sprememba;
 • Uporabniki zbirke: • policija, • SOVA (na podlagi odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS), • preiskovalni sodnik (na podlagi pisne odredbe preiskovalnega sodnika), • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Postopek varovanja je opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ter Varnostni politiki SUVI v zvezi z varovanjem telekomunikacijskih storitev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Evidenca izdanih računov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki so sklenile naročniško pogodbo z družbo Debitel d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki z razčlenjenega računa: obračunsko obdobje, vrsta in znesek vseh morebitnih drugih enkratnih plačil v obračunskem obdobju, za katerega se izdaja račun, naročnina, vrsta in znesek vseh morebitnih drugih mesečnih plačil, število klicev, trajanje teh klicev, število obračunskih enot, znesek, ločeno za notranje klice, mednarodne klice, klice v mobilna javna komunikacijska omrežja, klice premijskih storitev, prenos podatkov, vrsta in znesek za druge opravljene storitve, skupni znesek računa. • podatki v zbirki v zvezi s posameznim računom: ime in priimek naročnika, številka izdanega računa, znesek izdanega računa, podatek o tem, ali je račun plačan ali ne, znesek odprtega računa, datum izdaje računa, datum zapadlosti računa, storitve in popusti, izdani na računih, znesek storitve, obračunsko obdobje storitve, podatki o opravljenih plačilih, podatki o dodeljenih dobropisih, podatek o preplačilih, podatki o neznanih plačilih.
 • Uporabniki zbirke: • Zunanja revizija na zahtevo, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Postopek varovanja je opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ter Varnostni politiki SUVI v zvezi z varovanjem telekomunikacijskih storitev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca uporabnikov spletnih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • kupci Debitelovih produktov prek spletne trgovine.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • uveljavljanje pravic in obveznosti iz pogodbe oz. iz splošnih pogojev poslovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • nakupni modul: ime, priimek, naslov, številka telefona, e-naslov, izbrani artikel, cena artikla, datum in ura nakupa. • Debinet (spletna storitev za naročnike): ime, priimek, naslov, e-naslov, telefonske številke, PUK koda, uporabniško ime, geslo, trenutna mesečna poraba (govorna telefonija, moneta), nabor možnih storitev in že naročenih storitev, izdani računi (za posamezno številko), izpis pogovorov za največ tri mesece nazaj (če ima stranka to storitev naročeno), arhiv številk, katerim je naročnik poslal sms-e, osebni imenik naročnika, koledar, dogodke (vsebina telefona- rokovnik).
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Postopek varovanja je opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ter Varnostni politiki SUVI v zvezi z varovanjem telekomunikacijskih storitev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Evidenca podatkov o dovoljenjih za dostop do tajnih podatkov in varnostnem preverjanju zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni pri upravljavcu, ki imajo opravljeno varnostno preverjanje,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentira
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki v zvezi z dovoljenji: ime, priimek, datum rojstva, stopnja tajnosti podatkov, do katerih ima zaposleni dostop, veljavnost dovoljenja, datum izdaje dovoljenja, številka dovoljenja, • podatki v zvezi z vpogledi v tajne podatke: šifra, datum, stopnja tajnosti in številka izvoda dokumenta s tajnim podatkom, ime in priimek osebe, ki se je seznanila s tajnim podatkom, datum in čas seznanitve, način seznanitve, podpis osebe, ki se je seznanila s tajnim podatkom.
 • Uporabniki zbirke: • Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb, • Ministrstvo za obrambo (MORS - Sektor za civilno obrambo), • Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ), • Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (SOVA), • policija, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Postopek varovanja je opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ter Varnostni politiki SUVI v zvezi z varovanjem telekomunikacijskih storitev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Evidenca vstopov in gibanja v varnostnih območjih organa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki vstopajo v varnostna območja organa oz. iz njih izstopajo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • nadzor vstopov in izstopov iz varnostnega območja, • izpolnjevanje zakonskih zahtev glede evidentiranja vstopov in izstopov v/ iz varnostnih območij organa.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, namen vstopa oz. gibanja, datum vstopa oz. gibanja, PIN, datum in čas prihoda oz. odhoda.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o vstopih v varnostno območje (knjiga vstopov) se nahaja v posebej varovanih prostorih varnostnega območja. Dostop do prostorov imajo le zaposleni pri upravljavcu z veljavnim varnostnim dovoljenjem. Dostop do podatkov imajo direktor naročniške službe, referent I v naročniški službi in na zahtevo direktor družbe. • Elektronska zbirka sistema za evidentiranje pristopa v prostore »Špica T&S«, se nahaja na strežniku v strežniški sobi. Poslovni prostori so tehnično in fizično varovani. Strežniška soba je dodatno varovana in klimatizirana. Vodi se evidenca vstopov. Dostop do prostorov imajo zaposleni v službi za IT, ostali zaposleni pa le v prisotnosti zaposlenih v službi za IT. Dostop do podatkov imajo zaposleni v službi za IT, direktor finančne službe, računovodja, vodja finančne operative, poslovni sekretar, direktor družbe. Podatki so zaščiteni z geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije ter z dodelitvijo uporabniških pravic pooblaščenim uporabnikom. • Varnostna kopija elektronske zbirke podatkov sistema »Špica T&S« se nahaja na rezervnem strežniškem sistemu v prostorih rezervne računalniške sobe v kleti poslovne stavbe. Poslovni prostori so tehnično in fizično varovani. Prostor rezervne računalniške sobe je dodatno varovan in klimatiziran. Vodi se evidenca vstopov. Dostop do prostorov imajo zaposleni v službi za IT, ostali zaposleni pa le v prisotnosti zaposlenih v službi za IT. Dostop do podatkov imajo zaposleni v službi za IT, direktor finančne službe, računovodja, vodja finančne operative, direktor družbe. • Dnevne in tedenske varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih se nahajajo v prostorih rezervne računalniške sobe v kleti poslovne stavbe. Poslovni prostori so tehnično in fizično varovani. Prostor rezervne računalniške sobe je dodatno varovan in klimatiziran. Vodi se evidenca vstopov. Dostop do prostorov imajo zaposleni v službi za IT, ostali zaposleni pa le v prisotnosti zaposlenih v službi za IT. Dostop do podatkov imajo tehnolog in sistemski inženir v službi za IT, direktor finančne službe, računovodja, vodja finančne operative, direktor družbe. • Mesečne varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih se nahajajo v varovanih prostorih službe za IT. Poslovni prostori so tehnično in fizično varovani. Dostop do prostorov imajo zaposleni v službi za IT, ostali zaposleni pa le v prisotnosti zaposlenih v službi za IT. Dostop do podatkov ima sistemski inženir. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, Telekomunikacijskem pravilniku, ki ga je upravljavec izdelal po določbah ZEKom in Varnostnem načrtu, ki ga je upravljavec izdelal po ZTP.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Evidenca podatkov o zakonitem prestrezanju telekomunikacij

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • uporabniki storitev telekomunikacijskih operaterjev, pri čemer je klicoči ali klicani (oziroma oba) uporabnik storitev družbe Debitel d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • odgovori na zahteve državnih organov po identifikaciji naročnikov na podlagi telefonske številke
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • telefonska številka (MSISDN), številka telefonskega aparata (IMEI), čas trajanja izvajanja ukrepa prisluškovanja, številka odredbe, ki zapoveduje prisluh.
 • Uporabniki zbirke: • Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb, • Ministrstvo za obrambo (MORS - Sektor za civilno obrambo), • Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ), • Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (SOVA), • policija, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Postopek varovanja je opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ter Varnostni politiki SUVI v zvezi z varovanjem telekomunikacijskih storitev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. EVIDENCA PODATKOV O NAROČNIKIH IN PREDPLAČNIKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki so sklenile naročniško pogodbo z družb
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sklenitev in skrb za naročniško razmerje, prodaja aparata, • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, • izvajanje tržnih in poslovnih analiz, n
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • osnovni podatki o stranki: ime, priimek, naslov, rojstni datum, EMŠO, tip osebnega dokumenta, številka osebnega dokumenta, datum veljavnosti osebnega dokumenta, davčna številka, podatek o tem ali je zavezanec za DDV, davčno območje, stanje TRR (noramlen/blokiran, občasno blokiran). tip stranke (fizična/pravna oseba), način aktivacije (avtomatska ali ročna), valutacija, kdo je vnesel stranko, datum vnosa, podatki o zaposlitvi (naziv podjetja, naslov, telefonska številka podjetja, podpis odgovorne osebe), plačilne liste, bančni izpisi, odrezki od ZPIZ (podatki o prejemu pokojnine po drugi osebi), št. članske izkaznice v organizaciji, za katero se izvaja akcija, podatki o skrbnikih (ime, priimek, komu je skrbnik, razlog skrbništva, podlaga skrbništva), overjena pooblastila za fizične osebe, podatki z delovnih dovoljenj in osebnih izkaznic/ potnih listov za tujce, podatki z izkaznic za veleposlanike in atašeje, podatki z odločbe o oprostitvi davka, podatki s poročnih, mrliških listov, odrezki UE o spremembi bivališč, datum zadnje spremembe in ime ter priimek tistega, ki je spremembo izvedel, • plačnik- imenik: naslov/e-naslov naročnika za pošiljanje pošte/e-pošte, e-naslov, e-račun in za objavo v imeniku, • plačilni račun: št. TRR, pri banki • vrsta plačilnega sistema • dodatni podatki: kontaktna oseba, telefon, boniteta, telefaks številka, e-naslov, zaposlitev (da/ne/upokojenec), delodajalec, • boniteta: dnevna, mesečna, Klicni center: telefonska številka naročnika, tip klica, opis obdelave, ime in priimek tistega, ki je vnesel in spremenil podatke, • Interna naročila: telefonska številka naročnika, status naročila, ID vezanega naročila, tip naročila, podtip naročila, ime in priimek osebe, ki je naročilo vnesla, datum in ura vnosa, ime in priimek osebe, ki je naročilo zaključila, datum in ura zaključka naročila, opis naročila, komentarji k naročilu, skenirani dokumenti, vezani na naročilo (prošnja naročnika, e-pošta, ponudba Debitela, podpisana dokumentacija, • Naročila: telefonska številka naročila, ID naročila, vrsta naročila, status naročila, tip naročila, podrobnosti naročila, datum in ura sprejema naročila, ime in priimek osebe, ki je naročilo vnesla, končni rok naročila, datum in ura zadnje spremembe na naročilu, ime in priimek osebe, ki je spremembo vnesla, opis naročila, skenirani dokumenti, vezaniu na naročilo, • Profitabilnost: zaračunana cena storitve, nabavna cena storitve, profit, mesec, skupni profit izbranega obdobja, povprečni profit izbranega ibdobja, marža, podrobnosti izbranega meseca (skupaj/po posamezni telefonski številki), prodani aparati (tip aparata, IMEI, ID vezanega razmerja, strošek, nabavna cena, prodajna cena, datum nakupa), skupni strošek aparatov, • Poprodajne akcije: status poprodajne akcije, tip poprodajne akcije, akcija, ponudba, ID naročnika/telefonska številka, ime in priimek osebe, ki je vnesla posamezno poprodajno akcijo, datum in ura vnosa ponudbe, ime in priimek zadnje osebe, ki je spremenila poprodajno ponudbo, datum in ura spremembe, opis ponudbe, opis odziva, datum in ura akcije, način kontakta z naročnikom (SMS, klic, pošta, e-pošta), ime in priimek osebe, ki je kontaktirala naročnika, datum in ura kontakta, opis vsebine kontakta, skenirani dokumenti, vezani na vsebino poprodajne ponudbe, naziv naročnika, naslov naročnika, število razmerij, podatek ali ima stranka poroka ali blokade, stanje ponudbe, • Reklamacije: telefonska številka, status reklamacije, ID reklamacije, tip in podtip reklamacije, končni rok reklamacije, datum in ura zaključka reklamacije, ime in priimek osebe, ki rešuje reklamacijo, datum in ura prejetja reklamacije, ime in priimek osebe, ki je reklamacijo prejela, datum in ura vnosa reklamacije, ime in priimek osebe, ki je reklamacijo vnesla, način prejema reklamacije, opis reklamacije, skenirani dokumenti, vezani na reklamacijo, rezultat reklamacije, način podajanja odgovora na reklamacijo, • Dokumenti (IMIS): podatki iz arhiva skeniranih dokumentov po posamezni številki naročnika, • spremembe: podatki o sledljivosti sprememb na nivoju stranke in na nivoju razmerja • akcije: masovni vklop ali izklop dodatnih storitev (za večje število številk naročnika), za katero storitev gre, za katere številke, masovna menjava naslovov naročnikov (naslov, za katere številke), datum vklopa/izklopa, spremembe in kdo je to izvršil, • razmerja: - telefonska številka oz. številke, geslo, ki služi identifikaciji naročnika prek telefona, preusmeritev računa, skupni račun za ločene številke, podatki o vklopu oz. izklopu številke (deaktivacija), ime, priimek tistega, ki je izvedel zadnjo spremembo na tem nivoju in datum spremembe, - vklop/ izklop: datum vklopa številke, datumi vseh začasnih vklopov in izklopov, ki so se zgodili na številki, razlogi začasnega vklopa/ izklopa (kraja, lastna zahteva, neplačevanje, prevelika poraba, finančna blokada finance/krediti), datum vklopa/ izklopa, ime in priimek tistega, ki je takšen vklop/izklop izvršil, podatek o prvem vklopu in dokončnem izklopu, - storitve: storitve, ki so vključene v izbran tarifni oziroma predplačniški paket in dodatne izbrane storitve, dodatne izbrane količine, vezane na tarifni paket, stroški, povezani s spremembami razmerja, datum vklopa/izklopa storitve in ime in priimek tistega, ki je to izvršil, določena minimalna poraba, - zunanje storitve: vklop/izklop plačevanja z mobilnim aparatom, vklop/izklop zunanjih ponudnikov (storitev z dodano vrednostjo), podatki o sledljivosti sprememb (datum, ime, priimek tistega, ki je izvedel spremembo), - SIM: št. SIM kartice, IMSI številka kartice, PIN1, PIN2, PUK1, PUK2, veljavnost kartice (datum vklopa/izklopa/zamenjave in kdo je to izvršil), - tarifa: izbrani tarifni paket in zgodovina (katere pakete je imel posamezni naročnik vklopljene v preteklosti po datumih veljavnosti- vklop/izklop/zamenjava tarife), - PrePaid: trenutno stanje na predplačniškem računu, veljavnost razmerja, aktivacijska in serijska številka vrednotnice za polnitev predplačniškega računa, znesek neposrednih polnitev, - Polnitve: serijska in aktivacijska številka vrednotnice, znesek vrednotnice, stanje pred in po izvedeni polnitvi, datum polnitev in ime in priimek tistega, ki je to izvršil, - personalizacija: podatki o tem v katere skupine številk kliče ceneje, kdaj kliče, kdo in kdaj je to storitev vklopil, - družina in prijatelji: podatek o izbranih omrežnih kodah, telefonski številki ali številkah, ki jih kliče ceneje, višina popustov v %, datum vklopa/izklopa, spremembe in kdo je to izvršil – Ločeni računi: model ločevanja, veljavnost posameznega modela ločevanja, datum in ura vnosa modela ločevanja, ime in priimek osebe, ki je vnesla model ločevanja, - popusti: vrsta obračunanih popustov, nabor vseh upoštevanih popustov pri stranki, znesek popusta, proste enote (vrsta in količina), - poraba: določen dnevni in mesečni limit za telefonijo, določen limit za plačevanje z mobilnim aparatom, osebni limit, ki si ga izbere naročnik, Debiključ, višina limitov, način obveščanja (tel. številka, e- naslov), vklop/izklop/spremembe, kdo jo je izvršil, trenutna poraba za telefonijo in mobilno bančništvo, alarmi (datum prejema obvestila o prekoračenem limitu stranke), CBC (tekoča poraba prenosa podatkov GPRS doma in v tujini, veljavnost blokade), - dodatne obremenitve: obroki za aparate, pogodbene obveznosti (mesečne naročnine, minimalna mesečna poraba, GPRS naročnina, mesečna zakupnina), dodatna oprema, strošek poplačila pogodbenih ugodnosti, strošek prenosa številke, znesek posamezne postavke in skupni znesek, datum vklopa/izklopa/spremembe in kdo je to izvršil, - skupine: podatek o tem, v katero skupino je vključen, datum vklopa/izklopa/spremembe in kdo je to izvršil, - vrsta plačila: direktna bremenitev, pri kateri banki, št. TRR, št. trajnika, datum vklopa/izklopa/spremembe in kdo je to izvršil, - aparat: tip aparata, IMEI številka aparata, serijska številka aparata, datum vklopa/izklopa/spremembe in kdo je to izvršil, - preusmeritve/zapore/VMS: vklop/izklop preusmeritev, zapor, VMS ali je preusmeritev/zapora/VMS omogočena, številka, na katero se nanašajo, datum vklopa/izklopa/spremembe in kdo je to izvršil, - Debinet: podatek o tem ali posamezni naročnik uporablja Debinet, za katero vrsto Debineta gre (za fizične ali pravne osebe), uporabniško ime, e- naslov, podatek o zadnji prijavi, - mediacija: še neizvršene storitve (čakalna vrsta še neizvršenih storitev), - Analiza porabe: ime storitve, število obdobij, minimalna in maksimalna cena, povprečna cena, minimalna in maksimalna cena s popustom, povprečna cena s popustom, minimalna in maksimalna količina, povprečna količina proste enote (po obdobju, vrsti, popustu, enotah in stanju), - Klicni center: telefonska številka naročnika, tip klica, opis obdelave, ime in priimek tistega, ki je vnesel in spremenil podatke, - Interna naročila: telefonska številka naročnika, status naročila, ID vezanega naročila, tip naročila, podtip naročila, ime in priimek osebe, ki je naročilo vnesla, datum in ura vnosa, ime in priimek osebe, ki je naročilo zaključila, datum in ura zaključka naročila, opis naročila, komentarji k naročilu, skenirani dokumenti, vezani na naročilo (prošnja naročnika, e-pošta, ponudba Debitela, podpisana dokumentacija, - Naročila: telefonska številka naročila, ID naročila, vrsta naročila, status naročila, tip naročila, podrobnosti naročila, datum in ura sprejema naročila, ime in priimek osebe, ki je naročilo vnesla, končni rok naročila, datum in ura zadnje spremembe na naročilu, ime in priimek osebe, ki je spremembo vnesla, opis naročila, skenirani dokumenti, vezaniu na naročilo, - Profitabilnost: zaračunana cena storitve, nabavna cena storitve, profit, mesec, skupni profit izbranega obdobja, povprečni profit izbranega ibdobja, marža, podrobnosti izbranega meseca (skupaj/po posamezni telefonski številki), prodani aparati (tip aparata, IMEI, ID vezanega razmerja, strošek, nabavna cena, prodajna cena, datum nakupa), skupni strošek aparatov, - Poprodajne akcije: status poprodajne akcije, tip poprodajne akcije, akcija, ponudba, ID naročnika/telefonska številka, ime in priimek osebe, ki je vnesla posamezno poprodajno akcijo, datum in ura vnosa ponudbe, ime in priimek zadnje osebe, ki je spremenila poprodajno ponudbo, datum in ura spremembe, opis ponudbe, opis odziva, datum in ura akcije, način kontakta z naročnikom (SMS, klic, pošta, e-pošta), ime in priimek osebe, ki je kontaktirala naročnika, datum in ura kontakta, opis vsebine kontakta, skenirani dokumenti, vezani na vsebino poprodajne ponudbe, naziv naročnika, naslov naročnika, število razmerij, podatek ali ima stranka poroka ali blokade, stanje ponudbe, - Reklamacije: telefonska številka, status reklamacije, ID reklamacije, tip in podtip reklamacije, končni rok reklamacije, datum in ura zaključka reklamacije, ime in priimek osebe, ki rešuje reklamacijo, datum in ura prejetja reklamacije, ime in priimek osebe, ki je reklamacijo prejela, datum in ura vnosa reklamacije, ime in priimek osebe, ki je reklamacijo vnesla, način prejema reklamacije, opis reklamacije, skenirani dokumenti, vezani na reklamacijo, rezultat reklamacije, način podajanja odgovora na reklamacijo, - Uporabnik: ime in priimek uporabnika telefonske številke, spol, e-naslov, rojstni datum, naslov, opombe, veljavnost uporabnika, datum in ura vnosa/spremembe uporabnika, ime in priimek osebe, ki je vnos/spremembo izvršila, - spremembe: podatki o spremembah, izvršenih na nivoju naročniškega razmerja (datum, ime, priimek tistega, ki je spremembo izvršil), - stiki: interne pripombe, reklamacije, zabeležke povzetkov pogovorov s strankami, navodila, zgodovina stikov s posamezno stranko, podatki o naslovu strank, prepoved izpisa pogovorov s strani stranke, prepovedi, ki so posledica odločitve Debitela (razlog, trajanje), datum spremembe oz. vpisa stika in ime in priimek tistega, ki je spremembo izvršil, povzetek pogodb za nakup aparata, ali za morebitne popuste, vsebina poslanih ponudb naročnikom, - dokumenti (IMIS): podatki iz arhiva skeniranih dokumentov po posamezni številki naročnika, - vezave: iz dodatkov k pogodbi ali iz pogodbe same za sklenitev naročniškega razmerja, podatki o tem ali ima stranka poroka in podatki o poroku (ime, priimek, ID stranke, naslov poroka, rojstni datum, št. TRR, pri banki), - specifikacije računov: vsi izdani računi za storitve mobilne telefonije, ki so bili izdani posamezni stranki. • finance: izdani računi, knjiženi računi, odprti računi, odprti in zapadli, poravnani računi, preplačila, številka računa, datum valute, znesek računa, že plačan znesek, znesek v dobro/ v breme; opomini: število opominov, na kateri znesek se opomin nanaša, zaporedna številka opomina, datum opomina, • podeljeni / neaktivirani SIM: št. SIM kartice, IMSI številka, razlog nevklopa, ime in priimek naročnika na katerega se takšna neaktivirana SIM kartica nanaša. • oddajna knjiga za aparate: zap. št., ime, priimek, naslov naslovnika (prejemnika). Tip, barva in IMEI poslanega aparata • oddajna knjiga za priporočeno/poslano pošto: zap. št., ime, priimek, kraj, poštna številka.
 • Uporabniki zbirke: • APEK (glede prenosljivosti številk), • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Postopek varovanja je opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ter Varnostni politiki SUVI v zvezi z varovanjem telekomunikacijskih storitev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam