Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INSTALACIJA D.O.O.
Sedež ali naslov: Sermin 10 a
Poštna številka: 6000
Kraj: KOPER
Matična številka: 5498007000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca oseb, ki jim je prenehalo delovno razmerje pri upravljavcu osebnih podatkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pri upravljavcu zaposlene osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uradne namene, uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo in statistične raziskave in obdelave.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Kadrovska številka, priimek in ime, spol, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, državljanstvo, stalno in/ali začasno bivališče, ulica in hišna številka, pošta, država, družinski člani, vrsta in kraj šolanja, stopnja in smer izobrazbe, evidenca opravljenih izobraževanj, delovna doba, delovno razmerje, datum vstopa, datum izstopa, delovno mesto, delež delovnega časa, število točk, vrste plačila, TRR in banka, datum nakazila.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se varujejo v skladu s splošnim aktom upravljavca zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Upravljavec ne povezuje zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec nima zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Kadrovska evidenca in obračun plač

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljalcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o zaposlitvi in statističnih raziskav, za druge uradne namene ter za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Kadrovska številka, priimek in ime, spol, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, državljanstvo, stalno in/ali začasno prebivališče: ulica in hišna številka, pošta, občina, država, družinski člani, vrsta in kraj šolanja, stopnja in smer izobrazbe, evidenca opravljenih izobraževanj, delovna doba, delovno razmerje (določen/nedoločen čas), datum vstopa, delovno mesto, delež delovnega časa, število točk, TRR in banka, vrste plačila, datum nakazila.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se varujejo v skladu s splošnim aktom upravljavca zbirke osebnih podatkov, ki ga je 18.10.2004, izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Upravljavec ne povezuje zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec nima zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam