Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Prešernova 10
Naziv ali firma: Cankarjev dom Kulturni in kongresni center
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5099471
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca imetnikih klubske kartice Ivanka

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci prireditev
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, ev. telefonska številka, e-mail, (davčna številka, če gre za podjetje).
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka osebnih podatkov o plačah zaposlenih in o plačilih po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v CD. Pogodbeni sodelavci oziroma izvajalci na podlagi sklenjenih pogodb o delu (po 619. členu obligacijskega zakonika) in avtorskih pogodb (po določbah zakona o avtorski in sorodnih pravicah)
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za zaposlene: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, tarifna skupina, plačilni razred, oziroma količnik osnovne plače, delovna doba, dodatki in drugi prejemki po kolektivni pogodbi, podatki o napredovanju, odtegljaji (krediti, administrativne prepovedi, preživninske i podobne obveznosti na podlagi sklepov sodišč in obvestil CSD ipd.), številka tekočega ali drugega računa in podatek o banki, kjer je račun odprt, podatko o prejemkih - plačah, regresih, nadomestilih jubilejnih nagradah; akontacija dohodnine itd.; pogodbene sodelavce: ime in priimek, stalno/začasno bivališče; davčna številka, številka tekočega računa in podatek o banki, kjer je račun odprt, telefon na delu/doma ali GSM, podatki o agenciji, prek katere se izplačuje honorar.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka osebnih podatkov o abonentih CD

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Abonentni glasbenih, gledaliških, filmskih prireditev
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov (doma ali v službi), telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka osebnih podatkov o biskovalcih prireditev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci prireditev. Protokolarni gostje, ki niso vabljeni v službeni vlogi
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov (doma ali v službi), telefonska številka, e-mail.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o zaposlenih delavcih v CD

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Cankarjevem domu
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, spol, EMŠO, davčna številka, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, stopnja in smer strokovne izobrazbe, poklic, dodatna znanja, vrsta zaposlitve (za določen ali nedoločen čas, s polnim delovnim časom ali delovnim časom, krajšim od polnega, zaposlitev po drugih pogodbah o zaposlitvi v skladu z ZDR, zaposlitev po psebni pogodbi o zaposlitvi - javna dela), delovni mesto, delovni čas; podatki, povezani z zaposlitvijo, kot so: datuma sklenitve in prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, poskusno delo, pripravništvo, prerazporeditve, izobraževanje; podatki o kategoriji invalidnosti, podatki o zdravstvenih omejitvah pri delu; podatki o poškodbah pri delu; naziv drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen; podatki o družinskih članih (v povezavi z razlogi, kot so odmera letnega dopusta, ugotavljanje presežkov, obdaritev otrok ob koncu leta); izrečeni disciplinski ukrepi, dokler v skladu s predpisi niso izbrisani iz evidence; telefon na domu in/ali GSM (zaradi dosegljivosti, povezane z naravo delovnega procesa). Hramba delovne knjižice!
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam