Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BIOTERA, D.O.O.
Sedež ali naslov: CESTA TALCEV 8
Poštna številka: 1230
Kraj: DOMŽALE
Matična številka: 1810065000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O PLAČI ZAPOSLENEGA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije, za DURS, za ZZZS, za ZPIZ, za sodišča, za AJPES, za banke, za kreditodajalce, statistična raziskovanja, kjer identiteta delavcev ne sme biti razvidna,
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: a) Podatki o delavcu: ime in priimek; identifikacijska številka delavca; spol; EMŠO; zavarovalna doba; dejavnost organizacije (šifra); poklic, šolska izobrazba; strokovna izobrazba; strokovna usposobljenost; delovno mesto; delovni čas (ur tedensko); število ur delovne obveznosti; kategorija dela; tarifni razred; porodniška; kraj; občina; stalno in začasno prebivališče; zakonski stan; delovna doba; invalidnost; datum prenehanja delovnega razmerja; krajevna pristojnost; številka osebnega računa; olajšave za vzdrževane družinske člane; davčna številka. b) Podatki o delovnem času in njegoi izrabi: možno število ur/mesečni fond ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene delovne ure s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, dejansko opravljene ure, ure letnega dopusta, ure počitka ob državnih praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom osebnega dohodka, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje; ure začasne neznožnosti ali zadržanosti z dela, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev zdravstvenega zavarovanja; drugo - neopravljene ure z nadomestilom plače iz sredstev zdravstvenega zavarovanja, ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, ure porodniškega dopusta ali skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom - neopravljene ure brez nadomestila plač - ure na delu, daljšem od delovnega časa. c) Podatki o plačah - izplačane plače, za delo s polnim in skrajšanim delovnim časom in za nadurno delo,neto plače, za delo s polnim in s krajšim delovnim časom in za nadurno delo - nadomestilo plače v breme organizacije, za začasno nezmožnost ali zadržanost od dela,druga nadomestila - nadomestila neto plače v breme drugih, prejemki delavca, solidarnostna pomoč, odpravnina, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, drugo.
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZZZS, ZPIZ, sodišča, AJPES, banke, kreditodajalci, pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni, ki so nosilci osebnih podatkov, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Evidenca o plači zaposlenega delavca, ki se nahaja na računalniškem sistemu za obračun plač, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov in posebnim varovanjem podatkov nosilcev in kopij podatkov. Zbirka osebnih podatkov se nahaja v računalniškem sistemu in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se zaklepajo v omaro. Trajni dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji s katerimi imamo sklenjene pogodbe o sodelovanju (pravne osebe in samostojni podjetniki).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdelovanje letnih poročil o opravljenih storitvah za poslovnega partnerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Osebni podatki: naziv pravne osebe ali samostojnega podjetnika, naslov, poštna številka, kraj, občina, država, telefonska številka, davčna številka, številka transakcijskega računa, status, vrsta kupca ali dobavitelja
 • Uporabniki zbirke: Podjetje Biotera, d.o.o., MOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se nahaja v računalniškem sistemu in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA POŠKODB PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Biotera, d.o.o., ki so se poškodovali pri delu, neposredni vodje poškodovanih delavcev, očividci poškodb pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije in inšpekcijskih služb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: a) osebni podatki: ime in priimek, spol, EMŠO, datum rojstva, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, b) podatki o poškodovanem delavcu: delo ki ga je delavec opravljal, ko se je zgodila poškodba, koliko časa je delavec opravljal delo, na katerem je bil poškodovan, koliko ur je delavec delal tistega dne, ko se je zgodila poškodba pri delu, ali je bil delavec poškodovan med delom, ali je bil delavec poškodovan na svojem delovnem mestu, ali je delavec kdaj prej doživel poškodbo pri delu in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja, c) podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je zgodila poškodba (datum, dan, ura), kje se je zgodila poškodba, število poškodovanih oseb, koliko oseb je izgubilo življenje, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, oblika poškodbe, vzrok poškodbe, kratek opis poškodbe, ali je bilo ugotovljeno, da je delovno mesto nevarno, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, uporaba osebnih varstvenih sredstev (ali je bila odrejena uporaba zaščitnih sredstev, ali so bila uporabljena zaščitna sredstva, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu),podatki o neposrednem vodji poškodovanega delavca: priimek, ime , naslov stalnega bivališča d) podatki o očividcih: priimek, ime, naslov stalnega bivališča e) poročilo zdravnika, ki je pregledal poškodovanca: priimek, ime in šifra zdravnika, naziv in naslov zdravstvene organizacije, kjer je bil poškodovanec pregledan, kdo je poškodovancu nudil osebno pomoč, diagnoza poškodbe in šifra, predvideno trajanje delovne nesposobnosti, podatek ali ima poškodovanec bolezen, ki je imela za posledico to poškodbo, podatek ali ima poškodovanec fizične ali psihične pomanjkljivosti in če, katere ter šifra, opis dogodka po izpovedi poškodovanca,.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Poblaščeni delavci podjetja Biotera, d.o.o. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter vsa ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA ZAPOSLENIH, KI SO OPRAVLJALI PREIZKUS ZNANJA IZ VARSTVA PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni v podjetju Biotera, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje usposabljanja zaposlenih v skladu z zakonodajo - Zakon o varstvu in zdravju pri delu. - za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic in dolžnosti posameznika, na katere se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, evidenčna številka,naslov stalnega bivališča, status.
 • Uporabniki zbirke: Podjetje Biotera, d.o.o. - Inšpektorat RS za delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. - Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v knjigah in personalnih mapah, se hrani v kovinskih ognjevarnih omarah. Podatki, ki se obdelujejo računalniško so zavarovani z ustrezno sistemsko in aplikativno programsko opremo. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. ISKALCI ZAPOSLITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Iskalci zaposlitve, ki so v podjetje posredovali prošnjo za delo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vodenja izbire bodočih sodelavcev podjetja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov bivališča, telefonska številka, zaključena izobrazba, delovne izkušnje, ostali podatki, ki jih je iskalec v prošnji navedel
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe podjetja Biotera, d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v matični knjigi in presonalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. VIDEONADZOR

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi varnosti ljudi in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Posnetki se ne shranjujejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Biotera, d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se nahaja v računalniškem sistemu in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Postopke in ukrepe varovanja podrobneje določa Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami, ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Biotera, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična poročila, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katere se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: priimek in ime; datum in kraj rojstva; občina rojstva; spol; priimek o rojstvu; EMŠO; davčna številka; naslov začasnega in stalnega bivališča; državljanstvo; delovno dovoljenje za tujca in veljavnost delovnega dovoljenja, delovna knjižica in številka delovne knjižice; datum zaposlitve; vrsta pogodbe (določen/nedoločen čas); število ur na teden; datum prekinitve in razlog prekinitve delovnega razmerja; delovno mesto - šifra in naziv delovnega mesta; plačilni razred delovnega mesta; tarifni razred delovnega mesta; zahtevana stopnja in smer izobrazbe za delovno mesto; delavčeva stopnja izobrazbe; izobrazba - stopnja in smer dokončanega izobraževaja; delovna doba pred vstopom; tekoča delovna doba; skupna delovna doba; dodatna delovna doba; opravljena usposobljenost za varno delo; zdravstveni pregled, številka TRR pri banki; družinski člani - ime in priimek, datum rojstva, zavarovanje po delavcu; invalidi - datum nastanka in kategorija invalidnosti; telesna okvara - datum nastanka okvare.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: ZZZS, ZPIZ, ZRSZ; sodišča; poblaščeni delavci družbe; drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki delavca se hranijo v osebeni mapi , ki se nahaja v zakljenjeni ognjevarni omari v pisarni. Prostori v katerih se nahajajo zaposleni, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop v prostore je možen le v delovnem času.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezuje z uradnimi evidencami, ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam