Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GORIŠKA LEKARNA NOVA GORICA
Sedež ali naslov: REJČEVA ULICA 002
Poštna številka: 5000
Kraj: NOVA GORICA
Matična številka: 5054532000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, državljanstvo, EMŠO, davčna številka, stan, dekliški priimek, kraj rojstva, občina rojstva, narodnost, spol, datum izdaje delovne knjižice, izobrazba, funkcionalna izobrazba, poklic, podatki o družinskih članih ( Priimek in ime, sordstveno razmerje, spol, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, vzdrževani član, razlog vzdrževanosti, državljanstvo), podatki o invalidnosti (stopnja, % okvare, vzrok, številka odločbe, datum odločbe, opis omejitve), datum zaposlitve v Goriški lekarni, disciplinski ukrepi, razporeditev.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari v tiskani obliki v pisarni referenta za splošno kadrovske zadeve in v računalniškem programu - dostop je zaščiten z geslom. Dostop do podatkov imajo samo pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povzujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca plačil fizičnim osebam

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci in drugi prejemniki plačil (po podjemnih pogodbah, pogodbah o avtorskih pravicah, najemodajalci, člani sveta zavoda)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in ibveznosti iz delovnega razmerja, plačila obveznosti po podjemnih pogodbah, avtorskih in najemnih pogodbah, sejnin
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, davčna številka, EMŠO, naslov, datum rojstva, organzacijska enota, stroškovno mesto, občina domicila, občina dejavnosti, delovno razmerje, izobrazba, datum vstopa, datum izstopa, število vzdrževanih članov, članstvo v sindikatu, faktor učinka, skupne točke, posebne točke, dodatne točke, tarifna skupina, tarifni razred, dodatki, podatki za dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje ( začetek zavarovanja, konec zavarovanja, procent prispevka delavca)
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v tiskani verziji v fasciklih pri referentki za obračun plač v zaklenjeni pisarni, v računalniškem programu, do katerega imajo dostpop le pooblaščene osebe, je dostop zaščiten z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki s ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: N i zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca podatkov imetnikov Mobilne izkaznice zdravja Goriška lekarna

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev imetnika Mobilne izkaznice zdravja Goriška lekarna
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Imetniki Mobilne izkaznice zdravja Goriška lekarna
 • Namen obdelave osebnih podatkov: informiranje o storitvah, izdelkih, dogodkih lekarne; pošiljanje izobraževalnih vsebin, trženjske raziskave, statistične obdelave, pošiljanje oglasnega gradiva, vabil, spremljanje nakupovalnih vsebin strank; obračunavanje popustov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), elektronski naslov, mobilni telefon, spol, datum rojstva, številka kartice zdravstvenega zavarovanja (neobvezen podatek), številka Mobilne izkaznice zdravja, datum pristopa
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Lekarne; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v internih pravilnikih lekarne o varovanju osebnih podatkov. Zbirka podpisanih pristopnic se hrani pod ključem v upravi lekarne ter pri pogodbenem obdelovalcu. Elektronska zbirka se shranjuje na varovanih strežnikih lekarne oz. pogodbenega obdelovalca. Dostop do zbirke imajo samo pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se ne povezuje z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca podatkov za kognitivne farmacevtske storitve

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev pacienta po ZPacP
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci lekarne, ki se naročijo na kognitivne farmacevtske storitve Goriške lekarne (kot so: pregled uporabe zdravil, farmakoterapijski preged, izdelava osebne kartice zdravil, farmacevtska skrb pri zvišanem krvnem tlaku, sladkorni bolezni, astmi ter druge kognitivne storitve Goriške lekarne)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Glavni namen kognitivnih storitev je pregled zdravljenja z zdravili s stališča pacientovega razumevanja zdravljenja z zdravili in uporabe zdravil ter pregled morebitnih interakcij in kontraindikacij. S tem želimo izboljšati pacientovo seznanjenost z zdravili, izboljšati način uporabe zdravil, izboljšati sodelovanje pri zdravljenju ter odpraviti morebitne težave pri zdravljenju z zdravili in preventiva. Posredno se preko uresničevanja navedenih ciljev prispeva k izboljšanju kliničnih in ekonomskih izidov zdravljenja, zmanjšanju obremenitve zdravstvenega sistema ter zmanjšanju količine odpadnih zdravil.
 • Rok hrambe (neobvezno): Tri leta po zadnji obdelavi oziroma po zadnji spremembi
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o pacientu (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, e-naslov, telefon, spol, datum rojstva), podatki o osebnem zdravniku/specialistu (ime in priimek, naslov ambulante, telefon, e-naslov), podatki o zdravilih, ki jih je zdravnik predpisal na recept, ter tudi zdravilih in drugih izdelkih, ki ji uporablja pri samozdravljenju, drugi podatki o zdravljenju in drugi zdravstveni podatki pacienta potrebni za izvedbo storitve, prepoznane težave pri zdravljenju z zdravili in podani nasveti magistra farmacije, zdravstvene težave, ki niso povezane s terapijo z zdravili in podani nasveti magistra farmacije; svetovanje o zdravem življenjskem slogu.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni magistri farmacije; zdravniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v internih standardnih operacijskih postopkih za izvajanje posamezne farmacevtske kognitivne storitve in internem pravilniku lekarne o varovanju osebnih podatkov. Pisne privolitve se hranijo pod ključem v upravi lekarne. Elektronska zbirka podatkov se shranjuje na varovanih strežnikih lekarne oz. pogodbenega obdelovalca. Dostop do zbirke imajo samo pooblaščeni magistri farmacije.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se ne povezuje z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam