Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TENZOR D. O. O.
Sedež ali naslov: MARIBORSKA CESTA 13
Poštna številka: 2250
Kraj: PTUJ
Matična številka: 5389984000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Ur. l. SFRJ, št.: 17/90, Ur. l. RS št.: 40/06), 13. člen; Zakon o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS, št.:42/02, 107/07, 46. in 216. člen), ter 65/00-ZZPPZ, 7. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za uveljavljanje pravic posameznika iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem ter za ostale namene določene z Zakonom o delovnih razmerjih, kolektivno pogodbo dejavnosti ter s podzakonskimi akti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04, 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi; d) drugi podatki: TRR, podatki o plači in drugi podatki, ki jih zahteva zakonodaja.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci podjetja TENZOR d. o. o. - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04, 94/07), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčni urad, Zavod za zaposlovanje in druge državne institucije,. - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebnih mapah v zaklenjenih kovinskih omarah v pisarni strokovnega referenta za kadrovsko področje podjetja, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju poslovne skrivnosti in zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 7. 2. 2011.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04, 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca video posnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št.: 86/04, 94/07), Zakon o tajnih podatkih (ZTP, Ur. list RS, št.: 50/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih, premoženja podjetja, zaupnih podatkov
 • Rok hrambe (neobvezno): 60 dni
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04, 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika/skupine (slika), brez generalij.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci podjetja TENZOR d. o. o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V času obstoja posnetkov se hranijo v zaklenjeni omari v server sobi, monitor v razvojnem oddelku in upravi podjetja, dostopen samo pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju poslovne skrivnosti in zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne, 7. 3. 2011.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04, 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca vstopov in izstopov obiskovalcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št.: 86/04, 94/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja podjetja
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. :86/04, 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek posameznika, ki ni delavec podjetja - registrska številka osebnega dokumenta - čas prihoda in odhoda, podpis
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci podjetja TENZOR d. o. o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v tajništvu podjetja in na računalniku. Dostop je omejen z uporabniškim geslom, ki je znan samo uporabniku in sistemskemu administratorju. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju poslovne skrivnosti in zavarovanju osebnih podatkov sprejetim, dne 7. 3. 2011.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št.: 86/04, 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o naročnikih sistemov tehničnega varovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št.: 86/04, 94/07), Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV, Ur. list RS, št.: 126/03, 102/07), 70. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci sistemov varovanja in storitev podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje evidence kupcev in izdajanje ponudb, pogodb, računov in druge dokumentacije v zvezi s terjatvami do kupcev
 • Rok hrambe (neobvezno): 15 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04, 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) osebni podatki: ime in priimek, naslov prebivališča, elektronska pošta, kontaktna telefonska številka, b) podatki o storitvah: številka pogodbe/naročilnice, datum, datum izpolnitve pogodbe, opis vsebine pogodbe, številka računa, datum
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci podjetja TENZOR d. o. o. - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04, 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v rednikih v zaklenjenih omarah v pisarni računovodstva podjetja, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju poslovne skrivnosti in zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne, 7. 3. 2011.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04, 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca vstopov in gibanja oseb v varnostnih območjih podjetja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o tajnih podatkih (ZTP, Ur. l. RS št.: 50/06), 35. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in druge fizične osebe-obiskovalci, ki posedujejo dovoljenje za delo s tajnimi podatki ustrezne stopnje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence v skladu z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04, 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, datum in čas vstopa in izstopa, namen vstopa, podpis
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci podjetja TENZOR d. o. o. - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št.: 86/04, 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v evidenčni knjigi vstopov v upravno območje, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju poslovne skrivnosti in zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne, 7. 3. 2011 in v aktu o postopkih in ukrepih varovanja TP.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št.: 86/04, 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o usposabljanju delavcev za varnost pri delu in varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Ur. l. RS, št.: 56/99, 64/01), Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz-UPB1, Ur. l. RS, št.: 87/01, 110/02, 105/06), 39. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v Tenzor d. o. o. in povezanih družbah, študentje, dijaki, štipendisti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje na osnovi sprejetih zakonov
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - datum rojstva - naziv delovnega mesta - datum opravljanja preizkusa - datum opravljanja naslednjega preizkusa
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba in pristojne inšpekcijske službe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v posebnih omarah in računalniku, kamor imajo dostop delavci, ki skrbijo za varnost in zdravje pri delu. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni strokovni delavci za varnost pri delu, računovodkinja in vodstvo podjetja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov, sprejetim dne, 7. 3. 2011.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št.: 86/04, 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca zdravstvenih pregledov zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Ur. l. RS, št.: 56/99, 64/01), 39. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v Tenzor d. o. o. in povezanih družbah, študentje in dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje na osnovi sprejetih zakonov
 • Rok hrambe (neobvezno): 3- 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - datum rojstva - naziv delovnega mesta - datum predhodnega ali periodičnega zdravniškega pregleda - datum naslednjega pregleda - zdravstvena zmožnost delavca
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba in pristojne inšpekcijske službe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v posebnih omarah in računalniku, kamor imajo dostop delavci, ki skrbijo za varnost in zdravje pri delu. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni strokovni delavci za varnost pri delu, računovodkinja in vodstvo podjetja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov, sprejetim dne, 7. 3. 2011.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št.: 86/04, 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o poškodbah pri delu in kolektivnih nezgodah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Ur. l. RS, št.: 56/99, 64/01), 39. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki se poškodujejo pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zakonska zahteva, za potrebe zdravstvenega varstva, za potrebe upravljavca zbirke in za potrebe statističnih analiz.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) b) podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga je opravljal ob nezgodi b) koliko ur je delal tistega dne c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat d) narava poškodbe e) poškodovan del telesa f) ali je bila poškodba smrtna g) podlaga zavarovanja c) podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva;kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo; koliko oseb se je skupaj poškodovalo; koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod; vir nesreče; vzrok nesreče; ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen; uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št.: 86/04, 94/07), Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Ur. l. RS, št.: 56/99, 64/01) in Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65/00
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v posebnih omarah in računalniku, kamor imajo dostop delavci, ki skrbijo za varnost in zdravje pri delu. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni strokovni delavci za varnost pri delu, računovodkinja in vodstvo podjetja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov, sprejetim dne, 7. 3. 2011.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št.: 86/04, 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Ur. l. RS, št.: 40/06), 6. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz pogodb o zaposlitvi, nadomestila plač, poročil in dohodnine
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, razen omejitev pravic posameznika določenih v 36. členu zakona.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatke o delavcu in pogodbenem prejemniku sredstev: enako, kot podatki o zaposlenih in še:številko TRR, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki, b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi:bruto plača za delo s polnim delovnim časom,bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače):bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila):plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo, c) podatke o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust,jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; d) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje,plačani prispevki za starševsko varstvo,plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št.: 86/04, 94/07), Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Ur. l. RS, št.: 40/06)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako se zaklepajo tudi v času , ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa so prostori varovani z video–nadzornim sistemom. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno (letni kartoni, obrazci M-4/M-8,…) in na računalniku. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni strokovni delavci kadrovskega področja, računovodkinja in vodstvo podjetja. Računalniške zbirke podatkov so še dodatno shranjene na strežniku, ki se nahaja v posebej za takšne namene prirejenih prostorih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov, sprejetim dne, 7. 3. 2011.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami v skladu z 8. in 10. členom Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Ur. l. RS, 40/06)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št.: 86/04, 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca študentov, dijakov in štipendistov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Ur. l. RS, št.: 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci- dijaki ali študentje, ki so na obvezni praksi ali pripravi na delo; dijaki/študentje, ki občasno delajo na podlagi napotnice pooblaščene študentske organizacije, štipendisti podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca o dijakih in študentih se uporablja za vodenje dijaškega/študentskega dela, praktičnega usposabljanja in pripravo na delo, štipendiranje, poročanje za statistične, davčne in inšpekcijske namene
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatke o dijaku/študentu: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčna številka-po potrebi, številka TRR-po potrebi, telefonska številka, prijava v zavarovanje, b) podatki o štipendistu: ime in priimek, naslov stalnega/začasnega bivališča, bivanje v času izobraževanja, EMŠO, davčna številka, številka TRR, smer in stopnja študija, izobraževalna ustanova, podatki o statusu-vpisu in o ocenjevalnem obdobju, c) podatki o številu ur: skupno število opravljenih delovnih ur s polnim ali krajšim delovnim časom, neopravljene ure.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št.: 86/04, 94/07), Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Ur. l. RS, št.: 40/06)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omarah in računalniku, kamor imajo dostop pooblaščeni delavci, ki skrbijo za kadre, izobraževanje ter varnost in zdravje pri delu. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni strokovni delavci iz kadrovskega področja, za varnost pri delu, računovodkinja in vodstvo podjetja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov, sprejetim dne, 7. 3. 2011.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št.: 86/04, 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Ur. l. RS, št.: 40/06), 6. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci podjetja in povezanih družb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zakonska zahteva, za potrebe upravljavca zbirke in za statistične potrebe
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o stavki: podatki o delodajalcu; naziv organizatorja stavke; število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno;število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki; število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki; razlogi za stavko; ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža); trajanje stavke; število izgubljenih delovnih dni; ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec; ocena rezultatov stavke b) podatke o arbitražah delovnih sporov: podatke o delodajalcu: podatki o delodajalcu; število zaposlenih; podatke o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu: podatki o sindikalni organizaciji; število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu; podatke o arbitražah delovnih sporov: vrsta delovnega spora, razlogi za delovni spor, ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št.: 86/04, 94/07), Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Ur. l. RS, št.: 40/06)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v posebnih omarah in računalniku, kamor imajo dostop samo pooblaščeni delavci. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni strokovni delavci kadrovskega področja in vodstvo podjetja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov, sprejetim dne, 7. 3. 2011.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami v skladu z 8. in 10. členom Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Ur. l. RS, 40/06)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št.: 86/04, 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o drugih prejemkih fizičnih oseb, ki niso zaposlene v Tenzor, d. o. o., Ptuj ali povezanih družbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o dohodnini (ZDoh-2, Ur. l. RS, št.: 117/06, in njegove spremembe do ZDoh-2-UPB7, Ur. l. RS, št.: 13/11), Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2, Ur. l. RS, št. 117/06 in njegove spremembe do ZDavP-2C, Ur. l. RS, št.: 43/10), Zakon o državni statis
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki jim podjetje Tenzor, d. o. o., Ptuj ali njegovo povezano podjetje izplača kakršnekoli dohodek v denarju, bonih ali naravi (nagrajenci, štipendisti, najemniki, prejemniki donacij, sponzorstev, pogodbeni delavci, avtorski delavci, dija
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za statistična raziskovanja in druge uradne namene ter za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Končni obračuni o izplačanih prejemkih fizičnim osebam se hranijo trajno, podatki o prijavi letne dohodnine se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov, razen omejitev pravic posameznika določenih v 36. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št.: 84/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčna številka in davčna izpostava, osebni TRR za nakazovanje prejemkov, podatki o bruto in neto prejemkih po mesecih (letni kartoni), podatki za napoved dohodnine.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v družbi Tenzor, d. o. o., Ptuj, posamezniki, na katerega se podatki nanašajo, ZZZS, DURS, ZPIZ in banke za nakazila.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako se zaklepajo tudi v času , ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa so prostori varovani z video–nadzornim sistemom. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno (letni kartoni, obrazci M-4/M-8,…) in na računalniku. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni strokovni delavci kadrovskega področja, računovodkinja in vodstvo podjetja. Računalniške zbirke podatkov so še dodatno shranjene na strežniku, ki se nahaja v posebej za takšne namene prirejenih prostorih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov, sprejetim dne, 7. 3. 2011.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št.: 86/04, 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o uporabnikih počitniških kapacitet

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št.: 86/04, 94/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci podjetja Tenzor, d. o. o. in povezanih družb, njihovi družinski člani in drugi koristniki kapacitet podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe razdeljevanja koriščenja počitniških kapacitet (prijavnica, kadrovska evidenca).
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št.:86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) prijavnica vsebuje: ime in priimek delavcev podjetja Tenzor ali njegovih povezanih družb in poimenski seznam oseb, ki bodo letovale z njim; izjavo o načinu plačila b) voucher vsebuje: ime in priimek uporabnika, odgovornega za najem, čas najema kapacitet, število oseb, ki bodo z njim letovale in vrsto storitve.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v podjetju Tenzor, d. o. o., ki so zadolženi za upravljanje z počitniškimi kapacitetami podjetja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prijavnice se skupaj z vaucherjem hranijo v zaklenjeni omari v tajništvu podjetja.Zbirka osebnih podatkov, ki se nahajajo v računalnikih so varovani z gesli, ki jih pozna samo uporabnik računalnika in sistemski administrator. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju poslovne skrivnosti in zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne, 7. 3. 2011.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št.: 86/04, 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca kandidatov za sklenitev delovnega razmerja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št.: 17/90, Ur. l. RS št.: 40/06), 13. člen, Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.:42/02, 107/07), 46. člen, pisna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati, ki želijo skleniti delovno razmerje v Tenzor d. o. o., Ptuj ali povezani družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Posredovani podatki se uporabljajo, obdelujejo in shranjujejo do odločitve o izbiri kandidata za prosto delovno mesto.
 • Rok hrambe (neobvezno): Po potrebi, glede na namen zbiranja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št.:86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o kandidatu: priimek in ime, telefonska številka / elektronski naslov, spol, priimek ob rojstvu, datum rojstva, občina rojstva, kraj rojstva, republika, državljanstvo, vrsta stanu, stalno bivališče (ulica, pošta, občina), začasno bivališče, b) podatki o strokovnosti kandidata: pridobljeni strokovni naziv, zaključena šolska izobrazba, dodatna znanja (usposobljenost za delo na računalniku, znanje tujih jezikov, vozniško dovoljenje, posebna znanja), druga udejstvovanja (šport, kultura, konjički), dosedanje zaposlitve (dela in naloge, trajanje zaposlitve), delo v tujini (država, trajanje zaposlitve), področje dela, ki kandidatu najbolj ustreza, c) drugi podatki: vzrok prenehanja delovnega razmerja pri sedanjem delodajalcu, že iskal zaposlitev v Tenzor d. o. o., Ptuj, kakršnikoli pogoji v zvezi z zaposlitvijo, pričakovana skupna mesečna plača, možnost nastopa dela (takoj, odpovedni rok - mesecev), fotokopije prilog (spričevala, potrdila, dokazila), drugo.
 • Uporabniki zbirke: vodji oddelkov, ref. kadrovskih zadev, vodstvo podjetja, poslovna sekretarka
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi elektronsko in pisno. Prostori, v katerih se nahajajo papirni nosilci ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št.: 86/04, 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam