Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DISS DISTRIBUCIJA RAČUNALNIŠKE OPREME IN TRGOVINA D.O.O.
Sedež ali naslov: DOLENJSKA CESTA 244
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1294300000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, poškodovani pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime delavca, starost, poklic (naziv) in kvalifikacija, datum in ura nesreče, kraj nesreče, doba zaposlitve na tem delovnem mestu, kdaj je bila nesreča prijavljena zdravniku, kdo je preiskal nesrečo, opis poškodbe (vir poškodbe in vzrok poškodbe), izguba delovnih dni zaradi nesreče.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Statistični urad Republike Slovenije. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih, zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime delavca, EMŠO, davčna številka, številka osebnega bančnega računa, delovno mesto, poklic, izobrazba, delovni čas, zavarovalna doba, podatki o delavčevem delovnem času in njegovi izrabi, podatki o bruto osebnem dohodku delavca, mesečni plačilni list, letne evidence dohodkov, kreditov in ostalih odbitkov.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčna uprava Republike Slovenije, Statistični urad Republike Slovenije. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Prostori se zaklepajo tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, družinski člani delavcev, bivši zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Splošni podatki o delavcu: Priimek in ime; spol; EMŠO; davčna številka; datum rojstva; kraj, občina in država rojstva; državljanstvo; naslov stalnega in začasnega prebivališča: kraj, ulica, hišna številka, občina prebivališča, poštna številka, država; delovni čas (tedenski), letni dopust v dnevih, trajanje porodniškega dopusta, trajanje očetovskega dopusta, trajanje dopusta za nego in varstvo otroka, število dni izkoriščenega in neizkoriščenega dopusta, datum opravljenega zdravniškega pregleda, datum opravljanja izpita iz Varstva pri delu; naziv in naslov banke ter številka osebnega bančnega računa • Izobrazba: Naziv in stopnja šolske izobrazbe; strokovna izobrazba; končana šola in leto zaključka šolanja; priznana strokovna usposobljenost in datum pridobitve; strokovni izpit – vrsta in leto pridobitve • Izobraževanje ob delu: Naziv in naslov šole, vrsta izobraževalnega programa, smer, letnik, stroški šolanja, kopije spričeval, datum sklenitve pogodbe o izobraževanju • Povračilo stroškov prevoza: Način prihoda na delo, oddaljenost bivališča od kraja opravljanja dela, vrsta povračila (javni prevoz, osebno vozilo) • Delovno razmerje: Vrsta zaposlitve (določen, nedoločen čas), vrsta pogodbe o zaposlitvi (individualna, kolektivna), naziv delovnega mesta, oddelek, datum pogodbe o zaposlitvi, začetek dela, datum prenehanja delovnege razmerja, razlog prenehanja, podatki o drugem delodajalcu, pri katerem je delavec tudi zaposlen, mirovanje delovnega razmerja (razlog, čas) • Delovna knjižica: Registrska številka, izdajatelj, datum in kraj izdaje, delovna doba: delovna doba pred vstopom, delovna doba v družbi, skupna delovna doba, dokupljena delovna doba, benificirana delovna doba, pokojninska delovna doba • Plača: Davčna številka, davčna izpostava, bruto plača, delovna uspešnost, dodatki po kolektivni pogodbi, posebne nagrade, povračila stroškov, prejemki iz dela in v zvezi z delom (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči), % davčne olajšave • Odtegljaji: Šifra prejemnika plačila, prednostni red, vrsta odtegljaja, znesek obroka, neodplačani saldo • Družinski člani: Priimek in ime, datum rojstva, naslov, sorodstveno razmerje, EMŠO, davčna številka za davčno olajšavo, obvezno zdravstveno zavarovanje po delavcu
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčni urad Republike Slovenije, Statistični urad Republike Slovenije. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Prostori se zaklepajo tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno (personalne mape), se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam