Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Sedež ali naslov: Stegne 7
Poštna številka: 1001
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1332899000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Uradna evidenca (register) operaterjev javnih komunikacijskih omrežij oziroma javnih komunikacijskih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04-ZVOP-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zakoniti zastopnik pravne osebe in kontaktna oseba pravne ali fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe učinkovitega obveščanja o pravicah in obveznostih operaterja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: e-naslov zakonitega zastopnika, e-naslov in telefonska številka kontaktne osebe
 • Uporabniki zbirke: Vodja uradne evidence in druge osebe agencije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki, ki se hranijo v elektronski obliki: - podatki se hranijo na strežniku - za dostop do podatkov je potrebno imeti veljavno uporabniško ime in geslo - povezava med skrbnikom in strežnikom je šifrirana - fizični dostop do strežnika imajo le zaposleni v OE informatika - dnevno se izvajajo arhivske kopije na trakove, ki se enkrat tedensko spravljajo v protipožarno omaro, v katero ima dostop Služba za splošne in kadrovske zadeve
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za negospodarstvo, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, Zakon o zaposlovanju in za
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v agenciji, kandidati za zaposlitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi, obračun plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oz. nalog delovnega mesta, delovni čas, zavarovalna doba do zaposlitve v agenciji in pri drugih delodajalcih, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca pri katerem je zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost agencije; podatki v zvezi s plačami, podatki o delavčevem delovnem času in o njegovi izrabi, možno število delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, skupaj opravljene delovne ure s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega od tega: dejansko opravljene ure, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev agencije, od tega: ure letnega dopusta, ure počitka ob državnih praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom osebnega dohodka, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev agencije, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov, skupaj neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev agencije, pristojnih za zdravstveno zavarovanje, od tega: ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, ure porodniškega dopusta, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; podatki o bruto plači delavca: izplačana bruto plača delavca od tega: za delo s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, za delo daljše od polnega delovnega časa, bruto plača od dobička, izplačana čista plača, od tega: za delo s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, za delo daljše od polnega delovnega časa, nadomestilo čiste plače iz sredstev agencije, od tega: nadomestilo čiste plače med začasno nezmožnostjo ali zadržanostjo od dela, druga nadomestila čiste plače iz sredstev agencije, nadomestila čiste plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev, čista plače iz dobička, neto prejemki delavca za neposredno porabo iz sredstev supne porabe agencije od tega: za solidarno pomoč, za odpravnino, za jubilejne nagrade, za regres za letni dopust, podatki o nalogah na delovnem mestu, ki jih je delavec opravljal in za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem na podlagi posebnega zavarovančevega statusa, odstotek povečanja, podatki zaposlenih, potrebnih za pridobitev stanovanjskega posojila, podatki o izobraževanju zaposlenih, podatki o disciplinskih postopkih; evidenca o registraciji delovnega časa,
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, APEK – Finance in računovodstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki, ki se hranijo v elektronski obliki: - podatki se hranijo na strežniku - za dostop do podatkov je potrebno imeti veljavno uporabniško ime in geslo - povezava med skrbnikom in strežnikom je šifrirana - fizični dostop do strežnika imajo le zaposleni v OE informatika - dnevno se izvajajo arhivske kopije na trakove, ki se enkrat tedensko spravljajo v protipožarno omaro, v katero ima dostop Služba za splošne in kadrovske zadeve
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zapis iz zbirke se ne povezujejo z drugimi zbirkami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca pravnih in fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04-ZVOP-1), Zakon o poštnih storitvah, (Uradni list. RS št. 102/04 –ZPSto-1-UPB1), Zakon o medijih (Uradni list RS, št.: 35/01, 62/03 - ORZMed84, 113/03 - odl. US, 16/04 - odl. US,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavezanci (operaterji, izdajatelji medijev) in dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za izdajanje odločb o odmeri
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, matična številka, kontaktna oseba, telefon
 • Uporabniki zbirke: Osebe agencije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki, ki se hranijo v elektronski obliki: - podatki se hranijo na strežniku - za dostop do podatkov je potrebno imeti veljavno uporabniško ime in geslo - povezava med skrbnikom in strežnikom je šifrirana - fizični dostop do strežnika imajo le zaposleni v OE informatika - dnevno se izvajajo arhivske kopije na trakove, ki se enkrat tedensko spravljajo v protipožarno omaro, v katero ima dostop Služba za splošne in kadrovske zadeve
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zapis iz zbirke se ne povezujejo z drugimi zbirkami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka posnetkov videonazora

 • Pravna podlaga (neobvezno): -
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v agenciji in vsi obiskovalci agencije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja • Ugotavljanje utemeljenega suma kršitve predpisov, delovnih in pogodbenih obveznosti zaposlenih in tretjih oseb
 • Rok hrambe (neobvezno): -
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): -
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video posnetek posameznika, datum in čas vztopa oz. izstopa iz prostora.
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščeni delavci agencije • Drugi uporabniki na podalgi izrecne zahteve, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zapisi se hranijo v elektronski obliki na strežniku v posebnem varovanem prostoru. Dostop do posebno varovanega prostora imajo le pooblaščeni delavci agencije. Podrobni postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s pravilniki.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zapisi iz zbirke se ne povezujejo z drugimi zbirkami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Uradna evidenca (register) izvajalcev poštnih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 59. člen Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 - ZIN-B in 81/15) - ZPsto-2
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: 1) odgovorna oseba pravne osebe, ki je izvajalec poštnih storitev 2) samostojni podjetnik posameznik, ki je izvajalec poštnih storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe učinkovitega obveščanja o pravicah in obveznostih izvajalcev poštnih storitev ter za potrebe statističnega poročanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek odgovorne osebe pravne osebe. Matična številka, davčna številka in sedež ali naslov fizične osebe. Podatki o kaznovanosti odgovorne osebe pravne osebe in odgovorne osebe samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek po ZPSto-2.
 • Uporabniki zbirke: Vodja uradne evidence in druge osebe agncije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zapisi iz zbirke se ne povezujejo z drugimi zbirkami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Podatki o uprabnikih storitev elektronskih komunikacij

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. točka 104. člena Zakona o elektonskih komunikacijah
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične in pravne osebe, ki so uporabniki telekomunikacijskih storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe reševanja sporov med uproabniki in operaterji elektronskih komunikacij
 • Rok hrambe (neobvezno): do razrešitve spora
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek fizične osebe, naziv pravne osebe, naslov, poštna številka in telefonska številka, podatki o izhodnih in vhodnih klicih z uporabnikove številke
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene uradne osebe agencije, ki rešujejo spore in vodja uradne evidence
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Splošni akt o postopkih in ukrpih za zavarovanje osebnih podatkov ver. 1.0
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca izjem pri izvajanju univerzalne poštne storitve

 • Pravna podlaga (neobvezno): četrti odstavek 5. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 - ZIN-B in 81/15) - ZPSto-2; 11. člen Splošnega akta o izjemah pri izvajanju univerzalne poštne storitve (Uradni list RS, št. 22/10 in 58/13)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani gospodinjstva.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Poročanje Evropski komisiji ter vsem pristojnim državnim organom držav članic EU.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do spremembe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naslov.
 • Uporabniki zbirke: Vodja uradne evidence in druge osebe agencije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravnilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zapisi iz zbirke se ne povezujejo z drugimi zbirkami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Zbirka podatkov za postopek o prekrških

 • Pravna podlaga (neobvezno): 147. čl. ZEKom in 203./206. člen Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07-UPB4) in 64. in 59. člen Zakona o poštnih storitvah (Ur. l. RS, št. 51/2009)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Storilci prekrškov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi evidence zadev, ki se obravnavajo, za učinkovito vodenje postopkov, za statistično poročanje, za zagotavljanja izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku in za ugotavljanje prej izrečenih sankcij za prekrške.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, EMŠO (če je storilec tujec, namesto EMŠO njegovi rojstni podatki), naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, državljanstvo, podatki o zaposlitvi za odgovorno osebo, prekršek, ki ga je storil storilec (pravna opredelitev), številka in datum izdanega plačilnega naloga, številka in datum izdane odločbe o prekršku, datum pravnomočne odločbe, izrečena sankcija, številka zadeve, višina globe in sodne takse
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za gospodarstvo, drugi prekrškovni organi, sodišča, državna tožilstva, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki, ki se hranijo v elektronski obliki: - podatki se hranijo na strežniku - za dostop do podatkov je potrebno imeti veljavno uporabniško ime in geslo - povezava med skrbnikom in strežnikom je šifrirana - fizični dostop do strežnika imajo le zaposleni v OE informatika - dnevno se izvajajo arhivske kopije na trakove, ki se enkrat tedensko spravljajo v protipožarno omaro, v katero ima dostop Služba za splošne in kadrovske zadeve
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Zbirka osebnih podatkov o klicih v klicni center

 • Pravna podlaga (neobvezno): -
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične in pravne osebe, ki uporabljajo storitve klicnega centra
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje kakovosti storitev posameznih operaterjev, posredovanje povratnih informacij klicateljem, obvestilo o poteku postopka pred agencijo.
 • Rok hrambe (neobvezno): -
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): -
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Telefonska številka kličoče osebe, čas in datum klica, podatki o dohodnih klicih iz uporabnikove številke, povzetek vprašanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene uradne osebe agencije, ki rešujejo spore in vodja uradne evidence.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zapisi se hranijo v elektronski obliki na strežniku v posebnem varovanem prostoru. Dostop do posebno varovanega prostora imajo le pooblaščeni delavci agencije. Podrobni postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s pravilniki.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zapisi iz zbirke se ne povezujejo z drugimi zbirkami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. AKOS Test Net

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zbirka osebnih podatkov je vzpostavljena na podlagi osebne privolitve posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki aplikacije AKOS Test Net
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vsi podatki, ki jih agencija pridobi na podlagi uporabe AKOS Test Neta, in vsi rezultati meritev, ki jih izvajajo uporabniki in agencija, se zapisujejo v bazo podatkov, vključno z osebnimi podatki, naštetimi pod točko 5. Uporabniki in agencija lahko preko sistema AKOS Test Net izvajajo meritve zmogljivosti in kakovosti omrežnih storitev operaterjev in ponudnikov storitev. Zbrane podatke uporablja agencija z namenom spremljanja stanja in regulatornega nadzora na področju dostopa do mobilnih, brezžičnih in fiksnih širokopasovnih storitev. Pokaže ji na primer, kje v Sloveniji in pri katerih ponudnikih storitev obstajajo potencialne težave z dostopom do internetnih storitev, kje ni pokrivanja z mobilnim in brezžičnim signalom ter kako napreduje pokrivanje opredeljenih belih lis, kot izhaja iz odločb o dodelitvi radijskih frekvenc. Podatki, ki so javno objavljeni v okviru sistema AKOS Test Net uporabnikom nudijo informacije kakšno omrežno pokrivanje zagotavlja določeno omrežje oziroma določen ponudnik storitev na nivoju slovenskih regij, mest, okrožij in najbolj razširjenih vsakodnevnih komunikacijskih poti. Informacije o mobilnem pokrivanju so pomembne predvsem za uporabnike, ki dnevno migrirajo na območju Slovenije ali pa za uporabnike, ki so brez možnosti dostopa do fiksnega širokopasovnega omrežja. Javni IP naslov uporabnika se obdeluje za potrebe določanja operaterja omrežja, prepoznavanje potencialne neprimerne uporabe testa in pripravo zgodovine meritev za uporabnike. Podatek o identifikatorju brezžičnega omrežja se hrani z namenom, da ima uporabnik boljši pregled nad svojimi meritvami, opravljenimi preko brezžičnega omrežja, predvsem kadar opravlja meritve preko različnih WiFi dostopnih točk, in mu je v pomoč pri razumevanju rezultata posamezne meritve.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki našteti pod točko 5. se hranijo 10 let, razen IP javnega naslova uporabnika, ki se hrani 6 mesecev.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - model mobilnega telefona * - model mobilnega telefona (izvirno ime)* - vrsta operacijskega sistema * - geografska lokacija meritve * - javni IP naslov uporabnika - anonimiziran javni IP naslov uporabnika* - javni identifikator posamezne meritve (test UUID) * - interni identifikator odjemalca (UUID odjemalca) - identifikator brezžičnega omrežja WiFi SSID in numerični identifikator brezžičnega omrežja WiFi BSSID
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki zbranih podatkov so pooblaščeni delavci agencije. Osebni podatki, ki so javno objavljeni v okviru sistema AKOS Test Net (pod točko 5 označeni z *), se poleg drugih zbranih podatkov posredujejo neomejenemu krogu uporabnikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni v računalniškem sistemu za ta namen, do katerega nepooblaščene osebe nimajo dostopa. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v internem pravilniku agencije o obdelavi osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1
Nazaj na seznam