Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: EKOTRADE D.O.O.
Sedež ali naslov: Otiški vrh 53
Poštna številka: 2370
Kraj: Šentjanž pri Dravogradu
Matična številka: 5626994000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Ekotrade d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi,za statistična raziskovanja,disciplinske postopke,druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oziroma toliko časa dokler je to potrebno za dosego namena,za katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30.in 32.člena ZVOP-1UR.L.RS št.86/04
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra delavca,priimek in ime,osnovni podatki(dekliški priimek,datum rojstva,kraj rojstva,občina rojstva,država rojstva,državljanstvo,EMŠO,davčna številka,telefon,zakonski stan,datum,smrti,tip delavca,delovni ur na dan,delovnih dni,številka pogodbe o zaposlitvi),bivališče,zaposlitev,delovna doba,izobrazba,zdravniški pregled,varstvo pri delu,zaščitna sredstva,napredovanja,razporeditve,družinski člani,porodnice,tujci,invalidi,dodatki delavca.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS,ZPIZ,ZRSZ,drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija,vezana na zbirko,se izven delovnega časa zaklepajo,zaklepajo pa se tudi v času,ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa se pisalne mize z nosilci podatkov zaklenejo,računalniki in druga strojna oprema se izklopi in fizično ali programsko zaklene. Dostop do osebnih podatkov imajo le delavci zaposleni v kadrovski službi,v službi obračuna plač ter služba varstva pri delu. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov družbe Uteksol d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebne podatke obdeluje družba Ekotrade d.o.o. in Kontus d.o.o.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam