Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TERMIT D.D.
Sedež ali naslov: Drtija 51,
Poštna številka: 1251 MORAVČE
Kraj: Drtija
Matična številka: 5033896000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ugotoviti zdravstveno sposobnost zaposlenih za opravljanje dela
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, datum zaposlitve, rojstni datum, naslov stalnega prebivališča ali začasnega prebivališča, poklic, zmožnost za delo eventuelne omejitve, datum zdravniškega pregleda
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se hranijo v zakenjeni omari vodje kakovosti
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ne povezuje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek delavca, EMŠO, davčna številka, kraj, občina, država rojastva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, stopnja usposobljenosti, zavarovalna doba, ali je zavarovan za določen ali nedoločen čas, invalidnost, datum sklenjenega delavnega razmerja oz. pogodbe o zaposlitvi, razlog prenehanja delovnega razmerja, naslov delodajalca pri katerem je zaposlen, dejavnost delodajalca, število dni dopusta, oddaljenost od delovnega mesta, delovna doba
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe in pravne in fizične osebe, ki imajo zakonsko podlago za pridobitev določenih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se hranijo v zaklenjeni omari kadrovske službe in arhivu kadrovske službe v ognjevarnih omarah, dostop do računalniške baze podatkov je zavarovan s postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov, ki so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezuje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic delavcev v zvezi s plačilom za delo
 • Rok hrambe (neobvezno): ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek delavca, EMŠO, davčna številka, poklic, šolska izobrazba in strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas delavca ( v urah na mesec), zavarovalna doba delavca, dejavnost delodajalca; podatki o delovnem času: možno število ur ( s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme delodajalca (ure letnega dopusta, ure na dan praznikov, ure za strokovno izobraževanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme delodajalca, ure čakanja na delo in drugo), neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje (ure začasne nezmožnosti za delo v času porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev otrok, ure začasne nezmožnosti za delo v času bolniškega staleža), neopravljene ure brez nadomestila plač, opravljene ure v času daljšem od polnega delovnega časa; podatki o plačah: izplačane plače (za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za dopolnilno delo in nadomestila plač), plač iz dobička, neto plače (za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo), nadomestilo neto plač v breme delodajalca ( za začasno nezmožnost za delo in druga nadomestila), nadomestilo neto plač v breme drugih, neto prejemki delavca (za solidarnostno pomoč, odpravnino, jubilejno nagrado, regres, povračilo stroškov prehrane, povračilo stroškov prevoza na delo in drugo
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe in pravne in fizične osebe, ki imajo podlago za pridobitev določenih podatkov v zakonu ali privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se hranijo v zaklenjeni omari finančno-knjigovodske referentke, ki dela na plačah; dostop do računalniške baze podatkov je zavarovan z gesli in postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov ki sodoločeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): niso povezani
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o otrocih na počitniškem delu oziroma obvezni praksi

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci, ki so poslali prošnje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti med počitniškim delom oz. obvezno prakso
 • Rok hrambe (neobvezno): ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek prosilca, rojstni datum, kraj bivališča, ustanova na kateri se izobražuje
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se hranijo v zaklenjeni omari kadrovske službe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ne povezuje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci invalidi, ki uveljavljajo pravice iz preostale delovne zmožnosti in delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali obstoji neposredna nevarnost, da nastane invalidnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): ni podtaka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, spol, roj. datum, naslov stalnega prebivališča, poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja, datum priznavanja pravice, datum pričetka uveljavljanja pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, pravne in fizične osebe, ki imajo podalgo za pridobitev določenih osebnih podatkov s privolitvijo posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari kadrovske referentke. Dostop do računalniške baze podatkov je zavarovan z gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca družinskih članov zavarovanih po delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: družinski člani, ki se zdravstveno zavarujejo na podlagi delovnega razmerja delavca zaposlenega v naši družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: omogočiti zdravstveno zavarovanje otrokom, zakoncem, staršem, ki nimajo lastnih sredstev za plačevanje zdravstvenega zavarovanja in le to dokažejo zavarovanje po delavcu, ki je zaposlen pri našem podjetju
 • Rok hrambe (neobvezno): ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcu: ime in priimek, EMŠO, kraj, občina, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča; podatki o otrocih: ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba oziroma ustanova na kateri se izobražuje
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: v zaklenjeni omari kadrovske službe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ne povezuje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o kandidatih za zaposlitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati, ki so se javili na razpis
 • Namen obdelave osebnih podatkov: omogočiti izbor kandidata za zaposlitev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek kandidata, rojstni datum, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, izobrazba, poklic, podjetje kjer je tenutno zaposlen, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se hranijo v zakljenjeni omari kadrovske službe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ne povezuje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o bivših zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so prekinili delovno razmerje v naši družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zbirka se potrebuje za pošiljanje podatkov ZPIZ-u o delovni dobi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, rojstni datum, EMŠO, datum prenehanja delovnega razmerja, delovna doba v naši družbi, podatki o družinskih članih: ime in priimek, rojstni datum, EMŠO, naslov
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: v arhivu kadrovske službe, zakljenjeno v ognjevarni omari in v zaklenjeni omari kadrovske službe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ne povezuje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o upokojencih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so se upokojili pri nas
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zbirka se potrebuje za čestitke ob rojstnih dnevih, za vabila na jubilejne prireditve, za posredovanje podatkov ZPIZ-u
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, roj. datum, EMŠO, naslov, datum upokojitve, datum prenehanja zavarovanja v družbi, delovna doba, dodana delovna doba, podatki o družinskih članih: ime in priimek, rojstni datum, EMŠO,
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka se hrani v zakljenjeni omari kadrovske službe in v ognjevarni omari arhiva kadrovske službe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ne povezuje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca štipendistov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti-otroci, ki so zaprosili za štipendijo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic iz podpisane pogodbe o štipendiranju
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, rojstni datum, EMŠO, naslov, spol, šolska ustanova katero obiskuje, datum začetka štipendiranja, datum prenehanja štipendiranja
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se hranijo v zaklenjeni omari kadrovske službe in v računalniku, ki je zavarovan z gesli, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ne povezuje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca otrok zaposlenih starih do 15 let

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delvci in njihovi otroci stari do 15 let
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic iz delovnega razmerja in sicer pridobitev dopusta na podlagi otrok, ki še niso stari 15 let
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek delavca, ime in priimek otroka, letnica rojstva otroka
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavec družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se hranijo v računalniku zavarovani z gesli, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov in v zaklenjenih omarah kadrovskle službe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ne povezuje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca otrok za obdaritev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci delavcev, ki so stari do 10 let
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca se vodi zaradi obdaritve otrok za božič
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in primek delavca, ime in priimek otroka, letnica rojstva otroka
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe in zadolženi člani sindikata
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se hranijo v zaklenjeni omari kadrovske službe in v računalniku, ki je zavarovan z geslom, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih dodatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ne povezuje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca zaposlenih glede na odsotnost z dela zaradi bolniške

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so bili odsotni z dela zaradi bolezni, poškodbe ali nege
 • Namen obdelave osebnih podatkov: evidenca se vodi zaradi prikaza odsotnosti zaradi bolezni po oddelkih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, čas odstonosti z dela, oddelek kjer delavec dela
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se hranijo v zaklenjeni omari kadrovske službe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ne povezuje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: poškodovani delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ugotoviti vzroke za poškodbo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek poškodovanca, EMŠO, datum zaposlitve, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, poklic, zakonski stan, izobrazba, zmožnost za delo, čas poškodbe
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se hranijo v zakenjeni omari vodje obrata Peskokopi; ali v zaklenjeni omari v pisarni tehnologov; in v zaklenjenih omarah vodje kakovosti in finančno knjigovodskega refernta, ki obračunava plače
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidence o kolektivnih nezgodah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: poškodovani delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ugotoviti vzroke za poškodbo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek poškodovanca, EMŠO, datum zaposlitve, rojstni datum, naslov stalnega in začasnega prebivališča, poklic, zakonski stan, izobrazba, zmožnost za delo, čas poškodbe
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se hranijo v zaklenjenih omarah vodje obrata Peskokopi, tehnologov v Ihanu, vodje kakovosti in finančno-knjigovodskega referenta, ki obračunava plače
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidence o nevarnih pojavih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: poškodovani delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ugotoviti vzrok poškodbe
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek poškodovanca, EMŠO, datum zaposlitve, rojstni datum, naslov stalnega in začasnega prebivališča, poklic, zakonski stan, izobrazba, zmožnost za delo, čas poškodbe
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se hranijo v zaklenjenih omarah vodje obrata Peskokopi, tehnologov v Ihanu, vodje kakovosti in finančno-knjigovodskega referenta, ki obračunava plače
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca o ugotavljanju poklicnih boleznih, boleznih in boleznih v zvezi z delom ter njihovimi vzroki

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: oboleli delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ugotovitev vzroka za obolenje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek obolelega, EMŠO, datum zaposlitve, rojstni datum, naslov stalnega in začasnega prebivališča, poklic, zakonski stan, izobrazba, zmožnost za delo, pričetek obolelosti
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se hranijo v zaklenjenih omarah vodje obrata Peskokopi, tehnologov v Ihanu, vodje kakovosti in finančno knjigovodskega referenta, ki obračunava plače
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: nadzor nad izvedenim usposabljanjem
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, poklic, čas usposabljanja, vrsta usposabljanja, rezultat usposabljanja
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se hranijo v zaklenjenih omarah vodje kakovosti in vodje kadrovske službe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca o video nadzoru dostopa in izstopa iz poslovnih prostorov

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi, stranke,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zaradi varnosti ljudi in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno): 8 dni
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: posnetek posameznika, datum in čas vstopa in izstopa
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se hranijo v posebej varovani sobi, v katero imajo vstop samo pooblaščeni delavci s svojim geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezuje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam