Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE NIKOLAJ PIRNAT IDRIJA
Sedež ali naslov: IX. KORPUSA 17
Poštna številka: 5280
Kraj: IDRIJA
Matična številka: 5049687000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v zavodu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek- podatki o številu ur- skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa- opravljene ure v času nadurnega dela- neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila- neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače- število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari tajništva zavoda, s kodo dovoljen pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ZBIRKA PODATKOV O UČENCIH, VPISANIH V OŠ IN NJIHOVIH STARŠIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci, vpisani v oddelke vzgoje in izobraževanja, starši oz. skrbniki vpisanih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe obveznega
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o učencu; ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem; podatki o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli (po 95. členu ZOŠ, točka 1); podatki o napredovanju učenca, podatki o izdanih spričevalih; podatki o izdanih drugih listinah; družinska in socialna anamneza; razvojna anamneza; diagnostični postopki; postopki strokovne pomoči; strokovna mnenja drugih institucij (po 95. členu Zakona o OŠ, točka 4)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci CIU, pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zaklepanje prostorov, kjer se hrani zbirka podatkov, varovanje zbirke podatkov v omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a)podatki o delavcu: osebno ime- datum rojstva- EMŠO- kraj rojstva- država rojstva- davčna številka- državljanstvo- naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država)- naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država)- izobrazba- ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen- ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu- ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo- naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna števila, poštna številka, kraj) b)podatki o delovnem dovoljenju: vrsta delovnega dovoljenja- datum izdaje delovnega dovoljenja- datum izteka delovnega dovoljenja- števila delovnega dovoljenja- organ, ki je izdal delovno dovoljenje c)podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi- datum nastopa dela- vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi- razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas- poklic, ki ga opravlja delavec- strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi- naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi- število ur tedenskega rednega delovnega časa- razporeditev delovnega časa- kraj, kjer delavec opravlja delo- ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo d)podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi- način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebnih mapah zaposlenih v omari v tajništvu šole. Kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. OSEBNI LIST DIJAKA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani dijaki v DD.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja vzgojnega dela in pristojnega ministrstva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Številka osebnega lista- datum sprejema- datum izstopa- Ime in priimek- datum rojstva- kraj rojstva- država rojstva- podatki o bivanju dijaka za vsako šolsko leto posebej( šola, program, letnik, vzgojna skupina, ineteresne dejavnosti, pohvale, nagrade in priznanja).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda in drugi uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni omari v pisarni ravnatelja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca vpisanih dijakov-Matična knjiga.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA VPISANIH DIJAKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje vzgojnega dela, za potrebe pristojnega ministrstva .
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki : številka osebnega lista- priimek in ime dijaka- datum rojstva, datum sprejema, izstopa- drugi podatki.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda in pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni omari pri ravnatelju zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni list.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. OSEBNI LIST DIJAKA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani dijaki v DD.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja vzgojnega dela in pristojnega ministrstva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Številka osebnega lista- datum sprejema- datum izstopa- Ime in priimek- datum rojstva- kraj rojstva- država rojstva- podatki o bivanju dijaka za vsako šolsko leto posebej( šola, program, letnik, vzgojna skupina, ineteresne dejavnosti, pohvale, nagrade in priznanja).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda in pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni omari v pisarni ravnatelja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca vpisanih dijakov- Matična knjiga.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O ZAČASNEM PREBIVALIŠČU- KNJIGA GOSTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Gosti, ki so nastanjeni v DD.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Prijava ustreznim organom, obračun stroškov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zaporedna številka- priimek in ime, EMŠO (oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena)- stalno prebivališče (občina, naselje, hišna številka z dodatkom; za tujce tudi država)- državljanstvo- št. javne listine- datum prijave- datum odjave.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda in drugi pristojni organi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni omari v zbornici.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. ZBIRKA EVIDENC O ŠOLSKI DOKUMENTACIJI OŠ

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci, vpisani v Posebni program- oddelke vzgoje in izobraževanja in njihovi starši.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo za
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Knjige in splošni dokumenti osnovne šole: Matična knjiga, v katero se vpisujejo podatki o učencih ter njihovem šolanju od vstopa do zaključka šolanja v osnovni šoli - podružnične osnovne šole lahko samostojno vodijo matično knjigo. Letno organizacijsko poročilo, v katerega se vpisujejo splošni podatki o osnovni šoli ter podatki o obsegu in organizaciji pouka in drugega vzgojno-izobraževalnega dela. Šolska kronika. b) Dokumentacija o delu oddelkov v osnovni šoli: dnevnik dela c) Dokumentacija o učencih v osnovni šoli: napotitvena odločba, odločba o usmeritvi in v posameznih primerih vpisni list, matični list za vsakega učenca osnovne šole od vstopa v šolo do zaključka šolanja v osnovni šoli, osebna mapa učenca, ki potrebuje pomoč oz. svetovanje, s podatki iz 4.točke 95.člena Zakona o osnovni šoli z individualiziranim programom (27. člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Ur. l. 54/2000), d) Spričevala, potrdila in obvestila, ki jih izdaja osnovna šola: spričevalo z opisnimi ocenami za učence prvega in drugega razreda, če ni številčnih, potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti, obvestilo o vzgojnem ukrepu, potrdilo o šolanju učenca, obvestilo o prestopu ali prešolanju učenca med šolskim letom. e) Dokumentacija o delu strokovnih delavcev: letna priprava strokovnih delavcev na vzgojno izobraževalno delo, učiteljeva priprava na pouk. f) Dokumentacija o delu organov: zapisniki sestankov učiteljskega zbora, oddelčnega učiteljskega zbora, strokovnih aktivov in strokovnih skupin, zapisniki oddelčnih svetov staršev in sveta staršev šole, zapisniki sveta šole.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci zavoda pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 8/90 in 19/91).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zaklepanje prostorov, kjer se hrani zbirka podatkov, varovanje zbirke podatkov v omarah, zavarovanje računalniško vodenih zbirk osebnih podatkov z gesli, pooblaščeni delavci varujejo osebne podatke kot poklicno skrivnost, tudi po prenehanju delovnega razmerja na šoli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a)podatki o delavcu: osebno ime- datum rojstva- EMŠO- kraj rojstva- država rojstva- davčna številka- državljanstvo- naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država)- naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država)- izobrazba- ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen- ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu- ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo- naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna števila, poštna številka, kraj) b)podatki o delovnem dovoljenju: vrsta delovnega dovoljenja- datum izdaje delovnega dovoljenja- datum izteka delovnega dovoljenja- števila delovnega dovoljenja- organ, ki je izdal delovno dovoljenje c)podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi- datum nastopa dela- vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi- razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas- poklic, ki ga opravlja delavec- strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi- naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi- število ur tedenskega rednega delovnega časa- razporeditev delovnega časa- kraj, kjer delavec opravlja delo- ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo d)podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi- način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebnih mapah zaposlenih v ognjevarni omari v tajništvu šole, omejen pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev v zvezi z njihovimi plačami, za potrebe statističnih raziskovanj, za izvajanje pogodbe o zaposlitvi in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: osebno ime- datum rojstva- EMŠO- kraj rojstva- država rojstva- davčna številka- državljanstvo- naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna števila, šifra občine, občina, šifra države, država)- naslovzačasnega prebivališča (ulica, hišna števila, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država)- izobrazba- ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen- ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu- ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo- naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj)- številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: bruto plača za delo s polnim delovnim časom- bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega- bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo)- bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi- bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače)- bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti- dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila)- plača- zaostalo izplačilo- nadomestilo plače- izredno izplačilo c) podatke o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom- regres za letni dopust- jubilejna nagrada- dodatna izplačila, namenjena socialni varnosti delavcev- plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje- solidarnostna pomoč- odpravnina- stroški izobraževanja delavcev- davki na izplačane plače- ostali stroški dela č) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje- plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje- plačani prispevki za starševsko varstvo- plačani prispevki za zaposlovanje- prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje- plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje- plačani prispevki za starševsko varstvo- plačani prispevki za zaposlovanje-
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, pooblaščeni delavci zavoda, pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebnih mapah zaposlenih v ognjevarni omari v arhivu šole. Kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA PRIJAVLJENIH DIJAKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za sprejem v DD.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje vpisnega postopka.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki kandidata (ime dijaka, priimek,spol, datum rojstva, kraj rojstva, državo rojstva)- naslov stalnega bivališča( ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, občina, telefonska številka)- podatki o šolanju v prihodnjem šolskem oz. študijskem letu ( ime šole, sedež šole, izobraževalni program, letnik)- podatki o starših oziroma zakonitih zastopnikih ( ime in priimek staršev, naslov bivališča, telefonska številka).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni ravnatelja v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki v bazah MŠŠ.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. ZBIRKA PODATKOV O UČENCIH, VPISANIH V OŠ IN NJIHOVIH STARŠIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci, vpisani v oddelke vzgoje in izobraževanja, starši oz. skrbniki vpisanih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe obveznega i
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o učencu; ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem; podatki o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli (po 95. členu ZOŠ, točka 1); podatki o napredovanju učenca, podatki o izdanih spričevalih; podatki o izdanih drugih listinah; družinska in socialna anamneza; razvojna anamneza; diagnostični postopki; postopki strokovne pomoči; strokovna mnenja drugih institucij (po 95. členu Zakona o OŠ, točka 4)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zaklepanje prostorov, kjer se hrani zbirka podatkov, varovanje zbirke podatkov v omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam