Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GIMNAZIJA ANTONIO SEMA PIRAN
Sedež ali naslov: MED VRTOVI 008
Poštna številka: 6320
Kraj: PIRAN
Matična številka: 5086892000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KANDIDATOV PRIJAVLJENIH ZA VPIS

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov - 9.člen ( Ur.L.86/04,113/05 ), Pravilnik o šolski dokumentaciji - 7. člen ( Ur.L. 96/99, 108/9, Zakon o Gimnazijah - 42. člen ( Ur.L. 12/96 )
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za vpis v šolo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje postopka vpisa v šolo
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, spol, datum kraj občina in država rojstva, prebivališče ( stalno in začasno ), državljanstvo, predhpdnp pridobljena izobrazba, o starših ( osebno ime, prebivališče, tel. številka ), ime in sedež šole kjer je končal zadnji razred, ime izobraževalnega programa, zadnji uspešno končani razred oz letnik, o prvme tujem jeziku, o ocenah in drugih podatkih v skladu z merili za vpis v šolo, o ponavljanju letnika, o preusmeritvi v drug program, o usmerjanju mladostnikov s posebnimi potrebami, o prenosu prijave, o programu v katerega se prijavlja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda, Pristojno ministrstvo, Drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje pooblaščena oseba zavoda. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni pooblaščene osebe zavoda, v arhivu zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa, če se kandidat vpiše v šolo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA VPISANIH V ŠOLO; po letnikih in skupinah v redovalnicah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov - 9. člen ( Ur.L. 86/04, 113/05 ), Pravilnik o šolski dokumentaciji - 7. člen ( Ur.L. 96/99, 108/99 ) Zakon o Gimnazijah - 42. člen ( Ur.L. 12/96 ),
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki vpisani v šolo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje izobraževalnega procesa.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, spol, datum kraj občina in država rojstva, prebivališče , državljanstvo, predhodno pridobljena izobrazba, razporeditev po letniku v redovalnici.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni strokovni delavci zavoda, Pristojno ministrstvo, Drugi uporabniki v skladu z zakonom o vasrtvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje pooblaščena oseba zavoda, izpisi se hranijo v zaklenjenih omarah v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z drugimi evidancami iz istega sklopa evidenc o dijakih
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. OSEBNI LIST DIJAKA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov - 9.člen ( Ur.L. RS 86/04, 113/05 ), Pravilnik o šolski dokumentaciji - 7.člen ( Ur.L. RS 96/99,108/99 ) Zakon o Gimnazijah - 42. člen ( Ur.L. 12/96 ),
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje poteka izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, spol, datum kraj občina in država rojstva, prebivališče, državljanstvo, predhodno pridobljena izobrazba, zaključek izobraževanja v šolo
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda, Pristojno ministrsvo Drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo ročno. Pooblaščena oseba obdeluje podatke tako da jih povzema iz drugih evidenc iz istega sklopa ročno. Izpolnjeni obrazci se hranijo v zaklenjenih omarah kot tekoči arhiv za osebe ki se še izobražujejo in kot trajni podatki o osebah ki so se prenehale izobraževati.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je sestavni del evidence matične knjige. V njej se povzeti podatki iz drugih evidenc iz tega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. MATIČNA KNJIGA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov - 9. člen ( Ur.L. 86/04, 113/05 ), Pravilnik o šolski dokumentaciji v SI ( Ur. L. 96/99 ,108/99 ) Zakon o Gimnazijah - 42. člen ( Ur.L. 12/96 ),
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Potek izobraževanja dijakov
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Seznam dijakov ki so se vpisali in izobraževali v šoli, razporejenih po letnikih: ime in priimek , datum rojstva, datum začetka in konca izobraževanja, drugi podatki
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda, Pristojno ministrstvo, Drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo ročno. Pooblaščena oseba podatke obdeluje tako da jih povzema iz evidence o vpisanih dijakih. izpisi se hranijo v zaklenjeni omari in arhivu zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z evidenco št. 3, in z drugimi evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PODATKOV O GIBALNIH SPOSOBNOSTIH IN MORFOLOŠKIH ZNAČILNOSTI DIJAKA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov - 9.člen ( Ur.L. 86/04, 113/05 ), Pravilnik o šolski dokumentaciji v SI - 7. člen ( Ur.L. 96/99 ,108/99 ), Zakon o Gimnazijah - 42. člen ( Ur.L. 12/96 ),
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki ki dajo soglasje za obdelavo podatkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje telesnega ravzoja dijakov
 • Rok hrambe (neobvezno): Od pridobitve do preklica soglasja oz konca izobraževanja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, spol, datum kraj občina in država rojstva, državljanstvo, prebivališče, predhodno pridobljena izobrazba ter ob soglasju dijaka oz njegovih staršev ali zakonitega zastopnika še podatki o gibalni sposobnosti in morfoloških značilnosti dijaka in sicer : telesno višini, voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacija gibanja telesa, fizična vzdržljivost trupa, gibljivost, mišična vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprinterska hitrost, in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščena oseba zavoda, Pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno pooblaščena oseba zavoda. Izpolnjeni obrazci se hranijo v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z Osebnim listom dijaka.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O SPLOŠNI MATURI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov - 9.člen ( Ur. L. 86/04,113/05), Pravilnik o šolski dokumentaciji v SI - 7. člen ( Ur.L. 96/99, 108/99 ) Zakon o maturi ( Ur. L. 15/2003 ), Zakon o Gimnazijah - 42. člen ( Ur.L. 12/96 ),
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki ki opravljajo splošno maturo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje splošne mature oz zaključka izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, datum kraj občina in država rojstva, podatki o ocenah na splošni maturi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda, Pristojno ministrstvo, DIC, Vpisne službe visokošolskih zavodov in višješolska vpisna služba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo elektronsko. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjeni omari oz v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca združuje vse podatke v zvezi s splošno maturo, podatki o uspehu pa so povzeti v evidenci Osebni list dijaka.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O IZPITIH KANDIDATOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov- 9.člen ( Ur. L. RS 86/04, 113/05 ), Pravilnik o šolski dokumentaciji - 7. člen ( Ur.L. 96/99,108/99 ) Zakon o Gimnazijah - 42. člen ( Ur. L. 12/96 )
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja posameznika
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, prebivališče, prijava k izpitu, zapisnik o izpitu in podatki o izpitnih nalogah oz vprašanjih, podatki o doseženih ocenah
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda, Pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno in elektronsko pooblaščena oseba. Izpisi se hranijo v zaklenjenih omarah v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki so povezani s evidenco št. 3 istega sklopa
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O DIJAKIH KI JIH OBRAVNAVA SVETOVALNA SLUŽBA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov - 9 . člen ( Ur.L. 86/04 , 113/05 ), Zakon o Gimnazijah - 42. člen ( Ur.L. 12/96 ), Pravilnik o šolski dokumentaciji v SI - 7. člen ( Ur.L. 96/99, 108/99 )
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pomoč in svetovanje dijakom
 • Rok hrambe (neobvezno): Od pridobitve soglasja do preklica oz prenehanja potrebe po pomoči ali svetovanju.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum kraj občina in država rojstva, prebivališče, soglasje dijaka in njegovih staršev, družinska in socialna anamneza, razvojna anamneza, diagnostične postopke, posotpke strokovne pomoči, strokovna mnenja drugih institucij, centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oz vzgojnih posvetovalnic.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec zavoda, Prisotjno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje pooblaščena oseba ročno. Dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA O PREVERJANJU IN OCENJEVANJU ZNANJA ( REDOVALNICA )

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu soebnih podatkov - 9. člen ( Ur. L. 86/04 , 113/05 ), Zakon o Gimnazijah -42. člen ( Ur. 12/96 ) Pravilnik o šolski dokumentaciji v SI - 7 .člen ( Ur.L. 96/99,108/99 )
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, podatki o ocenah in o splošnem učnem uspehu
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda, Pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo ročno v redovalnici, ki se hranijo v zaklenjeni omari v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidneca je povezana z evidencami iz istega sklopa, njeni podatki so povzeti v osebnem listu dijaka.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA O IZDANIH DOKUMENTIH O KONČANEM IZOBRAŽEVANJU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov - 9. člen ( Ur.L. 86/04, 113/05 ), Zakon o Gimnazijah - 42. člen ( Ur.L. 12/96 ), Pravilnik o šolski dokumentaciji v SI - 7. člen ( Ur. L. 96/99, 108/99 )
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum kraj občina in država rojstva, podatki o izdanih spričevalih (oz druge šolske javne listine ), datum in kraj izdaje, dosežena izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda, Pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo elektronsko ali ročno pooblaščena oseba zavoda, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjeni omari, v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki so povzeti v osebnem listu dijaka.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA VZGOJNIH UKREPOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki katerim je bil izročen vzgojni ukrep
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Potek šolanja dijaka
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto od datuma izreka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek dijaka, razred, izrečen vzgojni ukrep, pravni pouk
 • Uporabniki zbirke: Razrednik , šolska svetovalna služba, Zavod za šolstvo ( za statistiko )
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Shranjeni v omari razrednika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Dnevnik
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. ZAPISNIKI SEJ ŠOLSKE MATURITETNE KOMISIJE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ni
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Imenovanje šolske maturitetne komisije; ime in priimek kandidatov, koledar maturitetnih izpitov in nadzornih učiteljev, zapisniki sej šolske maturitetne komisije, razporedi pisnih in usnih izpitov.
 • Uporabniki zbirke: Tajnik šolske maturitetne komisije, Predsednik šolske maturitetne komisije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija se hrani v zaklenjeni kovinski omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezava z evidenco vpisanih kandidatov na splošno maturo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA VPISANIH KANDIDATOV NA SPLOŠNO MATURO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati vpisani na splošno maturo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za prijavo na maturitetni izpit.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek kandidata, EMŠO, dan mesec leto in kraj rojstva, dokazila o zaključeni izobrazbi.
 • Uporabniki zbirke: Tajnik in predsednik šolske maturitetne komisije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca je shranjena v zaklenjeni kovinski omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z osebnim listom kandidata, redovalnica.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA ODDANIH SEMINARSKIH NALOG OZIROMA VAJ

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani kandidati za splošno maturo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ocenjevanje pri splošni maturi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek kandidata, EMŠO, dosežene točke.
 • Uporabniki zbirke: Tajnik in predsednik maturitetne šolske komisije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence so shranjene v zaklenjeni kovinski omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezana evidenca z osebnim listom kandidata, redovalnica.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA O MATURITETNIH IZPITIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani kandidati ma maturi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ni.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek kandidata, EMŠO, prisotnost pri posameznem izpitu, opombe ki se nanašajo na posameznega kandidata na izpitu.
 • Uporabniki zbirke: Tajnik šolske maturitetne komisije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca je shranjena v zaklenjeni kovinski omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezava z osebnim listom dijaka.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA LETNIH POROČIL ŠOLE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poročilo o opravljenem delu v preteklme šolskem letu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Povzetek dela obravnavanega šolskega leta, pozitivne in negativne delovne izkušnje, nerešeni problemi, navodila za novo šolsko leto.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o učiteljih in njihovem strokovnem izobraževanju, podatki o uspehu dijakov v oddelku, realizirane ure in obvezne izbirne vsebine, realizirane investicije ter manjša vzdrževalna dela, in podobno.
 • Uporabniki zbirke: Člani sveta šole, strokovni delavci, svet staršev in dijaška skupnost, ustanovitelji.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Arhiv šole.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezava evidence z dnevniki, redovalnico in letnih delovnim načrtom šole.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam