Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INTES STORITVE INVALIDSKO PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE D.O.O.
Sedež ali naslov: MELJSKA CESTA 019
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 5914850000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90), 16. člen, Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-Ur. L. RS št. 56/99) 27. člen, 39 člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci INTES Storitve d.o.o, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zakonska zahteva, za potrebe zdravstvenega varstva, za potrebe upravljavca zbirke in za potrebe statističnih analiz.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz tretjega in 4. odstavka 19. člena in 30. ter 32. člena Zakona o
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: •osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) •podatki o poškodovanem delavcu: a)delo, ki ga je opravljal ob nezgodi b)koliko ur je delal tistega dne c)ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat d)narava poškodbe e)poškodovan del telesa f)ali je bila poškodba smrtna g)podlaga zavarovanja •podatki o poškodbi pri delu a)kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b)kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c)koliko oseb se je skupaj poškodovalo d)koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod e)vir nesreče f)vzrok nesreče g)ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen h)uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu
 • Uporabniki zbirke: •pooblaščeni delavci INTES Storitve d.o.o •drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 85/04) v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-Ur. L. RS št. 56/99) in v skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ-Ur.L. RS št. 65/00)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni in zaklenjeni omari, hramba na disku računalnika, ustrezno programsko zaščitena. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov INTES Storitve d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Uradni list SFRJ št. 17/90) 1. in 7. člen, Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ Ur. L.RS št.81/00) 3. člen, Zakon o zbirkah podatkov s pod
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v INTES Storitvah d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zakonska zahteva, za potrebe upravljalca zbirke, za potrebe statističnih analiz ter druge uradne namene, za uveljavljanje pravic posameznika, za katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 3. in 4. odstavka 19. člena in 30. in 32.člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna št., kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci INTER Storitve d.o.o., ZZZS, ZPIZ, drugi uporavniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS št. 85/04), v skladu z ZMEPIZ (Ur. L. RS št. 81/00) in v skladu z ZZPPZ (Ur. L. RS št. 65/00)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni in zaklenjeni omari, hramba na disku računalnika ustrezno programsko zaščitena, dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov INTER Storitve d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Uradni list SFRJ št. 17/90) 12. člen, Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ Ur. L.RS št.81/00) 57.člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v INTES Storitvah d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zakonska zahteva, za potrebe upravljalca zbirke, za potrebe statističnih analiz ter druge uradne namene, za uveljavljanje pravic posameznika, za katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 3. in 4. odstavka 19. člena in 30. in 32.člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra), Podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo. Neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu daljšem od polnega delovnega časa. Podatki o plačah: izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo. Plače iz dobička. Neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo. Nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila. Nadomestila neto plače v breme drugih. Neto plače iz dobička, prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regre, drugo. Delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe: število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, št. ur dela za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca, odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni in zaklenjeni omari, hramba na disku računalnika ustrezno programsko zaščitena, dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov INTER Storitve d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: se ne povezujejo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni zastopnika
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam