Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LEKARNA SLOVENSKA BISTRICA
Sedež ali naslov: PARTIZANSKA ULICA 001
Poštna številka: 2310
Kraj: SLOVENSKA BISTRICA
Matična številka: 5054966000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KATALOG EVIDENCE NEIZBRANIH KANDIDATOV ZA PROSTA DELOVNA MESTA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Soglasje posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni kandidati za razpisana prosta delovna mesta
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbiranje in hramba osebnih podatkov zaradi eventuelnega kasnejšega obravnavanja neizbranih kandidatov na prosta delovna mesta, medtem ko se vse priloge v zvezi z dokazovanjem izborazbe neizbranim kandidatom vrnejo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Glede na potrebe - največ 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04 in naprej)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Pisne prošnje kandidatov za razpisana delovna mesta, ki navadno vsebujejo osebne podatke posameznikov in kratek življenjepis (ime in priimek, rojstni datum, naslov, izobrazba)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Lekarne Slovenska Bistrica
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v računovodstvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le poooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 02.04.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. KATALOG EVIDENCE KOLEKTIVNEGA NEZGODNEGA ZAVAROVANJA ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Soglasje zaposlenega delavca
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbiranje in nadaljna obdelava podatkov zaradi delavčevega uveljavljanja pravic v zvezi z kolektivnim nezgodnim zavarovanjem (obračun zavarovalne premije in priznana dnevna odškodnina)
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04 in naprej)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, rojstni datum, poklic
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Lekarne Slovenska Bistrica
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v računovodstvu zavoda, dostop v bazo podatkov v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 02.04.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. KATALOG EVIDENCE DRUŽINSKIH ČLANOV ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o DR (46. člen) in Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS, št. 40/06), 18. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Družinski člani zaposlenih delavcev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbiranje in nadaljna obdelava podatkov zaradi delavčevega uveljavljanja pravic v zvezi z delovnim razmerjem (obračun letnega dopusta, vzdrževani družinski člani)
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Lekarne Slovenska Bistrica
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapah v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v računovodstvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 02.04.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz taretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na području dela in socialne varnosti (Ur. list št. 40/06), 13. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, - uveljavljanje pravic iz sistema socialnga zavarovanja in socialnega varstva, - zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list št. 86/04 in naprej).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana,davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba,ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca, naslov drugega delodajalca, vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje, datum sklenitve delovnega razmerja, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga delavec opravlja, strokovna usposobljenost, število ur tedenskega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovnaje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list št. 86/04 in naprej) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zakljenjeni vodotesni in ognjevarni omari v računovodstvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avotriziran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 02.04.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA STROŠKOV DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list št. 40/06), 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, - zagotovljanje statističnega spremljanja, - za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, datum rojstva, če nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen,ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, številka taransakcijskega računa, na katerega se izplačuje plača in drugi osebni prejemki, plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi, bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, delo preko polnega delovnega časa, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi, bruto izplačila za delovno uspešnost, neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in izredna izplačila), povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela, prispevki v breme delodajalca, za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za starševsko varstvo, za zaposlovanje, plačani prispevki v breme zavarovanca, za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za starševsko varstvo, za zaposlovanje,
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Lekarne Slovenska Bistrica, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/04¸in naprej) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v računovodstvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 02.04.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS, št. 40/06), 18. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora,
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04 in naprej).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o številu ur, skupno število opravljenih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela,neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Lekarne Slovenska Bistrica, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v računovodstdvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 02.04.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. ZBIRKA RECEPTOV IZDANIH ZDRAVIL - INFORMATIZIRANA ZBIRKA O IZDANIH ZDRAVILIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZZVZZ, Zakon o lekarniški dejavnosti,Pravilnik o opravljanju lekarniške dejavnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti, ki v lekarnah dvigujejo zdravila , predpisana na recept.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje lekarniške dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Glede na zakon in vrsto podatka in v skladu z internim pravilnikom.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev na zahtevo pacienta v vpisane podatke na KZZ o prejetih zdravilih.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov, ZZZS številka, reg. številka, podlaga zavarovanja, šifra zavarovanja, polica dodatnega zavarovanja in njena številka, številka izbranega zdravnika, šifra in količina predpisanega zdravila na recept.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Vzajemna d.z v., AdriaticSlovenica d.d, Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d., IVZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zbirke hranijo so varovani v skladu z ZVOP1 in internim pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): IVZ, ZZZS.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. KATALOG EVIDENCE PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list št. 56/99 IN 64/1), 39. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci zavoda, kandidati za zaposlitev v zavodu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana, državljanstvo, datum rojstva, stalno prebivališče iziroma naslov (kraj in občina), številka delovnega dovoljenja in datum veljavnosti tega (za tujce), invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, stroškovo mesto, datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela (pomemben podatek iz ocene tveganja): opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca; napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca; izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; rezultati psihološkega testiranja v obliki mnenj o primernosti kandidatov za zaposlitev (v primeru zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo) ter v obliki mnenj o primernosti kandidata za zasedbo drugega delovnega mesta; morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo in omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci zavoda Lekarne Slovenska Bistrica - pooblaščeni zdravnik zavoda Lekarne Slovenska Bistrica - Zavod za zdravstveno zavarovanje - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list št. 86/04 in naprej).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni vodotesni omari v računovodstvu zavoda, dostop do baze podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. KATALOG EVIDENCE O USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 56/99 in 64/01), 39. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci zavoda
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek, datum in kraj rojstva, datum pričetka dela in morebitnega konca dela, podatki o strokovni izobrazbi delavca, podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na drugo delo oziroma naloge; opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu; roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog; podatki o morebitni izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanje znanja s področja varstva pri delu, vključno z dokumentacijo programa in časa usposabljanja ter seznama oseb, ki so vodile usposabljanje in preizkuse znanja (navedba imena in priimka, strokovne izobrazbe in funkcije, oziroma dela naloge , ki jih ta oseba poklicno opravlja); zapisnik o preizkusih znanja delavcev (navedba osnovnih podatkov iz programa, seznam predavateljev, njihova imena in priimki, strokovna izobrazba, z navedbo konkretnih del oziroma nalog, podpisi članov komisije ter morebitno drugo gradivo)
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci javnega zavoda Lekarne Slovenska Bistrica - izvajalci usposabljanja - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in naprej)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v računovodstvu zavoda, dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delaci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 02.04.2008
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. KATALOG EVIDENCE O USPOSOBLJENOSTI DELAVCEV ZA VARSTVO PRED POŽAROM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/07-UPB1), 32. in 33. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih in drugih ukrepov varstva pred požarom
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04 in naprej)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, izobrazba, zaposlitev, vrsta , način in periodničnost usposabljanja za varstvo pred požarom, vrsta in datum opravljanja strokovnega izpita
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci zavoda Lekarne Slovenska Bistrica - izvajalci usposabljanja - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04 in naprej)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v računovodstvu zavoda. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 02.04.2008
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA PODATKOV O ČLANIH SVETA ZAVODA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani sveta zavoda (zaposleni in zunanji)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačilo sejnin in sklicevanje sej
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek člana, naslov stalnega prebivališča, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, račun za izplačilo sejnin, organ, ki je člana sveta imenoval, trajanje mandata, datum imenovanja
 • Uporabniki zbirke: - DURS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija o članih sveta zavoda se nahaja v omari v prostorih računovodstva, dostop do dokumentacije imajo le pooblaščeni delavci zavoda, prostori računovodstva so izven delovnega časa varovani z alarmom. Postopki in ukrepi za vrovanje osebnih podatkov so opisani v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 02.04.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA PODATKOV O OSEBAH, KI OPRAVLJAJO DELO NA PODLAGI NAPOTNICE POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE, KI OPRAVLJA DEJAVNOST POSREDOVANJA DELA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zdravstveno zavarovanje, invalidsko zavarovanje, zavarovanje poškodbe pri delu dijaka oziroma študenta ter izpolnjevanje drugih ovbeznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki člana študentskega servisa: ime in priimek, davčna številka , rojstni datum, številka osebnega dokumenta; podatki o šolanju člana: letnik šolanja in naziv izobraževalne ustanove, vpisna številka; podatki o delu, ki ga bo/je član opravljal: vrsta dela, obdobje dela, kraj dela; podatki o opravljenem delu: količina, cena na enoto v EUR, neto znesek, pavšalni znesek obveznega zdravstvenega zavarovanja
 • Uporabniki zbirke: - ZZZS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prejeti računi študentskih servisov se nahajajo v arhivu računovodstva. Prostori so varovani z alarmno napravo. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 02.04.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. KATALOG EVIDENCE VPLAČIL PREMIJ ZAVEZANCEV ZA ČLANE SKLADA ZVPSJU IN PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Anesk k kolektivni pogo
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbiranje in nadaljna obdelava podatkov zaradi delavčevega uveljavljanja pravic v zvezi z kolektivnim dokatnim pokojninskim zavarovanjem za javne uslužbence in prostovoljnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov glede osebnih podatkov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04 in naprej).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matični podatki: ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, spol, podatki stalnega ali začasnega bivališča, identifikacijska številka člana v ZVPSJU, datum začetka zavarovanja, delovna doba, premijski razred, delež zaposlitve, znesek zavarovanca.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Lekarne Slovenska Bistrica
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapah v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v računovodstvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so dolečeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 02.04.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA PODATKOV O IZVAJANJU DELOVNE PRAKSE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeni odnos
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti napoteni s strani šolskih zavodov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbiranje in hramba osebnih podatkov za izvajanje prakse.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni imejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št.86/04 in naprej).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dijaku oziroma študentu (ime in priimek, rojstni datum, naslov, izobrazba). Podatki o šoli, obdobje napotitve, ime in priimek mentorja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Lekarne Slovenska Bistrica.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v računovodstvu zavoda. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovnje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovnaju osebnih podatkov, sprejetim dne 02.04.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA ČLANOV IN IZVAJANJE STORITEV SPLETNE LEKARNE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe - člani spletne lekarne, ki so registrirani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbiranje in nadaljna obdelava podatkov o registriranih nakupih preko spletne lekarne, informiranje o spletnih izdelkih, trženjske raziskave.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04 in naprej).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: E-naslov, geslo, ime, priimek, naslov, telefon, naziv artikla, količina artikla, enota mere, šifra artikla, cena na enoto mere, vrednost nakupa, čas nakupa, številka dokumneta o nakupa - računa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Lekarne Slovenska Bistrica.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov se hrani na zaščitenem strežniku v varovanih prostorih. Dostop do zbirke imajo posamezni delavci pogodbenega obdelovalca in upravljalci osebnih podatkov. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani z alarmom. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstgavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA PODATKOV O IZOBRAŽEVANJIH, IZPOPOLNJEVANJIH IN USPOSABLJANJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe, zaposlene pri upravljalcu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, vrsta oz. naziv izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja, naziv izvajalca izobraževanja, čas in trajanje izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: na podlagi izrecne zahteve uporabniki,ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: dokumentacija o izobraževanjih se nahaja pri potnih nalogih v računovodstvu, potrdila o opravljenih izobvraževanjih se nahajajo v kadrovskih mapah v računovodstvu zavoda
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št.86/04 in naprej).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, delavci in uporabniki storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje uporabnikov storitev, zaposlenih delavcev ter premoženja zavoda.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika oziroma glas) brez generalij.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Lekarne Slovenska Bistrica.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Začasna hramba na disku v kovinski protipožarni omari v materialki Lekarne Bistrica, Lekarne Center in Lekarne Polskava. Monitor je dostopen samo pooblaščenim osebam in je odmaknjem od obiskovalcev. Podatki se hranijo 14 dni na disku računalnika, nato se prepišejo z novimi podatki. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku osebnih podatkov Lekarne Slovenska Bistrica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. EVIDENCA PODATKOV ZA KOGNITIVNO FARMACEVTOVO STORITEV PREGLED UPORABE ZDRAVIL

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev pacienta po ZPacP
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci lekarne.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Glavni poudarek pri storitvi Pregled uporabe zdravil je pregled zdravljenja z zdravili s stališča pacientovega razumevanja zdravljenja z zdravili in uporabe zdravil. S tem želimo izboljšati pacientovo seznanjenost z zdravili, izboljšati način uporabe zdravil, izboljšati sodelovanje pri zdravljenju z zdravili ter odpraviti morebitne težave pri zdravljenju z zdravili. Posredno se preko uresničevanja navedenih ciljev prispeva k izboljšanju kliničnih in ekonomskih izidov zdravljenja, zmanjšanju obremenitve zdravstvenega sistema ter zmanjšanju količine odpadnih zdravil.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta po zadnji obdelavi oziroma po zadnji spremembi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o pacientu: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefon, privolitvena izjava • podatki o pacientovem zdravniku: ime in priimek, naziv ambulante • podatki o farmacevtu: ime in priimek, naziv lekarne • pregled dosedanje terapije z zdravili, izdanimi na recept in brez recepta, ter drugimi izdelki za ohranjanje in varovanje zdravja; prepoznane težave pri zdravljenju z zdravili in podani nasveti magistra farmacije
 • Uporabniki zbirke: • magistri farmacije • zdravniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisne zbirke privolitev posameznikov za pristop v program svetovanja o uporabi zdravil se hranijo v prostorih lekarniških enot. Dostop do zbirk imajo vodja organizacijske enote, farmacevti I in II. • Pisne zbirke obrazcev o izvajanju programa svetovanja o uporabi zdravil se hranijo v prostorih lekarniških enot. Dostop do zbirk imajo vodja organizacijske enote, farmacevti I in II. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Standardnem operacijskem postopku za izvajanje farmacevtove kognitivne storitve Pregled uporabe zdravil, in internih pravilnikih javnega zavoda o varovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam