Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TAJFUN PLANINA PROIZVODNJA STROJEV, D.O.O.
Sedež ali naslov: PLANINA PRI SEVNICI 041
Poštna številka: 3225
Kraj: ŠENTJUR
Matična številka: 5149398000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.l.SFRJ št. 17/90, Ur.l.RS št. 10/91, 17/91, 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ, 7. člen, izjava zaposlenega delavca
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, številka transakcijskega računa, rojstni datum, kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, delovno mesto, delovni čas (ur na teden), oblika delovnega razmerja (določen, nedoločen čas, pripravnik), zavarovalna doba, skupna delovna doba do vstopa v delovno razmerje, zakonski stan, znanje tujih jezikov, narodnost, državljanstvo, potrebni pogoji strokovnosti za opravljanje dela, datum vstopa v družbo, datum izstopa iz družbe, z navedbo vzroka, registrska številka delovne knjižice, družinski člani, ki jih preživlja (ime in priimek, sorodstveno razmerje), podatki o izobraževanju, tečajih, izpitih, rokih opravljanja izpitov, rokih ponovnega opravljanja tečaja, izpitov podatki o dodatnem prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju, o opravljenem zdravniškem pregledu, o koriščenju vseh vrst dopustov, prisotnosti na delu, odsotnostih z dela, prostih dnevih, delu na nedelje, proste dni, delo na dan praznika, vključitvi v kolektivno nezgodno zavarovanje, naslov podjetja po prenehanju delovnega razmerja, elektronski naslov, spletni naslov, telefonska številka, višina bruto osnovne plače, relativno razmerje.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje, Davčni urad, Sodišča, Center za socialno delo, Banke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi zaposlenega delavca v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v splošno kadrovski službi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.l.SFRJ št. 17/90, Ur.l.RS št. 10/91, RS št. 17/91, RS št. 13/93 in št. 66/93 ter št. 65/00-ZZPPZ), 12. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz naslova plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, številka transakcijskega računa, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, višina osnovne bruto plače, relativno razmerje, prevoz na delo, malica, občina bivanja,davčne olajšave; - delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra); - podatki o delovnem času: možno število ur ( s polnim ali krajšim delovnim časom) , skupaj opravljene ure, dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije, ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo – neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje – ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; - podatki o plačah: izplačane plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, plače iz dobička, neto plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, nadomestilo neto plače v breme organizacije - za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila in povračila stroškov, nadomestila neto plače v breme drugih, neto plače iz dobička, prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo, posojila delavca, izplačilne prepovedi, sklepi sodišč ipd. - delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe – število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca, odstotek povečanja
 • Uporabniki zbirke: Sodišča, Center za socialno delo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje, Davčni urad, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Banke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi zaposlenega delavca v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v splošno kadrovski službi ter v omarah v računovodski službi ter na računalniku, ki je zaščiten z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca prijavljenih in s strani Zavoda za zaposlovanje napotenih kandidatov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.l.SFRJ št. 17/90, Ur.l.RSšt.10/91, 17/91, 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ, Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni in napoteni kandidati.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, rojstni datum, kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazbam, strokovna izobrazba, dosedanje delovno mesto, zavarovalna doba, skupna delovna doba do vstopa v delovno razmerje, zakonski stan, znanje tujih jezikov, narodnost, državljanstvo, potrebni pogoji strokovnosti za delo, elektronski naslov, spletni naslov, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Za interno uporabo, Zavod za zaposlovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari vodje splošno kadrovske službe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca pogodbenih strank – kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbene stranke, kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, državljanstvo, enotna matična številka občana, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, poštna številka, pošta, telefonska številka, predmet pogodbe, elektronski naslov, spletni naslov
 • Uporabniki zbirke: Interna uporaba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v komerciali ter na računalniku, ki je zaščiten z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca toženih in tožečih strank.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Tožene in tožeče stranke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, državljanstvo, enotna matična številka občana, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, poštna številka, pošta, telefonska številka predmet pogodbe, elektronski naslov, spletni naslov, predmet tožbe, vrednost tožbe
 • Uporabniki zbirke: Interna uporaba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v splošnem sektorju.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakona o evidencah na področju dela (Ur.l.SFRJ št. 17/90, Ur.l.RS št. 10/91, 17/91, 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ, 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, rojstni datum, kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, delovno mesto, delovni čas (ur na teden), oblika delovnega razmerja (določen, nedoločen čas, pripravnik), zavarovalna doba; - Podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat; - Narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja; - Podatki o poškodbi pri delu (kdaj se je pripetila nesreča, datum, dan v tednu, kje se je pripetila nesreča – na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov, je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Zavarovalnica, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Inšpekcija dela
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari v splošno kadrovski službi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.l.SFRJ št. 17/90, Ur.l.RS št.10/91, 17/91, 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ, 47. člen,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, invalidi s preostalo delovno zmožnostjo oziroma z neposredno nevarnostjo, da nastane invalidnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, rojstni datum, kraj rojstva, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, strokovna izobrazba, delovno mesto, delovni čas (ur na teden), oblika delovnega razmerja (določen, nedoločen čas), datum priznanja pravice, začetek uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi zaposlenega delavca v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v splošno kadrovski službi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca bivših zaposlenih delavcev – upokojencev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bivši zaposleni delavci – upokojenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namen povabila na razna srečanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za čas življenja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno in začasno prebivališče, elektronski naslov, spletni naslov, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: Interna uporaba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari v splošno kadrovski službi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca dolžnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št.86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dolžniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen urejanja medsebojnih razmerij
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, elektronski naslov, spletni naslov, telefonska številka, predmet dolga, višina dolga
 • Uporabniki zbirke: Interna uporaba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari v računovodski službi ter na računalniku, ki je zaščiten z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca štipendistov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obračun štipendije.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno in začasno prebivališče, davčna številka, enotna matična številka občana, poklic za katerega se štipendira, naziv šole, ki jo obiskuje, letnik, učni uspeh
 • Uporabniki zbirke: Splošno kadrovska služba, Zavod za statistiko, Zavod za zaposlovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari v splošno kadrovski službi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca dijakov in študentov na delu z napotnico Študentskega servisa.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti na delu preko napotnice Študentskega servisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi obračuna za opravljeno delo.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno in začasno bivališče, rojstni podatki, številka osebnega dokumenta, status, dela na katera je napoten, do kdaj napotnica velja, šola, ki jo obiskuje, letnik, številka napotnice, opravljen test iz varnosti in zdravja pri delu v družbi, pred pričetkom dela, število opravljenih ur, znesek urne postavke, vrsto dela
 • Uporabniki zbirke: Splošno kadrovska služba, Študentski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari v splošno kadrovski službi – zaklenjeno.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam