Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ACTUAL I.T. d.d.
Sedež ali naslov: Ferrarska ulica 14
Poštna številka: 6000
Kraj: Koper
Matična številka: 5858534000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, uveljavljanje pravice posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, izobrazba, naziv delovnega mesta, status invalidne osebe, število vzdrževanih članov.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne, 29.03.2005, izdal direktor podjetja, g. Igor Kosmina.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Uporabniki službenih vozil

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja potnih nalogov in obračun dnevnic.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v družbi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so varovani v skladu z politiko varovanja informacij podjetja, ki je skladna s priporočili standarda ISO/IEC 27001:2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Videonadzor

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi, ki vstopajo v prostore družbe, ki so opremljeni z video nadzorom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varnostno preventivni ukrepi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slikovno gradivo.
 • Uporabniki zbirke: Poblaščeni delavci družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so varovani v skladu z politiko varovanja informacij podjetja, ki je skladna s priporočili standarda ISO/IEC 27001:2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Izraba delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun plač in dodatkov k plači.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so varovani v skladu z politiko varovanja informacij podjetja, ki je skladna s priporočili standarda ISO/IEC 27001:2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Opravljena izobraževanja, usposbljanja in preverjanja znanja iz varnosti pri delu in požarne varnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja. Dokazila o opravljenem izobraževanju, usposabljanju in preverjanju znanja ter za nadaljnje izvajanje usposabljanja v predpisanih rokih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, očetovo ime, EMŠO, datum in kraj rojstva, poklic, šolska izobrazba, delovno mesto
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Inšpekcija za delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so varovani v skladu z politiko varovanja informacij podjetja, ki je skladna s priporočili standarda ISO/IEC 27001:2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Opravljeni preventivni in ciljani zdravstveni pregledi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, ki morajo opraviti predpisane predhodne preventivne zdravstvene preglede in usmerjene obdobne ali druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obvez
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, očetovo ime, EMŠO, datum in kraj rojstva, poklic, šolska izobrazba, delovno mesto
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, zdravstveni zavodi oziroma zdravniki, ki so opravili zdravstveni pregled
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so varovani v skladu z politiko varovanja informacij podjetja, ki je skladna s priporočili standarda ISO/IEC 27001:2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. dostop do prostorov podjetja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vsi zaposleni v družbi, obiskovalci, pogodbeni sodelavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje ljudi in premoženja in zagotavljanje reda v objektih in prostorih družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, datum in čas vstopa in izstopa, namen obiska, h komu je namenjen
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so varovani v skladu z politiko varovanja informacij podjetja, ki je skladna s priporočili standarda ISO/IEC 27001:2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. stroški dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vsi zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: obračun stroškov dela, statistična raziskovanja in za druge uradne namene ter za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so varovani v skladu z politiko varovanja informacij podjetja, ki je skladna s priporočili standarda ISO/IEC 27001:2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. biometrija

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi, ki imajo dostop do prostorov z navišjo stopnjo varovanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zagotavljanje varovanja dostopa do strojne opreme in podatkov z najvišjo stopnjo varovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: prstni odtis v digitalni obliki, ime, priimek, datum zajema prstnega odtisa
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so varovani v skladu z politiko varovanja informacij podjetja, ki je skladna s priporočili standarda ISO/IEC 27001:2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. dostop do informacijskih sistemov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vsi zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: preprečevanje nepooblaščenega dostopa do podatkov in informacij
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so varovani v skladu z politiko varovanja informacij podjetja, ki je skladna s priporočili standarda ISO/IEC 27001:2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Strokovni življenjepisi zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, ki se navajajo kot strokovna referenca v razpisih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Prijava na razpise.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, delovno mesto, izobrazba, dosedanje zaposlitve, opravljena storokovna izobraževanja, pridobljeni strokovni ceritfikati, delovne izkušnje, poznavanje tujih jezikov.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni, ki pripravljajo dokumentacijo za prijavo na razpise.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so varovani v skladu z politiko varovanja informacij podjetja, ki je skladna s priporočili standarda ISO/IEC 27001:2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca posnetkov telefonskih klicev v storitvenem centru (SC)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 43/04), Zakon o varovanju osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci storitvenega centra (SC), notranji in zunanji uporabniki storitev SC
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izboljšati kakovostno raven komunikacije zaposlenih z uporabniki naših storitev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek telefonskega pogovora, datum in ura nastanka zapisa
 • Uporabniki zbirke: Poobaščeni delavci v podjetju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema se nakajajo v posebej varovanih prostorih (DC). Fizični dostop v prostor je preko vstopne kontrole omogočen le pooblaščenim skrbnikom sistema. Dostop do podatkovne zbirke je varovan z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika programa in podatkov. Odgovorna oseba za vodenje evidence posnetkov telefonskih pogovorov je koordinator v Storitvenem centru (SC).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika v smislu 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam