Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO
Sedež ali naslov: LANGUSOVA ULICA 8
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5051134000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št.: 40/06 - ZEPDSV) - 13. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci zavoda.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: • osebno ime • datum rojstva, če oseba nima EMŠO • kraj rojstva • država rojstva, če je kraj rojstva v tujini • enotna matična številka občana • davčna številka • državljanstvo • naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država) • naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države država) • izobrazba • ali je delavec invalid • kategorija invalidnosti • ali je delavec delno upokojen • ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu • ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo • naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): • vrsta delovnega dovoljenja • datum izdaje delovnega dovoljenja • datum izteka delovnega dovoljenja • številka delovnega dovoljenja • organ, ki je izdal delovno dovoljenje c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: • datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi • datum nastopa dela • vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi • razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas • poklic, ki ga opravlja delavec • strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi • naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi • število ur tedenskega rednega delovnega časa • razporeditev delovnega časa • kraj, kjer delavec opravlja delo • ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: • datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi • način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci zavoda • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v tajništvu zavoda, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih na računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št.: 40/06-ZEPDSV) - 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci zavoda.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic delavcev, ki izhajajo plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: • osebno ime • datum rojstva, če oseba nima EMŠO • kraj rojstva • država rojstva, če je kraj rojstva v tujini • enotna matična številka občana • davčna številka • državljanstvo • naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država) • naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države država) • izobrazba • ali je delavec invalid • kategorija invalidnosti • ali je delavec delno upokojen • ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu • ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo • naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) • številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: • bruto plača za delo s polnim delovnim časom • bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega • bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo) • bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: • bruto zaostala izplačila in nadomestila plač izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): • bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti • dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): • plača • zaostalo izplačilo • nadomestilo plače • izredno izplačilo c) podatke o drugih stroških dela: • povračila stroškov v zvezi z delom • regres za letni dopust • jubilejna nagrada • dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev • plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje • solidarnostna pomoč • odpravnina • stroški izobraževanja delavcev • davki na izplačane plače • ostali stroški dela č) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: • plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje • plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje • plačani prispevki za starševsko varstvo • plačani prispevki za zaposlovanje prispevki v breme zavarovanca: • plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje • plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje • plačani prispevki za starševsko varstvo • plačani prispevki za zaposlovanje
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci zavoda • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v računovodstvu zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih na računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št.: 40/06 - ZEPDSV) - 18. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci zavoda.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz delovnega razmerja in nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Delodajalec dnevno vpisuje v evidenco o izrabi delovnega časa za posameznega delavca naslednje podatke: • podatke o številu ur • skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa • opravljene ure v času nadurnega dela • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila • neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače • število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci zavoda • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v računovodstvu zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih na računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št.: 40/06 - ZEPDSV) - 20. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci zavoda.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatke o delodajalcu: • ime delodajalca • naslov delodajalca • matična številka delodajalca iz PRS • davčna številka delodajalca • šifra dejavnosti delodajalca po SKD • ime kolektivne pogodbe in šifra • število zaposlenih • šifra proračunskega porabnika b) podatke o organizatorju stavke: • naziv organizatorja stavke c) podatke o stavki: • število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno • število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki • število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki • razlogi za stavko • ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža) • trajanje stavke • število izgubljenih delovnih dni • ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec • ocena rezultatov stavke 2 Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o arbitražah delovnih sporov: a) podatke o delodajalcu: • ime delodajalca • naslov delodajalca • matična številka delodajalca iz PRS • davčna številka delodajalca • šifra dejavnosti delodajalca po SKD • ime kolektivne pogodbe in šifra • število zaposlenih • šifra proračunskega porabnika b) podatke o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu: • ime sindikalne organizacije • naslov sindikalne organizacije • število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu c) podatke o arbitražah delovnih sporov: • vrsta delovnega spora • razlogi za delovni spor • ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci zavoda • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v tajništvu zavoda, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih na računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvo osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obiskovalci, delavci, otroci, oziroma učenci, dijaki in študenti ter starši otrok, oziroma učencev in dijakov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje otrok, oziroma učencev, dijakov in študentov ter zaposlenih ter premoženja zavoda.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3-dnevno avtomatsko brisanje, oziroma presnemavanje.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: posnetek posameznika (slika in/ali glas) brez generalij.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci zavoda.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranijo se v času obstoja posnetkov hranijo v zaklenjeni omari v tajništvu zavoda, monitor v pisarni tajništva dostopen samo pooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca vstopov in izstopov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje otrok, učencev, dijakov in zaposlenih ter premoženja zavoda.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek • čas prihoda, razlog vstopa v prostore zavoda in čas odhoda
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci zavoda.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v tajništvu zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca vpisanih in vključenih otrok

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št.: 100/05 - ZVrt - UPB2) - 43. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • otroci, vpisani/usmerjeni in vključeni v vrtec na podlagi odločbe o usmeritvi • starši, oziroma skrbniki otrok, vpisanih in vključenih v vrtec
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • ustreznost dela z otroki pri izvedbi programov • sodelovanje s starši
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se izbrišejo eno leto po izstopu otroka iz vrtca.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek in prebivališče otroka in staršev • datum rojstva in spol otroka • naslov, telefonska številka osebe, ki je dosegljiva vzgojitelju v času otrokovega bivanja v vrtcu • zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in za delo z otrokom
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Vrtca • pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za predšolsko vzgojo • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04) in 2. odstavkom 50. členom Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št.: 100/05 - ZVrt - UPB2)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni svetovalne službe zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih na računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje, oziroma pomoč

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št.: 100/05 - ZVrt - UPB2) - 43. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: otroci, vključeni v vrtec, ki po mnenju svetovalne službe potrebujejo strokovno svetovanje, oziroma pomoč.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: strokovno svetovanje, oziroma pomoč otrokom.
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se izbrišejo eno leto po izstopu otroka iz vrtca.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • družinska in socialna anamneza • razvojna anamneza • diagnostični postopki • strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov, oziroma vzgojnih posvetovalnic • postopki strokovne pomoči
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Vrtca zavoda • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v mapi v zaklenjeni, vodotesni in ognjavarni omari v pisarni svetovalne službe zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih na računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št.: 81/06 ZOsn - UPB3) - 95. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • učenci, vpisani/usmerjenih v Osnovno šolo zavoda na podlagi odločbe o usmeritvi • starši, oziroma skrbniki učencev, vključeni v Osnovno šolo zavoda
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog • za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz - osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta učenca ni razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o učencu: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, (EMŠO), prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem • podatki o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Osnovne šole zavoda • pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za osnovno šolstvo • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni svetovalne službe zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih na računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št.: 81/06 ZOsn - UPB3) - 95. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: učenci, vpisani v Osnovno šolo zavoda.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog • za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz - osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta učenca ni razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o učencu: ime in priimek, EMŠO in številka matičnega lista • podatki o izdanih spričevalih, evidenčne številke in naziv dokumenta • podatki o izdanih drugih listinah in datum izdaje
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Osnovne šole zavoda • pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za osnovno šolstvo • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni svetovalne službe zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih na računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št.: 81/06 ZOsn - UPB3) - 95. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: učenci, vpisani v Osnovno šolo zavoda.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog • za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz - osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta učenca ni razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo do zaključka šolanja učenca.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o učencu: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, EMŠO, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem • podatki o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnosti učenca: telesna višina, volumninoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivna moč, koordinacija gibanja telesa, fizična vzdržljivost trupa, gibljivost, mišična vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprinterska hitrost ter vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju za posamezno šolsko leto • podatki se zbirajo v soglasju s starši oziroma skrbniki
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Osnovne šole zavoda • pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za osnovno šolstvo • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v kabinetu učitelja športne vzgoje, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč, oziroma svetovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št.: 81/06 ZOsn - UPB3) - 95. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • učenci, vpisani v Osnovno šolo zavoda • starši učencev, vpisanih v Osnovno šolo zavoda
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog • za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz - osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta učenca ni razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo eno (1) leto po zaključku šolanja učenca.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o učencu: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, EMŠO, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost ter za delo z učencem • podatki o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli • družinska in socialna anamneza • razvojna anamneza • diagnostični postopki • postopki strokovne pomoči • strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij domov, svetovalnih centrov, oziroma vzgojnih posvetovalnic • dokumentacija v zvezi s postopki usmerjanja učenca s posebnimi potrebami • osebni podatki se zbirajo v soglasju s starši, razen v primeru, ko je učenec v družini ogrožen in ga je potrebno zavarovati
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Osnovne šole zavoda • pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za osnovno šolstvo • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni svetovalni službe zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih na računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št.: 79/06 - ZVSI-1) - 86. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: prijavljeni kandidati za vpis.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za potrebe šole, ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo in pristojne zbornice • za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek dijaka ter EMŠO • spol • datum, kraj, občina in država rojstva • stalno in začasno bivališče • predhodno pridobljena izobrazba
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci zavoda • pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni svetovalne službe zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih na računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca vpisanih in evidenca vpisanih po letnikih, oddelkih ter skupinah v redovalnicah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št.: 79/06 - ZVSI-1) - 86. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vpisani dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za potrebe šole, ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo in pristojne zbornice • za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek dijaka ter EMŠO • spol • datum, kraj, občina in država rojstva ter državljanstvo • stalno in začasno bivališče • predhodno pridobljena izobrazba
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci zavoda • pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni svetovalne službe zavoda (zbornici zavoda), kodiran dostop v bazo podatkov vodenih na računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Osebni list

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št.: 79/06 - ZVSI-1) - 86. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vpisani dijak.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za potrebe šole, ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo in pristojne zbornice • za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek dijaka • spol • datum, kraj, občina in država rojstva • stalno in začasno bivališče • predhodno pridobljena izobrazba • podatki o splošnem učnem uspehu • podatki o opravljenih izpitih • podatki o napredovanju • podatki o dokončanju izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci zavoda • pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni svetovalne službe zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih na računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Matična knjiga

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št.: 79/06 - ZVSI-1) - 86. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vpisani dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za potrebe šole, ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo in šport ter pristojne zbornice • za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek dijaka • spol • datum, kraj, občina in država rojstva • stalno in začasno bivališče • predhodno pridobljena izobrazba
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci zavoda • pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni svetovalne službe zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih na računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih vpisanih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št.: 79/06 - ZVSI-1) - 86. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vpisani dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za potrebe šole, ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo in šport ter pristojne zbornice • za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek dijaka • spol • datum, kraj, občina in država rojstva • stalno in začasno bivališče • predhodno pridobljena izobrazba • podatki o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka: telesna višina, voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivna moč, koordinacija gibanja telesa, fizična vzdržljivost trupa, gibljivost, mišična vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprinterska hitrost ter vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci zavoda • pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v kabinetu učitelja športne vzgoje, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih na računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Zapisniki sej izpitnega odbora za zaključni izpit

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št.: 79/06 - ZVSI-1) - 86. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vpisani dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za potrebe šole, ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo ter pristojne zbornice • za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek dijaka ter EMŠO • spol • datum, kraj, občina in država rojstva ter državljanstvo • stalno in začasno bivališče • predhodno pridobljena izobrazba
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci zavoda • pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni svetovalne službe zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih na računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Zapisniki zaključnih izpitov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št.: 79/06 - ZVSI-1) - 86. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vpisani dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za potrebe šole, ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo in pristojne zbornice • za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek dijaka ter EMŠO • spol • datum, kraj, občina in država rojstva ter državljanstvo • stalno in začasno bivališče • predhodno pridobljena izobrazba
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci zavoda • pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni svetovalne službe zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih na računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Poročilo o zaključnem izpitu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št.: 79/06 - ZVSI-1) - 86. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vpisani dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za potrebe šole, ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo in pristojne zbornice • za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek dijaka ter EMŠO • spol • datum, kraj, občina in država rojstva ter državljanstvo • stalno in začasno bivališče • predhodno pridobljena izobrazba
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci zavoda • pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni svetovalne službe zavoda (pisarni ravnatelja zavoda), kodiran dostop v bazo podatkov vodenih na računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Zapisniki o izpitih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št.: 79/06 - ZVSI-1) - 86. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vpisani dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za potrebe šole, ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo in pristojne zbornice • za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek dijaka ter EMŠO • spol • datum, kraj, občina in država rojstva ter državljanstvo • stalno in začasno bivališče • predhodno pridobljena izobrazba
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci zavoda • pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni svetovalne službe zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih na računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Evidenca o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št.: 79/06 - ZVSI-1) - 86. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vpisani dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za potrebe šole, ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo • za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek dijaka ter EMŠO • spol • datum, kraj, občina in država rojstva ter državljanstvo • stalno in začasno bivališče • predhodno pridobljena izobrazba • družinska in socialna anamneza • razvojna anamneza • diagnostični postopki • postopki strokovne pomoči • strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov, oziroma vzgojnih posvetovalnic • osebni podatki se zbirajo v soglasju z dijakom, staršem in skrbniki dijakov, če je dijak v družini ogrožen, zadostuje soglasje dijaka
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci zavoda • pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni svetovalnega delavca zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih na računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št.: 79/06 - ZVSI-1) - 86. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vpisani dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za potrebe šole, ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo in pristojne zbornice • za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek dijaka • spol • datum, kraj, občina in država rojstva • stalno in začasno bivališče • predhodno pridobljena izobrazba
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci zavoda • pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni svetovalnega delavca zavoda (zbornici zavoda), kodiran dostop v bazo podatkov vodenih na računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Evidenca o izdanih dokumentih o končanem izobraževanju

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št.: 79/06 - ZVSI-1) - 86. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki, ki so končali izobraževanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za potrebe šole, ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo in pristojne zbornice • za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek dijaka ter EMŠO • spol • datum, kraj, občina in država rojstva ter državljanstvo • stalno in začasno bivališče • predhodno pridobljena izobrazba
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci zavoda • pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.: 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni svetovalnega delavca zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih na računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam