Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KRANJ
Sedež ali naslov: Kidričeva 53
Poštna številka: 4000
Kraj: Kranj
Matična številka: 5049814000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA DIJAKOV, PRIJAVLJENIH ZA VPIS V DIJAŠKI DOM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati za vpis v dijaški dom
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje postopka vpisa v dom
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, in državo rojstva, naslov stalnega bivališča, telefonska številka, Podatki o šolanju v prihodnjem šolskem letu (ime šole, sedež šole, izobraževalni program, letnik),o starših (osebno ime, prebivališče, telefonska številka),
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa, če se kandidat vpiše v dom
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA VPISANIH DIJAKOV V DIJAŠKI DOM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/0404 in 113/05), 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolske
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in vajenci, vpisani v dom (dijaki)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje izobraževalnega procesa
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, naslov stalnega prebivališča, telefon, podatki o šolanju v prihodnjem šolskem letu (ime šole, sedež šole, izobraževalni program,letnik), podatki o starših (Ime in priimek, naslov, telefon)
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz tega sklopa evidenc o dijakih.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. OSEBNI LIST DIJAKA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje poteka izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime dijaka, datum, kraj in državo rojstva, šola, program, letnik, vzgojna skupina, interesne dejavnosti, pohvale, nagrade, priznanja, datum sprejema in datum izstopa iz doma.
 • Uporabniki zbirke: MŠŠ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo ročno na obrazcih ali pa elektronsko. Pooblaščena oseba obdeluje podatke tako, da jih povzema iz drugih evidenc iz istega sklopa ročno ali z ustreznimi elektronskimi orodji. Dostop je zavarovan z geslom. Izpisi evidence oziroma izpolnjeni obrazci se hranijo v zaklenjenih omarah kot tekoči arhiv za osebe, ki se že izobražujejo in kot trajni podatki o osebah, ki so se prenehale izobraževati.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je sestavni del evidence št. 4. V njej so povzeti podatki iz drugih evidenc iz tega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. MATIČNA KNJIGA (EVIDENCA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV VIŠJIH ŠOL V DIJAŠKEM DOMU)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki, študenti višjih šol
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Potek izobraževanja dijakov in študentov višjih šol
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Seznam dijakov in študentov višjih šol, ki so se vpisali in bivali v domu, in sicer: osebno ime, datum rojstva ter datum sprejema in izstopa iz doma
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo ročno na obrazcih ali pa elektronsko. Pooblaščena oseba obdeluje podatke tako, da jih povzema iz evidence št. 2. Dostop je zavarovan z geslom. Izpisi evidence oziroma izpolnjeni obrazci se hranijo v zaklenjenih omarah kot tekoči arhiv za osebe, ki se že izobražujejo in kot trajni podatki o osebah, ki so se prenehale izobraževati. To evidenco sestavljajo evidence št. 3.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z evidenco št. 3., ki je njen sestavni del, v elektronski obliki pa tudi z drugimi evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O DIJAKIH, KI JIH OBRAVNAVA SVETOVALNA SLUŽBA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem iz
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki potrebujejo pomoč in svetovanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pomoč in svetovanje dijakom, ki to potrebujejo
 • Rok hrambe (neobvezno): Od pridobitve soglasja do preklica oziroma prenehanja potrebe po pomoči ali svetovanju
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo ter ob predhodnem soglasju dijaka in njegovih staršev ali zakonitega zastopnika še družinsko in socialno anamnezo, razvojno anamnezo, diagnostične postopke, postopke strokovne pomoči, strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic;
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno ali elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ta evidenca se hrani ločeno od drugih evidenc in ni neposredno povezana z njimi.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. MAPA VZGOJNIH UKREPOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki so kršili domski red
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi evidence zadev, ki se obravnavajo, za učinkovito vodenje postopkov ter za statistično poročanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto od izreka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, ter ob predhodnem soglasju dijaka in njegovih staršev ali zakonitega zastopnika še družinsko in socialno anamnezo, razvojno anamnezo, diagnostične postopke, postopke strokovne pomoči, strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic, vzgojne skupine; vrsta izrečenega ukrepa
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno ali elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ta evidenca se hrani ločeno od drugih evidenc in ni neposredno povezana z njimi.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA PRIJAVLJENIH ŠTUDENTOV ZA BIVANJE V ŠTUDENTSKEM DOMU

 • Pravna podlaga (neobvezno): 73.b člen Zakona o visokem šolstvu in Pravilnik o suvencioniranju bivanja študentov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti visokih šol in univerz
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi evidence zadev, ki se obravnavajo, za učinkovito vodenje postopkov ter za statistično poročanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki študenta - fotokopija potrdila o državljanstvu RS ali veljavne osebne izkaznice oziroma potnega lista - potrdilo o številu družinskih članov in potrdilo o stalnem bivališču - bruto plača ali pokojnina OČETA/MATERE in drugih družinskih članov ( priložite fotokopije odločb o odmeri dohodnine oz. potrdila ZPIZ ali na davčnem uradu potrjeno fotokopijo napovedi za odmero dohodnine za preteklo leto 2005, če davčna napoved ni bila oddana, je treba priložiti dokazila o vseh prejemkih v letu 2005 ) - katastrski dohodek kmetije ali dohodek iz drugih dejavnosti ( priložite potrdilo občine o premoženjskem stanju, če niste priložili fotokopij odločb ali napovedi za odmero dohodnine), zasebniki tudi fotokopije odločb o odmeri davka iz dejavnosti oziroma davčnega obračuna za leto 2005 - družinske pokojnine ali preživnine - ali potrdilo zavoda o nezaposlenosti in prejemanju nadomestila za OČETA/MATER in drugih družinski članih v preteklem koledarskem letu - potrdilo visokošolskega zavoda, da se program izrednega študija, na katerega je študent vpisan, izvaja najmanj trikrat v tednu - potrdilo zavoda za zaposlovanje o nezaposlenosti študenta in potrdilo o tem, da študent ni prijavljen kot iskalec zaposlitve - potrdilo o šolanju za sorojence ( brate, sestre ), starejše od 18.let, ki se redno šolajo - obrazec 1,70a ; Prošnja za podaljšanje bivanja študentov in študentk za študijsko leto 2006/2007 s podpisom
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno ali elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ta evidenca je povezana z evidenco št.8
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA SPREJETIH ŠTUDENTOV V ŠTUDENETSKI DOM

 • Pravna podlaga (neobvezno): 73.b člen Zakona o visokem šolstvu (uradni list RS 67/93,99/99) in Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS 22/01)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti visokih šol in univerz
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi odločanja o zadevah, ki se obravnavajo, za učinkovito vodenje postopkov ter za statistično poročanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zaradi odločanja o zadevah, ki se obravnavajo, za učinkovito vodenje postopkov ter za statistično poročanje.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki študenta - fotokopija potrdila o državljanstvu RS ali veljavne osebne izkaznice oziroma potnega lista - potrdilo o številu družinskih članov in potrdilo o stalnem bivališču - bruto plača ali pokojnina OČETA/MATERE in drugih družinskih članov ( priložite fotokopije odločb o odmeri dohodnine oz. potrdila ZPIZ ali na davčnem uradu potrjeno fotokopijo napovedi za odmero dohodnine za preteklo leto 2005, če davčna napoved ni bila oddana, je treba priložiti dokazila o vseh prejemkih v letu 2005 ) - katastrski dohodek kmetije ali dohodek iz drugih dejavnosti ( priložite potrdilo občine o premoženjskem stanju, če niste priložili fotokopij odločb ali napovedi za odmero dohodnine), zasebniki tudi fotokopije odločb o odmeri davka iz dejavnosti oziroma davčnega obračuna za leto 2005 - družinske pokojnine ali preživnine - ali potrdilo zavoda o nezaposlenosti in prejemanju nadomestila za OČETA/MATER in drugih družinski članih v preteklem koledarskem letu - potrdilo visokošolskega zavoda, da se program izrednega študija, na katerega je študent vpisan, izvaja najmanj trikrat v tednu - potrdilo zavoda za zaposlovanje o nezaposlenosti študenta in potrdilo o tem, da študent ni prijavljen kot iskalec zaposlitve - potrdilo o šolanju za sorojence ( brate, sestre ), starejše od 18.let, ki se redno šolajo - obrazec 1,70a ; Prošnja za podaljšanje bivanja študentov in študentk za študijsko leto 2006/2007 s podpisom
 • Uporabniki zbirke: pristojna ministrsrtva
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno ali elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ta evidenca je povezana z evidenco št.7
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. 9. EVIDENCA ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela (Uradni list SFRJ, št. 17/90).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v DŠD Kranj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1) priimek in ime delavca; 2) matično številko; 3) kraj rojstva (kraj, občina, republika oziroma avtonomna pokrajina); 4) stalno prebivališče in naslov (kraj, občina, republika oziroma avtonomna pokrajina); 5) kraj dela (kraj, občina, republika oziroma avtonomna pokrajina); 6) poklic; 7) šolsko izobrazbo; 8) strokovno izobrazbo; 9) strokovno usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog; 10) dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja; 11) delovni čas delavca - v urah (na teden); 12) zavarovalno dobo do zaposlitve v organizaciji ali pri delodajalcu; 13) ali je zaposlen za določen čas ali za nedoločen čas; 14) ali je invalid dela ali upokojenec; 15) ime druge organizacije ali delodajalca, pri katerem je zaposlen; 16) ali se ukvarja z dopolnilnim delom kot postransko dejavnostjo; 17) datum sklenitve delovnega razmerja; 18) datum prenehanja delovnega razmerja; 19) razlog prenehanja delovnega razmerja; 20) dejavnost organizacije oziroma delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, MŠŠ na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v matični knjigi in presonalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. 10. EVIDENCA O PLAČAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v DŠD Kranj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1) možno število delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (nepolni in skrajšani delovni čas); 2) skupaj opravljene delovne ure s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (nepolni in skrajšani delovni čas), od tega: - dejansko opravljene ure, - ure čakanja na delo, zastojev in prekinitev pri delu, - ure ustavitve dela zaradi stavke; 3) skupaj neopravljene ure; 4) skupaj neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev organizacije oziroma delodajalca, od tega: - ure letnega dopusta, - ure počitka ob državnih praznikih, - ure odsotnosti z nadomestilom osebnega dohodka, - ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, - ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev organizacije ali delodajalca, - drugo; 5) neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov; 6) skupaj neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev organizacij, pristojnih za zdravstveno zavarovanje, od tega: - ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, - ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom; 7) neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo osebnega dohodka; 8) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; b) podatke o bruto osebnem dohodku delavca: 1) izplačani bruto osebni dohodek, od tega: - za delo s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (nepolni in skrajšani delovni čas); - za delo, daljše od polnega delovnega časa; 2) bruto osebni dohodek iz dobička; 3) izplačani čisti osebni dohodek, od tega: - za delo s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (nepolni in skrajšani delovni čas); - za delo, daljše od polnega delovnega časa; 4) nadomestila čistega osebnega dohodka iz sredstev organizacije oziroma delodajalca, od tega: - nadomestila čistega osebnega dohodka med začasno nezmožnostjo ali zadržanostjo od dela, - druga nadomestila čistega osebnega dohodka iz sredstev organizacije oziroma delodajalca; 5) nadomestila čistega osebnega dohodka v breme drugih organizacij ali delodajalcev; 6) čisti osebni dohodek iz dobička; 7) neto prejemki delavca za neposredno porabo iz sredstev skupne porabe organizacije oziroma iz sredstev delodajalca, od tega: - za solidarno pomoč, - za odpravnino, - za jubilejne nagrade, - za regres za letni dopust, - drugo; ) podatke o delih na delovnem mestu, ki jih je delavec opravljal in za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem: 1) število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, 2) število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem na podlagi posebnega zavarovančevega statusa; 3) odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, MŠŠ na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v matični knjigi in presonalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam