Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INTEC TIV D.O.O.
Sedež ali naslov: Ljubljanska cesta 24 a
Poštna številka: 4000
Kraj: Kranj
Matična številka: 1274767000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (določen ali za nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra).
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščeni delavci upravljavca, • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, • Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi, v zaklenjeni, vodotesni in ognjevarni omari v kadrovski evidenci upravljavca. Dostop v bazo podatkov (sistem PERFTECH) vodenih v računalniku je urejen z gesli in avtorizacijskimi vlogami. Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena delavka kadrovskega sektorja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, z dne 01.01.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, poklic, šolsko izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca, številka osebnega računa, vzdrževani družinski člani (ime in priimek, EMŠO, kraj in država rojstva, državljanstvo), znesek in upnik (za kredite, ki jih delavec plačuje preko delodajalca), datum in ura prihoda ter odhoda, možno število delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, skupaj opravljene delovne ure s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (za; dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, zastojev in prekinitev pri delu, ure ustavitve dela zaradi stavke), skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo osebnega, nadomestila plače (za; ure letnega dopusta, ure počitka ob državnih praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, za katere se prejema nadomestilo plače delodajalca, drugo), neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih delodajalcev in organov, skupaj neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev zavoda za zdravstveno zavarovanje (od tega za; ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom), neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, izplačana bruto plača (od tega za: delo s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, delo, daljše od polnega delovnega časa), bruto plačo iz dobička, izplačana neto plača (od tega za: delo s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, delo, daljše od polnega delovnega časa), nadomestila neto plače delodajalca (od tega za: nadomestila neto plače med začasno nezmožnostjo ali zadržanostjo od dela, druga nadomestila neto plače delodajalca), nadomestila neto plače v breme drugih delodajalcev, neto plačo iz dobička, neto prejemki delavca od delodajalca (od tega za: solidarnostno pomoč, odpravnino, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, drugo), število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem na podlagi posebnega zavarovančevega statusa, odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščeni delavci upravljavca, • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, • Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi, v zaklenjeni, vodotesni in ognjevarni omari v kadrovski evidenci upravljavca. Dostop v bazo podatkov (sistem PERFTECH) vodenih v računalniku je urejen z gesli in avtorizacijskimi vlogami. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovskega sektorja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, z dne 1.1.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca posnetkov videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družni, poslovni partnerji,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Video nadzor se izvaja zaradi zagotavljanja: nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih oziroma poslovnih prostorov, varnosti ljudi ali premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika) , datum in čas vstopa in izstopa iz prostora
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščeni delavci upravljavca, • Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Video posnetki, se hranijo v digitalni obliki na strežniku, ki se nahaja v posebej varovanem prostoru, do katerega ima dostop samo pooblaščena oseba s strani upravljavca osebnih podatkov. Dostop do podatkov v bazi je mogoč samo preko ustreznih avtorizacijskih gesel, ki jih ima omenjeni pooblaščenec. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, sprejet 1.1.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja iz naslova poškodb pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra), delo, ki ga je opravljal delavec, ko se je zgodila poškodba pri delu, koliko ur je delal delavec tistega dne, ko se je zgodila poškodba pri delu, ali je delavec že kdaj prej doživel poškodbo pri delu in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja, kdaj se je zgodila nesreča (datum, dan v tednu, doba dneva), kje se je zgodila nesreča (na; kraju opravljanja del oziroma nalog, redni poti od stanovanja do stalnega kraja dela, redni poti od stalnega kraja dela do stanovanja, službenem potovanju, drugo), koliko oseb se je skupaj poškodovalo ob poškodbi pri delu (s smrtno ponesrečenimi vred), koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče oziroma koliko jih je umrlo na poti do zdravstvenega zavoda, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu in pri istem delu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih sredstev ( ali je bila odrejena uporaba osebnih varstvenih sredstev in osebne varstvene opreme, ali so bila uporabljena osebna varstvena sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu).
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščeni delavci upravljavca, • Inšpektor za delo, •Služba, pooblaščeno za varstvo pri delu, • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, • Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi, v zaklenjeni, vodotesni in ognjevarni omari v kadrovski evidenci upravljavca. Dostop v bazo podatkov (sistem SAP) vodenih v računalniku je urejen z gesli in avtorizacijskimi vlogami. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovskega sektorja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, sprejet 1.1.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam