Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GLASBENA ŠOLA KRANJ
Sedež ali naslov: Trubarjev trg 3
Poštna številka: 4000
Kraj: Kranj
Matična številka: 5083273000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas) invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca 80.421
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: - pooblaščeni delavci Glasbene šole Kranj, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi delavca v zaklenjenem ognjevarnem kovinskem predalniku v tajništvu šole, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5.čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O PLAČI ZAPOSLENEGA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: OSEBNI PODATKI: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko) zavarovalna doba, dejavnost delodajalca 80.421, PODATKI O DELOVNEM ČASU - možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), - skupaj opravljene ure, - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, - neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta inskrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, - neopravljene ure brez nadomestila plače, - ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, PODATKI O PLAČAH: - izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, - plače iz dobička - neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, - nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, - nadomestila neto plače v breme drugih, - neto plače iz dobička, - prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Glasbene šole kranj in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni kovinski omari in v vodotesni in ognjavarni omari v računovodstvu šole , kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5.čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. ZBIRKA PODATKOV O UČENCIH, VPISANIH V GLASBENO ŠOLO IN NJIHOVIH STARŠIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci, vpisani v Glasbeno šolo kranj, starši oz. skrbniki učencev, vključenih v Glasbeno šolo Kranj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog, za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz - osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta učenca ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o učencu: Ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem, postaki o starših: ime in primek, naslov prbivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli, šola, katero učenec obiskuje poleg glasbene šole (zaradi izdajanja statusa glasbenika)
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Glasbene šole Kranj, - pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za glasbeno šolo, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapah, v zakljenjenih ognjevarnih kovinskih predalnikih in omarah v tajništvu šole in pri pomočnici ravnatelja, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. ZBIRKA PODATKOV O NAPREDOVANJU UČENCEV, IZDANIH SPRIČEVALIH IN DRUGIH LISTINAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Učenci, vpisani v Glasbeno šolo Kranj in učenci ki opravljajo privatni izpit
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog. za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz - osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta učenca ni razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o učencu: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem, - podatki o napredovanju učenca, - podatki o izdanih spričevalih, - podatki o izdanih drugih listinah.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Glasene šole Kranj, - pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za osnovno šolstvo, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjenem ognjevarnem kovinskem predalniku v tajništvu, pri pomočnici ravnatelja in arhivu zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam