Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
Sedež ali naslov: VEČNA POT 002
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5786380000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o lastnikih gozdov

 • Pravna podlaga (neobvezno): 57.a člen Zakona o gozdovih (Ur. list RS, štev. 30/95, 13/98 – odl. US in 56/99 – ZON, 67/02)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki gozdov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Opravljanje zakonsko določenih nalog Zavoda za gozdove Slovenije
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naslov stalnega ali začasnega prebivališča, EMŠO, davčna številka ali druga identifikacijska oznaka v zemljiškem katastru in zemljiški knjigi, grafični in pisni podatki o parcelah in njihovi površini, katastrski občini, katastrski kulturi in katastrskem razredu, podatki o izdanih odločbah.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za gozdove Slovenije, - drugi organi in organizacije, ki imajo zakonsko osnovo za pridobivanje osebnih podatkov, ki jih potrebujejo za opravljanje njihovih funkcij oziroma nalog, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je zaščiten z ustrezno elektronsko zaščito. Zavarovanje osebnih podatkov in dostop do njih je reguliran: - z internimi akti Zavoda za gozdove Slovenije, - s politiko varovanja informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o arhivskih gradivih, Zakon o kolektivnem dodatn
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Zavodu za gozdove Slovenije, delavci, zaposleni po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah, študenti, zaposleni v Zavodu za gozdove Slovenije, kandidati za razpisano prosto delovno mesto.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 5.1 Podatki o zaposlenih: Ime in priimek, Naslov bivališca (stalno, začasno), Spol, EMŠO, Davčna številka, Davčna izpostava, Številka kartice zdravstvenega zavarovanja, Številka osebnega dokumenta, Bančni podatki, Samohranilec (da, ne), Datum in kraj rojstva, Država rojstva (v kolikor je delavec rojen v tujini), Državljanstvo, Poklic in izobrazba, Datum prve zaposlitve, predhodne zaposlitve, Datum prihoda v Zavod za gozdove Slovenije, Oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), Strokovni izpit, Družinski člani (ime in priimek, spol, davčna številka, EMŠO, zavarovan (da/ne), olajšava (da/ne)), Delovna uspešnost, Nadurno delo, Izobraževanja in usposabljanja ter študij ob delu, Letni dopust, Dopolnilno delo (naziv, sedež, matična številka delodajalca), Zdravstveni pregledi (datum), Podatki o delovnem dovoljenju delavca – tujci (vrsta, datum izdaje, datum izteka, številka delovnega dovoljenja,organ, ki je izdal delovno dovoljenje), Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi (datum sklenitve, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, šifra in naziv delovnega mesta oz. podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, datum razporeditve na delovno mesto, notranja organizacijska enota, osnovni plačilni razred, osnovni tarifni količnik, plačilni razred, dodatki, število napredovanj, količnik z napredovanji, konkurenčna klavzula), Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi (datum prenehanja, način prenehanja), Invalidnost. 5.1.1. Podatki o zaposlenih invalidih: Odločba o invalidnosti, Kategorija invalidnosti, Vrsta invalidnosti, Omejitve dela, Št. odločbe ZPIZa, Stopnja telesne okvare, Datum pridobitve statusa. 5.2 Podatki o delavcih, zaposlenih po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah: Ime in priimek, EMŠO, Datum rojstva, Davcna številka, Naslov, Spol, Številka transakcijskega računa. 5.3 Podatki o študentih, zaposlenih v Zavodu za gozdove Slovenije: Ime in priimek, EMŠO, Datum rojstva, Davcna številka, Naslov, Spol. 5.4 Podatki o kandidatih za razpisano prosto delovno mesto: Ime in priimek, Naslov, Razpisano delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: Organi v sestavi Zavoda za gozdove Slovenije, ki imajo zakonsko osnovo za pridobivanje osebnih podatkov, ki jih potrebujejo za opravljanje njihovih funkcij oz. nalog.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je zaščiten z ustrezno elektronsko zaščito. Zavarovanje osebnih podatkov in dostop do njih je reguliran: - z internimi akti Zavoda za gozdove Slovenije, - s politiko varovanja informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Zavodu za gozdove Slovenije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime delavca, EMŠO, naslov bivališca (stalno, začasno), spol, delovno mesto, šolska (strokovna) izobrazba, zavarovalna doba do zaposlitve v organizaciji ali pri delodajalcu, številka transakcijskega računa, Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; izredno izplačilo: bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo, Podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela, Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje, Podatki o izrabi delovnega časa: podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oz. na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Organi v sestavi Zavoda za gozdove Slovenije, ki imajo zakonsko osnovo za pridobivanje osebnih podatkov, ki jih potrebujejo za opravljanje njihovih funkcij oz. nalog.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je zaščiten z ustrezno elektronsko zaščito. Zavarovanje osebnih podatkov in dostop do njih je reguliran: - z internimi akti Zavoda za gozdove Slovenije, - s politiko varovanja informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Osebni podatki članov svetov Zavoda za gozdove Slovenije .

 • Pravna podlaga (neobvezno): Sklep o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije (Ur. l. RS, št. 72/93 in nasl.), Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/2006 in nasl.), Zakon o dohodnini – ZDoh-1 (Ur.l. RS, št. 54/04 in nasl.), Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju -ZPIZ-2 (Ur. l. RS, št. 96/12 in nasl.), pisna privolitev člana.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani svetov ZGS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Delovanje sveta, obveščanje članov o sklicu sej, izdelava zapisnikov sej, objava osebnih podatkov na spletni strani ZGS, izplačilo sejnin.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, naslov, za prejemanje vabil in gradiv za seje, zaposlitev, E-naslov za prejemanje vabil in gradiv za seje, zvočni posnetek seje sveta, davčna številka, EMŠO, številka transakcijskega računa, podatek o tem, katere interese zastopa član v svetu in kdo je člana imenoval svet.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni, pooblaščeni po sklepu direktorja ZGS, v okviru delovnega procesa. Skladno z zakonom so seznami članov svetov, ki vsebuje ime in priimek članov ter podatek o predstavništvu v svetu, objavljeni na internetni strani ZGS (neomejen krog uporabnikov).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov se izvaja skladno s Pravilnikom u o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v ZGS in drugimi internimi aktih ZGS, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o prejemnikih sredstev za vlaganja v gozdove.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gozdovih, Zakon o varstvu osebnih podatkov, osebna privolitve posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki zasebnih gozdov ter lastniki skupin gozdnega drevja ali posamičnega gozdnega drevja na negozdnih površinah zunaj naselij.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačevanje proračunskih sredstev za vlaganja v gozdove upravičencem sredstev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek in naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, davčna številka, podatki o izdanih odločbah, osebni transakcijski račun, davčni status, kmg_mid.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v ZGS, pooblaščeni po sklepu direktorja ZGS, v okviru delovnega procesa, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Finančna uprava RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov se izvaja skladno s Pravilnikom o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v ZGS in drugimi internimi aktih ZGS, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam