Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ABBOTT LABORATORIES DRUŽBA ZA FARMACIJO IN DIAGNOSTIKO D.O.O.
Sedež ali naslov: DOLENJSKA CESTA 242 C
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1978896000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA REKLAMACIJ NA KAKOVOST

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zdravniki, ostalo zdravstveno osebje, farmacevti, strokovni sodelavec v imenu uporabnika, uporabniki izdelkov in storitev .
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osnovni namen je zbiranje podatkov o problematičnih izdelkih , trendu gibanja kakovosti, osebni podatki pa se zbirajo le z namenom pridobitve dodatne informacije o reklamaciji.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V evidenco reklamacij se vpiše kdo je posredoval informacijo in kdo jo je sprožil. Če je mogoče se pridobi: • ime, priimek, kontaktni naslov (telefonska številka ali) elektronski naslov osebe , ki reklamira; poleg tega naziv proizvoda ali usluge na katero se nanaša reklamacija ter vzrok reklamacije ter tip reklamac
 • Uporabniki zbirke: • ABBOTT LABORATORIES d.o.o. • Izven podjetja se posredujejo le informacije o reklamaciji ne pa tudi podatki o prijavitelju ali posredniku reklamacije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka ima obliko arhiva obrazcev s podatki, v papirni obliki. Arhiv se hrani v protipožarni omari, ki je zaklenjena, dostop iamta le dve osebi. Kopije so shranjene na mrežnem disku , pod geslom, uporablaj se program Sol Traq ter Enovia, dostop imata dve osebi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 46. Člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) ter 6. in 7. člen Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni lisr RS, št- 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi ABBOTT LABORATORIES D.O.O.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno za vodenje evidence o zaposlenih delavcih je odgovoren poslovni sekretar družbe in vodja oddelka financ in računovodstva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V evidenco o zaposlenih delavcih se za vsakega delavca, ki je v delovnem razmerju, vpišejo naslednji podatki: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega in začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (če je delavec tujec): – vrsta delovnega dovoljenja, – datum izdaje delovnega dovoljenja, – datum izteka delovnega dovoljenja, – številka delovnega dovoljenja, – organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: – datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, – datum nastopa dela, – vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, – razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, – poklic, ki ga opravlja delavec, – strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – število ur tedenskega rednega delovnega časa, – razporeditev delovnega časa, – kraj, kjer delavec opravlja delo, – ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: – datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, – način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Abbott Beograd ; Abbott Zagreb, Abbott Švica, Abbott ZDA - Zavarovalnica Vzajemna - Izvajalec življenjskega zavarovanja ”Alico – Italija” - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov.Dostop v prostore iz prejšnjega odstavka je mogoč in dopusten le v delovnem času, izven delovnega časa pa le na podlagi dovoljenja vodje oddelka ali direktorja podjetja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva z dne 15.9.2014.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

3. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 48. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 23/2013) ter 6., 7. in 16. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi ABBOTT LABORATORIES D.O.O. oseb, ki v družbi opravljajo delo za katero je z zakonom določeno, da zanj veljajo določbe predpisov o delovnih razmerjih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi ali druge pravne podlage, na osnovi katere oseba opravlja delo v družbi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno. Za vodenje evidence o zaposlenih delavcih je odgovoren poslovni sekretar in vodja oddelka financ in računovodstva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V evidenco o stroških dela se za vsakega delavca, ki je v delovnem razmerju ali za drugo oseb, ki v družbi opravljajo delo za katero je z zakonom določeno, da zanj veljajo določbe predpisov o delovnih razmerjih, vpišejo naslednji podatki: a) podatki o delavcu:  osebno ime,  kraj rojstva,  država rojstva, če je kraj rojstva v tujini,  EMŠO oz. datum rojstva, če oseba nima EMŠO,  davčna številka,  državljanstvo,  naslov stalnega in začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),  izobrazba,  ali je delavec invalid,  kategorija invalidnosti,  ali je delavec delno upokojen,  ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu,  ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo,  naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj),  številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki. b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca  plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: - bruto plača za delo s polnim delovnim časom, - bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, - bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), - bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca;  zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: - bruto zaostala izplačila in nadomestila plač;  izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): - bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, - dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja;  neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): - plača, - zaostalo izplačilo, - nadomestilo plače, - izredno izplačilo; c) podatki o drugih stroških dela:  povračila stroškov v zvezi z delom,  regres za letni dopust,  jubilejna nagrada,  dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev,  plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje,  solidarnostna pomoč,  odpravnina,  stroški izobraževanja delavcev,  davki na izplačane plače,  ostali stroški dela; č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca:  prispevki v breme delodajalca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje;  prispevki v breme zavarovanca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: - Služba delodajalca za obračun plač - IFO ( international finance office)-Abbott :Ljubljana, Zagreb , Beograd, Basel, Abbott Švica in Abbott ZDA - OMIBIS – računovodske storitve d.o.o. - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Adeco - DURS - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop v prostore iz prejšnjega odstavka je mogoč in dopusten le v delovnem času, izven delovnega časa pa le na podlagi dovoljenja vodje oddelka ali direktorja podjetja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva z dne 15.9.2014.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

4. Evidenca o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. odst. 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS, št. 42 / 02),
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto; osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto: izbira kandidata na objavljeno prosto delovno mesto, • osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno: evidentiranje oseb, ki iščejo zaposlitev zaradi morebitnih potreb upravljav
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum rojstva, naslov (ulica in hišna številka, kraj, pošta), država, datum rojstva, kraj rojstva, poklic, elektronski naslov, telefon, način obveščanja (po telefonu, preko navadne pošte, po elektronski pošti); Življenjepis; Podatki o izobrazbi: stopnja, naziv in vrsta šole, zaključno leto šolanja, aktivno znanje tujih jezikov, druge diplome, kvalifikacije, posebna znanja izven stroke; Podatki o sedanji zaposlitvi: delodajalec, naziv dela, datum zaposlitve, opis dela; Podatki o dosedanjih zaposlitvah: delodajalec, naziv dela, zaposlen od do, opis dela; Področje dela: kdaj lahko začne z delom (dan, mesec, leto), vrsta zaposlitve, področja dela na katerih želi delati, drugi dodatki, Evidenca vlog za razpisana delovna mesta; Osebni podatki: ime, priimek, ulica in hišna številka, kraj bivališča, št.pošte, pošta, država, telefon, eAbbotttronski naslov, datum rojstva; Podatki o vlogi: datum prispetja, vir vloge, izobrazba, stopnja izobrazbe, poklic, delovne izkušnje (delavec z izkušnjami, pripravnik, št.let, zadnja zaposlitev), delovno področje; Dokazila; Priporočila; Reševanje vloge: št.prostega delovnega mesta, datum začetka dela, vprašalni list, kriterij, razlogi, datum; Posegi v dokument: Uporabnik, akcija, čas; Selektivno za nekatere tudi dokumentacija pridobivanja: datum, kdo, informativni razgovor, kadrovski intervju, intervju v OE, psihološko testiranje, odločitveni intervju, zdravstveni pregled, rezime, predlog o izbiri.
 • Uporabniki zbirke: upravljalec zbirke podatkov, Zavod RS za zaposlovanje, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Izven delovnega časa so poslovni prostori varovani z alarmnim sistemom in s pomočjo podjetja pooblaščenega za opravljanje storitev varovanja. Vhod v poslovne prostore je mogoč le z uporabo magnetne kartice. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Zbirke osebnih podatkov se zaklepajo ali pa so shranjene na prenosnih računalnikih, na katerih je dostop varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca prejemnikov strokovnih obvestil

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zdravniki in farmacevti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vabljenje na strokovna srečanja, izobraževanja ali kongrese, pošiljanje strokovnih obvestil.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, spol, poklic, mesto zaposlitve (podjetje/ustanova, kraj), telefonska št.
 • Uporabniki zbirke: upravljalec zbirke podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Izven delovnega časa so poslovni prostori varovani z alarmnim sistemom in s pomočjo podjetja pooblaščenega za opravljanje storitev varovanja. Vhod v poslovne prostore je mogoč le z uporabo magnetne kartice. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Zbirke osebnih podatkov se zaklepajo ali pa so shranjene na prenosnih računalnikih, na katerih je dostop varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o plačah in nadomestilih plače zaposlenega, potnih stroških in drugih mesečnih izplačilih

 • Pravna podlaga (neobvezno): vodenje evidence plač: 12. člen, 16. člen in 17. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Ur.l. RS, št. 40/2006), izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja - 2. odst. 10. člena Zakona
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: obračun in nakazilo plač za osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu, • letno poročanje za dohodnino, • letno poročanje za pokojninsko zavarovanje, • statistična poročanja, mesečna poročanja o plačah, • povračilo st
 • Rok hrambe (neobvezno): trajna hramba (plače) na podlagi 14. člena Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Ur.l. RS, št. 40/2006) oz. deset let po poteku leta, v katerem so bili uporabljeni za davčne namene (po 63. členu Zakona o davčnem postopku
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki s potnih nalogov: ime in priimek delavca, naziv, enota, stroškovno mesto, področje poslovanja, osebna številka, strokovni sodelavec/komercialni zastopnik, šifra izobraževalne akcije, firma, proizvod, projekt, iz Abbotta, zunanji, potuje v/na, prevozno sredstvo, št.km, od – do, trajanje dni, namen (poslovno, izobraževanje), predvideni stroški potovanja (država, mesto, pripadajoča valuta, dnevnica, prehrana, znesek dnevnice, prevozni stroški, prenočišče, reprezentanca, ostali dok.stroški, kotizacija, skupaj gotovina, potrebna akontacija, izplačan znesek), predvideni skupni stroški potovanja, predviden datum izplačila akontacije, predlagatelj potovanja, odobritelj, • redni mesečni obračunski podatki: vrsta plačila, ure, znesek, • podatki z obrazca M4 1-zap. št. vpisa, 2-EMŠO, 3-priimek in ime, 4,5-navedba zavezanca pri katerem je zavarovan (od-do-dan, mesec), 6-št. ur rednega delovnega časa, 7-št.ur za delo preko polnega delovnega časa, 8-plača v SIT/€, 9-plačan prispevek, nadomestilo plače za ves čas zadržanosti z dela (10-skupno št. ur za katere je bilo izplačano nadomestilo, 11-leto, iz katerega je vzeta osnova), zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem (12-dejansko trajanje (mes., dni), 13-šifra), 14-opombe, 15-vrsta spremembe.
 • Uporabniki zbirke: ZPIZ, • ZZZS, • Davčna uprava RS, • centri za socialno delo, • banke, • revizorji, • pokojninska družba, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov se nahaja na strežniku v podatkovnem centru, podatkovni center je varovan s kontrolo pristopa, prostor je klimatiziran, dostop do prostora imajo le pooblaščene osebe v Informacijski tehnologiji in gasilci ter odgovorna oseba za varovanje lokacije, dostop do podatkov imajo samo pooblaščeni zaposleni v Financah/Kadrovski službi, dostop do podatkov prek mreže je zaščiten z geslom na ravni vstopa v domeno oz. operacijski sistem ter geslom na ravni vstopa v aplikacijo. • Tekoča dokumentacija v zvezi s plačami se hrani v Financah in kadrovski službi v zaklenjenih omarah, prostori so izven delovnega časa in med delovnim časom, ko v njih ni zaposlenih, zaklenjeni, dostop do prostorov imajo zaposleni v Financah in kadrovski službi in odgovorna oseba za varovanje lokacije v in izven delovnega časa, do podatkov pa lahko dostopajo le pooblaščene osebe v Financah in kadrovski službi. Dokumentacija v zvezi s plačami se nahaja tudi v centralnem arhivu, ki se nahaja v pritličju poslovne stavbe na Dolenjski cesti 242c, prostor je varovan s kontrolo pristopa, vhod je varovan z videonadzorom, protipožarno. Elektronska zbirka podatkov aplikacije za obdelavo potnih nalogov Concur se nahaja na strežniku pri dobavitelju Concur. Dostop je varovan z uporabniškim imenom in geslom. Arhiv potnih nalogov se nahaja v prostorih Financ in v arhivu v pritličju v zaklenjenih omarah, prostori so zaklenjeni izven delovnega časa in med delovnim časom, ko v njih ni zaposlenih, vstop v prostore imajo zaposleni v tem oddelku v in izven delovnega časa, direktor, odgovorna oseba za varovanje lokacije ter gasilci, do podatkov lahko dostopajo le pooblaščene osebe v Finančnem oddelku. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in Sistemskem splošnem postopku o postopkih in ukrepih za varstvo osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

7. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. odst. 46. člena (zbiranje podatkov), 224.-226. člen (delovna knjižica) Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS, št. 42 / 02) ter 1., 6. in 7. člen ter 14. člen (hramba podatkov)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu (zaposleni za določen čas, zaposleni za nedoločen čas, • tujci, ki opravljajo določeno dejavnost pri upravljavcu in imajo ustrezno dovoljenje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: evidenca upravljavca osebnih podatkov in statistično obdelovanje - obračun plač, bonitet in drugih prejemkov zagotavljanje pravic iz naslova delovnega razmerja; izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja; posredovanje podat
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Kadrovska številka zaposlenega - spol - ime - priimek - stalno prebivališče - začasno prebivališče - datum začetka dela v ABBOTTu - delovna doba v ABBOTTu - delovna doba pred zaposlitvijo v ABBOTTu - skupna delovna doba - delovno razmerje (določen/nedoločen čas) - trajanje delovnega razmerja (določen čas – do) - delovni čas (polni/krajši) - rojstni datum - starost - EMŠO - davčna številka - stopnja izobrazbe - strokovni naziv - delovno mesto - osnovna bruto plača za posamezna leta - začetek porodniškega dopusta - zaključek porodniškega - tarifni razred - odpovedni rok - številka osebnega računa - banka - opis delovnih nalog - lokacija delovnega mesta - službeni avto/denarno nadomestilo - prekinitev delovnega razmerja - pogodba o zaposlitvi - delovne izkušnje (CV-ji) – izobraževanja, preventivni zdravstveni pregledi, nesreče pri delu – evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja odmerjeni in porabljeni dopusti, bolniški listi, odločbe ZZZS
 • Uporabniki zbirke: Upravljavec osebnih podatkov; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki; ZZZS; DURS, SPIS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov (vključno z elektronskimi nosilci podatkov) ter računalniška oprema, ki služi za shranjevanje in obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa oz. v času odsotnosti zaposlenih zaklepajo. Izven delovnega časa so omenjeni prostori varovani z alarmnim sistemom in s pomočjo podjetja pooblaščenega za opravljanje storitev varovanja, vhod v zgradbo pa je mogoč le z uporabo magnetne kartice. Osebni podatki so shranjeni na strežnikih računalniškega sistema upravljavca osebnih podatkov, varovanih s požarnim zidom ter na prenosnih računalnikih, na katerih je dostop varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Nosilci osebnih podatkov, ki niso konstitutivni del računalniškega sistema oz. strežnikov, se shranjujejo na enak način kot ostala dokumentacija upravljavca, v zaklenjenih omarah. Dostop do njih imajo le delavci upravljavca, za katere je postopek ravnanja z osebnimi podatki ter način njihovega zavarovanja predviden in opredeljen v notranjem aktu upravljavca. Za brisanje podatkov iz računalniških medijev se uporabi takšna metoda brisanja, da je nemogoča restavracija vseh ali dela brisanih podatkov. Podatki na klasičnih medijih (listine, kartoteke, register, seznam, ...) se uničijo na način, ki onemogoča čitanje vseh ali dela uničenih podatkov. Na enak način se uničuje pomožno gradivo (npr. matrice, izračune in grafikone, skice, poskusne oziroma neuspešne izpise ipd.).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

8. EVIDENCA O RAZISKOVALCIH IN OSEBAH S KATERIMI ABOOTT LJUBLJANA D.O.O. SKLEPA AVTORSKE POGODBE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca o raziskovalcih in drugih osebah s katerimi ABOOTT LABORATORIES d.o.o. sklepa avtorske pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o avtorskem delu ali drugem intelektualnem delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno. Za vodenje evidence sta odgovorna produktni vodja in odgovorna oseba IFO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V evidenco o raziskovalcih in drugih osebah s katerimi ABOOTT LABORATORIES d.o.o. sklepa avtorske pogodbe se vpisujejo naslednji podatki: a) podatki o pogodbeniku: – osebno ime, – naslov, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega in začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – številka TRR in naziv banke
 • Uporabniki zbirke: - ABBOTT Ljubljana d.o.o. - Avtorska agencija Slovenije - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop v prostore iz prejšnjega odstavka je mogoč in dopusten le v delovnem času, izven delovnega časa pa le na podlagi dovoljenja vodje oddelka ali direktorja podjetja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva z dne 15.9.2014.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA VIDEO NADZORNEGA SISTEMA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 75. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS 94/2007-(ZVOP-1-UPB1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Video podatki se nanašajo na zaposlene, obiskovalce in druge osebe, ki namerno ali nenamerno pristopajo v bližino poslovnih prostorov, parkirišče oziroma poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov. Zbirka vsebuje posnetek posameznika, datum in čas posnetka v neposredni bližini objekta oziroma vstopa in izstopa iz poslovnega objekta upravljalca osebnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varnost objektov in naprav, lastnine upravljavca osebnih podatkov in zaposlenih ter varovanje zdravil in drugih farmacevtskih izdelkov, evidenca vstopov in izstopov, preprečevanje poškodovanja objektov naprav ter kaznivih dejanj.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo sedem dni. Po tem roku se samodejno izbrišejo. Odgovorna oseba za pregledovanje, brisanje in posredovanje podatkov je pooblaščena oseba zunanjega izvajalca oz na zahtevo direktorja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V evidenci video nadzornega sistema se nahajajo zgolj posnetki oseb, naštetih v točki 4. te evidence.
 • Uporabniki zbirke: - ABBOTT LABORATORIES d.o.o. - Ministrstvo za notranje zadeve – na zahtevo - sodišča – na zahtevo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vsi podatki naprave se nahajajo v sistemski sobi, ki je vedno zaklenjena. Dostop ima le pooblaščena oseba zunanjega izvajalca in direktor. Računalniško pa je evidenca varovana s sistemom gesel za identifikacijo in avtorizacijo uporabnika. Računalniški sistem omogoča sledljivost, poleg tega pa se vodi osebna evidenca. Dostop v prostore iz prejšnjega odstavka je mogoč in dopusten le v delovnem času, izven delovnega časa pa le na podlagi dovoljenja direktorja podjetja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva z dne 15.9.2014.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA VPRAŠANJ IN ODGOVOROV UPORABNIKOV ZDRAVIL, MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV IN PREHRANSKIH DOPOLNIL

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Zdravniki, ostalo zdravstveno osebje, farmacevti, strokovni sodelavec v imenu zdravnika, - Uporabniki zdravil, medicinskih pripomočkov in prehranskih dopolnil, ki na upravljavca naslovijo svoje vprašanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - posredovanja odgovorov uporabnikom zdravil - sledenje frekvenci vprašanj na določeno temo - preverjanje neželenih učinkov zdravil, medicinskih pripomočkov in prehranskih dopolnil
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime, priimek, kontaktni naslov, (telefonska številka ali) elektronski naslov in kategorija poročevalca (zdravstveni delavec/uporabnik), - prejeto od: ime, priimek, datum, kontakt, - ime produkta, - vprašanje ali zahteva, - sporočena informacija, - kdo in kdaj je posredoval informacijo
 • Uporabniki zbirke: - ABBOTT Ljubljana d.o.o
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov iz podatkovne baze se nahaja na strežniku v varovanih prostorih z brezkontaktno kartico z omejenim dostopom oseb v Sloveniji. Varnostna kopija se nahaja na isti lokaciji na drugem strežniku. Dostop do podatkov ima vodja marketinga in vodja oddelka farmakovigilance Pisna zbirka podatkov ne obstaja Prostori, kjer se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop v prostore iz prejšnjega odstavka je mogoč in dopusten le v delovnem času, izven delovnega časa pa le na podlagi dovoljenja direktorja podjetja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v tem pravilniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA PRIJAV NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL, MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV IN PREHRANSKIH DOPOLNIL

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Poročevalec: distributer, farmacevt, zdravnik in drugi zdravstveni delavci, predstavniki (katerim poročajo zdravstveni delavci, zdravniki) ki prijavljajo neželene učinke, • Uporabniki, ki prijavijo neželene učinke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Izpolnjevanje zakonskih in podzakonskih zahtev v zvezi s farmakovigilanco, - spremljanje varnosti zdravil oz. medicinskih pripomočkov, - evidentiranje podatkov o neželenih učinkih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Podatki o neželenem učinku zdravila in bolniku: Začetnici imena in priimka bolnika, država, datum rojstva, starost, spol, telesna teža in višina, etični izvor, rasa, podatki o zadnji menstruaciji, bolezen, datum začetka neželenega učinka zdravila, opis neželenega učinka zdravila (vključno s podatki o laboratorijskih testih in izdih laboratorijskih testov), posledica neželenega učinka zdravila (smrt, hospitalizacija, podaljšanje hospitalizacije, dolgotrajna ali izrazita nezmožnost ali nesposobnost, neposredna življenjska ogroženost, prirojena anomalija, drugo klinično pomembno stanje- sum na prenos povzročitelja okužbe), izid neželenega učinka zdravila (smrt, nerešeno, rešeno, rešeno vendar so posledice, se rešuje, neznan izid, v primeru smrti tudi razlog, podatek o izvedeni avtopsiji, datum smrti) • Podatki o zdravilu: Ime zdravila in učinkovina, rok uporabnosti, odmerjanje, poti uporabe, indikacije, obdobje zdravljenja, trajanje zdravljenja, ne/prenehanje neželenega učinka po prekinitvi zdravljenja, ne/pojava neželenega učinka ob ponovni uvedbi zdravila, vzročna povezanost zdravila in neželenega učinka, št. serije zdravila, rok uporabe zdravila • Sočasno uporabljeno(a) zdravilo(a) in anamneza: Sočasno uporabljeno zdravilo (ime zdravila, učinkovina, pot uporabe, indikacije, odmerjanje, obdobje zdravljenja), pomembni podatki v anamnezi (diagnoze, alergije, nosečnost...) • Podatki o proizvajalcu ali imetniku dovoljenja za promet: Ime in naslov proizvajalca ali imetnika dovoljenja za promet, oznaka/številka poročila, datum prejema originalnega poročila (proizvajalec ali imetnik dovoljenja za promet), poročevalec (klinično preizkušanje, literaturno poročilo, zdravstveni delavec, organ pristojen za zdravila, drugo), datum poročanja, vrsta poročila (začetno, nadaljnje) • Podatki o poročevalcu Ime, priimek, naslov poročevalca, naziv poročevalca (zdravnik, farmacevt, uporabnik, ostali zdravstveni delavci, odvetnik, drugi), naslov bolnišnice, država, telefon/fax/elektronski naslov zdravnika
 • Uporabniki zbirke: - Nacionalni center za farmakovigilanco, - Javna Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, - EMA, - ABBOTT LABORATORIES d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov se vodi v klasični papirni obliki in se nahaja v protipožarni omari, aplikacije za prijavo in poročanje pa na mrežnem disku zavarovanem z gesli do katerega imata dostop le dve osebi s programom CITRIX (ARISg) Varnostna kopija se nahaja na GLOBALU. Dostop do podatkov imajo delavci medicinskega in regulatornega oddelka . Dostop do prostora imajo delavci medicinskega in regulatornega oddelka. Prostori, kjer se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop v prostore iz prejšnjega odstavka je mogoč in dopusten le v delovnem času, izven delovnega časa pa le na podlagi dovoljenja vodje oddelka ali direktorja podjetja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v tem pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

12. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 48. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 23/2013) ter 6., 7. in 18. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Abbott Laboratories, d.o.o., ki v družbi opravljajo delo za katero je z zakonom določeno, da zanj veljajo določbe predpisov o delovnih razmerjih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi ali druge pravne podlage, na osnovi katere oseba opravlja delo v družbi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno. Za vodenje evidence o zaposlenih delavcih je odgovoren poslovni sekretar družbe in vodja oddelka finance in računovodstvo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V evidenco o izrabi delovnega časa delodajalec dnevno vpisuje za posameznega delavca naslednje podatke: podatke o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Služba delodajalca za obračun plač OMIBIS- računovodske storitve d.o.o., IFO ( international finance office) - Abbott: Ljubljana, Zagreb, Beograd, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop v prostore iz prejšnjega odstavka je mogoč in dopusten le v delovnem času, izven delovnega časa pa le na podlagi dovoljenja vodje oddelka ali direktorja podjetja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva z dne 15.9.2014.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

13. EVIDENCA O ZDRAVNIKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Potreba družbe za markentiško obveščanje ciljne skupine - Potreba po poslovnem sodelovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zdravniki, delujoči v Republiki Sloveniji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za informiranje zdravnikov o produktih Abbott ter za promocijo in reklamiranje posameznih proizvodov Abbott.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno, za vodenje in dopolnjevanje in brisanje evidence zdravnikov je odgovoren produktni vodja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V evidenco zdravnikov se vpišejo naslednji podatki: a) podatki o zdravniku: – osebno ime, – naslov stalnega oziroma začasnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina). – elektronski naslov – rojstni datum – številka TR in naziv banke – podatek o delodajalcu –naslov ambulante oz zavoda
 • Uporabniki zbirke: ABBOTT Ljubljana d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop v prostore iz prejšnjega odstavka je mogoč in dopusten le v delovnem času, izven delovnega časa pa le na podlagi dovoljenja vodje oddelka ali direktorja podjetja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva z dne 15.9.2014.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA O FARMACEVTIH (VODJE LEKARN)

 • Pravna podlaga (neobvezno): -Potreba družbe za marketniško obveščanje ciljne skupine -Potreba po poslovnem sodelovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Farmacevti (vodje lekarn)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za informiranje farmacevtov (vodje lekarn) o produktih Abbott ter za promocijo in reklamiranje posameznih proizvodov Abbott.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno, za vodenje in dopolnjevanje in brisanje evidence o farmacevtih farmacevtov (vodji lekarne) je odgovoren produktni vodja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V evidenco o farmacevtih(vodje lekarn) se vpišejo naslednji podatki: a) podatki o farmacevtu (vodji lekarne): – osebno ime, – naslov stalnega oziroma začasnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina). Za farmacevte (vodje lekarn) koncesionarje ter naslov lekarne oziroma zdravstvenega zavoda za zaposlene farmacevte(vodje lekarn). – elektronski naslov – rojstni datum – številka TRR in naziv banke – podatek o delodajalcu – naslov lekarne ali zavoda oz zavoda
 • Uporabniki zbirke: ABBOTT Ljubljana d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop v prostore iz prejšnjega odstavka je mogoč in dopusten le v delovnem času, izven delovnega časa pa le na podlagi dovoljenja direktorja podjetja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva z dne 15.9.2014.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca zdravnikov, farmacevtov in drugih zdravstvenih delavcev, s katerimi sodeluje Abbott

 • Pravna podlaga (neobvezno): Podatki so pridobljeni v glavnem iz javno dostopnih virov. Ostali viri so osebna privolitev posameznika ali pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zdravniki, farmacevti in drugi zdravstveni delavci, s katerimi Abbott sodeluje v RS in v tujini
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Upravljalec je v skladu z zakonodajo dolžan informirati zdravstvene delavce o izdelkih. Podatki se uporabljajo za organizacijo obiskov strokovnih sodelavcev, obveščanje o izdelkih, pošiljanje strokovnih raziskav, vabila na predavanja in izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ur. l. RS, št. 86 / 04
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naziv, ustanova, oddelek, specializacija, službeni naslov, telefon, mobitel, e-mail
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v Abbott Laboratories
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatkovni center je varovan s kontrolo pristopa v prostor in požarnim alarmom, prostor je zavarovan pred zalitjem vode, klimatiziran, dostop do prostora imajo le pooblaščene osebe v Informacijski tehnologiji in gasilci ter odgovorna oseba za varovanje lokacije. Do podatkov lahko dostopajo le strokovni sodelavci, produktni vodje, vodje strokovnih sodelavcev, vodje enot, asistentke poslovne enote in direktor • Lokalne verzije elektronske zbirke podatkov aplikacije PRISM so na prenosnikih strokovnih sodelavcev, kjer so ustrezno varovanje s sistemom gesl.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami, so pa zbrani na podlagi uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

16. Evidenca zdravnikov, raziskovalcev ter ostalih sodelavcev, ki sodelujejo v kliničnih raziskavah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zdravniki raziskovalci, farmacevti, tehniki in medicinske sestre, ki sodelujejo pri izvajanju kliničnih raziskav
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izvajanje kliničnih preskušanj - vabljenje na strokovna srečanja raziskovalcev, izobraževanja v zvezi s kliničnimi preskušanji, monitoring- nadzor kliničnih raziskav - pošiljanje obvestil v zvezi s kliničnimi raziskavami in farmakovigilanco
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - ime - priimek - naslov - izobrazba - akademski naziv - strokovni naziv - specializacija - status (aktivnost) - funkcija oz. položaj - elektronski naslov - podatki o ustanovi, kjer je oseba zaposlena - telefon, fax - davčna številka - številka tekočega računa
 • Uporabniki zbirke: Upravljavec osebnih podatkov - Komisija za Medicinsko etiko RS - Agencija za zdravila RS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu oziroma v internih pravilnikih družbe po osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov (vključno z elektronskimi nosilci podatkov) ter računalniška oprema, ki služi za shranjevanje in obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa oz. v času odsotnosti zaposlenih zaklepajo. Izven delovnega časa so omenjeni prostori varovani z alarmnim sistemom in s pomočjo podjetja pooblaščenega za opravljanje storitev varovanja, vhod v zgradbo pa je mogoč le z uporabo magnetne kartice. Osebni podatki so shranjeni na strežnikih računalniškega sistema upravljavca osebnih podatkov ter na prenosnih računalnikih, na katerih je dostop varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Nosilci osebnih podatkov, ki niso konstitutivni del računalniškega sistema oz. strežnikov, se shranjujejo na enak način kot ostala dokumentacija upravljalca, v zaklenjenih omarah. Dostop do njih imajo le delavci upravljalca, za katere je postopek ravnanja z osebnimi podatki ter način njihovega zavarovanja predviden in opredeljen v notranjem aktu upravljalca. Za brisanje podatkov iz računalniških medijev se uporabi takšna metoda brisanja, da je nemogoča restavracija vseh ali dela brisanih podatkov. Podatki na klasičnih medijih (listine, kartoteke, register, seznam, ...) se uničijo na način, ki onemogoča čitanje vseh ali dela uničenih podatkov. Na enak način se uničuje pomožno gradivo (npr. matrice, izračune in grafikone, skice, poskusne oziroma neuspešne izpise ipd.).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ne obstajajo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

17. Evidenca podatkov o računih, izdanih fizičnim osebam

 • Pravna podlaga (neobvezno): 2. odst. 10. člena (izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja) Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004), 56. in 57. člen (hramba podatkov v zvezi z izdanimi računi)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe, ki so odjemalci storitev upravljavca (večinoma zaposleni).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izdaja računov in evidenca terjatev do kupcev/najemnikov, • hramba podatkov po knjigovodskih predpisih.
 • Rok hrambe (neobvezno): deset let/dvajset let (za račune v zvezi z nepremičninami) po poteku leta, v katerem so bili uporabljeni za davčne namene (po 63. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 21/06).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Nalog za izdajo računa: • Številka računa, številka naloga, nalogodajalec (organizacijska enota), kontaktna oseba (ime in priimek), predmet računa, kupec/plačnik (šifra, naziv, naslov), prejemnik računa (šifra, naziv, naslov), šifra materiala/storitve, tekst na računu, znesek, valuta, prih.nalog, rok plačila, dni, natančen opis storitve/predmeta prodaje, izjava na DDV na računu, levi podpisnik (ime in priimek), desni podpisnik (ime in priimek), odgovorna oseba (ime in priimek), opombe, podatki za temeljnico, stroškovno mesto in/ali stroškovni nalog, • Ime in priimek, EMŠO, Abbottova matična številka, domači naslov (ulica, poštna številka, kraj),
 • Uporabniki zbirke: Finančna služba • DURS, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka se nahaja v podatkovnem centru, podatkovni center je varovan s kontrolo pristopa in, dostop do prostora imajo le pooblaščene osebe v Informacijski tehnologiji in gasilci ter odgovorna oseba za varovanje lokacije • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezuje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca podatkov o avtorskih, podjemnih, najemnih in drugih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): 2. odst. 10. člena (izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja) Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004), 30. člen (hramba knjigovodskih listin) Zakona o računovodstvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo dela oziroma dobavljajo storitve na podlagi avtorskih, podjemnih, najemnih in drugih pogodb (razen pogodbe o zaposlitvi).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz avtorskih, podjemnih, najemnih in drugih pogodb
 • Rok hrambe (neobvezno): avtorske pogodbe se hranijo trajno, ostale pogodbe pa največ deset let po poteku leta, v katerem so bile uporabljene za davčne namene (po 63. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 21/06 in 30. členu Zakona o računovodstv
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: šifrant partnerjev: ime, priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, status zavezanca za DDV, osebni račun, banka, telefonska številka, elektronski naslov, kontaktna oseba pri upravljavcu, • podatki za posamezni posel oz. v posamezni pogodbi: predmet pogodbe, pogodbena vrednost, rok izplačila.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava RS, • Zavod RS za zaposlovanje, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka pogodb (avtorske, podjemne, najemne in druge) se nahajajo v zaklenjenih omarah v Finančnem oddelku. Prostor je varovan s kontrolo pristopa, vstop v arhiv imajo le zaposleni v Finančnem oddelku in odgovorna oseba za varovanje lokacije, drugi zaposleni pa le v spremstvu zaposlenih Finančnem oddelku. Dostop do pogodb imajo zaposleni v Finančnem oddelku in skrbniki posameznih pogodb iz različnih organizacijskih enot. • Kopije pogodb (avtorske, podjemne, najemne in druge) se nahajajo pri skrbnikih pogodb v posameznih organizacijskih enotah v zaklenjenih omarah in varovanih prostorih, dostop do pogodb imajo samo ti skrbniki. • Elektronska zbirka podatkov aplikacije iScala se nahaja na strežniku v podatkovnem centru, podatkovni center je varovan s kontrolo pristopa, dostop do prostora imajo le pooblaščene osebe v Informacijski tehnologiji, zaposleni v Finačnem oddelku in administratorji sistema, dostop do podatkov prek mreže je zaščiten z geslom na ravni vstopa v domeno oz. operacijski sistem.: • Kopije pogodb (avtorske, podjemne, najemne in druge) se nahajajo v pisarnah skrbnikov pogodb. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

19. Evidenca podatkov o vzdrževanih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno): posredovanje podatkov za zdravstveno zavarovanje ožjega družinskega člana zaposlenega delavca - 20. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZZVZZ-UPB2, Ur.l. RS, št. 100/2005)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: otroci delavcev, zaposlenih pri upravljavcu in drugi vzdrževani družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: prijava v osnovno zdravstveno zavarovanje, olajšava za dohodnino, odmera letnega dopusta, obdarovanja otrok zaposlenih
 • Rok hrambe (neobvezno): Deset let po poteku leta, v katerem so bili uporabljeni pri izračunu akontacije dohodnine iz plač (po 63. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 21/06)).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, datum rojstva, spol za mladoletne otroke in za družinske člane, zavarovane po zaposlenemu, naslov stalnega bivališča
 • Uporabniki zbirke: upravljalec, ZZZS, Davčna uprava RS, izvajalci dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisna dokumentacija se nahaja v zaklenjenih omarah v Finančnem oddelku, prostori so zaklenjeni izven delovnega časa, vstop v prostore imajo v delovnem času zaposleni v Financah, drugi zaposleni pa le v njihovi prisotnosti, izven delovnega časa imajo v prostor dostop le zaposleni v Financah, vpogled v dokumentacijo imajo pooblaščene osebe v Financah. • Centralni arhiv se nahaja v pritličju poslovne stavbe na Dolenjski cesti 242c, prostor je varovan s kontrolo pristopa in zaklenjen. Zbirka podatkov se nahaja na tudi strežniku v podatkovnem centru, ki je fizično in tehnično varovan.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca podatkov o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom

 • Pravna podlaga (neobvezno): : začasna in občasna dela dijakov in študentov - 216. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS, št. 42 / 02), 5. in 6. člen Pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Ur.l. RS, št. 48/1999, 79
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zdravstveno zavarovanje, invalidsko zavarovanje, zavarovanje za poškodbe pri delu dijaka oziroma študenta ter izpolnjevanje drugih obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice; posredovanje podatkov DURS; bodoče kadrovske pot
 • Rok hrambe (neobvezno): čas opravljanja dela na podlagi napotnice pooblaščene organizacije oz. deset let po poteku leta, v katerem so bili uporabljeni za davčne namene (po 63. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 21/06)).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv oziroma ime agencije z navedbo podružnice oziroma organizacijske enote, kjer se izdaja napotnica, številka napotnice, naziv naročnika, ime, priimek, rojstni datum, številka osebnega dokumenta in naslov stalnega ali začasnega prebivališča napotene osebe, naziv izobraževalne organizacije, vrsta dela, ki ga bo opravljala napotena oseba, datum pričetka in končanja dela, rok plačila računa, rok nakazila prejemka, datum in kraj izdaje napotnice,
 • Uporabniki zbirke: upravljalec podatkov; ZZZS; Davčna uprava RS; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Veljavne napotnice so v zaklenjenih omarah v Kadrovski službi, prostori so zaklenjeni izven delovnega časa, vstop v prostore imajo v delovnem času zaposleni v Kadrovski službi, drugi zaposleni pa le v njihovi prisotnosti, izven delovnega časa imajo v prostor dostop le zaposleni v Kadrovski službi, vpogled v dokumentacijo imajo pooblaščene osebe v Kadrovski službi; Starejše napotnice se nahajajo v zaklenjenih omarah v arhivu v pritličju, ki je varovan s kontrolo pristopa in alarmom. Vpogled v podatke imajo prav tako samo pooblaščeni delavci v Kadrovski službi; Podatki z napotnic v elektronski obliki se nahajajo v elektronski zbirki podatkov aplikacije iScala, ki se nahaja na strežniku v podatkovnem centru, podatkovni center je varovan s kontrolo pristopa, dostop do prostora imajo le pooblaščene osebe v Informacijski tehnologiji in ter odgovorna oseba za varovanje lokacije; Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca upravljanja z nadarjenim kadrom

 • Pravna podlaga (neobvezno): 46(1). čl. Zakona o delovnih razmerjih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo zaradi ugotovitve potencialnih razvojnih možnosti, za načrtovanja nasledstva in za pospešitev strokovnega razvoja.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po prenehanju zaposlitve
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Dosežki, starost, poslovna fotografija, karierni interesi, potrdila, plačilo - trenutna plača, plačilo - upravičenja iz delnic, plačilo - povečanje plače, plačilo - bonus zaradi doseganja ciljev, sposobnosti, ocena sposobnosti, razvojni načrt, izobrazba, e-poštni naslov, status zaposlenega, prejšnji status zaposlenega, ocena ciljev, cilji, položaj v službi, stopnja v službi, vrsta dela, lokacija, ime, organizacija, ocena uspešnosti, ocena potenciala, morebitni naslednji koraki, pripravljenost za napredovanje, obravnava za premestitev, tveganje izgube, plačni razred, začetni datum, načrtovanje nasledstva, ime nadrejenega, telefonska številka nadrejenega, naziv nadrejenega, pripravljenost za premestitev, pripravljenost za potovanje, službena telefonska številka, leta v panogi, leta v vodstvu.
 • Uporabniki zbirke: Upravljavec osebnih podatkov; drugi upravljavci osebnih podatkov ali pogodbeni obdelovalci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Sprejeta in uvedena varnostna politika; fizični ukrepi za nadzor dostopa, vključno z organizacijskimi kontrolami; protivlomni alarm; sef za hrambo podatkovnih aktov; logična kontrola dostopa na podlagi informacij v lasti uporabnikov (geslo in koda PIN); druge oblike logične kontrole dostopa; avtomatsko protokoliranje dostopa do podatkov, vključno s postopkom preverjanja; preverjanja pravic dostopa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. čl. ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

22. EVIDENCA O OBLIKAH REŠEVANJA KOLEKTIVNIH DELOVNIH SPOROV

 • Pravna podlaga (neobvezno): 48. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 23/2013) ter 6., 12. in 20. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi ABBOTT LABORATORIES D.O.O. oseb, ki v družbi opravljajo delo za katero je z zakonom določeno, da zanj veljajo določbe predpisov o delovnih razmerjih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi ali druge pravne podlage, na osnovi katere oseba opravlja delo v družbi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno. Za vodenje evidence o zaposlenih delavcih je odgovoren poslovni sekretar in vodja oddelka financ in računovodstva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Podatki o stavkah Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o stavkah: a) podatke o delodajalcu: ime delodajalca : ABOOTT LABORATORIES D.O.O. - naslov delodajalca : Dolenjska cesta 242 C Ljubljana  matična številka delodajalca iz PRS: 1978896000  davčna številka delodajalca: SI 57614822  šifra dejavnosti delodajalca po SKD: 73.200  ime kolektivne pogodbe in šifra: Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije  število zaposlenih: na dan 1.9.2014. štiriindvajset b) podatke o organizatorju stavke:  naziv organizatorja stavke; c) podatke o stavki:  število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno,  število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki,  število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki,  razlogi za stavko,  ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža),  trajanje stavke,  število izgubljenih delovnih dni,  ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec,  ocena rezultatov stavke. 2. Podatki o arbitražah delovnih sporov Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o arbitražah delovnih sporov: a) podatke o delodajalcu: - naslov delodajalca : Dunajska cesta 242C  matična številka delodajalca iz PRS: 1978896000  davčna številka delodajalca: SI 57614822  šifra dejavnosti delodajalca po SKD: 73.200  ime kolektivne pogodbe in šifra: Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije  število zaposlenih: na dan 1.9.2014 –štiriindvajset b) podatke o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu:  ime sindikalne organizacije:  naslov sindikalne organizacije:  število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu: c) podatke o arbitražah delovnih sporov:  vrsta delovnega spora:  razlogi za delovni spor:  ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže: 3. Posredovanje podatkov in odgovorna oseba Delodajalec mora v sedmih dneh po koncu stavke ali arbitraže delovnega spora poslati podatke iz te evidence o Statističnemu uradu Republike Slovenije, ki zbira in obdeluje podatke o stavkah in arbitražah delovnih sporov na ravni države. Odgovorna oseba za zbiranje in posredovanje podatkov je poslovni sekretar družbe. Delodajalec pošlje podatke iz te evidence na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za delo. Podatki iz te evidence se izpolnijo za vsak posamezni primer stavke ali arbitraži delovnega spora.
 • Uporabniki zbirke: Abbott Laboratories d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop v prostore iz prejšnjega odstavka je mogoč in dopusten le v delovnem času, izven delovnega časa pa le na podlagi dovoljenja vodje oddelka ali direktorja podjetja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva z dne 15.9.2014.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

23. P - 1 ZBIRKA PODATKOV O DELAVCU

 • Pravna podlaga (neobvezno): 46. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) ter 6. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi ABBOTT LABORATORIES D.O.O., Odgovorna oseba za vodenje zbirke podatkov o delavcu je poleg kadrovskega referenta, računovodja in odgovorna oseba IFO
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki iz nepobarvanih polj preglednice predstavljajo podlago za izbiro ustreznega kandidata za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu, zato zbere delodajalec te podatke ob prijavi kandidata za zaposlitev. V primeru, ko s kandidatom ni sklenjena pogodba o zaposlitvi, se podatki iz prejšnjega odstavka brišejo, pred izbrisom pa varujejo kot vsi osebni podatki o zaposlenih. Podatki iz zeleno pobarvanih polj preglednice so potrebni in pomembni za realizacijo pravic iz delovnega razmerja, zato jih delodajalec zbere le od kandidatov, ki so izbrani za sklenitev pogodbe o zaposlitvi oz. od tistih kandidatov, ki pogodbo o zaposlitvi sklenejo. Podatek o številu in starosti otrok delavca so podlaga za določitev dodatnega števila dni letnega dopusta na podlagi določb 4. odstavka 159. člena Zakona o delovnih razmerjih, zato jih je delodajalec upravičen pridobiti ne glede na to, da Zakon o evidencah s področja dela in socialne varnosti ne navaja. Podatke v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi vnese delodajalec v evidenco ob prenehanju pogodbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o delavcih se vodijo v programih : EXCL, LEAVE REQUEST in MyHR . Podatki se hranijo trajno za vodenje, za vodenje zbirke podatkov o delavcu je poleg kadrovskega referenta, računovodja in odgovorna oseba IFO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: • Osebno ime • Kraj in država rojstva • EMŠO oz. datum rojstva, če oseba nima EMŠO • Davčna številka • Državljanstvo • Naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna št., kraj, poštna št., šifra občine, občina, šifra države, država) • Naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna št., kraj, poštna št., šifra občine, občina, šifra države, država) • Izobrazba • ali je delavec invalid in kategorija invalidnosti • ali je delavec delno upokojen • ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu • Ime, matična številka in naslov delodajalca pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, • Število in starost otrok Podatki o delovnem dovoljenju delavca-tujci: • Vrsta delovnega dovoljenja • Datum izdaje delovnega dovoljenja • Datum izteka delovnega dovoljenja • Številka delovnega dovoljenja • Organ, ki je izdal delovno dovoljenje Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: • Datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi • Datum nastopa dela • Vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi • Razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas • Poklic, ki ga opravlja delavec • Strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, • Naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi • Število ur tedenskega rednega delovnega časa • Razporeditev delovnega časa • Kraj, kjer delavec opravlja delo • ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: • Datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi • Način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Abbott Beograd, Abbott Švica, Abbott ZDA, Zavarovalnica Vzajemna, Izvajalev življenjskega zavarovanja ”Alico-Italija”, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop v prostore iz prejšnjega odstavka je mogoč in dopusten le v delovnem času, izven delovnega časa pa le na podlagi dovoljenja vodje oddelka ali direktorja podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1
Nazaj na seznam