Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VZGOJNI ZAVOD PLANINA
Sedež ali naslov: PLANINA 211
Poštna številka: 6232
Kraj: PLANINA
Matična številka: 5050570000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZBIRKA PODATKOV O UČENCIH, KI POTREBUJEJO POMOČ OZIROMA SVETOVANJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli (Ur.l.RS 12/96, 33/97, 59/01), Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur.l. RS 59/99, 57/01)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov se nanašajo na učence, ki so vpisani v zavod.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki učencev iz zbirke podatkov se zbirajo za potrebe svetovalne službe z
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki shranjeni v zbirki osebnih podatkov se shranjujejo eno leto po zaključku šolanja učenca.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posameznik glede podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov, nima nobenih omejitev, torej mu pravice niso omejene. Posameznik, ki ugotovi, da so kršene njegove pravice v skladu z zakonom, lahko zahteva sodno varstvo osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o učencu: ime in priimek, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in delo z učencem. Podatki o družinski in socialni anemnezi, razvojni anemnezi, diagnostični postopek, postopki strokovne pomoči ter strokovna mnenja drugih inštitucij (Centrov za socialno delo, zdravstvenih inštitucij, domov, svetovalnih centrov, oz. vzgojnih posvetovalnic). Podatki o starših: Ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov so pooblaščeni delavci zavoda, pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport, ter drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov, se hranijo v posebnih omarah in v zato posebej zavarovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA UŽIVALCEV PRAVIC IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (ur.l.RS št. 14/90, 5/91, 71/93) in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS št. 106/99)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci Vzgojnega zavoda Planina, ki imajo status delovnega invalida, ali so bili oz. so v invalidskem postopku.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za invalidske postopke posameznih delavcev Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS št. 106/99).
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz naslova delovne zakonodaje se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitvenih pravic posameznika iz 18. in 19. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 59/99)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče. Kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas - tedensko, zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (DČ, NDČ), datum sklenitve in razlog prenehanja delovnega razmerja, invalid (stopnja invalidnosti), podatki o nastanku invalidnosti, dejavnost organizacije (šifra).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Vzgojnega zavoda Planina, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 59/99) ZZZS, ZPIZS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran dostop na računalniku, hranjenje listinskih nosilcev v ognjevarnih in vodotesnih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. ZBIRKA PODATKOV O ŠOLSKI DOKUMENTACIJI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 59/99, 57/01) Pravilnik o dokumenaciji v osnovni šoli (Ur.l. RS, št. 29/96, 11/99, 64/99), Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur.l. RS, št. 54/2000) in Zakon o osnovni šoli Ur.l. RS, št.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov se nanašajo na učence, ki so vpisani v VZ Planina.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki učenca iz zbirk podatkov se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za potrebe obveznega izobraževanja. Za potrebe zn
 • Rok hrambe (neobvezno): Zbirke podatkov o učencu, napredovanju, izdanih spričevalih in drugih listinah se hranijo trajno, ostali podatki iz zbirk podatkov, ki jih vodi zavod, pa se hranijo eno leto po zaključku šolanja oz. v skladu s pravilnikom o dokumentacijo v osnovni šo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Knjige in splošni dokumenti . matična knjiga; . šolska kronika; . letno organizacijsko poročilo; b) dokumentacija o delu oddelkov . dnevnik dela; . redovalnica; . mapa vzgojnih ukrepov; c)Dokumentacija o učencih . vpisni list za otroke . matični list za vsakega učenca; . osebna mapa učenca, ki potrebuje pomoč oz. svetovanje; . zbirnik o popavnih, razrednih in predmetnih izpitih učencev; d) Spričevala, potrdila in obvestila, ki jih izdaja osnovna šola (osemletna osnovna šola in NPI) . izkaz o šolskem uspehu; . spričevalo o končanem razredu; . spričevalo o končani osnovni šoli; . potrdilo o ipolnjeni osnovnošolski obveznosti; . obvestilo o vzgojnem ukrepu; . potrdilo o šolanju učenca; . obvestilo o doseženem uspehu učenca osmega razrda pri skupinskem preverjanju znanja; . obvestilo o učnem uspehu učenca ob koncu ocenjevalnega obdobja med šolskim letom; . obvestilo ob prestopu ali prešolanju učenca; . druga obvestila staršem; e) Spričevala obvestila, potrdila, ki jih izdaja devet-letna osnovna šola: . spričevalo s številčnimi ocenami, v katerega se vpišejo učenčeve ocene in učencev splošniuspeh ob zaključku četrtega, petega, šestega, sedmega in osmega razreda; . zaključno spričevalo z učenčevimi zaključnimi ocenami iz 9. razreda in oceno splošnega uspeha; . obvestila o ocenah; . potrdilo o šolanju; . potrdilo o izpolnjeni osnovnošoski obveznosti; . obvestilo o doseženih rezultatih preverjanja znanja; . obvestilo o učnem uspehu učenca ob koncu ocenjevalnih obdobji; . obvestilo o vzgojnem ukrepu; . obvestilo o postopku ali prešolanju učenca; . obvestilo o izbiri ravni zahtevnosti in obvestiloo spremembiravni zahtevnosti; . obvestilo o izbirnih predmetih; . razna soglasja staršev učencev; . kolesarske izkaznice; f) Dokumentacija o delu strokovnih delavcev: . letne priprave strokovnih delavcev na vzgojno izobraževalno delo; . učiteljeva priprava na pouk; g) Dokumentacija o delu organov: . zapisnik o seji učiteljskega zbora, oddelčnih učiteljskih zborov in strokovnih aktivov; . zapisnik o sejah svetov staršev; . zapisnik o sejah svetov šole;
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov so pooblaščeni delavci zavoda za varovanje osebnih podatkov, pooblaščeni delavci ministrstva in drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov se hranijo v posebnih omarah in v za to posebej zavarovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter uradnimi knjiami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli (Ur.l. RS, št. 12/96, 33/97), 95. člen, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur.l. RS 54/2000)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Otroci, sprejeti v Vzgojni zavod Planina, - starši oz. skrbniki otrok, sprejeih v zavod.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe obveznega izobraževanjain za izvajanje z zakonom določenih nalog, za pot
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo eno leto po odhodu otroka iz doma, matična knjiga pa trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o otroku: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in za delo z otrokom; - podatki o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je otrok v zavodu; - družinska in socialna anamneza; - diagnostični postopki; - postopki strokovne pomoči; - strokovna mnenja drugih institucij: šol, centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oz. vzgojnih posvetovalnic v skladu s pravilnikom in predpisi, ki jih podpiše pristojni minister.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Vzgojnega zavoda Planina - pooblaščeni delavci MŠZŠ, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 59/99).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran dostop na računalniku, hranjenje listinskih nosilcev v ognjevarnih in vodotesnih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področjudela (Ur.l. SFRJ, št. 17/90), 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe organizacije, - za potrebe statističnih analiz - identiteta delavcev ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) - podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, b) koliko ur je delal tistega dne, c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, d) narava poškodbe, e) poškodovani del telesa, f) ali je bila poškodba smrtna, g) podlaga zavarovanja; - podatki o poškodbi pri delu: a) kdaj se je pripetila nesreča: datu, dan v tednu, doba dneva, b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja domov, na službenem potovanju, drugo, c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo, d) koliko oseb je zgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, e) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, f) vir nesreče, g) vzrok nesreče, h) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, i) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varnostna oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Vzgojnega zavoda Plnina, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 59/99).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran dostop na računalniku, hranjenje listin nosilcev v ognjevarnih in vodotesnih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O PLAČI ZAPOSLENGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.l.SFRJ, št. 17/90), 12. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe organizacije, - za potrebe statističnih analiz - identiteta delavcev ne biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra); - podatki o delovnem času: a) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, c) skupaj opravljene ure, č) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta , ure počitka ob prznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpoplnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo d) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, e) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarobanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ue porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, f) neopravljene ure brez nadomestila plače, g) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; - podatki o plačah: a) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, b) plače iz dobička, c) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom za nadurno delo, d) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, e) nadomestilo neto plače v breme drugih, f) neto plače iz dobička, g) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo; - delovna mesta s povečanje delovne dobe: a) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, b) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca, c) odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v Vzgojnem zavodu Planina, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (59/99).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran dostop na računalniku, hranjenje listinskih nosilcev v ognjevarnih in vodotesnih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.l. SFRJ, št. 17/90), 7. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe zavoda, - za potrebe statističnih analiz, - identiteta delavca ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče – kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, dejavnost organizacije (šifra)
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Vzgojnega zavoda Planina, – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 59799).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran dostop na računalniku, hranjenje listin nosilcev v ognjevarnih in vodotesnih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam