Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BORZEN, ORGANIZATOR TRGA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, D.O.O.
Sedež ali naslov: DUNAJSKA CESTA 128
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1613383000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PODATKOV O AVTORSKIH IN PODJEMNIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki za podjetje opravljajo dela na podlagi avtorske ali podnajemne pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz avtorske ali podnajemne pogodbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, transakcijski račun, banka, predmet pogodbe, znesek, telefonska številka, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni v finančno računovodskem sektorju; davčni urad RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisni arhiv pogodb se nahaja v zaklenjenih omarah v varovanih prostorih podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PODATKOV O PLAČAH ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo (oz. so imele) pri podjetju sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: obračun plač in nadomestil; akontacija dohodnine; plačilo prispevkov; plačilo zavarovanj; statistične analize in poročila.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki iz pogodbe o zaposlitvi (ime in priimek, naslov, datum rojstva, davčna številka, EMŠO, tarifni razred, točke, začetek zaposlitve, status); podatki iz plačilne liste (plače in nadomestila, regres, jubilejne nagrade, krediti, banke, transakcijski računi delavcev; podatki iz zavarovalne police prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
 • Uporabniki zbirke: ZPIZ; ZZZS; banke (v obsegu zastave dea dohodkov delavca); davčna uprava RS; Kapitalska družba d.d.; revizijska hiša (podatki, ki se uporabljajo v postopku revidiranja); interno računovodstvo in vodstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov je zaščitena s sistemom gesel pooblaščenih oseb. Pisna dokumentacija se nahaja v zaklenjenih omarah v varovanih prostorih podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo sli so imele s podjetjem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in njihovi vzdrževani družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje obveznosti iz uveljavljanje pravic iz pogodbe o zaposlitvi; posredovanje podatkov na ZPIZ, ZZZS; posredovanje podatkov za II. pokojninski steber; posredovanje za prostovoljno zdravstveno zavarovanje; statistične analize
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, priimek ob rojstvu, kraj rojstva, državljanstvo, spol, stalno in začasno bivališče, šolska izobrazba, poklic, številka osebnega dokumenta in datum veljave, številka delavske knjižice, delovno mesto, plačilni razred, tarifni razred, kraj dela, oblika delovnega razmerja, tedenski delovni čas, delovne naloge, pogoji dela, zavarovalna doba do vstopa v podjetje, skupna delovna doba, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum prenehanja zaposlitve, razlog prenehanja pogodbe o zaposlitvi, invalidnost, telefonska številka, GSM števnika, e-mail naslov, priimek in ime vzdrževanih družinskih članov, EMŠO člana
 • Uporabniki zbirke: ZPIZ; ZZZS; Center za socialno delo; Davčni urad RS; Kapitalska družba d.d.; Zavarovalnica Triglav d.d.; zdravnik, ki je pooblaščen za opravljanje obvezni zdravniških pregledov; inšpekcijska služba; revizijska hiša
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov je zaščitena s sistemom gesel pooblaščenih oseb. Pisna zbirka podatkov se nahaja v zaklenjenih omarah v varovanih prostorih podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA PODATKOV O IZOBRAŽEVANJU DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe zaposlene pri podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: vpis dosežene izobrazbe v evidenco zaposlenih; uveljavljanje morebitnih odškodninskih zahtevkov do zaposlenih, ki so se izobraževanja udeležili; statistične analize
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, datum rojstva, kraj rojstva, delovno mesto, sektor, program, kraj, časovni okvir in znesek izobraževanja, izvajalec izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo podjetja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov je zaščitena s sistemom gesel pooblaščenih oseb. Pisna zbirka podatkov se nahaja v zaklenjenih omarah v varovanih prostorih podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PODATKOV O ČASU PRIHODA IN ODHODA Z DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe, ki imajo s podjetjem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi; fizične osebe, ki opravljajo delo v podjetju na kakršnikoli drugi pravni podlagi (čistilni servis, študentski servis)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Nadzor podjetja nad opravljanjem delovnih obveznosti v času, ki je za to določen ter nadzor nad delom dijakov, študentov in zunanjih pogodbenih sodelavcev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek fizične osebe, datum in ura vhoda ali izstopa iz poslovnih prostorov, namen vstopa ali izstopa
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo podjetja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov je zaščitena s sistemom gesel pooblaščenih oseb.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA PODATKOV O OBISKOVALCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zunanji obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženje podjetja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek fizične osebe, podjetje v katerem je fizična oseba zaposlena, datum ter ura prihoda, vrsta oz. tip obiska
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo podjetja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov je zaščitena s sistemom gesel pooblaščenih oseb.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA PODATKOV O POOBLAŠČENIH OSEBAH ZA SKLEPANJE POSLOV NA ORGANIZIRANEM TRGU Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pooblaščene osebe pogodbenih parnerjev podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Učinkovito izvajanje sklenjene pogodbe, vzpostavitev kontakta.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: številka in naziv pogodbenega partnerja, pri katerem je zaposlena kontaktna oseba, ime in priimek, datum začetka članstva, delovno mesto, telefonska in telefaks številka, naslov elektronske pošte, podatek o opravljenem izpitu in pridobljenem certifikatu
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni v finančno računovodskem sektorju; pooblaščeni v sektorju za trgovanje, analize in nadzor; vodstvo podjetja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov je zaščitena s selekcioniranim dostopom pooblaščenih oseb. Pisna dokumentacija se nahaja v zaklenjenih omarah v varovanih prostorih podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA PODATKOV O ČLANIH BORZE BIOMASE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Odgovorne osebe in trgovalni pooblaščenci članov borze biomase. Člani so tako pravne kot fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vzpostavitev kontakta med člani v primeru sklenitve posla na trgu z biomaso.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, matična številka, EMŠO, telefonska številka, telefaks številka, elektronski naslov, datum začetka članstva.
 • Uporabniki zbirke: pooblašeni v sektorju za raziskave in razvoj; vodstvo podjetja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov je zaščitena s selekcioniranim dostopom pooblaščenih oseb s sistemom gesel. Pisna dokumentacija se nahaja v zaklenjenih omarah v varovanih prostorih podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. Podatki so zbrani na podlagi izpolnjenega elektronskega in naknadno pisnega obrazca strani članov pri prijavi za članstvo na borzi biomase.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA PODATKOV O UDELEŽENCIH USPOSABLJANJ IN IZOBRAŽEVALNIH DELAVNIC

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pooblaščene osebe pogodbenih partnerjev podjetja; ostale fizične osebe; študentje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca o osebah usposobljenih za trgovanje na organiziranem trgu z električno energijo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum in kraj rojstva, državljanstvo, datum udeležbe na izobraževanju, datum opravljanja izpita, podatke o opravljenem izpitu, datum izdaje diplome, kje je oseba zaposlena
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni v finančno računovodskem sektorju; vodstvo podjetja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov je zaščitena s selekcioniranim dostopom pooblaščenih oseb. Pisna dokumentacija se nahaja v zaklenjenih omarah v varovanih prostorih podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA PODATKOV O PREVERJENJU USPOSABLJANJA ZA VARNO DELO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in fizične osebe, ki svoje delo opravljajo preko napotnice študentske organizacije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pr delu v skladu z ZVZD.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum in kraj rojstva. strokovna izobrazba, program teoretičnega in praktičnega usposabljanja, seznam oseb, ki so vodile izobraževanje, zapisnik o preizkusu znanja, datum opravljenega izpita
 • Uporabniki zbirke: inšpektorat za delo; pooblaščeni zdravnik; inženir za varstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov je zaščitena s sistemom gesel pooblaščenih oseb. Pisna zbirka podatkov se nahaja v zaklenjenih omarah v varovanih prostorih podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA PODATKOV O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe zaposlene pri podjetju, osebe ki svoje delo opravljajo na podlagi napotnice študentskega servisa
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje predhodnih in preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu ZVZD.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, EMŠO, datum in kraj rojstva, izobrazba, poklic, delovna oprema, predmeti dela, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve); zdravniško spričevalo (priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, datum pregleda, ali delavec izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto)
 • Uporabniki zbirke: pooblaščen zdravnik, inšpektorat za delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov je zaščitena s sistemom gesel pooblaščenih oseb. Pisna zbirka podatkov se nahaja v zaklenjenih omarah v varovanih prostorih podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA PODATKOV O ISKALCIH ZAPOSLITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki se prijavijo na objavljeno prosto delovno mesto in osebe, ki prošnjo oz. ponudbo za delo pošljejo samoiniciativno.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izbira kandidata za delo na podjetju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki, ki so najpogosteje navedeni na pisni prošnji iskalca zaposlitve (ime in priimek, naslov, datum rojstva, izobrazba, delovne izkušnje, telefonska ali GSM številka, e-mail, na katero mesto se iskalec prijavlja, dodatna znanja)
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo podjetja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov je zaščitena s sistemom gesel pooblaščenih oseb. Pisna zbirka podatkov se nahaja v zaklenjenih omarah v varovanih prostorih podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA PODATKOV O OSEBAH, KI OPRAVLJAJO DELO NA PODLAGI NAPOTNICE POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE, KI OPRAVLJA DEJAVNOST POSREDOVANJA DELA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Hramba podatkov zaradi zahtevane zakonodaje; zdravstveno/invalidsko zavarovanje dijaka oz. študenta ter izpolnjevanje pravic in obveznosti iz naslova dela na podlagi napotnice; statistične raziskave.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, državljanstvo, fakulteta oz. šola, vpisna številka, številka osebnega dokumenta, podatki o splošni zdravstveni sposobnosti za opravljanje dela, opravljen izpit iz varstva pri delu, davčna številka, vrsta dela, trajanje dela, znesek neto izplačila
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Davčni urad RS, Inšpektorat za delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov je zaščitena s sistemom gesel pooblaščenih oseb. Pisna zbirka podatkov se nahaja v zaklenjenih omarah v varovanih prostorih podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA PODATKOV O IZVAJANJU VIDEONADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki se nahajajo v prostorih v katerih se izvaja videonadzor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja podjetja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: slikovni posnetek fizične osebe, datum in čas vstopa oz. izstopa iz podjetja
 • Uporabniki zbirke: Poblaščeni v podjetju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov je zaščitena s sistemom gesel pooblaščenih oseb.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA PODATKOV O UPORABNIKIH REGISTRA POTRDIL O IZVORU RS

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki – odgovorne osebe in pooblaščenci, so tako pravne kot fizične osebe (samostojni podjetniki, navadne fizične osebe).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se potrebu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za podjetje in s.p.: ime podjetja, naslov, poštna številka, poštni predal, kraj, država, davčna številka, matična številka, telefon, faks, elektronski naslov, URL. Za fizične osebe – odgovorne osebe: ime, priimek, naslov, poštna številka, poštni predal, kraj, država, davčna številka, telefon, faks, elektronski naslov, URL. Za posamezne osebe - pooblaščenci: ime, telefon, faks, naslov elektronske pošte.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni v sektorju za raziskave in razvoj.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov je zaščitena s selekcioniranim dostopom pooblaščenih oseb (osebni elektronski certifikat).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. Podatki so zbrani na podlagi izpolnjenega elektronskega obrazca s strani uporabnikov pri prijavi v register potrdil o izvoru RS.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA PODATKOV O SVOJCIH IN POZNANIH OSEBAH ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Svojci ali poznane osebe fizičnih oseb, ki imajo s podjetjem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Komunikacija s svojci zaposlenih v primeru obveščanja ob izrednih dogodkih. Podatki se uporabljajo izključno za namen odziva na incidente/odziva v stiski in zagotavljanja neprekinjenega poslovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek zaposlenega, ime in priimek fizične osebe, ki ima do zaposlenega sorodstveno razmerje ali razmerje poznanstva, razmerje do zaposlenega, domači telefon in naslovi, slubeni telefon in naslovi, mobilni telefoni, naslov elektronske pošte, podpis zaposlenega, podpis fizične osebe v razmerju do zaposlenega, datum in kraj podpisev.
 • Uporabniki zbirke: Osebe za stike z javnostjo v Vodstvu podjetja ali z njihove strani pooblaščena oseba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov je zaščitena s sistemom gesel pooblaščenih oseb. Pisna zbirka podatkov se nahaja v zaklenjenih omarah v varovanih prostorih podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam