Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LIK KOČEVJE D.D.
Sedež ali naslov: Novomeška c. 5
Poštna številka: 1330
Kraj: Kočevje
Matična številka: 5476135000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o preventivnih zdravniških pregledih in VPD

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni in bivši zaposleni poslovnega sistema LIK Kočevje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, naslov stalnega bivališča, EMŠO, izobrazba, poklic, delovna doba v podjetju, delovna doba na trenutnem delovnem mestu, opis del, opis delovnega mesta, podatki o zadnjem preventivnem pregledu, podatki o tveganjih pri opravljanju dela, podatki o ustreznosti dela za delavca, podatki o posebnih zdravstvenih zahtevah, ki jih mora delavec izpolnjevati, podatki o oceni delazmožnosti, veljavnost preizkusa iz varstva pri delu in požarne varnosti.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci ter partnerji poslovnega sistema LIK, navedeni v prilogi Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov, ZZZS, ZPIZ in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-I.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v pisarni pooblaščenih oseb poslovnega sistema LIK Kočevje, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Na podlagi Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca obiskovalcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, stranke ter poslovni partnerji poslovnega sistema LIK Kočevje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe poslovnega sistema.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek oz. naziv stranke, namen obiska, h komu je stranka namenjena, ura prihoda in ura odhoda, reg.številka vozila
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci poslovnega sistema LIK, navedeni v prilogi Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-I.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi, v ustrezno zaščiteni omari, ki se zaklepa ob odsotnosti pooblaščenih delavcev. Na podlagi Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plači in drugih izplačilih iz naslova delovnega razmerja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v poslovnem sistemu LIK Kočevje ter vsi bivši zaposleni poslovnega sistema ali njegovih pravnih prednikov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo, za statistično obdelavo in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj bivanja, državljanstvo, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, številka TRR, strokovna usposobljenost, enota, stroškovno mesto, davčna uprava, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), število točk, staž, stalnost, pogoji dela, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra), število vzdrževanih družinskih članov, podatki o delovnem času, možno število ur (s polnim ali skrajšanim delovnim časom), skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, čakanje na delo, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu daljšem od delovnega časa, podatki o plačah: izplačane plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, plače iz dobička, plače iz naslova delovne uspešnosti, neto plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo neto plače v breme organizacije za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestila za neto plače v breme drugih, neto plače iz dobička, prejemki delavca za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, prevoz, prehrana (število izdanih bonov za malico) in drugo
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci poslovnega sistema LIK, navedeni v prilogi Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov, ZPIZ in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-I.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran dostop do računalniške baze podatkov. Na podlagi Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca koriščenja počitniških kapacitet

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki počitniških kapacitet sistema LIK Kočevje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe poslovnega sistema.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov uporabnika, kraj bivanja, čas bivanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci poslovnega sistema LIK, navedeni v prilogi Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-I.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran dostop do računalniške baze podatkov. Na podlagi Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca prisotnosti na delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni v poslovnem sistemu LIK Kočevje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe poslovnega sistema in uveljavljanja pravic zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, enota, oddelek, pododdelek, številka kartice, čas prihoda na delo, čas odhoda z dela, podatki o bolniški odsotnosti, podatki o dopustu (redni, izredni dopust), službena pot, podatki o drugih odsotnostih, saldo ur, saldo nadur, saldo dopusta.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci poslovnega sistema LIK, navedeni v prilogi Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-I.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi, v ustrezno zaščiteni omari, ki se zaklepa ob odsotnosti pooblaščenih delavcev. Podatki v računalniški bazi so zaščiteni z geslom. Na podlagi Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v poslovnem sistemu LIK Kočevje ter vsi bivši zaposleni poslovnega sistema ali njegovih pravnih prednikov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo, za statistično obdelavo in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra delavca, naziv, priimek, ime, status, naslov, kraj, pošta, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, telefon, spol, šifra občine, država, državljanstvo, kraj rojstva, začasno bivališče (naslov, kraj, občina), bivališče v času zaposlitve (naslov, kraj, občina), število otrok, šifra banke, številka TR, davčna uprava, staž, stalnost, tarifni razred, plačilni razred, točke, pogoji dela, olajšava, članstvo v sindikatu, podatki o invalidnosti (stopnja invalidnosti, omejitve), šola, stopnja strokovne usposobljenosti, poklic, dodatna znanja, prejšnja zaposlitev, delovna doba pred vstopom v sistem, prejšnja delovna doba v sistemu, stalnost, način prenehanja delovnega razmerja, podatki o delovnem dovoljenju (številka, veljavnost), enota, stroškovno mesto, delovno mesto, dodatek na pogoje dela, vstop, izstop, delovni čas, vrsta delovnega razmerja, delovna doba skupaj, datum podaljšanja delovnega razmerja, oznaka za izračun dopusta
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci poslovnega sistema LIK, navedeni v prilogi Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov, ZZZS, ZPIZ in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-I.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah, v ustrezno zaščiteni omari, ki se zaklepa ob odsotnosti pooblaščenih delavcev. Kodiran dostop do računalniške baze podatkov. Na podlagi Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o poškodbah pri delu ter na poti na/iz dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki so se poškodovali na delu ali na poti na/iz dela
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek poškodovanca, enotna matična številka občana, stalno prebivališče poškodovanca, datum rojstva, zakonski stan, poklic, ki ga opravlja, šolska izobrazba, izpolnjevanje zahtevane izobrazbe, podatki v zvezi z nastalo poškodbo in okoliščinami nastanka, podatek o neposrednem vodji (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča), podatki o očividcih (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča), podatki zdravnika o poškodbi, diagnozah in rezultatih zdravljenja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci ter partnerji poslovnega sistema LIK, navedeni v prilogi Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov, ZZZS, ZPIZ in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-I.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v pisarni pooblaščenih oseb poslovnega sistema LIK Kočevje, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Na podlagi Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam