Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DOM PETRA UZARJA
Sedež ali naslov: ROČEVNICA 58
Poštna številka: 4290
Kraj: TRŽIČ
Matična številka: 5181895000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KATALOG EVIDENCE ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Splošni podatki: ime in priimek, rojstni priimek, zakonski stan, narodnost, datum rojstva ter kraj, občina in država rojstva, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, telefon, številka delovne knjižice, podatki o družinski skupnosti - razmerje članov do zaposlenega; - Podatki o delovnem mestu: oddelek, delovno mesto; - Podatki o plači: količnik, tarifna skupina, plačilni razred, število napredovanj, datum zadnjega napredovanja, premestitve, dodatki; - Podatki o izobrazbi: poklic, stopnja strokovne izobrazbe, vrsta končane šole, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost; - Ostali podatki: oblika delovnega razmerja (za določen, nedoločen čas), delovni čas (ur na teden), invalidnost (vrsta, datum nastanka, % telesne okvare), zadnji zdravniški pregled; - Podatki o zavarovalni dobi, benicifirani dobi, datum sklenitve delovnega razmerja, delovna doba do vstopa v zavod, delovna doba v zavodu, skupna delovna doba, skupna pokojninska doba, prenehanje delovnega razmerja, razlog prenehanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci: - tajnica - finančno ekonomski referent Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. KATALOG EVIDENCE O PLAČI ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni in drugi podatki: ime in priimek, stalno bivališče, rojstni datum, EMŠO, davčna številka, spol, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), davčni urad, občina, stroškovno mesto, banka in TR za nakazovanje plače, delovna doba do vstopa v zavod, olajšava dohodnine za družinske člane v znesku, datum vstopa v zavod, datum izstopa, koeficient in vsi dodatki za obračun plače, znesek dodatnega zdravstvenega zavarovanja, članarine – sindikat, zbornica delovnih terapevtov, društev, posojila, … invalidnost, delo preko javnih del, rezident, država rezidenta, identifikacijska številka KDPZ, znesek premije KDPZ, začetek zavarovanja, datum izračuna dob na dan – delovna, pokojninska, premijski razred na dan 1.8.2003, skupne premije za obdobje, šifra dejavnosti delodajalca; - Podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom v breme zavoda: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure strokovnega izobraževanja, ure nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; - Podatki o plačah: izplačane plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, neto plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo; nadomestilo neto plače v breme organizacije, za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila; nadomestila neto plače v breme drugih,; prejemki delavca: solidarnostne pomoči, odpravnina, jubilejne nagrade, regres; - Delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe: število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem; število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca; odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci zavoda: finančno ekonomski referent - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. KATALOG EVIDENCE O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodb pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. obrazec ER – 8 - osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov, občina, poklic, šolska izobrazba; - podatki o poškodovanem delavcu: koliko časa je poškodovanec opravljal delo, na katerem je bil poškodovan, koliko ur je delal tistega dne, ali je bil poškodovan med delom, ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu, ali je delovno meto nevarno, tehnično zavarovano, ali je uporabljal zaščitna sredstva ali je poškodovanec umrl; - Podatki o poškodbi na delu: kdaj se je poškodba pripetila, datum, dan v tednu, ura, kje se je poškodba pripetila, število poškodovancev, kratek opis poškodbe – nastanek, vzrok, oblika; - Podatki o neposrednem vodji – priimek, ime, naslov; podatki o očividcu – priimek, ime, naslov; priimek in ime osebe, ki je opravila ogled, datum; - Poročilo zdravnika, ki je pregledal poškodovanca 2. Prijava nezgode pri delu – kopija prijave poslane na Inšpektorat RS - z istimi podatki – v kolikor traja bolniška odsotnost nad tri delovne dni (podatki o delodajalcu, podatki o delavcu, podatki o nezgodi, podatki o prijavitelju).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda: - tajnica Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. KATALOG EVIDENCE O UŽIVALCIH PRAVIC IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti. Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja delavcev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zavarovancu: ime in priimek, enotna matična številka, spol, datum rojstva, stalno bivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja; Datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda: - tajnica in finančno računovodski referent Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA POSNETKOV VIDEO NADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: OBISKOVALCI, STANOVALCI, DELAVCI.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje stanovalcev in zaposlenih ter premoženja zavoda.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci: vratar-receptor in odgovorna sestra.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O UPORABNIKIH STORITEV INSTITUCIONALNEGA VARSTVA STAREJŠIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev institucionalnega varstva.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda. Za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz – osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta uporabnika ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o uporabniku: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, EMŠO, davčna številka, prebivališče in državljanstvo, stopnja izobrazbe, narodnost, poklic, podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja (podatki o družinski skupnosti, razmerje članov do uporabnika), podatki o zakonitem zastopniku, podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti, vrste zdravstvene nege in oskrbe (paket SZP – g. Cilenšek), plačnik storitev, podatki o pokojnini in drugih prejemkih, podatki o oprostitvi pri plačilu storitev.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda: - socialna delavka - vodja službe zdravstvene nege in oskrbe - zakoniti zastopniki zavoda.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam