Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: A1, INVESTICIJSKO UPRAVLJANJE, D.D.
Sedež ali naslov: VODOVODNA CESTA 093
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5913187000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v ružbi; bivši zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi; statistična raziskovanja; uveljavljanje pravice posameznika na katerega se osebni podatki nanašajo; druge uradne namene v skladu z zakonom
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime; datum in kraj rojstva; občina rojstva; spol; priimek o rojstvu; EMŠO; davčna številka; naslov začasnega in stalnega bivališča; državljanstvo; številka delovne knjižice; datum zaposlitve; vrsta pogodbe (določen/nedoločen čas); število ur na teden; datum prekinitve in razlog prekinitve delovnega razmerja; delovno mesto - šifra in naziv delovnega mesta; plačilni razred delovnega mesta; tarifni razred delovnega mesta; zahtevana stopnja in smer izobrazbe za delovno mesto; delavčeva stopnja izobrazbe; izobrazba - stopnja in smer dokončanega izobraževaja; delovna doba pred vstopom; tekoča delovna doba; skupna delovna doba; dodatna delovna doba; opravljena usposobljenost za varno delo; zdravstveni pregled, številka TRR pri banki; družinski člani - ime in priimek, datum rojstva, zavarovanje po delavcu; invalidi - datum nastanka in kategorija invalidnosti; telesna okvara - datum nastanka okvare.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, ZRSZ; sodišča; poblaščeni delavci družbe; drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi delavca, ki se nahaja v zaklenjeni in ognjevarni kovinski omari v pisarni kadrovske službe. Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop v prostore je možen le v delovnem času. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O PLAČI ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe organizacije, za DURS, za ZZZS, za ZPIZ, za sodišča, za AJPES, za banke, za kreditodajalce, statistična raziskovanja, kjer identiteta delavcev ne sme biti razvidn
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ir.l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o delavcu: ime in priimek; identifikacijska številka delavca; spol; EMŠO; zavarovalna doba; dejavnost organizacije (šifra); poklic, šolska izobrazba; strokovna izobrazba; strokovna usposobljenost; delovno mesto; delovni čas (ur tedensko); število ur delovne obveznosti; kategorija dela; tarifni razred; porodniška; kraj; občina; stalno in začasno prebivališče; zakonski stan; delovna doba; invalidnost; datum prenehanja delovnega razmerja; krajevna pristojnost; številka osebnega računa; olajšave za vzdrževane družinske člane; davčna številka. b) Podatki o delovnem času in njegoi izrabi: možno število ur/mesečni fond ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene delovne ure s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure letnega dopusta, ure počitka ob državnih praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom osebnega dohodka, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje; ure začasne neznožnosti ali zadržanosti z dela, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev zdravstvenega zavarovanja; drugo - neopravljene ure z nadomestilom plače iz sredstev zdravstvenega zavarovanja, ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, ure porodniškega dopusta ali skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom - neopravljene ure brez nadomestila plač - ure na delu, daljšem od delovnega časa. c) Podatki o plačah - izplačane plače, za delo s polnim in skrajšanim delovnim časom in za nadurno delo - plače iz dobička - neto plače, za delo s polnim in s krajšim delovnim časom in za nadurno delo - nadomestilo plače v breme organizacije, za začasno nezmožnost ali zadržanost od dela,druga nadomestila - nadomestila neto plače v breme drugih - neto plače iz dobička - prejemki delavca, solidarnostna pomoč, odpravnina, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, drugo.
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZZZS, ZPIZ, sodišča, AJPES, banke, kreditodajalci, pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni, ki so nosilci osebnih podatkov, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Evidenca o plači zaposlenega delavca, ki se nahaja na računalniškem sistemu za obračun plač, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov in posebnim varovanjem podatkov nosilcev in kopij podatkov. Zbirka osebnih podatkov se nahaja v računalniškem sistemu in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se zaklepajo v omaro. Trajni dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdavju pri delu (Ur. l. 56/99 in 64/01, 39. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družibi A1, investicijsko upravljanje, d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: * napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo/po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo imenovani zaposlil, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganje, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, za koga je delovno mesto neustrezno, pripombe delodajalca) * zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški primek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, ali izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / omejitve, začasno/trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zatev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zravja pri delu) * napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena v družbi, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mestio, delovna oprema, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, za koga je delovno mesto neustrezno, pripombe delodajalca) * zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, ali izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto - ali ima omejitve - začasno/trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu) * datum zadnjega zdravniškega pregleda, rok, v katerem mora biti oseba napotena na naslednji zdravstveni pregled.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, pooblaščeni zdravnik družbe, ZZZS, ZPIZ, Inšpektorat za delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se hranijo v osebni mapi delavca, ki se nahaja v zaklenjeni in ognjevarni kovinski omari v pisarni kadrovske službe. Prostor, v katerem se nahajajo podatki se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa pa se tudi v času, ki v njem ni zaposlenih. Dostop v prostor je možen le v delovnem čau. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o preizkusih praktičnega znanja iz varstva pri delu in požarne varnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS št. 56/99 in 64/01, 39. člen)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi A1, investicijsko upravljanje, d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naziv delovnega mesta, datum pridobivanja in preizkusa znanja delavcev za varno opravljanje dela, čas veljavnosti opravljenega vrstva pri delu, ime in priimek predavatelja in njegova strokvona izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, pooblaščeni izvajalci usposabljanja, drugi uporabnik v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v osebni mapi delavca, ki se nahaja v zaklenjeni in ognjevarni kovinski omari v pisarni kadrovske službe. Prostor, v katerem se nahajajo podatki se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa pa se tudi v času, ko v njem ni zaposlenih. Dostop v prostor je možen le v delovnem času. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca podatkov o kupcih stanovanj in stanovanjskih hiš

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci stanovanj in stanovanjskih hiš
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz kupoprodajne pogodbe, hramba listin po določbah zakonodaje, plačilo davka na promet nepremičnin.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, občina, upravna enota, davčna številka, davčni urad, EMŠO, številka bančnega računa, banka, predmet pogodbe, višina kupnine, način plačila, druge obveznosti strank, čas in način izročitve stanovanja ali stanovanjske hiše, posebni dogovori, zapisnik o prevzemu z navedbo napak in pomanjkljivosti, zapisnik o odpravi napak in pomanjkljivosti.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, pooblaščeni uporabniki v skladu z zakonom o varstvu kupcev stanovanju in enostanovanjskih stavb
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v mapah, ki se nahajajo v zaklenjenih, ognjevarnih omarah, so v prostoru, ki se ga zaklepa. Prostor se zaklepa tudi v času, ko v njem ni zaposlenih. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca strank, ki v A1, d.d. opravljajo tehnične preglede ali registracijo vozil

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: stranke, ki v A1, d.d. opravijo tehnični pregled, registrirajo vozilo ali podaljšajo registracijo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za opravljanje tehničnih pregledov, registracijo vozil ali podaljšanje registracije
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, naslov, začasno bivališče, registrska številka avtomobila, datum naslednje registracije
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe. Zbirka podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v arhivu. Prostor se zaklepa. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): povezan na MNZ-ju z bazo MRVL (matični register vozil in listin)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca podatkov o delničarjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji, ki imajo v lasti delnice družbe A1, d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvedba skupščin delniške družbe, izplačilo dividend, analiza lastniške strukture, obveščanje delničarjev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, število delnic, vrsta delnic, davčna številka, številka osebnega računa, banka
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v zaklenjenih omarah v prostoru, ki se ga zaklepa. Prostor se zaklepa tudi v času, ko v njem ni zaposlenih. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami (delniška knjiga).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca podatkov o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki se prijavijo na objavljeno prosto delovno mesto, osebe, ki samoiniciativno pošljejo prošnjo za zaposlitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: * osebe, ki se prijavijo za razpisano delovno mesto - izbira kandidata na objavljeno prosto delov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: * osebni podatki, ki so navedeni na prošnji iskalca zaposlitve (ime in priimek, rojstni datum, naslov, telefonska številka, številka GSM, podatki o izobrazbi in dosedanjih zaposlitvah, dodatno izobraževanje) * podatki z vprašalnika za zaposlitev (ime in priimek, rojstni datum, naslov, številka GSM, telefonska številka, e-mail, delovna zgodovina - podatki o dosedanjih zaposlitvah, razlogi za menjavo zaposlitve, dodatno izobraževanje in usposabljanje, znanje tujih jezikov, kdaj lahko prične z delom, pričakovani znesek plače, hobiji)
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v zaklenjenih omarah v prostoru, ki se zaklepa. Prostor se zaklepa tudi v času, ko v njem ni zaposlenih. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Prostori in ukrepi za zavaroanje osebnih podatkov so urejeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca podatkov o avtorskih, podjemnih, najemnih in drugih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki za upravljalca opravljajo dela oziroma dobavljajo storitve na podlagi avtorskih, podjemnih, najemnih in drugih pogodb (razen pogodbe o zaposlitvi)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz avtorskih, podjemnih, najemnih in drugih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, status davčnega zavezanca, osebni račun, banka, predmet pogodbe, znesek, elektronski naslov, telefonska številka, kontaktna oseba.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, Davčna urpava RS, Zavod za zaposlovanje RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe. Pisni arhiv za tekoče in preteklo leto se nahaja v zaklenjeni omari v prostorih uprave, dostop do arhiva ima le poblaščena oseba. Pisni arhiv starejših pogodb se nahaja v centralnem arhivu, ki je ves čas zaklenjen. Zaposleni imajo vstop v arhiv le v spremstvu skrbnika arhiva. Prostori in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca podatkov o koriščenju počitniške hiše

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki koristijo počitniško hišico družbe (zaposleni, upokojenci, zunanji koristniki)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: osebe, ki se prijavijo na razpis za koriščenje počitniške hišice
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega bivališča
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v zaklenjenih omarah v upravi. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uprabnikov programa. Prostori in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni v Praviniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigani
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca podatkov o računih, izdanih fizičnim osebam

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe, ki so odjemalci storitev upravljalca
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izdaja računov in evidenca terjatev do kupcev, hramba podatkov po knjigovodskih listinah
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v zaklenjenih omarah. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Prostori in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca podatkov o izobraževanju in izpopolnjevanju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, zaposlene pri upravljalcu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: vpis dosežene izobrazbe v evidenco zaposlenih, statistične analize
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: * strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje (strokovni izpiti): ime in priimek zaposlenega, datum sklenitve pogodbe za strokovno izobraževanje, naziv izobraževanja, naziv ustanove izobraževanja, kraj, čas trajanja izobraževanja * formalno izobraževanje: ime in priimek zaposlenega, smer, naziv šolanja, ustanova šolanja, kraj šolanja, obstoječa izobrazba, izobrazba po šolanju. leta študija, datum začetka izobraževanja, datum konca izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v osebni mapi delavca, ki se nahaja v zaklenjeni in ognjevarni kovirnski omari v pisarni kadrovske slubže. Prostor, v katerem se nahajajo podatki se izven delovnega časa zaklepa. Zaklepa se tudi v času, ko v njem ni zaposlenih. Dostop je možen le v delovnem času. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca podatkov o vzdrževanih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: otroci zaposlenih v družbi in drugi vzdrževani družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: prijava v osnovno zdravstveno zavarovanje, olajšava za dohodnino, odmera letnega dopusta, obdarovanje otrok zaposlenih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, datum rojstva, zavaroavanje po zaposlenemu, naslov stalnega bivališča
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delevci družbe, ZZZS, Davčna urpava RS, izvajalci dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni kadrovske službe. Prostor, v katerem se nahajajo podatki se izven delovnega časa zaklepa. Zaklepa se tudi v času, ko v njem ni zaposlenih. Dostop je možen le v delovnem času. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca podatkov o upokojencih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upokojeni bivši zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: obveščanje o družabnih srečanjih, voščila
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov, datum odhoda v pokoj
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisna dokumenacija se nahaja v arhivu, ki je zaklenjen. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Prostori in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam