Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Podskrajnik 016
Naziv ali firma: ebm-papst Slovenija d.o.o.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1380
Kraj: Cerknica
Matična številka: 5829925000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, upokojeni delavci in bivši zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi in drugih zakonskih funkcij urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, osebna številka zaposlenega iz šifranta družbe, enotna matična številka občana, datum rojstva, davčna številka, šifra davčne uprave, kraj in država rojstva, državljanstvo, priimek ob rojstvu, stalno prebivališče (ulica, pošta, občina, krajevna skupnost, država, telefon), začasno prebivališče, oddaljenost - km, delovno razmerje (številka objave), sklenitev delovnega razmerja (datum, vrsta delovnega razmerja, datum pogodbe od-do,vrsta delovnega časa (izmensko), suspenz pogodbe o zaposlitvi (vzrok, začetek, konec), prenehanje delovnea razmerja (vzrok prenehanja, datum), delovno mesto, delovna knjižica (številka, datum izdaje, občina izdaje), podatki za obračun plač (količnik plačilnega razreda, vrsta dela, stroškovno mesto), individualna pogodba, dopust - nočno delo, delovna doba (delovna doba v družbi, delovna doba pred nastopom, skupna delovna doba, benificirana delovna doba, izobrazba, poklic, vrsta šole, leto zaključka, stopnja strokovne in stopnja šolske izobrazbe, šifra poklica, družinski člani, ki so zavarovani po delavcu (ime priimek, davčna številka, EMŠO), otroci do 15 let starosti, člani za katere delavec uveljavlja olajšave (priimek in ime, sorodstveno razmerje, EMŠO), članstvo v sindikatu, zdravstveni pregledi, omejitve dela, invalidnost, porodniška,zgodovina sprememb razporeditev delavca; podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja.
 • Uporabniki zbirke: Ydria Motors d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v kadrovski službi v ognjevarni zaklenjeni kovinski omari. Dostop do zbirke osebnih podatkov na erp sistemu BaaN je možna z osebnim geslom samo pooblaščenim delavcem.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, bivši zaposleni in upokojenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz naslova plač in nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, enotna matična številka občana, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra), olajšave za vzdrževane družinske člane, davčna številka, podatki o delovnem času: možno število ur, skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve dela zaradi stavke, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme delodajalca: ure letnega dopusta, ure počitka ob državnih praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela v breme delodajalca, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta, ure skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, podatki o plačah: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za delo preko polnega delovnega časa, plače iz dobička, nadomestilo plače v breme delodajalca, nadomestilo plače v breme drugih, prejemki delavca za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe in osebe, ki imajo za to podlago v zakonu ali izrecni osebni privolitvi posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari v delodajalčevi službi obračuna plač ter v računalniškem sistemu družbe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran s pomočjo sistema gesel. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe in osebe, ki imajo za to podlago v zakonu ali izrecni osebni privolitvi posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. Omare, v katerih se hranijo predmetni osebni podatki ter prostori, v katerih se nahajajo elektronski nosilci le- teh se zaklepajo tako izven delovnega časa, kot tudi v času, ko v prostorih, kjer so nameščene, ni oseb, ki so upravičene dostopati do njih. Prostori družbe so vseskozi varovani z ustrezno vratarsko oziroma varnostno službo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ydria Motors, d.o.o.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah o delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci zaposleni v družbi in ki so se poškodovali v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev in delodajalca, ki izhajajo iz predpisov o varnosti in zdravju pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Priimek in ime, matična številka zavarovanca, naselje, občina, poklic - delovno mesto, šolska izobrazba delavca, koliko časa je opravljal to delo, podatki o neposrednemu vodji (priimek in ime, naslov prebivališča), podatki o očividcu (priimek in ime, naslov prebivališča), opis poškodbe: datum poškodbe, opis, vzrok.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe in osebe, ki imajo za to podlago v zakonu ali izrecni osebni privolitvi posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni kadrovske službe ter v računalniškem sistemu družbe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran s pomočjo sistema gesel. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe in osebe, ki imajo za to podlago v zakonu ali izrecni osebni privolitvi posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. Omare, v katerih se hranijo predmetni osebni podatki ter prostori, v katerih se nahajajo elektronski nosilci le- teh se zaklepajo tako izven delovnega časa, kot tudi v času, ko v prostorih, kjer so nameščene, ni oseb, ki so upravičene dostopati do njih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ydria Motors
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o izobraževanju in evidenca o usposabljanju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v Ydria Motors d.o.o., študenti in dijaki na praksi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev in delodajalca, ki izhajajo iz predpisov o varnosti in zdravju pri delu in drugih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, stalno bivališče, šola smer študija, programi usposabljanja in izobraževanja v Ydria Motors, d.o.o.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe in osebe, ki imajo za to podlago v zakonu ali izrecni osebni privolitvi posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni kadrovske službe ter v računalniškem sistemu družbe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran s pomočjo sistema gesel. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe in osebe, ki imajo za to podlago v zakonu ali izrecni osebni privolitvi posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. Omare, v katerih se hranijo predmetni osebni podatki ter prostori, v katerih se nahajajo elektronski nosilci le- teh se zaklepajo tako izven delovnega časa, kot tudi v času, ko v prostorih, kjer so nameščene, ni oseb, ki so upravičene dostopati do njih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ydria Motors d.o.o.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o štipendistih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti Ydria Motors, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja s štipendistom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, naziv šole, smer študija, davčna številka, tekoči račun, datum rojstva, kraj rojstva, stalno in začasno bivališče, povprečna ocena letnika, datum sklenitve pogodbe o štipendiranju.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe in osebe, ki imajo za to podlago v zakonu ali izrecni osebni privolitvi posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni ognjevarni, železni omari v pisarni kadrovske službe upravljavca ter v računalniškem sistemu družbe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran s pomočjo sistema gesel. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe in osebe, ki imajo za to podlago v zakonu ali izrecni osebni privolitvi posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. Omare, v katerih se hranijo predmetni osebni podatki ter prostori, v katerih se nahajajo elektronski nosilci le- teh se zaklepajo tako izven delovnega časa, kot tudi v času, ko v prostorih, kjer so nameščene, ni oseb, ki so upravičene dostopati do njih. Prostori družbe so vseskozi varovani z varnostno službo in alarmom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o dijakih in študentih na obvezni praksi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti, ki so opravljali obvezno prakso v Ydria motors d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz dijakov in študentov na praksi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naziv šole, davčna številka, tekoči račun, naziv banke, stalno oz. začasno bivališče, rojstni podatki, oddaljenost od podjetja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe in osebe, ki imajo za to podlago v zakonu ali izrecni osebni privolitvi posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni kadrovske službe in obračuna plač upravljavca ter v računalniškem sistemu družbe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran s pomočjo sistema gesel. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe in osebe, ki imajo za to podlago v zakonu ali izrecni osebni privolitvi posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. Omare, v katerih se hranijo predmetni osebni podatki ter prostori, v katerih se nahajajo elektronski nosilci le- teh se zaklepajo tako izven delovnega časa, kot tudi v času, ko v prostorih, kjer so nameščene, ni oseb, ki so upravičene dostopati do njih. Prostori družbe so vseskozi varovani z varnostnim sistemom-alarem.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ydria Motors, d.o.o.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o dijakih in študentih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti, ki delajo preko študentskega oziroma mladinskega servisa
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti do študentov in dijakov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno bivališče, EMŠO, šola.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe in osebe, ki imajo za to podlago v zakonu ali izrecni osebni privolitvi posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari v tajništvu direktorja upravljavca ter v računalniškem sistemu - excel, dostop je kodiran z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe in osebe, ki imajo za to podlago v zakonu ali izrecni osebni privolitvi posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. Omare, v katerih se hranijo predmetni osebni podatki ter prostori, v katerih se nahajajo elektronski nosilci le- teh se zaklepajo tako izven delovnega časa, kot tudi v času, ko v prostorih, kjer so nameščene, ni oseb, ki so upravičene dostopati do njih. Prostori družbe so vseskozi varovani z varnostnim sistemom - alarem.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ydria Motors, d.o.o.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o osebah, ki iščejo zaposlitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, od katerih smo prejeli vlogo za sprejem v delovno razmerje, vlogo za opravljanje dela preko študentskega servisa, vlogo za opravljanje obvezne prakse
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Postopek zaposlovanja (organizacija razgovorov, negativni odgovor ali zaposlitev).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Seznam kanididatov za zaposlitev v evidenci (v excelu); priimek in ime, datum vloge, datum rojstva, spol, naslov, telefon, zaključena šola, poklic, področje dela, stopnja izobrazbe, delovne izkušnje, dodatna znanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe in osebe, ki imajo za to podlago v zakonu ali izrecni osebni privolitvi posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni kadrovske službe ter v računalniškem sistemu družbe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran s pomočjo sistema gesel. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe in osebe, ki imajo za to podlago v zakonu ali izrecni osebni privolitvi posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. Omare, v katerih se hranijo predmetni osebni podatki ter prostori, v katerih se nahajajo elektronski nosilci le- teh se zaklepajo tako izven delovnega časa, kot tudi v času, ko v prostorih, kjer so nameščene, ni oseb, ki so upravičene dostopati do njih. Prostori družbe so vseskozi varovani z varnostnim sistemom - alarem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ydria Motors, d.o.o.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obiskovalci, poslovni partnerji, delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slika
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe in osebe, ki imajo za to podlago v zakonu ali izrecni osebni privolitvi posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v računalniškem sistemu družbe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran s pomočjo gesla. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe in osebe, ki imajo za to podlago v zakonu ali izrecni osebni privolitvi posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. Omare, v katerih se hranijo predmetni osebni podatki ter prostori, v katerih se nahajajo elektronski nosilci le- teh se zaklepajo tako izven delovnega časa, kot tudi v času, ko v prostorih, kjer so nameščene, ni oseb, ki so upravičene dostopati do njih. Prostori družbe so vseskozi varovani z varnostnim sistemom - alarem.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam