Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ALPETOUR, POTOVALNA AGENCIJA d.o.o.
Sedež ali naslov: Ulica Mirka Vadnova 8
Poštna številka: 4000
Kraj: Kranj
Matična številka: 5097053000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZBIRKA PODATKOV O DELNIČARJIH DRUŽBE

 • Pravna podlaga (neobvezno): podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznikov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delničarji družbe - zaposleni, bivši zaposleni, upokojenci, družinski člani (ožji sorodniki), ostale fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: vodenje evidence delniške knjige- izplačilo dividend
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, naslov,davčna številka, št. osebnega računa, davčna izpostava,davčni urad,občina, št. delnic, tip transakcje, razlog spremembe stanja št. delnic, vrstavrednostnega papirja,količina, vrednost, datum spremembe.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene zaposlene osebe v družbi, ki imajo dostop do delniške knjige
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki so shranjeni v elektronski oblikishranjeni
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): KDD- knjiga
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz trtjega odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. KADROVSKA EVIDENCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela 1.in 7. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o zaposlitvi in za uveljavljanje pravic posameznika (zavarovanje, dopust,..) ter druge uradne zadeve.
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: matična št. delavca, priimek in ime, EMŠO,davčna št., datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, državljanstvo, priimek ob rojstvu, zakonski stan, naslov bivališča (stani in začasni), izobrazba, poklic, šola, podatki o družinskih članih ( otroci, ...),datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, delovna doba do vstopa benificirana delovna doba - vozniki, vzrok prenehanja delovnega razmerja, vrsta delovnega razmerja ( za določen čas, nedoločen...) delovno mesto, delovna enota,
 • Uporabniki zbirke: zavod za zdravstveno zavarovanje, zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisarna kadrovske službe v ognjevarnih omarah - zaklenjenih Dostop do podatkov na računalniku je omejen z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca kupcev turističnih aranžmajev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Obligacijski zakonik - 889. člen, 896. člen in ostali členi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Gosti, ki potujejo z Alpetour, PA d.o.o. kot organizatorjem oz. kot agentom
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb, telefonsko, pisno in elektronsko obveščanje o novih produktih.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, , naslov, tel.št., datum rojstva, EMŠO, elektronski naslov, tel. številka, št. potnega lista (če država kamor potuje to zahteva oz. je potrebna za pridobitev vizuma), ostali podatki, potrebni za izvedbo izleta (prehrana, alergije,...)
 • Uporabniki zbirke: - upravljavec s svojim informacijskim sistemom, - subagenti - dobavitelji turističnih storitev
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - v informacijskem sistemu družbe, - v zaklenjenih omarah, - postopke in ukrepe za zavarovanje določa Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

4. Evidenca turističnih vodnikov in spremljevalcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Turistični vodniki in spremljevalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje avtorskih pogodb, izvajanje letnih pogodb o vodenju
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po prenehanju sodelovanja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, elektronski naslov, EMŠO, poklic, davčna številka, številka TRR in naziv banke
 • Uporabniki zbirke: Alpetour, Potovalna agencija d.o.o., Avtorska agencija Slovenije, dobavitelji turističnih storitev.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, kjer se nahaja evidenca, je izven delovnega časa zaklenjen
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca kupcev občasnih prevozov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o DDV - 35. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci občasnih prevozov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izstavitev računa
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ime naročnika, tel. številka, naslov, elektronski naslov, zavezanec za DDV
 • Uporabniki zbirke: Alpetour, Potovalna agencija d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka je izven delovnega časa zaklenjen
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

6. ZBIRKA PODATKOV O OPRAVLJENIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH - predhodni , preventivni in kontrolni

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o o evidencah na področju dela 1.in 7. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi, kandidati za zaposlitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje zahtev zakona iz varstva pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek , EMŠO, stopnja izobrazbe, poklic ki ga delavec opravlja, datum pregleda in datum veljavnosti pregleda
 • Uporabniki zbirke: kadrovska služba družbe in pooblaščeni zdravnik
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: v zaklenjenih kovinskih omarah in v elektronski obliki. Dostop do podatkov na računalniku je omejen z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O PLAČAH IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in individualno pogodbo o zaposlitvi pri upravljalcu in pri njegovih pravnih predhodnikih, osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o delu in avtorsko pogodbo, vajenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic delavcev iz naslova plač in drugih osebnih prejemkov ter pogodbenih razmerij
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enota, mesec izplačila,delovne ure, nadomestila, dodatki, stimulacije, prispevki in davki, dodatki in odbitki, olajšave, bonitete, regres, jubilejne nagrade, odpravnine, potni stroški , sejnine, letni dopust, solidarnostne pomoči, članarine, drugi prejemki in drugi odbitki iz delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, ZPIZ, ZZZS, banke, Davčna uprava RS, Kapitalska družba d.d. (obvezno dodatno pokojninsko zav.) Prva pokojninska družba d.d. ( prostovoljno dodatno pokojninsko zav.) Vzajemna d.d. , Triglav d.d., Adriatic Slovenica d.d. (dodatno zdravstveno zavarovanje in kolektivno nezgodno zavarovanje), sindikat, revizijska hiša (v obsegu revidiranja).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v kovinskih omarah v službi za obračun plač in v elektronski obliki. Izven delovnega časa se prostori zaklepajo. Dostop do podatkov na računalniku je omejen z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Zbirka podatkov o poškodbah pri delu in nezgodah izven dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci, dijaki in študentje na delovni praksi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: obveščanje Inšpekcije za delo o nesrečah pri delu, izplačilo dnevne in ostalih odškodnin
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, rojstni podatki, naslov, izobrazba, delovno mesto, datum nastanka poškodbe, opis poškodbe, ime in priimek in naslov očividca in neposrednega vodje, izpolnjen obrazec ER8 s strani lečečega zdravnika z opisano diagnozo poškodbe, za poškodbe izvene dela pa obrazec zavarovalnice - ime in priimek,EMŠO, rojstni podatki, naslov, datum nastanka poškodbe, kraj nastanka poškodbe, opis poškodbe, način zdravljenja, trajanje staleža, številka osebnega računa
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe družbe, inšpekcija za delo, Zavarovalnica Triglav d.d. zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se hranijo v kovinskih omarah kadrovske službe. Izven delovnega časa so prostori zaklenjeni. Dostop do podatkov na računalniku je omejen z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki niso povezani
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Zbirka podatkov o dijakih in študentih na delovni praksi in počitniškem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki in študentje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodbe z izobraževalno ustanovo
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, rojstni podatki, EMŠO, davčna številka, spol, naslov, številka osebnega računa, izobrazba
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe družbe, izobraževalne ustanove, ZZZS, ZPIZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se hranijo v kovinskih omarah kadrovske službe in v elektronski obliki. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni. Dostop do računalnikov je omejen z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o izvajanju video nadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci in vse fizične osebe, ki se nahajajo v prostorih ali na območju družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za varovanje ljudi in premoženja ter zaupnih podatkov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: posnetek posameznika, datum in čas posnetka
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Alpetour Potovalne agencije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: varovanje je urejeno z normativnimi internimi predpisi, s fizično tehničnim varovanjem prostorov in aplikativno s sistemom gesel
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca podatkov o zavarovalcih turističnega zavarovanja oz. odpovednega rizika.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika in po splošnih pogojih zavarovalnice.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizična oseba, ki sklene turistično zavarovanje in zavarovanje rizika odpovedi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje, spreminjanje, vpogled, uporaba, povezovanje in druge oblike obdelovanj.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum in kraj rojstva, elektronski naslov, stalno prebivališče zavarovalca, ime zavarovalnice, številka police, čas veljavnosti zavarovanja
 • Uporabniki zbirke: Zavarovalnica kot upravljavec osebnih podatkov, Alpetour kot pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov, fizične osebe sektorja, ki se jim razkrijejo osebni podatki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema in sistemska programska oprema, aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov, postopke in ukrepe za zavarovanje določa Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca kupcev raznih vstopnic, vozovnic, turističnega materiala

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o DDV - 35. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci raznih vstopnic, vozovnic, turističnega materiala
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izstavitev računa, blagajniški prejemek
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv kupca, naslov, elektronski naslov, zavezanec za DDV
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka je izven delovnega časa zaklenjen
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca elektronskih naslovov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Elektronski naslovi se uporabljajo na osnovi privolitve posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizična ali pravna osebe, ki so predmet naslednjih evidenc: Evidenca podatkov o zavarovalcih turističnega zavarovanja oz. odpovednega rizika Evidenca kupcev večkratnih avtobusnih vozovnic Evidenca kupcev občasnih prevozov Evidenca kupcev raznih vstopnic, vozovnic, turističnega materiala Evidenca kupcev turističnih aranžmajev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje o inforamcijah s področij gornjih evidenc ( točka 4 )
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek (podjetje), naslov, elektronski naslov, tel. številka
 • Uporabniki zbirke: Alpetour, Potovalna agencija d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema in sistemska programska oprema, aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca podatkov o osebah, ki so jim dostopne notranje informacije

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o trgu finančnih instrumentov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so jim dostopne notranje informacije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdelava seznama oseb, ki so jim dostopne notranje informacije v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, stalno prebivališče,identifikacijska številka (EMŠO), redna zaposlitev,delovne ali druge naloge, pravno razmerje na podlagi katerega opravlja naloge/dolžnosti, razlog uvrstitve na seznam/razlogi za dostop do notranje informacije, vrsta notranje informacije, datum pridobitve dostopa do notranje informacije,datum pisne seznanitve osebe, datum prenehanja dostopa do notranje informacije, razlog spremembe
 • Uporabniki zbirke: Agencija za trg vrednostnih papirjev - nacionalni sistem za poročanje, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronski seznam oseb, ki imajo dostop do notranjih informacij se nahaja na računalniku osebe zadolžene za sestavo evidence in ni dostopna drugim osebam. Prostor je zaklenjen, dostop do računalnika je omejen z uporabniškim imenom in geslom. Varnostne kopije se nahajajo v sistemskih prostorih v katere razen delavcev informatike, ostali zaposleni in druge osebe nimajo vstopa. Pisni seznam oseb, ki imajo dostop do notranjih informacij je shranjen v pisarni vodje splošnega sektorja, prostori so izven delovnega časa zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca o registraciji prihodov in odhodov z dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje prisotnosti delavca na delu, uporaba podatkov za izračun plač oz. povračil stroškov v zvezi z delom
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matična številka, ime in priimek, številka kartice, zaposlitev, oddelek šifra, oddelek opis, aktivnost, dan, datum, prihod - odhod, število ur, vrsta dela
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja računalnik, ki vsebuje te podatke se izven delovnega časa zaklepa. Dostop do računalnika je omejen z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podati se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam