Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Pivovarna Laško Union d.o.o.
Sedež ali naslov: Pivovarniška ulica 2
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5049318000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca sodelujočih v nagradni igri "Bodite tudi v trikrat zlati"

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodelujoči v nagradni igri, ki bo potekala od 21.6. do 31.8.2004; pogoji: polnoletni, državljani RS
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega bivališča, davčna številka, lastnoročni podpis.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca sodelujočih v nagradni igri Bandidos

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodelujoči v nagradni igri
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega bivališča, telefon.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Pivovarni Laško, d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, datum rojstva, davčna številka, kraj rojstva, priimek ob rojstvu, državljanstvo, vrsta stanu, stalno prebivališče (kraj, ulica, pošta, občina, krajevna skupnost, država, telefon), začasno bivališče, način prihoda na delo, delovno razmerje (vrsta delovnega razmerja, datum vstopa in izstopa, vzrok izstopa, datum sklepa, oz. pogodbe, vrsta delovnega časa), podatek o razporeditvi na delovno mesto, zgodovina sprememb razporeditev delavca, služenje vojaške obveznosti (odslužen vojaški rok, datum odhoda in datum vrnitve), podatki o osebnih dokumentih (osebna izkaznica: registrska številka, datum izdaje, kraj izdaje; potni list: številka, datum izdaje, kraj izdaje; osebni račun: številka banka, delovna knjižica, serijska številka, registrska številka, datum izdaje, občina izdaje); podatki za obračun plač (plačilni razred, skupina v plačilnem razredu, bruto plača, davčne olajšave); delovna doba (delovna doba pred vstopom: podjetje in trajanje zaposlitve, delovna doba v družbi, skupna delovna doba), dokupljena delovna doba, benificirana delovna doba, izobrazba (šifra in naziv šolske izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne izobrazbe), funkcionalno usposabljanje, izobraževanje ob delu (naziv, naslov, šole, vrsta izobraževalnega programa, oddelek, smer, letnik, predvideno trajanje izobraževanja, bodoči poklic, podatki o uspehu, stroški šolanja, kopije spričeval), družinski člani (priimek in ime, naslov, sorodstveno razmerje, EMŠO, poatek o invalidnosti), podatek ali so zavarovani po delavcu, člani za katere delavec uveljavlja olajšave, zdravstveni pregled (datum pregleda, številka dokumenta omejitve, ukrepi), pohvale, ukrepi, invalidnost (datum nastanka, številka odločbe, vzrok, kategorija, omejitve), članstvo v sindikat, podatek o dolžini letnega dopusta, datum porodniškega dopusta, očetovskega dopusta, dopusta za nego in varstvo otorka, posvojiteljskega dopusta, kršitev in izrečeni ukrepi.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Zavod za zdravstveno zavarovanje R Slovenije, - zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje R Slovenije, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni in ognjevarni omari in v prostoru varnem pred poplavo v pisarni kadrovske službe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo samo pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, bivališče, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, štev. transakcijskega računa , banka, pri kateri je račun odprt, število vzdrževanih družinskih članov, plačilni razred, - podatki o delovnem času: možno število ur s polnim ali krajšim delovnim časom, skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu,daljšem od polnega delovnega časa, - podatki o plačah: izplačane plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, plače iz dobička, plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestila plače v breme drugih, plače iz dobička, prejemki delavca: solidarnostne pomoči, odpravnina, jubilejne nagrade, regres, drugo, - delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe: število ur dela,za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem, število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca, odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu podatkov (Ur. l. RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari in v prostoru varnem pred poplavo v oddelku plač, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - delavci invalidi , ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti, - delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zavarovancu (ime in priimek, enotna matična številka občana, spol, datum rojstva, stalno bivališče in naslov (kraj, občina), poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja, datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari in v prostoru varnem pred poplavo v pisarni kadrovske službe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovsko evidenco in obračun plač. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu, na poti na delo ali iz dela, na službeni poti po nalogu delodajalca, pri reševalnih akcijah ob elementarnih nesrečah, pri opravljanju določenih javnih funkcij na poziv javnih organov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu, inšpekcijski nadzor izvajanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, zavarovalna doba, - podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava in vrsta poškodbe, podlaga zavarovanja, - podatki o poškodbi o delu: kdaj se je pripetila poškodba: datum, dan v tednu, ura, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na poti na delo ali na poti iz dela, na službenem potovanju, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varnostna zaščita, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu, - podatki o neposrednem vodji, podatki o očividcu, podatki o prijavitelju poškodbe, poročilo zdravnika, ki je pregledal poškodovanca, mnenje inšpektorja dela oz. vodje službe za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari in v prostoru varnem pred poplavo v pisarni vodje službe za varstvo pri delu ali v kadrovski službi, kodiran dostop do baze podatkov vodenih v računalniku. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca vstopov in izstopov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih in premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek posameznika, ki ni delavec družbe, številka in vrsta osebnega dokumenta, čas prihoda, namen prihoda oziroma obiskana oseba, čas odhoda.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v vratarnici in recepciji družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca video nadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, obiskovalci, poslovni partnerji, kupci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter varovanje družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slikovni posnetek posameznika.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran dostop do podatkov, dostop imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o delničarjih družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic, ki izhajajo iz lastništva delnic družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Osebni podatki: priimek in ime, rojstni datum, enotna matična številka občana, davčna številka, bivališče: ulica, kraj, pošta, občina, - podatki o delnicah: število delnic, transakcijski račun: številka računa, banka pri kateri je račun odprt, višina izplačane dividende.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v omari, v prostoru varnem pred poplavo,delno v prostorih pravne službe, delno v oddelku izplačila plač. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. FIT Z ODO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni družb Pivovarna Laško d.d., Luna TBWA d.o.o. in zaposleni v hčerinskih ali kako drugače lastniško povezanih podjetjih obeh družb. Nagrajenec je do nagrade upravičen, če bo po prejemu obvestila o nagradi, na poziv organizatorja v pisni obliki ali preko telefona sporočil zahtevane osebne podatke in izpolnil druge v teh pravilih navedene zahteve organizatorja v skladu s temi pogoji, v roku sedem (7) delovnih dni od prejetega obvestila (za potrebe distribucije nagrade potrebujemo naslednje podatke nagrajencev: Ime in priimek, naslov, kraj, E-mail naslov, telefonska št.). V kolikor nagrajenec ne navede oz. ne posreduje svojih podatkov oz. jih navede nepopolno ali nepravilno ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali v kolikor se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje ali v kolikor nagrajenec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji - vse to najkasneje v roku sedem (7) delovnih dni po prejetem obvestilu, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da so izžrebani, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletni strani www.oda.si. V primeru, da v času podelitve nagrade, te nagrade zaradi kakršnihkoli razlogov ni mogoče podeliti, si organizator nagradne igre pridržuje pravico, da nagrajencu vroči podobno nagrado v isti vrednosti. Prav tako si organizator v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade izžreba izmed tistih, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve. Sodelujoči v nagradni igri se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja povezanih s sodelovanjem v nagradni igri in koriščenjem nagrade (npr. stroškov prevoza, ...).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Z vstopom v aplikacijo oz. nagradno igro, uporabnik dovoljuje, da družba Pivovarna Laško d.d., Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško, kot upravljavec osebnih podatkov vse posredovane podatke v aplikaciji oz. nagradni igri \"Fit z Odo\" in pridobljene podatke o uporabniku (Twitter ali Instagram ID, e-naslov, ime in priimek) obdeluje v skladu s slovenskim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Z vstopom v to aplikacijo oz . nagradno igro, se uporabnik strinja z določili teh pogojev. Posameznik izrecno soglaša, da lahko podjetje Twitter ali Instagram za podjetje Pivovarna Laško in v njegovem imenu in račun hrani te podatke na svojih strežnikih, za namen razvoja in vzdrževanja aplikacije, ki se lahko nahajajo tudi v tretjih državah, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora. V zvezi z iznosom osebnih podatkov v te tretje države je uporabnik seznanjen s posledicami takšnega iznosa in je bil opozorjen, da v tretji državi morda ne bo deležen iste ravni pravnega varstva osebnih podatkov kot v Republiki Sloveniji. Uporabnik izrecno soglaša, da organizator lahko posreduje nekatere podatke v zvezi z izvajanjem nagradne igre pooblaščenim tretjim osebam na ozemlju Republike Slovenije s katerimi ima sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, v imenu in na račun upravljavca opravljajo nekatera opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov (na primer Luna TBWA). Pivovarna Laško sme za vse namene opredeljene v teh pogojih in/ali veljavnih predpisih, pridobivati, hraniti, uporabljati ali drugače obdelovati osebne podatke uporabnika za namene izvrševanja svojih pogodbenih obveznosti in uveljavljanja svojih pravic iz tega in tudi drugih pogodbenih razmerij z uporabnikom. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljujejo, da vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov, v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke tudi za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, dogodkih in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva. Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, in drugo. Podatke o udeležencu pri podelitvi darila lahko upravljavec obdeluje za čas trajanja podeljevanja daril, podatke o obdarjencu lahko hrani še 5 let od podelitve darila, podatke za morebitne ostale namene pa lahko hrani do preklica privoljenja posameznika. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te nagradne igre, ne želi posredovati upravljavcu, ne bo mogel sodelovati v nagradni igri.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Twitter ali Instagram ID, e-naslov, ime in priimek
 • Uporabniki zbirke: Sodelujoči v nagradni igri Fit z Odo, ki poteka na tri načine: • Pošljete 6 etiket vode Oda (0,5 L ali 1,5 L) na naslov: Pivovarna Laško, d. d., Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško s pripisom: nagradna igra Oda, skupaj s svojimi osebnimi podatki. • Delite svojo fotografijo na Instagramu ali Twitterju in jo označite z oznako #fitzodo. • Pošljete nam svojo fotografijo s komentarjem na e-naslov oda@pivo-lasko.si in jo bomo v vašem imenu objavili mi. Med vsemi prispevki bomo opravili naključni žreb. Imena nagrajencev bodo objavljena spletnem mestu www.oda.si, s čimer se vsi udeleženci nagradne igre izrecno strinjajo. Posamezen nagrajenec lahko prejme le eno nagrado. Nakup izdelkov ali storitev ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Z vstopom v aplikacijo oz. nagradno igro, uporabnik dovoljuje, da družba Pivovarna Laško d.d., Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško, kot upravljavec osebnih podatkov vse posredovane podatke v aplikaciji oz. nagradni igri \"Fit z Odo\" in pridobljene podatke o uporabniku (Twitter ali Instagram ID, e-naslov, ime in priimek) obdeluje v skladu s slovenskim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Z vstopom v to aplikacijo oz . nagradno igro, se uporabnik strinja z določili teh pogojev. Posameznik izrecno soglaša, da lahko podjetje Twitter ali Instagram za podjetje Pivovarna Laško in v njegovem imenu in račun hrani te podatke na svojih strežnikih, za namen razvoja in vzdrževanja aplikacije, ki se lahko nahajajo tudi v tretjih državah, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora. V zvezi z iznosom osebnih podatkov v te tretje države je uporabnik seznanjen s posledicami takšnega iznosa in je bil opozorjen, da v tretji državi morda ne bo deležen iste ravni pravnega varstva osebnih podatkov kot v Republiki Sloveniji. Uporabnik izrecno soglaša, da organizator lahko posreduje nekatere podatke v zvezi z izvajanjem nagradne igre pooblaščenim tretjim osebam na ozemlju Republike Slovenije s katerimi ima sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, v imenu in na račun upravljavca opravljajo nekatera opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov (na primer Luna TBWA).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Pivovarna Laško, d.d., Trubarjeva 28, 3270 Laško
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o sodelujočih v nagradni igri ˝Mojstrovine iz Laškega˝

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodelujoči v nagradni igri, ki poteka na Facebooku Laško pivo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljujejo, da vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov, v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke tudi za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, dogodkih in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva. Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, in drugo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatke o udeležencu pri podelitvi darila lahko upravljavec obdeluje za čas trajanja podeljevanja daril, podatke o obdarjencu lahko hrani še 5 let od podelitve darila, podatke za morebitne ostale namene pa lahko hrani do preklica privoljenja posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, e-mail naslov, telefonska št.
 • Uporabniki zbirke: Sodelujoči v nagradni igri, ki poteka na Facebooku Laško pivo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: 8. Uporaba in varstvo osebnih podatkov Z vstopom v aplikacijo oz. nagradno igro, uporabnik dovoljuje, da družba Pivovarna Laško d.d., Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško, kot upravljavec osebnih podatkov vse posredovane podatke v aplikaciji oz. nagradni igri "Mojstrovine iz Laškega" in pridobljene podatke o uporabniku (Facebook ID, e-naslov, slika njegovega profila, ime in priimek) obdeluje v skladu s slovenskim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Z vstopom v to aplikacijo oz . nagradno igro, se uporabnik strinja z določili teh pogojev. Posameznik izrecno soglaša, da lahko podjetje Facebook za podjetje Pivovarna Laško in v njegovem imenu in račun hrani te podatke na svojih strežnikih, za namen razvoja in vzdrževanja aplikacije, ki se lahko nahajajo tudi v tretjih državah, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora. V zvezi z iznosom osebnih podatkov v te tretje države je uporabnik seznanjen s posledicami takšnega iznosa in je bil opozorjen, da v tretji državi morda ne bo deležen iste ravni pravnega varstva osebnih podatkov kot v Republiki Sloveniji. Uporabnik izrecno soglaša, da organizator lahko posreduje nekatere podatke v zvezi z izvajanjem nagradne igre pooblaščenim tretjim osebam na ozemlju Republike Slovenije s katerimi ima sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, v imenu in na račun upravljavca opravljajo nekatera opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov (na primer Luna TBWA). Pivovarna Laško sme za vse namene opredeljene v teh pogojih in/ali veljavnih predpisih, pridobivati, hraniti, uporabljati ali drugače obdelovati osebne podatke uporabnika za namene izvrševanja svojih pogodbenih obveznosti in uveljavljanja svojih pravic iz tega in tudi drugih pogodbenih razmerij z uporabnikom. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljujejo, da vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov, v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke tudi za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, dogodkih in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva. Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, in drugo. Podatke o udeležencu pri podelitvi darila lahko upravljavec obdeluje za čas trajanja podeljevanja daril, podatke o obdarjencu lahko hrani še 5 let od podelitve darila, podatke za morebitne ostale namene pa lahko hrani do preklica privoljenja posameznika. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te nagradne igre, ne želi posredovati upravljavcu, ne bo mogel sodelovati v nagradni igri.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Pivovarna Laško, Trubarjeva ulica 28 3270 Laško Matična šifra: 5049318
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca sodelujočih v nagradni igri

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodelujoči v nagradni igri, ki bo potekala od 11. 6. do 15. 7. 2014.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, dogodkih in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let od podelitve darila, podatke za morebitne ostale namene pa lahko hrani do preklica privoljenja posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, e-naslov.
 • Uporabniki zbirke: Rok Nemec, Pivovarna Laško
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni na strežniku, ki ima SSL povezavo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Pivovarna Laško, d.d., Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško, 5049318000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Napolni steklenico Laško Malt

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodelujoči v nagradni igri, ki poteka na facebook Laško Malt
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljujejo, da vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov, v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke tudi za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, dogodkih in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva. Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, in drugo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatke o udeležencu pri podelitvi darila lahko upravljavec obdeluje za čas trajanja podeljevanja daril, podatke o obdarjencu lahko hrani še 5 let od podelitve darila, podatke za morebitne ostale namene pa lahko hrani do preklica privoljenja posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Facebook ID, e-naslov, slika njegovega profila, ime in priimek
 • Uporabniki zbirke: Sodelujoči v nagradni igri, ki potreka na Facebook Laško Malt
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: 8. Uporaba in varstvo osebnih podatkov Z vstopom v aplikacijo oz. nagradno igro, uporabnik dovoljuje, da družba Pivovarna Laško d.d., Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško, kot upravljavec osebnih podatkov vse posredovane podatke v aplikaciji oz. nagradni igri "Napolni steklenico Laško Malt" in pridobljene podatke o uporabniku (Facebook ID, e-naslov, slika njegovega profila, ime in priimek) obdeluje v skladu s slovenskim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Z vstopom v to aplikacijo oz . nagradno igro, se uporabnik strinja z določili teh pogojev. Posameznik izrecno soglaša, da lahko podjetje Facebook za podjetje Pivovarna Laško in v njegovem imenu in račun hrani te podatke na svojih strežnikih, za namen razvoja in vzdrževanja aplikacije, ki se lahko nahajajo tudi v tretjih državah, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora. V zvezi z iznosom osebnih podatkov v te tretje države je uporabnik seznanjen s posledicami takšnega iznosa in je bil opozorjen, da v tretji državi morda ne bo deležen iste ravni pravnega varstva osebnih podatkov kot v Republiki Sloveniji. Uporabnik izrecno soglaša, da organizator lahko posreduje nekatere podatke v zvezi z izvajanjem nagradne igre pooblaščenim tretjim osebam na ozemlju Republike Slovenije s katerimi ima sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, v imenu in na račun upravljavca opravljajo nekatera opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov (na primer Luna TBWA). Pivovarna Laško sme za vse namene opredeljene v teh pogojih in/ali veljavnih predpisih, pridobivati, hraniti, uporabljati ali drugače obdelovati osebne podatke uporabnika za namene izvrševanja svojih pogodbenih obveznosti in uveljavljanja svojih pravic iz tega in tudi drugih pogodbenih razmerij z uporabnikom. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljujejo, da vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov, v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke tudi za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, dogodkih in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva. Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, in drugo. Podatke o udeležencu pri podelitvi darila lahko upravljavec obdeluje za čas trajanja podeljevanja daril, podatke o obdarjencu lahko hrani še 5 let od podelitve darila, podatke za morebitne ostale namene pa lahko hrani do preklica privoljenja posameznika. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te nagradne igre, ne želi posredovati upravljavcu, ne bo mogel sodelovati v nagradni igri.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Pivovarna Laško, Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško, Matična šifra 5049318
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Vozim varno z Laško Malt

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodelujoči v nagradni igri, ki poteka na Facebooku Laško Malt
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljujejo, da vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov, v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke tudi za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, dogodkih in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva. Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, in drugo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatke o udeležencu pri podelitvi darila lahko upravljavec obdeluje za čas trajanja podeljevanja daril, podatke o obdarjencu lahko hrani še 5 let od podelitve darila, podatke za morebitne ostale namene pa lahko hrani do preklica privoljenja posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Facebook, ID, e-mail, slika njegovega profila, ime in priimek
 • Uporabniki zbirke: Sodelujoči v nagradni igri, ki poteka na Facebook Laško Malt
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Z vstopom v aplikacijo oz. nagradno igro, uporabnik dovoljuje, da družba Pivovarna Laško d.d., Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško, kot upravljavec osebnih podatkov vse posredovane podatke v aplikaciji oz. nagradni igri "Vozim varno - z Laško Malt " in pridobljene podatke o uporabniku (Facebook ID, e-naslov, slika njegovega profila, ime in priimek) obdeluje v skladu s slovenskim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Z vstopom v to aplikacijo oz . nagradno igro, se uporabnik strinja z določili teh pogojev. Posameznik izrecno soglaša, da lahko podjetje Facebook za podjetje Pivovarna Laško in v njegovem imenu in račun hrani te podatke na svojih strežnikih, za namen razvoja in vzdrževanja aplikacije, ki se lahko nahajajo tudi v tretjih državah, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora. V zvezi z iznosom osebnih podatkov v te tretje države je uporabnik seznanjen s posledicami takšnega iznosa in je bil opozorjen, da v tretji državi morda ne bo deležen iste ravni pravnega varstva osebnih podatkov kot v Republiki Sloveniji. Uporabnik izrecno soglaša, da organizator lahko posreduje nekatere podatke v zvezi z izvajanjem nagradne igre pooblaščenim tretjim osebam na ozemlju Republike Slovenije s katerimi ima sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, v imenu in na račun upravljavca opravljajo nekatera opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov (na primer Luna TBWA). Pivovarna Laško sme za vse namene opredeljene v teh pogojih in/ali veljavnih predpisih, pridobivati, hraniti, uporabljati ali drugače obdelovati osebne podatke uporabnika za namene izvrševanja svojih pogodbenih obveznosti in uveljavljanja svojih pravic iz tega in tudi drugih pogodbenih razmerij z uporabnikom. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljujejo, da vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov, v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke tudi za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, dogodkih in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva. Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, in drugo. Podatke o udeležencu pri podelitvi darila lahko upravljavec obdeluje za čas trajanja podeljevanja daril, podatke o obdarjencu lahko hrani še 5 let od podelitve darila, podatke za morebitne ostale namene pa lahko hrani do preklica privoljenja posameznika. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te nagradne igre, ne želi posredovati upravljavcu, ne bo mogel sodelovati v nagradni igri.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter drugimi javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Pivovarna Laško, Trubarjeva ulica 28, Matična šifra 5049318
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Laško Malt - ˝mehurčki˝

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodelujoči v nagradni igri, ki poteka na spletni strani www.lasko-malt.si
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007). Upravljavec zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu s 24. členom navedenega zakona. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge trženjske namene, do preklica privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo služili več svojemu namenu, a ne več kot 5 let. Organizator/upravljavec se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe podatkov je maksimalno 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Facebook, ID, e-mail, ime in priimek
 • Uporabniki zbirke: Vsi sodelujoči v nagradni igri, ki poteka na www.lasko-malt.si
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator nagradne igre in sicer: • Dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hranijo v prostorih organizatorja nagradne igre najmanj eno (1) leto. • Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti. Organizator/upravljavec se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter drugimi javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Pivovarna Laško d.d., Trubarjeva ulica 28, Matična šifra: 5049318
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Nagradna igra

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodelujoči v nagradni igri, ki poteka na spletni stani www.lasko.eu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljujejo, da vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov, v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke tudi za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, dogodkih in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva. Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, in drugo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatke o udeležencu pri podelitvi darila lahko upravljavec obdeluje za čas trajanja podeljevanja daril, podatke o obdarjencu lahko hrani še 5 let od podelitve darila, podatke za morebitne ostale namene pa lahko hrani do preklica privoljenja posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Facebook ID, e-naslov, ime in priimek
 • Uporabniki zbirke: Sodelujoči v nagradni igri, ki poteka na www.lasko.eu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Z vstopom v aplikacijo oz. nagradno igro, uporabnik dovoljuje, da družba Pivovarna Laško d.d., Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško, kot upravljavec osebnih podatkov vse posredovane podatke v aplikaciji oz. nagradni igri "Laško 190 let_katera etiketa je starejša" in pridobljene podatke o uporabniku (Facebook ID, e-naslov, ime in priimek) obdeluje v skladu s slovenskim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Z vstopom v to aplikacijo oz . nagradno igro, se uporabnik strinja z določili teh pogojev. Posameznik izrecno soglaša, da lahko podjetje Facebook za podjetje Pivovarna Laško in v njegovem imenu in račun hrani te podatke na svojih strežnikih, za namen razvoja in vzdrževanja aplikacije, ki se lahko nahajajo tudi v tretjih državah, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora. V zvezi z iznosom osebnih podatkov v te tretje države je uporabnik seznanjen s posledicami takšnega iznosa in je bil opozorjen, da v tretji državi morda ne bo deležen iste ravni pravnega varstva osebnih podatkov kot v Republiki Sloveniji. Uporabnik izrecno soglaša, da organizator lahko posreduje nekatere podatke v zvezi z izvajanjem nagradne igre pooblaščenim tretjim osebam na ozemlju Republike Slovenije s katerimi ima sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, v imenu in na račun upravljavca opravljajo nekatera opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov (na primer Luna TBWA). Pivovarna Laško sme za vse namene opredeljene v teh pogojih in/ali veljavnih predpisih, pridobivati, hraniti, uporabljati ali drugače obdelovati osebne podatke uporabnika za namene izvrševanja svojih pogodbenih obveznosti in uveljavljanja svojih pravic iz tega in tudi drugih pogodbenih razmerij z uporabnikom. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljujejo, da vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov, v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke tudi za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, dogodkih in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva. Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, in drugo. Podatke o udeležencu pri podelitvi darila lahko upravljavec obdeluje za čas trajanja podeljevanja daril, podatke o obdarjencu lahko hrani še 5 let od podelitve darila, podatke za morebitne ostale namene pa lahko hrani do preklica privoljenja posameznika. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te nagradne igre, ne želi posredovati upravljavcu, ne bo mogel sodelovati v nagradni igri.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Pivovarna Laško, Trubarjeva ulica 28, Matična šifra 5049318
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. »Malt te odžeja in nagradi!«

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletni posamezni uporabniki (fizične osebe) s stalnim prebivališčem v republiki Sloveniji na dva načina: A. da posameznik v času trajanja nagradne igre pošljejo SMS z unikatno kodo, ki jo najdejo pod vratno etiketo nepovratne steklenice Laško Malt okusov (jagoda, ananas in hruška-melisa) ali pod zaponko pločevinke okusov Malta (jagoda, ananas in hruška-melisa) na 3131 (Primer: AB123). Uporabnik, ki je poslal SMS z unikatno kodo, prejme brezplačni SMS za posredovanje svojih podatkov in potrditev splošnih pogojev na www.lasko-malt.si . Če uporabnik potrdi splošne pogoje s svojimi poslanimi podatki, prejme plačljivo SMS sporočilo (0,19EUR) ali je koda dobitna (Čestitke, osvojili ste iPhone 6! Za prevzem nagrade vas bomo poklicali v najkrajšem možnem času. Lep pozdrav, Laško Malt ) ali nedobitna (Vaša koda žal ni dobitna. Poskusite ponovno in morda ravno vi prejmete iPhone 6. ). V kolikor je uporabnik poslal napačno kodo, prejme SMS, da je koda žal napačna in da naj poskusi ponovno. Uporabnik je obenem obveščen tudi o tem, da se je s sodelovanjem prijavil na BREZPLAČNO SMS obveščanje Laško do 2x mesečno in kako se lahko odjavi. Uporabnik mora splošne pogoje potrditi samo ob prvem sodelovanju v nagradni igri. Ali B. kodo prejmejo z igranjem spletne igrice »VRTILJAK« na https://www.facebook.com/lasko.malt. Spletna igra se odvija na družabnem omrežju Facebook. Uporabnik klikne gumb ZAROLI TUNA, kar aktivira lik z vrtiljakom. Če se liku v očeh pojavita dva enaka simbola, uporabnik prejme brezplačno kodo, v nasprotnem primeru kode ne dobi in lahko poskusi znova naslednji dan. Uporabnik kodo, ki jo je prejel, pošlje preko SMS sporočila s ključno besedo MALT in unikatno kodo na 3131. Uporabnik, ki je poslal SMS s ključno besedo MALT in unikatno kodo, prejme brezplačni SMS za posredovanje svojih podatkov in potrditev splošnih pogojev na www.lasko-malt.si (Pošljite DA Ime Priimek Kraj Datum rojstva na 3131 za potrditev pogojev, na www.lasko-malt.si *cena sodelovanja s kodo iz steklenice in pločevinke je 0,19EUR). Če uporabnik potrdi splošne pogoje s svojimi poslanimi podatki, prejme brezplačno SMS sporočilo ali je koda dobitna ali ne. V kolikor je uporabnik poslal napačno kodo, prejme SMS, da je koda žal napačna in da naj poskusi ponovno. Uporabnik je obenem obveščen tudi o tem, da se je s sodelovanjem prijavil na brezplačno SMS obveščanje Laško do 2x mesečno in kako se lahko odjavi. Uporabnik mora splošne pogoje potrditi samo ob prvem sodelovanju v nagradni igri.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podjetja Pivovarna Laško sme uporabit osebne podatke za promocijske, reklamne in druge namene pospeševanja prodaje in trženja, do morebitnega preklica privolitve. Uporabniki, ki sodelujejo s poslanim SMS-sporočilom, bodo včlanjeni v brezplačno SMS skupnost LAŠKO, kar pomeni, da bodo prejemali koristna obvestila in informacije o drugih SMS-akcijah, novostih ipd. Uporabnik te storitve bo prejel največ dve SMS-sporočili mesečno, sporočilo pa bo vedno vsebovalo koristno informacijo. Vsak član se iz SMS-skupnosti lahko kadarkoli odjavi, tako da na številko 3131 pošlje SMS-sporočilo z vsebino LASKO STOP. Povratna SMS-sporočila iz SMS skupnosti LASKO (obvestila o nagradni igri, koristne informacije o spremljevalnih akcijah) so za uporabnika brezplačna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: SMS - Ime in priimek, kraj, datum rojstva, mobilna številka Facbook - Facebook ID, e-maslov, slika profila, ime in priimek
 • Uporabniki zbirke: Sodelujoči v nagradni igri, ki poteka na izdelkih Laško Malt (pločevinke in steklenice) oz. preko aplikacije na spletni strani www.lasko-malst.si .
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: S potrditvenim SMS sporočilom, v katerem uporabnik potrjuje Pravila in pogoje uporabe storitve IMS, se uporabnik strinja, da podjetje Pivovarna Laško d.d. obdeluje njegove osebne podatke (Ime in priimek, kraj, datum rojstva, mobilna številka) za namene izvedbe storitve SMS nagradna igra (pridobivanje podatkov od uporabnikov in shranjevanje podatkov). Privolitev v zbiranje osebnih podatkov je prostovoljna, uporabnik s poslanim SMS sporočilom pristane na izvedbo SMS nagradne igre. V primeru, da privoljenja ne želi dati, ne more sodelovati v SMS nagradni igri. Podjetja Pivovarna Laško sme uporabit osebne podatke za promocijske, reklamne in druge namene pospeševanja prodaje in trženja, do morebitnega preklica privolitve.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Pivovarna Laško, Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Laško Pivo - 190 let spominov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodelujoči v nagradni igri ˝190 let spominov˝, ki poteka na spletni strani lasko.eu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007). Upravljavec zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu s 24. členom navedenega zakona. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge trženjske namene
 • Rok hrambe (neobvezno): do časa, ko podatki ne bodo služili več svojemu namenu, a ne več kot 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, e-mail, Facebook ID
 • Uporabniki zbirke: Sodelujoči v nagradni igri, ki poteka na spletni strani www.lasko.eu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizator/upravljavec se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi Pravila in pogoji sodelovanja nagradne igre “190 let spominov" so objavljeni na uradni strani www.lasko.eu
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke osebnih podarkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter drugimi javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Pivovarna Laško, trubarjeva ulica 28, Matična šifra 5049318.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Nagradna igra »DVOBOJ«

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki bodo na dan 16. 6. 2016 starejše od 18 let, razen oseb, zaposlenih pri organizatorju ter izvajalcu nagradne igre, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani (starši, zakonec/partner, otroci, bratje/sestre), ki v nagradni igri ne morejo sodelovati. V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, ki sprejmejo pravila nagradne igre. Kot sodelovanje se šteje, da je udeleženec nagradne igre ustrezno oddal svoj prispevek na spletni strani www.dvoboj.si.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge trženjske namene, do preklica privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo služili več svojemu namenu, a ne več kot 5 let.
 • Rok hrambe (neobvezno): Največ 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, e-mail
 • Uporabniki zbirke: Vsi sodelujoči v nagradni igri, ki poteka na www.dvoboj.si.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Upravljavec zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu s 24. členom navedenega zakona. Organizator/upravljavec se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Pivovarna Laško, Trubarjeva ulica 28, Matična šifra 5049318
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Nagradna igra "HEINEKEN IGRA PRVAKOV"

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe (najmanj 18 let starosti) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (predložitev dokazila o starosti in stalnem bivališču je med obveznimi pogoji za udeležbo v nagradni igri), ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, razen oseb, ki so zaposlene v podjetju Pivovarna Laško Union d.o.o. ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre in njihovi ožji družinski člani. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti dobiti nagrado.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Organizator bo uporabil osebne podatke udeleženca nagradne igre in vseh oseb, ki jih nagrajenec povabi na potovanje (točki 1 in 2 nagradnega sklada – glavne nagrade), za namene obveščanja promocijskih aktivnosti v povezavi z nagradno igro. Osebni podatki nagrajencev ne bodo uporabljeni za noben drug namen brez predhodnega dovoljenja z izjemo razlogov, ki so navedeni v teh pravilih in pogojih sodelovanja. Vse osebne podatke bo hranil organizator za namen te nagradne igre v skladu s Heineken izjavo o zasebnosti podatkov na www.heineken.com/si. Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo izbris svojih osebnih podatkov iz baze osebnih podatkov organizatorja, z elektronskim sporočilom na nagradnaigra.slo@heineken.com. Organizator bo po prejemu zahteve za izbris, osebne podatke izbrisal najkasneje v 15 dneh.
 • Rok hrambe (neobvezno): V času trajanja nagradne igre in kampanje- nagradna igra poteka od 01.02.2017 do vključno 29.5.2017 (do 24.00 ure).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, e-mail
 • Uporabniki zbirke: Vsi sodelujoči v nagradni igri preko mobilne aplikacije Heineken Igra Prvakov ali na spletni strani www.heineken.si/UCL.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Upravljavec zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu s 24. členom navedenega zakona. Organizator/upravljavec se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Pivovarna Laško Union d.o.o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, Matična številka: 5049318000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Odtrgaj cvetko, poglej na Betko

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: V nagradni igri lahko sodelujejo posamezniki (fizične osebe) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki bodo na dan 29. 5. 2017 starejše od 18 let, razen oseb, zaposlenih pri organizatorju ter izvajalcu nagradne igre, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani (starši, zakonec/partner, otroci, bratje/sestre), ki v nagradni igri ne morejo sodelovati. V pravilih in pogojih sodelovanja izraza “sodelujoči” in “nagrajenci” opredeljujejo tako ženske kot moške predstavnike, ki sodelujejo v nagradni igri.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Z vstopom v nagradno igro, se uporabnik strinja z določili teh pogojev. Posameznik izrecno soglaša, da lahko podjetje Facebook za podjetje Pivovarna Laško Union in v njegovem imenu in račun hrani te podatke na svojih strežnikih, za namen razvoja in vzdrževanja aplikacije, ki se lahko nahajajo tudi v tretjih državah, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora. V zvezi z iznosom osebnih podatkov v te tretje države je uporabnik seznanjen s posledicami takšnega iznosa in je bil opozorjen, da v tretji državi morda ne bo deležen iste ravni pravnega varstva osebnih podatkov kot v Republiki Sloveniji. Uporabnik izrecno soglaša, da organizator lahko posreduje nekatere podatke v zvezi z izvajanjem nagradne igre pooblaščenim tretjim osebam na ozemlju Republike Slovenije s katerimi ima sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, v imenu in na račun upravljavca opravljajo nekatera opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Pivovarna Laško Union sme za vse namene opredeljene v teh pogojih in/ali veljavnih predpisih, pridobivati, hraniti, uporabljati ali drugače obdelovati osebne podatke uporabnika za namene izvrševanja svojih pogodbenih obveznosti in uveljavljanja svojih pravic iz tega in tudi drugih pogodbenih razmerij z uporabnikom. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljujejo, da vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov, v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke tudi za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, dogodkih in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva. Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, in drugo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatke o udeležencu pri podelitvi darila lahko upravljavec obdeluje za čas trajanja podeljevanja daril, podatke o obdarjencu lahko hrani še 5 let od podelitve darila, podatke za morebitne ostale namene pa lahko hrani do preklica privoljenja posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Pivovarna Laško Union d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Z vstopom v nagradno igro, uporabnik dovoljuje, da družba Pivovarna Laško Union d.o.o.d., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubjlana,Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško, kot upravljavec osebnih podatkov vse posredovane podatke v nagradni igri "Odtrgaj cvetko, poglej na Betko" in pridobljene podatke o uporabniku (e-naslov, ime in priimek) obdeluje v skladu s slovenskim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Upravljavec zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu s 24. členom navedenega zakona.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Pivovarna Laško Union, Pivoavrniška ulica 2, 1000 Ljubljana, Matična številka: 5049318
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Zvok svežine te lahko odpelje v Planico

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: V nagradni igri lahko sodelujejo posamezniki (fizične osebe) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki bodo na dan 19. 2. 2018 starejše od 18 let, razen oseb, zaposlenih pri organizatorju ter izvajalcu nagradne igre, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani (starši, zakonec/partner, otroci, bratje/sestre), ki v nagradni igri ne morejo sodelovati. V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe, ki sprejmejo pravila nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro, ki so objavljeni na Facebook strani Laško pivo in spletni strani Pivovarne Laško Union (http://www.lasko.eu/). V pravilih in pogojih sodelovanja izraza “sodelujoči” in “nagrajenci” opredeljujejo tako polnoletne ženske kot moške predstavnike, ki sodelujejo v nagradni igri.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007). Upravljavec zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu s 24. členom navedenega zakona. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zahtevani podatki: ime, priimek, datum rojstva, e-naslov
 • Uporabniki zbirke: Pivovarna Laško Union d.o.o. (v nadaljevanju PLU), Pivovarniška 2, 1000 Ljubljana ter Luna TBWA d.o.o., Koprska 106a, Ljubljana, ki bo v imenu PLU izvedla nagradno igro.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Upravljavec zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu s 24. členom navedenega zakona. Organizator/upravljavec se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem. Organizator hrani podatke nagrajenca v zvezi z obračunom in izplačilo akontacije dohodnine v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE LAŠKO IZZIV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: V nagradni igri lahko sodelujejo posamezniki (fizične osebe) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki bodo na dan 15. 4. 2018 starejše od 18 let, razen oseb, zaposlenih pri organizatorju ter izvajalcu nagradne igre, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani (starši, zakonec/partner, otroci, bratje/sestre), ki v nagradni igri ne morejo sodelovati. V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, ki sprejmejo pravila nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro, ki so objavljeni na spletni strani lasko-challenge.com. Kot sodelovanje se šteje, da je udeleženec nagradne igre na spletni strani lasko-challenge.com za svojega favorita zaploskal vsaj enkrat na dan. V pravilih in pogojih sodelovanja izraza “sodelujoči” in “nagrajenci” opredeljujejo tako ženske kot moške predstavnike, ki sodelujejo v nagradni igri.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sodelujoči v nagradni igre izrecno soglašajo, da Organizator in Izvajalec njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabita samo za potrebe te nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglaša, da Organizatorju nagradne igre ali od njega pooblaščenim osebam oz. sopogodbenikom dovoli uporabo svojih osebnih podatkov (kontaktni podatki: ime, priimek in elektronski naslov) za namene obveščanja o akcijah, novih izdelkih, nagradnih igrah in drugih promocijskih aktivnostih, z možnostjo odjave. S spletno oddajo obrazca z vsemi zgoraj navedenimi podatki, se posameznik izrecno strinja in soglaša z obdelavo osebnih podatkov s strani Organizatorja nagradne igre. Prav tako se z oddajo spletnega obrazca izrecno strinja in soglaša z objavo osebnih podatkov (ime in priimek) na spletni strani lasko-challenge.com, v kolikor bo sodelujoči prejemnik nagrade.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: kontaktni podatki: ime, priimek in elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Vsi sodelujoči v nagradni igri, ki poteka na lasko-challenge.com
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vsi osebni podatki so varovani skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov, prav tako lahko udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov, tako, da pošlje zahtevo na info@lasko-challenge.com. Udeleženec je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od naročnika skladno z opredeljenimi nameni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Pivovarna Laško Union d.o.o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, Matična številka: 5049318000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam