Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI
Sedež ali naslov: PREŠERNOVA ULICA 017
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 5258880000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): •Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) Ur. l. RS št. 40/2006, 6., 7., 12., 13. in 16. člen •Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) Ur. l. RS št. 42/2002 •Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS (KPND) Ur. l. RS
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v IZUM-u.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za kadrovsko evidenco, obračun plač, plane, za statistična raziskovanja in druge uradne namene ter za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Za podatke, ki se nanašajo osebno na posameznika ni omejitev. Pravna podlaga: Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) Ur. l. RS št. 94/2007, člena 30 in 32.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki o zaposlenih: šifra delavca, priimek in ime, delovno razmerje, osebni dokumenti, bivališče, družina, dopusti, znanje; plača zaposlenega, poškodbe pri delu, udeležba na seminarjih in tečajih stalnega strokovnega izpopolnjevanja, opravljeno izobraževanje in preizkus znanja s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.
 • Uporabniki zbirke: Interno: računovodstvo, kadrovska služba (ocenitve z delovno dobo), vodstvo (direktor, pomočniki direktorja). Eksterno: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), Davčna uprava Republike Slovenije (DURS), Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) in Statistični urad Republike Slovenije (SURS) ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) Ur. l. RS št. 94/2007. Inšpekcija dela (Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) Ur. l. RS št. 56/1999, 51. člen), ki opravlja nadzor nad izvajanjem tega zakona.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Poleg tega so ti prostori ter tudi vhod v zgradbo ves čas varovani z varnostnikom ter alarmno napravo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je bil prijavljen kot uporabnik baze podatkov in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Za dostop do baze se uporablja dvonivojsko zavarovanje z gesli: •na nivoju osebnega računalnika (prijava v omrežje, z obveznim geslom), •na nivoju prijave v aplikacijo (geslo). Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (vpisni listi, izpisi iz rojstne matične knjig), izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakov, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se zaklepajo v kovinske ognjevarne omare.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc in javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika. Osebne podatke obdeluje upravljavec osebnih podatkov iz 2. točke tega kataloga.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca uporabnikov knjižnice IZUM

 • Pravna podlaga (neobvezno): •Pisna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo. •Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) Ur. l. RS št. 87/2001 •Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) Ur. l. RS št. 94/2007
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v IZUM-u, druge fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za evidence in statistična raziskovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo eno leto po izpolnitvi namena, za katerega so bili zbrani. (Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) Ur. l. RS št. 87/2001, 15. člen)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Za podatke, ki se nanašajo osebno na posameznika ni omejitev. Pravna podlaga: Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) Ur. l. RS št. 94/2007, člena 30 in 32.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: vpisna številka člana, priimek in ime, kategorija člana, e-pošta, št. mobilnega telefona, privilegiji, omejitve, naziv podjetja zaposlitve, oddelek zaposlitve, telefon v podjetju, telefon doma, indikator opominov, indikator naslavljanja opominov, poklic, ki ga opravlja-opisno, datum prvega vpisa, datum podaljšanja članstva, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, ulica in hišna številka začasnega bivališča, poštna številka in kraj začasnega bivališča
 • Uporabniki zbirke: Knjižnični informacijski servis – IZUM (knjižnica).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Poleg tega so ti prostori ter tudi vhod v zgradbo ves čas varovani z varnostnikom ter alarmno napravo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je bil prijavljen kot uporabnik baze podatkov in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Za dostop do baze se uporablja dvonivojsko zavarovanje z gesli: •na nivoju osebnega računalnika (prijava v omrežje, z obveznim geslom), •na nivoju prijave v aplikacijo (geslo).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc in javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika. Osebne podatke obdeluje upravljavec osebnih podatkov iz 2. točke tega kataloga.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca imetnikov licenc za vzajemno katalogizacijo

 • Pravna podlaga (neobvezno): •Pisna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo. •E-privolitev posameznika ob postopku registracije na portalu "COBISS/Izobraževanje uporabnikov" •Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) Ur. l. RS št. 87/2001 •Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) Ur. l. RS št. 94/2007
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v knjižnicah in drugih sorodnih ustanovah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidence udeležencev za preverjanje pri izdaji ali odvzemu licenc za vzajemno katalogizacijo ter za vodenje tečajev, statistična raziskovanja in druge uradne namene in uveljavljanja pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Za podatke, ki se nanašajo osebno na posameznika ni omejitev. Pravna podlaga: Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) Ur. l. RS št. 94/2007, člena 30 in 32.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Prefix, ime in priimek, sufix, datum rojstva, kraj rojstva, e-naslov, telefon, stopnja strokovne izobrazbe, smer strokovne izobrazbe, datum opravljenega bibl. izpita, naslov stalnega bivališča: (ulica in hišna številka, poštna številka in kraj), naslov začasnega bivališča: (ulica in hišna številka, poštna številka in kraj), PIN, podatki o zaposlitvi: (status zaposlitve, COBISS akronim ustanove, ime ustanove, delovno mesto)
 • Uporabniki zbirke: Knjižnični informacijski servis – IZUM, nacionalna knjižnica – NUK, ostale knjižnice.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Poleg tega so ti prostori ter tudi vhod v zgradbo ves čas varovani z varnostnikom ter alarmno napravo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesla za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov podatkov (podatki v Wordu). Sistem gesla omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je bil prijavljen kot uporabnik baze podatkov in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Za dostop do baze se uporablja zavarovanje z geslom: •na nivoju osebnega računalnika (prijava v omrežje, z obveznim geslom). Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakov, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se zaklepajo v kovinske ognjevarne omare.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc in javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika. Osebne podatke obdeluje upravljavec osebnih podatkov iz 2. točke tega kataloga.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca imetnikov licenc za vodenje tečajev COBISS

 • Pravna podlaga (neobvezno): •Pisna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo. •E-privolitev posameznika ob postopku registracije na portalu "COBISS/Izobraževanje uporabnikov"
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v knjižnicah in drugih sorodnih ustanovah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca potrebna za izdajo ali odvzem licence s katero lahko usposobljen strokovni delavec izvaja tečaje za uporabnike sistema COBISS.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Za podatke, ki se nanašajo osebno na posameznika ni omejitev. Pravna podlaga: Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) Ur. l. RS št. 94/2007, člena 30 in 32.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Prefix, ime in priimek, sufix, datum rojstva, kraj rojstva, e-naslov, telefon, stopnja strokovne izobrazbe, smer strokovne izobrazbe, datum opravljenega bibl. izpita, naslov stalnega bivališča: (ulica in hišna številka, poštna številka in kraj), naslov začasnega bivališča: (ulica in hišna številka, poštna številka in kraj), PIN, podatki o zaposlitvi: (status zaposlitve, COBISS akronim ustanove, ime ustanove, delovno mesto).
 • Uporabniki zbirke: Knjižnični informacijski servis – IZUM, nacionalna knjižnica – NUK, ostale knjižnice.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Poleg tega so ti prostori ter tudi vhod v zgradbo ves čas varovani z varnostnikom ter alarmno napravo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesla za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov podatkov (podatki v Wordu). Sistem gesla omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je bil prijavljen kot uporabnik baze podatkov in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Za dostop do baze se uporablja zavarovanje z geslom: •na nivoju osebnega računalnika (prijava v omrežje, z obveznim geslom). Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakov, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se zaklepajo v kovinske ognjevarne omare.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc in javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika. Osebne podatke obdeluje upravljavec osebnih podatkov iz 2. točke tega kataloga.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca uporabniških imen v sistemu COBISS.SI

 • Pravna podlaga (neobvezno): •Pisna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo. •E-privolitev posameznika ob postopku registracije na portalu "COBISS/Izobraževanje uporabnikov" •Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) Ur. l. RS št. 87/2001 •Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) Ur. l. RS št. 94/2007
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v knjižnicah in drugih sorodnih ustanovah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Možnost avtomatiziranega upravljanja uporabniških imen sistema COBISS.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Za podatke, ki se nanašajo osebno na posameznika ni omejitev. Pravna podlaga: Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) Ur. l. RS št. 94/2007, člena 30 in 32.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Prefix, ime in priimek, sufix, e-naslov, telefon, stopnja strokovne izobrazbe, naslov stalnega bivališča: (ulica in hišna številka, poštna številka in kraj), naslov začasnega bivališča: (ulica in hišna številka, poštna številka in kraj), PIN, podatki o zaposlitvi: (status aktivnosti, COBISS akronim ustanove, ime ustanove), uporabniško ime v matični ustanovi (COBISS2), uporabniško ime v matični ustanovi (COBISS3), drugi akronimi in uporabniška imena.
 • Uporabniki zbirke: Knjižnični informacijski servis – IZUM, nacionalna knjižnica – NUK, ostale knjižnice.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Poleg tega so ti prostori ter tudi vhod v zgradbo ves čas varovani z varnostnikom ter alarmno napravo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesla za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov podatkov (podatki v Wordu). Sistem gesla omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je bil prijavljen kot uporabnik baze podatkov in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Za dostop do baze se uporablja zavarovanje z geslom: •na nivoju osebnega računalnika (prijava v omrežje, z obveznim geslom). Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakov, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se zaklepajo v kovinske ognjevarne omare.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc in javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika. Osebne podatke obdeluje upravljavec osebnih podatkov iz 2. točke tega kataloga.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) Ur. l. RS št. 94/2007, 75. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v IZUM-u, obiskovalci, poslovni partnerji, izvajalci del in storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja IZUM-a.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo eno leto po nastanku.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Za podatke, ki se nanašajo osebno na posameznika ni omejitev. Pravna podlaga: Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) Ur. l. RS št. 94/2007, člena 30 in 32.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika, datum, ura
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci IZUM-a, določeni v notranjem aktu o zavarovanju osebnih podatkov in drugi zunanji uporabniki: posamezniki glede na pravno podlago, policija in sodstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, imajo nadzorovan dostop z varnostnikom ter alarmno napravo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem strežniku je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Zbirka osebnih podatkov hranjena na zunanjih nosilcih je varovana v kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje opisani v notranjem aktu o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc in javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika. Osebne podatke obdeluje upravljavec osebnih podatkov iz 2. točke tega kataloga.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca dnevnikov o obdelavah osebnih podatkov članov knjižnic

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) Ur. l. RS št. 94/2007 (5. Točka 1. odstavka 24. člena)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani knjižnic.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca dnevnikov je potrebna za sledljivost obdelave osebnih podatkov članov knjižnic: katere osebne podatke članov knjižnic je določen uporabnik (knjižničar ali sodelavec IZUM-a) pregledoval, izpisoval, vnašal, popravljal.
 • Rok hrambe (neobvezno): Dnevniki o obdelavah osebnih podatkov članov knjižnic se hranijo 5 (pet) let od nastanka, nato se avtomatsko brišejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Za podatke, ki se nanašajo osebno na posameznika ni omejitev. Pravna podlaga: Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB)1 Ur. l. RS št. 94/2007, 30. in 32. člen.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o uporabniku: datum in čas dostopa, akronim knjižnice, uporabniško ime uporabnika, indikator (ki označuje način vpogleda v osebne podatke o članih), koda programske točke (pri kateri je prišlo do vpogleda) Podatki o članu knjižnice: osebni podatki o članu: identifikacija člana (vpisna števila in oznaka za člana), priimek in ime, datum rojstva; podatki o izposojenem gradivu, podatki o opominu, podatki o izgubljenem gradivu, opombe o članu, terjatve člana, dodatni podatki o članu
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščena oseba v knjižnici ali tudi pooblaščeni sodelavec v IZUM-u ima na podlagi dovoljenja (UPR-REV – pregled obdelav osebnih podatkov) dostop do dnevnikov o obdelavi osebnih podatkov članov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, imajo nadzorovan dostop z varnostnikom ter alarmno napravo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem strežniku je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Zbirka osebnih podatkov hranjena na zunanjih nosilcih je varovana v kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje opisani v notranjem aktu o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc in javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika. Osebne podatke obdeluje upravljavec osebnih podatkov iz 2. točke tega kataloga.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam