Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Ernst & Young d.o.o.
Sedež ali naslov: Dunajska 111
Poštna številka: 1001
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5716888000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. GFIS – globalni finančni informacijski sistem

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kontaktni podatki pri poslovnih partnerjih za namene pošiljanja računov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izstavitev računa
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, - službeni telefon, - službeni e – naslov, - naziv podjetja – sedež podjetja – delovno mesto
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci delodajalca - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa se pisalne mize in omare z nosilci podatkov zaklenejo, računalniki in druga strojna oprema se izklopi in fizično ali programsko zaklene.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): .
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

2. Program za obračun plač Vasco z evidenco zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni in prejemniki drugih dohodkov, ki niso dohodki iz zaposlitve (oddajanje v najem)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za izvajanja statističnih in drugih namenov, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, stalni naslov, davčna številka, matična številka, osebna številka bančnega računa, podatek o plači in drugih prejemkih iz zaposlitve, podatek o opravljenih delovnih urah in nadomestilih plače (boleznine, dopusti…),podatek o prejemkih iz naslova oddajanja v najem fizičnih oseb, ki niso zaposlene v družbi
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, DURS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel, deloma pa v obliki klasične evidence v zaklenjeni omari. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in načela, ki veljajo za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Priročniku za zaposlene.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): .
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca za spremljanje in upravljanje uspešnosti in razvoja ter izobraževanja zaposlenih - MDS in EYLeads

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za izvajanja statističnih in drugih namenov, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki se hranijo deloma na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel, deloma pa v obliki klasične evidence v zaklenjeni omari. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in načela, ki veljajo za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Priročniku za zaposlene
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel, deloma pa v obliki klasične evidence v zaklenjeni omari. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in načela, ki veljajo za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Priročniku za zaposlene
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): .
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

4. Evidenca o prosilcih za zaposlitev TALEO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki iščejo zaposlitev v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za sklenitev pogodbe o zaposlitvi, statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, - EMŠO, - datum rojstva, - starost, - spol, - kraj, občina in država rojstva, - državljanstvo, - stalno in začasno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, pošta, občina, šifra občine, država, šifra države), - telefon, - e – naslov, - strokovna izobrazba, - šolska izobrazba, - strokovna usposobljenost, - dodatna znanja, - delovne izkušnje, podatki pridobljeni tekom selekcijskih postopkov.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci delodajalca - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel, deloma pa v obliki klasične evidence v zaklenjeni omari. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in načela, ki veljajo za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Priročniku za zaposlene.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): .
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

5. Evidenca o pristopni kontroli

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe (zaposleni, obiskovalci, poslovni partnerji, zunanji izvajalci…), ki se nahajajo na območjih družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca oseb, ki se smejo gibati in zadrževati v območju družbe, na nadzorovanih in drugih varovanih območjih družbe brez spremstva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek osebe, številka ID kartice, veljavnost ID kartice, veljavni dostopi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in načela, ki veljajo za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Priročniku za zaposlene
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): .
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o izrabi delovnega časa in stroških dela gT&E

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za izvajanja statističnih in drugih namenov, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, delovne ure, projektne kode, stroški dela in ure vezane na delovni čas, službene poti ,evidence dopusta in praznikov, bolniška, porodniška ipd.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, DURS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel, deloma pa v obliki klasične evidence v zaklenjeni omari. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in načela, ki veljajo za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Priročniku za zaposlene.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): .
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

7. Splošna kadrovska evidenca zaposlenih in bivših zaposlenih -GHRS

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni, bivši zaposleni, študenti, pogodbeni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za izvajanja statističnih in drugih namenov, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, vrsta pogodbe o zaposlitvi (določen čas, nedoločen čas s poskusnim delom, nedoločen čas, za skrajšan čas, študentski sporazum, avtorska pogodba), delovni čas, plača, bonitete, ocenjevanje delovne uspešnosti, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, podatki o dodeljenem dopustu, podatki o otrocih in vzdrževanih družinskih članih, podatki o prostovoljnih zavarovanjih (prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, prostovoljno nezgodno zavarovanje), datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, DURS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel, deloma pa v obliki klasične evidence v zaklenjeni omari. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in načela ki veljajo za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Priročniku za zaposlene.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1
Nazaj na seznam