Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): KIDRIČEVA CESTA 051
Naziv ali firma: VARSTVENO DELOVNI CENTER KRANJ
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 4000
Kraj: KRANJ
Matična številka: 1459546000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o varovancih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Varovanci vključeni v Varstveno delovni center Kranj in njihovi zakoniti zastopniki (starši in skrbniki)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja socialno varstvene dejavnosti, določene z Zakonom o socialnem varstvu, za načrtovanje politike socialnega varstva, spremljanje stanja ter za znanstveno raziskovalne in statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o varovancih: - ime in priimek - enotna matična številka občana - rojstni podatki - podatki o državljanstvu - podatki o prebivališču - podatki o izobrazbi in pridobljenih znanjih - podatki o dosedanji vključenosti v usposabljanje in delo - datum vključitve (izstopa in premestitve) - podatki o vrsti in stopnji invalidnosti - podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja: število družinskih članov in njihova starost - podatki, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti - podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje - podatki o socialno-ekonomskem stanju - evidenca o odvzemu poslovne sposobnosti varovancev in o podaljšanju roditeljskih pravic njihovim staršem - status (invalid po ZDVDTPO, družinski upokojenec, invalidski upokojenec…) - zdravstvene posebnosti - številka osebnega dokumenta - številka bančnega računa - davčna številka - evidenca prisotnosti v VDC - evidenca opravljenega dela - evidenca izplačanih nagrad - individualni načrt in evalvacija le tega - razna poročila, opažanja pri varovancih • podatki o zakonitih zastopnikih (starših in skrbnikih) - ime in priimek - rojstni podatki - podatki o prebivališču - davčna številka - podatki o statusu ( o izobrazbi, o poklicu, o zaposlitvi o upokojitvi) - telefonske številke
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščeni delavci VDC Kranj • Pooblaščeni delavci Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve • Inšitut za socialno varstvo • Skupnost socialnih zavodov Slovenije • Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Osebni podatki se hranijo v osebnih mapah varovancev, ki so shranjene v ognjevarni omari v prostoru arhiva VDC Kranj in na elektronskih nosilcih, kjer je dostop do osebnih podatkov varovan z gesli za avtorizacijo in identifikacijo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov v Varstveno delovnem centru Kranj, ki ga je dne 18.07.2002 izdala direktorica VDC.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Varstveno delovnem centru Kranj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, dekliški priimek, očetovo ime, - datum rojstva, EMŠO, spol, kraj in občina rojstva, državljanstvo - stalno in začasno prebivališče, občina stalnega prebivališča, - telefon, - zadnji plačilni razred, napredovanja, pridobivanje naziva, projektna dela, mentorstva, izpiti iz varstva pri delu, vozniški izpit, izpiti iz higienskega minimuma - poklic, zadnja šolska izobrazba, - izobraževanje (šolanje), dodatna izobraževanja, šolnina pri dodatnem izobraževanju - vrsta delovnega razmerja, delovni kraj, delovni čas, podatki o letnem dopustu, status, - datum opravljenega strokovnega izpita, - ocena sposobnosti za opravljanje dela (specialni zdravniški pregled), - delovno mesto, datum nastopa zaposlitve, datum in razlog prenehanja delovnega razmerja, podatki o delovni dobi, - serijska in registrska številka delovne knjižice ter datum izdaje, - davčna številka, - disciplinski ukrepi, - izjave – pooblastila delavcev, - evidenca prisotnosti na delovnem mestu, - seznam uporabnikov delovnih oblačil in obutve. • Podatki o otrocih - ime in priimek, sorodstveno razmerje, - rojstni datum, EMŠO • Podatki delavcih, ki opravljajo delo po pogodbi - ime in priimek, - prebivališče, (ulica, pošta, občina), - rojstni datum, EMŠO, - davčna številka, številka bančnega računa, - podatki o prejemkih.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci VDC Kranj • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije • pooblaščeni delavci Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih Osebni podatki se hranijo v osebnih mapah delavcev, ki so shranjene v ognjevarni omari v prostoru arhiva VDC Kranj in na elektronskih nosilcih, kjer je dostop do osebnih podatkov varovan z gesli za avtorizacijo in identifikacijo. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov v Varstveno delovnem centru Kranj, ki ga je dne 18.07.2002 izdala direktorica VDC.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osenih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Varstveno delovnem centru Kranj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, naslov prebivališča, EMŠO, - davčna številka, - številka bančnega računa, - podatke o vzdrževanih družinskih članih za dohodnino, - plače zaposlenih, - krediti – administrativne prepovedi zaposlenih, - osebni prejemki na podlagi pogodbe o delu,
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci VDC Kranj • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije • Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije • pooblaščeni delavci Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Osebni podatki se hranijo v osebnih mapah delavcev, ki so shranjene v ognjevarni omari v prostoru arhiva VDC Kranj in na elektronskih nosilcih, kjer je dostop do osebnih podatkov varovan z gesli za avtorizacijo in identifikacijo. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov v Varstveno delovnem centru Kranj, ki ga je dne 18.07.2002 izdala direktorica VDC.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osenih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam