Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: OBČINA ŠKOFJA LOKA
Sedež ali naslov: MESTNI TRG 15
Poštna številka: 4220
Kraj: ŠKOFJA LOKA
Matična številka: 5883318000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca izdanih dovoljenj in kartic za vožnjo in ustavljanje znotraj območja umirjenega prometa ter parkiranja v naselju Škofja Loka

 • Pravna podlaga (neobvezno): na vlogo prosilca – soglasje; Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l.RS št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10,84/10 in 40/12), Statut Občine Škofja Loka (Ur.l.RS št. 33/10), Odlok o ureditvi cestnega prometa (Ur.l.RS 40/2009, 41/2011, 47/2012, 106/2012,58/2013, 89/2013, Pravilnik o dovolilnicah in dovoljenjih za vožnjo motornih vozil na območju umirjenega prometa v naselju Škofja Loka (Ur.l.RS 13/97).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičeni zainteresirani za dovoz in parkiranje v območju za pešce in prebivalci zainteresirani za parkiranje v ožjem delu mesta.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe postopka odločanja o izdaji dovolilnic in dovoljenj ter brezkontaktnih kartic
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 (pet) let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, prebivališče, davčna številka, kontakt: telefon, elektronska pošta, registrska številka avta
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Občine Škofja Loka, • nadzorni center • občinsko redarstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v papirnati obliki in na računalniškem sistemu občine in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa, kar omogoča naknadno ugotavljanje vnosa in spremembe podatkov v zbirki. Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema, se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 06.11.2008 izdal župan Občine.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Subvencioniranje najemnin

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 3/13-ZŠolPre-1, 14/13, 56/13-ZŠtip-1, 99/13, 46/14-ZŠolPre-1A in 14/15-ZUUJFO; v nadaljevanju ZUPJS); 6. člen; Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št.69/03); 121. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemniki stanovanj, ki jim je izdana odločba CSD o pravici – subvencija najemnine; Najemodajalci tržnih stanovanj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izplačevanja subvencij najemnin iz sredstev proračuna Občine in vodenja evidence.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -podatki najemnika stanovanja: ime in priimek, podatki o prebivališču, EMŠO, davčna številka, podatki o naslovu stanovanja, delež subvencije, datum sklenitve najemne pogodbe, številka odločbe, datum in veljavnost odločbe, -podatki najemodajalca stanovanja: ime in priimek, podatki o prebivališču, davčna številka, številka transakcijskega računa (opomba: uvoz podatkov iz Distribucijskega modula MDDSZ; izdane odločbe CSD)
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Občine Škofja Loka, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu občine in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa, kar omogoča naknadno ugotavljanje vnosa in spremembe podatkov v zbirki. Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 19.6.2006 izdal župan Občine.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki so pridobljeni iz baze podatkov Centra za socialno delo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca plačil obveznega zdravstvenega zavarovanja po 21. točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ in po 24. točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 3/13-ZŠolPre-1, 14/13, 56/13-ZŠtip-1, 99/13, 46/14-ZŠolPre-1A in 14/15-ZUUJFO; v nadaljevanju ZUPJS); 6. člen, 30. člen; Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1 in 95/14 – ZUJF-C); 21. točka prvega odstavka 15. člena, 24. točka prvega odstavka 15. člena
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: državljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje, ki jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje; otroci do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe plačevanja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in vodenja evidence.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: državljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje, ki jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje: ime in priimek, davčna številka, številka odločbe, datum in veljavnost odločbe (opomba: uvoz podatkov iz Distribucijskega modula MDDSZ v obč. aplikacijo ZZO; izdane odločbe CSD); otroci do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje: ime in priimek otroka, podatki o prebivališču otroka (stalnem, začasnem), EMŠO otroka, davčna številka otroka, ime in priimek staršev otroka, podatki o prebivališču staršev otroka, rojstni datum staršev otroka, podatki o skrbniku otroka, podatki o prebivališču skrbnikov otroka, socialna slika družine (opomba: spisovna evidenca – podatki CSD);
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Občine Škofja Loka, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu občine in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa, kar omogoča naknadno ugotavljanje vnosa in spremembe podatkov v zbirki. Porstori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 19.6.2006 izdal župan Občine.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se pridobijo iz baze podatkov Centra za socialno delo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca upravičencev do pomoči na domu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki za razreševanje socialnih stisk in težav potrebujejo organizirano strokovno pomoč v obliki socialnovarstvenih storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotavljanje višine doplačila/plačila storitve.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek, • naslov prebivališča, • rojstni datum, • EMŠO, • podatek o premoženjskem statusu, • višina doplačila oz. plačila Občine.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Občine Škofja Loka, CSD • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 19.6.2006 izdal župan Občine.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca upravičencev do institucionalnega varstva

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki za razreševanje socialnih stisk in težav potrebujejo organizirano strokovno pomoč v obliki socialnovarstvenih storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotavljanje višine doplačila oz. plačila storitve.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek, • naslov prebivališča, • rojstni datum, • EMSO, • podatek o premoženjskem statusu, • višina doplačila oz. plačila Občine.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Občine Škofja Loka, CSD • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 19.6.2006 izdal župan Občine.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca vlog in odločb o plačilih staršev za programe vrtcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o vrtcih, Zvrt-UPB2, 45. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelj in njegova družinska skupnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe postopka odločanja o dodelitvi sredstev in vodenja evidence. .
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek vlagatelja, • datum rojstva, • spol, • EMŠO, • podatki o prebivališču, • podatki o otrocih (ime in priimek, EMŠO, prebivališče, kateri vrtec otrok obiskuje), • podatki o finančnem statusu (prihodek na družinskega člana - odločba o dohodnini ali bruto osebni dohodek za zadnje tri mesece pred oddajo vloge, katastrski dohodek za kmete, podatki o preživnini, • morebitno potrdilo Zavoda za zaposlovanje, da je vlagatelj iskalec zaposlitve in ali je prejemnik denarnega nadomestila za brezposelne, • morebitna odločba o denarni socialni pomoči CSD, • odločba o davku iz dejavnosti za samostojne podjetnike in bilanca stanja, za vlagatelje, ki imajo registrirano gospodarsko družbo, • podatki o nepremičninah, ki ne služijo bivanju vlagatelja in družine, • potrdilo o družinski skupnosti, • potrdilo o šolanju otrok, • morebitno mnenje CSD o socialni sliki, • morebitni podatki o rejništvu.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Občine Škofja Loka, • vrtci • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu občine in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa, kar omogoča naknadno ugotavljanje vnosa in spremembe podatkov v zbirki. Porstori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 19.6.2006 izdal župan Občine.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca dokumentarnega gradiva

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke v postopkih, ki jih vodi Občina.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Opravljanje del in nalog Občine
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek, • naslov prebivališča, • EMŠO, • državljanstvo • šifra zadeve, • šifra dokumenta, • opis prilog, • kratka vsebina zadeve ali dokumenta, • stanje zadeve ali dokumenta, • datum začetka zadeve in dokumenta, • signirni znak, • rok hrambe, • zveza.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Občine Škofja Loka, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu občine in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa, kar omogoča naknadno ugotavljanje vnosa in spremembe podatkov v zbirki. Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 19.6.2006 izdal župan Občine.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o izdanih obvestilih in plačilnih nalogih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prekrških - ZP-1-UPB3, 203. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Storilci prekrškov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sankcioniranje prekrškov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Podatki o storilcu prekrška (ime in priimek, rojstni datum in kraj rojstva, EMŠO, če je fizična oseba tujec, pa njene rojstne podatke, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, državljanstvo), • podatki o vozilu (registrska številka vozila, znamka vozila) • vrsta voznika, kategorija vozila, s katerim je bil storjen prekršek, številko vozniškega dovoljenja, navedbo organa, ki je izdal vozniško dovoljenje, ter datum izdaje vozniškega dovoljenja • lokacija in kraj prekrška, • pravna opredelitev prekrška, • številka plačilnega naloga, • datum izdaje in prejema.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Občine Škofja Loka, •drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu občine in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa, kar omogoča naknadno ugotavljanje vnosa in spremembe podatkov v zbirki. Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 19.6.2006 izdal župan Občine.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Sklad denarne pomoči

 • Pravna podlaga (neobvezno): Soglasje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prosilci, ki so socialno ogroženi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe postopka odločaanja o dodelitvi sredstev iz proračuna in vodenja evidence.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, spol, EMŠO, podatki o prebivališču, podatki o finančnem stutusu (prihodek na družinskega člana).
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščeni javni uslužbenci Občine • člani komisije za dodelitev pomoči, • Center za socialno delo • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 19.6.2006 izdal župan Občine.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca oseb, ki imajo pravico do brezplačnega šolskega prevoza

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 56. in 82. člen Zakona o osnovni šoli; 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, uradno prečiščeno besedilo (ZOFVI-UPB5), (Uradni list RS, št. 16/2007, popr. 36/2008) in 56. člena Zakona o osnovni šoli, uradno prečiščeno besedilo (Zosn-UPB3), (Uradni list RS, št. 81/2006 - Soglasje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji in šoloobvezni otroci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vodenja postopka in plačevanja prevoza iz sredstev proračuna Občine.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 LET
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, • razred, • osnovna šola, • podatki o prebivališču (naslov, hišna številka, kraj)
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Občine Škofja Loka, - podatki se posredujejo izvajalcu šolskih prevozov, ki je izbran na javnem razpisu za obdobje 3 let.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v papirnati obliki in na računalniškem sistemu občine in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa, kar omogoča naknadno ugotavljanje vnosa in spremembe podatkov v zbirki. Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema, se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 06.11.2008 izdal župan Občine.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Podatki za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime, priimek, • naslov prebivališča, • EMŠO, • davčna številka, • podatki o objektu ali stanovanju : naslov, katastrska občina, parcelna številka, površina in vrsta objekta, lega stavbnega zemljišča (območje), opremljenost s komunalnimi objekti in napravami, • število točk, ki so osnova za odmero nadomestila, • oprostitev, • znesek odmerjenega nadomestila.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Občine Škofja Loka, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi. .
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu občine in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa, kar omogoča naknadno ugotavljanje vnosa in spremembe podatkov v zbirki. Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo :zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 19.6.06 izdal župan Občine.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o pripadnikih Civilne zaščite, o javnih uslužbencih na področju zaščite in reševanja ter o državljanih, ki prostovoljno sodelujejo pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči v občini Škofja Loka.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - 32. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pripadniki Civilne zaščite, javni uslužbenci na področju zaščite in reševanja ter državljani, ki prostovoljno sodelujejo pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči v občini Škofja Loka.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje zaščite, reševanja in pomoči v Občini Škofja Loka.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek, • datum in kraj rojstva, • naslov stalnega in začasnega bivališča, • otrok, • podatki o usposobljenosti in znanjih, pomembnih za zaščito, reševanje in pomoč, izobrazba, • zaposlitev, • številka telefona in mobilnega telefona, • elektronski naslov, • EMŠO, • davčna številka, • za pripadnike Civilne zaščite pa tudi podatke o datumu zdravniškega in psihofizičnega pregleda in zadolžitvi v Civilni zaščiti.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Občine Škofja Loka, • Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu občine in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa, kar omogoča naknadno ugotavljanje vnosa in spremembe podatkov v zbirki. Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 19.6.2006 izdal župan Občine.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca izplačil izvajalcem del po delovršnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci, ki sklenejo podjemno pogodbo, pogodbo o avtorskem delu, najemno pogodbo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po pogodbah.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 (deset) let po zaključenem poslu
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek, • prebivališče, • davčna številka, • številka transakcijskega računa in banka, pri kateri je odprt, • posel, predmet pogodbe, • znesek izplačila.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Občine Škofja Loka, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu občine in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa, kar omogoča naknadno ugotavljanje vnosa in spremembe podatkov v zbirki. Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 19.6.2006 izdal župan Občine.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca kupnin občinskih stanovanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci stanovanj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje postopka odkupa stanovanja in vodenje evidence
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek, • prebivališče, • EMŠO, • lokacija kupljenega stanovanja (katastrska občina, parcelna številka), • znesek kupnine, • znesek pologa • znesek obroka
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Občine Škofja Loka, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu občine in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa, kar omogoča naknadno ugotavljanje vnosa in spremembe podatkov v zbirki. Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo !zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 19.6.2006 izdal župan Občine.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca pobiranja ln odvajanja turistične takse

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sobodajalci .
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kontrola plačevanja turistične takse.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: •Ime in priimek, • davčna številka, • nastavitvene zmogljivosti, • podatek o višini plačane takse, • število prenočitev.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Občine Škofja Loka, CSD • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 19.6.2006 izdal župan Občine.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca o dovolilnicah in dovoljenjih za vožnjo motornih vozil na območjih umirjenega prometa v naseljih Občine Škofja Loka

 • Pravna podlaga (neobvezno): Soglasje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Fizične osebe, ki imajo na območju umirjenega prometa stalno prebivališče ali so v tem območju lastniki nepremičnin; • Fizične osebe - za potrebe javnih prireditev na območju umirjenega prometa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kontrola prometa v območjih umirjenega prometa v naseljih Občine Škofja Loka.
 • Rok hrambe (neobvezno): Pet (5) let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek, • stalno ali začasno prebivališče, • vrsta in datum izdaje dovoljenja • rok veljavnosti • podatki o motornem vozilu (znamka, barva, registrska številka in številka prometnega dovoljenja), • datum vrnitve oziroma prenehanje veljavnosti dovolilnice zaradi spremembe naslova stalnega prebivališča ali prenehanja lastništva motornega vozila upravičenca, odtujitve ali izgube.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Občine Škofja Loka, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu občine in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa, kar omogoča naknadno ugotavljanje vnosa in spremembe podatkov v zbirki. Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 19.6.2006 izdal župan Občine.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca sorodnikov zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Soglasje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sorodniki zaposlenih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic s socialnega področja po zaposlencu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek, • datum in kraj rojstva, • enotna matična številka (EMŠO), • stalno ali začasno prebivališče, • davčna številka, • sorodstveno razmerje
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Občine Škofja Loka, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu občine in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa, kar omogoča naknadno ugotavljanje vnosa in spremembe podatkov v zbirki. Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 19.6.2006 izdal župan Občine.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, 13. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: a) urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, b) uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, c) zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzorstva
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen; b) Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj opravljanja dela; c) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Občine Škofja Loka • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, • Zavod RS za zaposlovanje, • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, • Statistični urad RS, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvo osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu občine in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa, kar omogoča naknadno ugotavljanje vnosa in spremembe podatkov v zbirki. Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 19.6.2006 izdal župan Občine.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40106), 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • urejanje pravic delavcev, ki izhajajo plač, nadomestil plač • uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: • osebno ime, • datum rojstva, če nima EMŠO, • kraj rojstva, • država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, • enotna matična številka občana, • davčna številka, • državljanstvo, • naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), • naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), • izobrazba, • ali je delavec invalid, • kategorija invalidnosti, • ali je delavec delno upokojen, • ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, • ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, • naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), • številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki, b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: • plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; • zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; • izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; • neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna plačila): plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; c) podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: • prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; • plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje;
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Občine Škofja Loka, • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, • Zavod RS za zaposlovanje, • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, • Statistični urad RS, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu občine in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa, kar omogoča naknadno ugotavljanje vnosa in spremembe podatkov v zbirki. Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa, v ognjavarni omari.. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 19.6.2006 izdal župan Občine.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 18. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja • uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o številu ur, • skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, • opravljene ure v času nadurnega dela, • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, • neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, • število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Občine Škofja Loka , • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, • Zavod RS za zaposlovanje, • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, • Statistični urad RS, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu občine in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa, kar omogoča naknadno ugotavljanje vnosa in spremembe podatkov v zbirki. Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 19.6.2006 izdal župan Občine.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca videoposnetkov dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore Občine Škofja Loka, na naslovu Metni trg 15, Škofja Loka

 • Pravna podlaga (neobvezno): 75. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 UPB1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Občini Škofja Loka in vsi drugi, ki vstopajo / izstopajo v službene oziroma poslovne prostore) Občine Škofja Loka na naslovu Mestni trg 15.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje posameznikov in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (videozapis), datum in čas vstopa in izstopa iz prostora.
 • Uporabniki zbirke: V primeru potrebe: MNZ- Policija; služba za varovanje, s katero ima Občina sklenjeno pogodbo o varovanju objekta.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. V času obstoja podatkov, se podatki hranijo na pomnilnem mediju, monitor je dostopen pooblaščenim osebam. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci - receptor-varnostnik. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in varovanih podatkov v Občini Škofja Loka, ki ga je dne 6.11.2008. izdal župan Občine Škofja Loka Igor Draksler.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Evidenca enkratnega denarnega prispevka staršem ob rojstvu otroka.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka staršem ob rojstvu otroka (Uradni list RS, št. 22/2008); osebno soglasje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši s stalnim prebivališčem v občini Škofja Loka z novorojenci, ki vložijo vlogo za izplačilo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe postopka odločanja o izplačilu enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka in vodenja evidence.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007, ZVOP-1-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek vlagatelja, • stalno prebivališče vlagatelja • emšo vlagatelja • davčna številka vlagatelja; • številka transakcijskega računa in ime banke vlagatelja • kontaktni podatki vlagatelja (elektronski naslov in/ali telefonska številka) • ime in priimek novorojenca, • stalno prebivališče novorojenca, • emšo novorojenca, • datum in kraj rojstva novorojenca
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Občine Škofja Loka; Osebni podatki iz zbirke se ne posredujejo drugim uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na osebnem računalniku občine in je varovana s sistemom gesel. Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in varovanih podatkov v Občini Škofja Loka, ki ga je dne 6.11.2008. izdal župan Občine Škofja Loka Igor Draksler.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca pobud za spremembo namenske rabe prostora

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe in pravni subjekti, ki so lastniki nepremičnin v občini Škofja Loka
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe priprave občinskega prostorskega načrta, katerega osnutek se pripravi tudi na podlagi izraženih razvojnih potreb drugih oseb. Te potrebe morajo biti obrazložene in dokumentirane. Izpolnjevanje pogojev posameznih pobud za spremembo namenske rabe zemljišč ugotavlja občina najmanj enkrat na dve leti, vlagateljem pobud pa izda pisno opredelitev glede njihove pobude. Pri obravnavi pobud se preverja vlagatelja pobude in lastnika, ker je upravičenec do pobude lahko le lastnik zemljišča. Osebni podatki so potrebni tudi z vidika morebitnih potrebnih dodatnih informacij v času obravnave pobude
 • Rok hrambe (neobvezno): Vezan je na rok hrambe celotne zadeve – ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007, ZVOP-1-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek oz. naziv vlagatelja, - naslov vlagatelja, - telefonska številka vlagatelja, - podatki o parceli: katastrska občina, parcelna številka, - podatki o lastniku parcele: ime in priimek oz. naziv, naslov, - zemljiškoknjižni izpisek, - kopija katastrskega načrta, - v nekaterih primerih kopija gradbenega dovoljenja oz. drugega upravnega akta.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Občine Škofja Loka, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma drugimi predpis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v papirnati obliki in na računalniškem sistemu občine in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa, kar omogoča naknadno ugotavljanje vnosa in spremembe podatkov v zbirki. Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema, se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 06.11.2008 izdal župan Občine.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zaenkrat ni določen zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Evidenca pripomb in predlogov javnosti v okviru javne razgrnitve posameznih prostorskih načrtov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe in pravni subjekti, ki so lastniki nepremičnin v občini Škofja Loka oz. v R Sloveniji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zakon o prostorskem načrtovanju določa sodelovanje javnosti v primeru priprave vseh prostorskih aktov občine. V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjen dokument. Osebni podatki se zbirajo zato, ker je potrebno lastnike zemljišč, ki so v času javne razgrnitve podali pripombo oz. predlog, pisno seznaniti s stališči glede njihove pripombe oz. predloga. Osebni podatki so potrebni tudi z vidika morebitnih potrebnih dodatnih informacij v času obravnave pripombe oz. pobude.
 • Rok hrambe (neobvezno): Običajno je vezan na rok hrambe celotne zadeve – ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007, ZVOP-1-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek oz. naziv vlagatelja, - naslov vlagatelja, - v nekaterih primerih vlagatelj navede telefonsko številko, - v nekaterih primerih vlagatelj navede podatke o parceli: katastrsko občino, parcelno številko.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Občine Škofja Loka, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v papirnati obliki in na računalniškem sistemu občine in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema, se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 06.11.2008 izdal župan Občine.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zaenkrat ni določen zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Evidenca najemnikov neprofitnih stanovanj.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Stanovanjski zakon SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so najemniki neprofitnih stanovanj, katerih lastnik je občina Škofja Loka
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki so pomembni zaradi pregleda kateri najemniki so v neprofitnih stanovanjih v lasti Občine Škofja Loka in za potrebe izvršilnih postopkov v primeru neplačil.
 • Rok hrambe (neobvezno): Vezan je na rok hrambe celotne zadeve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007, ZVOP-1-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - naslov, - rojstni datum, - enotna matična številka, - davčna številka, - telefonska številka, - najemna pogodba, - zapisnik o točkovanju stanovanja, - številka stanovanja
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Občine Škofja Loka, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v papirnati obliki in na računalniškem sistemu občine in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa, kar omogoča naknadno ugotavljanje vnosa in spremembe podatkov v zbirki. Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema, se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 06.11.2008 izdal župan Občine.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zaenkrat ni določen zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Evidenca najemnikov službenih stanovanj v lasti Občine Škofja Loka.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Stanovanjski zakon SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so najemniki službenih stanovanj, katerih lastnik je občina Škofja Loka
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki so pomembni zaradi pregleda, kateri najemniki so v službenih stanovanjih v lasti Občine Škofja Loka in za potrebe izvršilnih postopkov v primeru neplačil.
 • Rok hrambe (neobvezno): Vezan je na rok hrambe celotne zadeve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007, ZVOP-1-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - naslov, - rojstni datum, - enotna matična številka, - davčna številka, - telefonska številka vlagatelja, - najemna pogodba, - številka stanovanja.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Občine Škofja Loka, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v papirnati obliki in na računalniškem sistemu občine in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa, kar omogoča naknadno ugotavljanje vnosa in spremembe podatkov v zbirki. Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema, se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 06.11.2008 izdal župan Občine
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zaenkrat ni določen zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. Evidenca vlagateljev, ki se prijavljajo na javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

 • Pravna podlaga (neobvezno): Stanovanjski zakon SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe: udeleženci razpisa in njihovi ožji družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uvrstitev na prednostno listo oz. na seznam upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.
 • Rok hrambe (neobvezno): ezan je na rok hrambe celotne zadeve – ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007, ZVOP-1-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - naslov, - rojstni datum, - enotna matična številka, - davčna številka, - telefonska številka vlagatelja, - stanovanjski status, - kvaliteta bivanja, - socialne in zdravstvene razmere, - državljanstvo, - podatki o udeležbi na prejšnjih razpisih, - doba stalnega bivanja v Občini Škofja Loka, - premoženjske razmere, - podatki o dohodkih prosilca in ožjih družinskih članov.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Občine Škofja Loka, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v papirnati obliki in na računalniškem sistemu občine in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa, kar omogoča naknadno ugotavljanje vnosa in spremembe podatkov v zbirki. Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema, se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 06.11.2008 izdal župan Občine.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zaenkrat ni določen zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. Evidenca o komunalnem prispevku

 • Pravna podlaga (neobvezno): 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispeva za območje Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 44/2015).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: lastniki objektov, ki se nahajajo v območjih, ki se urejajo z novo komunalno infrastrukturo (kanalizacija, vodovod
 • Namen obdelave osebnih podatkov: odmera komunalnega prispevka po uradni dolžnosti zaradi priključitve objektov na novozgrajeno gospodarsko infrastrukturo (kanalizacija, vodovod)
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let za fizične osebe in TRAJNO za pravne osebe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): -
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, pošta, EMŠO, kat. ob., parc. št., št. stavbe in številka TRR
 • Uporabniki zbirke: -
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu občine in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa, kar omogoča naknadno ugotavljanje vnosa in sprememb podatkov v zbirki. Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema, se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 06.11.2008 izdal župan Občine
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zaenkrat ni določen zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. Evidenca o najemnih razmerjih za poslovne prostore v lasti Občine Škofja Loka

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO), 37. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: najemniki občinskih poslovnih prostorov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izdajanje računov, izterjava obveznosti, spremljanje veljavnosti pogodb
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno (pogodba)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): -
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, EMŠO, naslov, telefon, davčna št.
 • Uporabniki zbirke: -
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v papirnati obliki in na računalniškem sistemu občine in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa, kar omogoča naknadno ugotavljanje vnosa in spremembe podatkov v zbirki. Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema, se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 06.11.2008 izdal župan Občine.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

30. Evidenca o najemnih razmerjih za zemljišča v lasti Občine Škofja Loka

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO), 37. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: najemniki občinskih zemljišč
 • Namen obdelave osebnih podatkov: vsakoletno izdajanje računov, spremljanje veljavnosti pogodb
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno (pogodba)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): -
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, EMŠO, naslov, telefon
 • Uporabniki zbirke: -
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v papirnati obliki in na računalniškem sistemu občine in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa, kar omogoča naknadno ugotavljanje vnosa in spremembe podatkov v zbirki. Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema, se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 06.11.2008 izdal župan Občine.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

31. Evidenca o oddajanju javnih parkirnih površin, ki so v lasti Občine Škofja Loka v najem

 • Pravna podlaga (neobvezno): na vlogo stranke – soglasje; Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 in 40/12, Statut Občine Škofja Loka (Ur.l.RS št. 33/10), Odlok o ureditvi cestnega prometa (Ur.l.RS 40/2009, 41/2011, 47/2012, 106/2012,58/2013, 89/2013,), Pravilnik o javnih parkirnih mestih danih v najem (Ur.l.RS št. 55/2011), Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o javnih parkirnih mestih danih v najem (Ur.l.RS ŠT. 69/2012).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prebivalci zainteresirani za najem javnih parkirnih površin.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Priprava pogodb in vodenje registra najemnih pogodb za parkirna mesta na javnih površinah.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 (pet) let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007, ZVOP-1-UPB1)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, prebivališče, davčna številka, kontakt: telefon, naslov predala elektronske pošte, registrska številka avta.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Občine; OP se ne posredujejo drugim vrstam uporabnikov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v papirnati obliki in na računalniškem sistemu občine in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa, kar omogoča naknadno ugotavljanje vnosa in spremembe podatkov v zbirki. Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema, se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 06.11.2008 izdal župan Občine.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Op se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni določen zastopnik.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

32. Podatki o članih občinskega sveta, njegovih in županovih delovnih teles, svetov krajevnih skupnosti ter nadzornega odbora

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakon o dohodnini, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, 18. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in izplačilih na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti ter o povračilih stroškov v Občini Škofja Loka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: člani občinskega sveta, člani njegovih in županovih delovnih teles, člani svetov krajevnih skupnosti ter člani nadzornega odbora
 • Namen obdelave osebnih podatkov: a) poročanje podatkov Komisiji za preprečevanje korupcije, b) plačilo sejnin in drugih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno - arhivsko gradivo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o članu: osebno ime, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), izobrazba, stranka oz. lista.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni v občinski upravi Občine Škofja Loka
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu občine in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa, kar omogoča naknadno ugotavljanje vnosa in spremembe podatkov v zbirki. Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v internem pravilniku o varstvu osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

33. Evidenca o upravičencih, ki uveljavljajo pravico do plačila pogrebnih stroškov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list RS, št. 26/90 in 2/04 – ZZdrI-A); 20. člen; Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih (Ur.l. RS, št. 20/1991, 9/1994 in 70/1996)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vlagatelj, pokojni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe plačila pogrebnih stroškov pogrebnemu zavodu (če pokojni nima dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa) in vlaganja terjatve na sodišče
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov Osebni podatki iz zbirke se ne posredujejo
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek pokojnega, stalno prebivališče pokojnega, datum rojstva in datum smrti pokojnega, EMŠO pokojnega, podatki o premoženjskem stanju pokojnega, socialna slika pokojnega, višina pomoči, ime in priimek vlagatelja, stalno prebivališče vlagatelja, kontaktni podatki vlagatelja, davčna številka vlagatelja, številka transakcijskega računa in ime banke vlagatelja, socialna slika vlagatelja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Občine. Osebni podatki iz zbirke se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v papirnati obliki in na računalniškem sistemu občine in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa, kar omogoča naknadno ugotavljanje vnosa in spremembe podatkov v zbirki. Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema, se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 06.11.2008 izdal župan Občine.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni določen zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

34. Evidenca – mrliško ogledna služba

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1 in 95/14 – ZUJF-C); 8. člen; Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13); 61. člen - Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/1993 in 15/2008
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - pokojniki - občani, ki ne umrejo v javnem zdravstvenem zavodu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe plačila stroškov mrliških ogledov in sanitarnih obdukcij
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek pokojnega, stalno prebivališče pokojnega, datum rojstva oziroma EMŠO in datum smrti pokojnega, čas opravljenega mrliškega pregleda
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Občine; osebni podatki iz zbirke se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v papirnati obliki in na računalniškem sistemu občine in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa, kar omogoča naknadno ugotavljanje vnosa in spremembe podatkov v zbirki. Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema, se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 06.11.2008 izdal župan Občine.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni določen zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

35. Evidenca vlagateljev, ki kandidirajo na javni poziv za izjemne dosežke

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebno soglasje; Statut Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/2013 – UPB1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji, ki kandidirajo na javni poziv za izjemne dosežke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačilo denarne nagrade vlagateljem, ki kandidirajo na javnem pozivu za izjemne dosežke
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007, ZVOP-1-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek/naziv, naslov/sedež, status, kontaktni podatki (telefonska številka, številka faksa, naslov elektronske pošte, naslov spletne strani), davčna številka, matična številka, številka transakcijskega računa, banka, namen in višina dodeljenih sredstev za denarno nagrado
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Občine;osebni podatki iz zbirke se ne posredujejo drugim uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v papirnati obliki in na računalniškem sistemu občine in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa, kar omogoča naknadno ugotavljanje vnosa in spremembe podatkov v zbirki. Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema, se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 06.11.2008 izdal župan Občine.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zaenkrat ni določen zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

36. Evidenca subvencioniranja varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva (Uradni list RS, št. 57/2010) ; osebno soglasje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši s stalnim prebivališčem v občini Škofja Loka z otrokom, starim od 1 do 3 let, ki vložijo vlogo za priznanje pravice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe postopka odločanja o izplačilu subvencije in vodenja evidence
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007, ZVOP-1-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek vlagatelja, • stalno prebivališče vlagatelja • emšo vlagatelja • davčna številka vlagatelja; • številka transakcijskega računa in ime banke vlagatelja • kontaktni podatki vlagatelja (elektronski naslov in/ali telefonska številka) • ime in priimek novorojenca, • stalno prebivališče novorojenca, • emšo novorojenca, • datum in kraj rojstva novorojenca
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Občine; Osebni podatki iz zbirke se ne posredujejo drugim uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v papirnati obliki in na računalniškem sistemu občine in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa, kar omogoča naknadno ugotavljanje vnosa in spremembe podatkov v zbirki. Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema, se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 06.11.2008 izdal župan Občine.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zaenkrat ni določen zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

37. Evidenca Jobstov sklad

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in mentorjev nadarjenih učencev glasbene šole Škofja Loka – Jobstov sklad (Uradni list RS, št. 61/2002); osebno soglasje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nadarjeni mladi glasbeniki in plesalci s stalnim bivališčem v občini Škofja Loka oz. njihovi zakoniti zastopniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe postopka odločanja o subvencioniranju nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev ter vodenja evidence.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007, ZVOP-1-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, • stalno prebivališče • datum rojstva • davčna številka; • številka transakcijskega računa in ime banke • vzgojno-izobraževalna ustanova, kontaktni podatki(elektronski naslov in/ali telefonska številka) • ime in priimek zakonitega zastopnika, • stalno prebivališče zakonitega zastopnika, • emšo zakonitega zastopnika, • davčna številka zakonitega zastopnika • številka transakcijskega računa in ime banke
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Občine; zunanja strokovna komisija z mandatom 4 let, ki jo imenuje občinski svet Občine..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v papirnati obliki in na računalniškem sistemu občine in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa, kar omogoča naknadno ugotavljanje vnosa in spremembe podatkov v zbirki. Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema, se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 06.11.2008 izdal župan Občine.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zaenkrat ni določen zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

38. Evidenca osnovnošolskih otrok na zdravstvenih letovanjih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Statut Občine Škofja Loka (Ur. l. RS, št. 33/2010); osebno soglasje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osnovnošolski otroci, ki se udeležujejo letovanj s socialno ali zdravstveno indikacijo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe postopka odločanja o dodelitvi sredstev iz občinskega proračuna in vodenja evidence.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007, ZVOP-1-UPB1)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, Datum rojstva, Prebivališče.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Obćine; Osebni podatki iz zbirke se ne posredujejo drugim uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v papirnati obliki in na računalniškem sistemu občine in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa, kar omogoča naknadno ugotavljanje vnosa in spremembe podatkov v zbirki. Prostori, kjer se nahajajo nosilci podatkov ter računalniška oprema, se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Osebne podatke obdelujejo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 06.11.2008 izdal župan Občine.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zaenkrat ni določen zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam