Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA D.D.
Sedež ali naslov: KOVAŠKA CESTA 10
Poštna številka: 3214
Kraj: ZREČE
Matična številka: 5042437000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O DELNIČARJIH DRUŽBE

 • Pravna podlaga (neobvezno): 235. člen Zakona o gospodarskih družbah - ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 42/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delničarjev.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za pravne osebe: firma pravne osebe, sedež, matična številka, davčna številka. Za fizične osebe: priimek in ime, rojstni datum, enotna matična številka občana, davčna številka, bivališče: ulica, kraj, pošta. Podatki o delnicah: število delnic, transakcijski račun: številka računa, banka pri kateri je račun odprt, višina izplačane dividende.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe UNIOR d.d. in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni vodotesni omari pri pristojni strokovni službi Unior d.d., dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci Unior d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov - ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA ČLANOV NADZORNEGA SVETA

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani nazornega sveta v družbi UNIOR d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti članov nadzornega sveta.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, enotna matična številka (EMŠO), stalno ali začasno prebivališče, službeni naslov, davčna številka in upravna enota, transakcijski račun: številka računa in banka, pri kateri je odprt, telefonska številka, na kateri je dosegljiv(osebna in službena), e-mail naslov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Unior d.d. in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci Unior d.d. Dokumeti z osebnimi podatki se hranijo v zaklenjenih omarah v prostorih Pravne službe Unior d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA ŠTUDENTOV IN DIJAKOV NA DELOVNI PRAKSI

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti in dijaki na delovni praksi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje pravic in obveznosti dijakov in študentov, ki opravljajo delovno prakso v UNIOR d.d.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum in kraj rojstva, državljanstvo, spol, naslov prebivališča, transakcijski račun: številka računa in banka, pri kateri je račun odprt, davčna številka, šola, ki jo dijak ali študent obiskuje, letnik, znesek plačila.
 • Uporabniki zbirke: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci Unior d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci Unior d.d. Sam dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Prostori, v katerih so nameščeni računalniki, na katerih so shranjeni omenjeni osebni podatki, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV, KI OPRAVLJAJO OBČASNO DELO NA PODLAGI NAPOTNICE ŠTUDENTSKEGA SERVISA

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti, ki opravljajo občasno delo v Unior d.d. na podlagi napotnice študentskega servisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje pravic in dolžnosti dijakov in študentov, ki izvirajo iz njihovega dela preko napotnice študentskega servisa v Unior d.d.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum in kraj rojstva, EMŠO, spol, davčna številka, izpostava davčnega urada, naslov prebivališča, številka transakcijskega računa, banka, pri kateri je račun odprt, šola, ki jo dijak ali študent obiskuje,letnik, znesek plačila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Unior d.d., študentski servisi in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov(Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe Unior d.d. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Prostori, v katerih se nahajajo računalniki, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O KANDIDATIH ZA OPRAVLJANJE DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki se prijavijo oziroma zaprosijo za sklenitev delovnega razmerja v Unior d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namen sklenitve pogodbe o zaposlitvi oziroma za opravljanje dela v Unior d.d.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, naslov, državljanstvo, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost in druga funkcionalna znanja, podatki o zaposlitvah, delovni dobi, telefonska številka, naslov elektronske pošte oziroma drugi podatki, ki jih posameznik navede v svoji vlogi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Unior d.d in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.: 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe Unior d.d. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki (vloge kandidatov za zaposlitve)se fizično hranijo v mapah, ki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Izven delovnega časa se prostor zaklepa. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O KORIŠČENJU POČITNIŠKIH KAPACITET NA ROGLI IN V STAREM TRGU OB KOLPI

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci in njihove družine, ki koristijo počitniške kapacitete na Rogli in v Starem trgu ob Kolpi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja napotnice za letovanje, uveljavljanje pravic in izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz uporabe počitniških kapacitet.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki delavca: ime in priimek, datum rojstva, matična številka delavca v Unior d.d., naslov stalnega bivališča, zaposlen v obratu/sektorju, telefon v službi, telefon doma, GSM. Osebni podatki oseb, ki bodo letovale: priimek in ime, datum rojstva, naslov stalnega bivališča. Čas letovanja, kraj letovanja, ali so otroci šoloobvezni, starost otrok.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Unior d.d. in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo ročno. Dokumenti z osebnimi podatki se hranijo v posebni mapi, ki se nahaja v zaklenjeni omari v pisarni tajništva v prostorih kadrovskega sektorja. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP - 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA IZVAJALCEV DEL IN STORITEV NA PODLAGI AVTORSKIH IN PODJEMNIH POGODB

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni izvajalec dela, avtorskega dela ali storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za potrebe inšpekcijskega nadzora, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa, banka, pri kateri je račun odprt, vrsta dela, opis dela, čas opravljanja dela, število opravljenih ur, znesek plačila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Unior d.d., Avtorska agencija ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Dokumenti z osebnimi podatki se hranijo v prostorih kadrovskega sektorja in obračuna plač. Hranijo se v mapah, ki so shranjene v zaklenjenih omarah. Nekateri osebni podatki pa so zbrani na računalniku in so varovani s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programa. Dostop do teh prostorov imajo le pooblaščene osebe družbe. Izven delovnega časa se prostori zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP- 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA IZOBRAŽEVANJA DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Unior d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za urejanje pravic zaposlenih, ki se izobražujejo ob delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, kraj rojstva, delovno mesto, datum/čas izobraževanja, znesek izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Unior d.d. ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Listine z osebnimi podatki se hranijo v mapah, ki so shranjene v zaklenjene omare. Nekateri osebni podatki pa so zbrani na računalniku in so varovani s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programa. Dostop do teh prostorov imajo le pooblaščene osebe družbe. Izven delovnega časa se prostori zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP- 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA VSTOPOV IN IZSTOPOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posameznik, ki vstopi ali izstopi iz poslovnih prostorov družbe Unior d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi zagotavljanja varovanja oziroma vzdrževanja reda v poslovnih prostorih družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, zaposlitev, datum in ura ter razlog vstopa ali izstopa v ali iz prostorov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Unior d.d. ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi ročno in je hranjena v prostorih vodje vratarske službe. Listine se hranijo v mapah, ki so zaklenjene v omare. Dostop do teh prostorov imajo le pooblaščene osebe družbe. Izven delovnega časa se prostori zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP- 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA O ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Unior d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, delovno mesto delavca, pomembni podatki iz ocene tveganja: opis delovnega procesa, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta, pripombe delodajalca, št. zdravniškega spričevala, dan pregleda.
 • Uporabniki zbirke: Strokovni delavec v zvezi zagotavljanjem varnosti pri delu, pooblaščeni zdravnik, kadrovska evidenca, nadrejeni delavca ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Napotnice z osebnimi podatki tistih delavcev, ki opravljajo preventivni zdravstveni pregled za prvo zaposlitev v Unior d.d., se hranijo v njihovih personalnih mapah v prostorih kadrovske evidence. Personalne mape so zložene v ognjevarnih omarah. Napotnice z osebnimi podatki tistih delavcev, ki obdobno opravljajo zdravstvene preglede, pa se hranijo v prostorih službe varstva pri delu. Listine so zložene v mapah, ki so zaklenjene v omare. Prostori se se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Kopija zdravniškega spričevala se pošlje v obrat delavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP- 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA PROSILCEV ZA KADROVSKO ŠTIPENDIJO

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prosilci za kadrovsko štipendijo družbe Unior d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za dodelitev kadrovskih štipendij.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov, EMŠO, davčna številka, tel. številka, šola, ki jo obiskuje, letnik, šolski uspeh, izobrazba, osebni podatki staršev, bratov, sester (ime in priimek, datum rojstva, naslov, zaposlitev, šola, ki jo obiskuje).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Unior d.d. ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisne vloge za štipendije se shranijo v mape, ki se nahajajo v zaklenjenih omarah v prostorih kadrovskega sektorja. Dostop do teh prostorov imajo le pooblaščene osebe družbe. Izven delovnega časa se prostori zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP- 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA O USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN VARSTVO PRED POŽAROM

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Unior d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter pravilnega ravnanja delavcev v primeru požara.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, matična številka delavca, leto vstopa v družbo, delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: Strokovni delavci v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu (služba varstva pri delu) ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Testi z osebnimi podatki delavcev se hranijo fizično v mapah, ki so zložene v škatle in shranjene v arhivu. Dostop do arhiva imajo le pooblaščene osebe družbe Unior d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP- 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA PRISTOPNIKOV K DODATNEM POKOJNINSKEM ZAVAROVANJU

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki so pristopili k dodatnem pokojninskem zavarovanju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za ZPIZ, za uveljavljanje pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, matična številka delavca, stroškovno mesto, organizacijska enota.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Unior d.d. ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo računalniško, in sicer v obliki tabele v programu Microsoft Office Excel. Dostop do računalnika je kodiran. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP- 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA DELAVCEV, KI SO PROSTOVOLJNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANI

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Unior d.d., ki so prostovoljno zdravstveno zavarovani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za ZZZRS, za uveljavljanje pravic iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, matična številka delavca, naslov, EMŠO, davčna številka, oznaka zavarovalnice, znesek premije, št. police, št. zdravstvene kartice, začetek zavarovanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Unior d.d. ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nekateri osebni podatki so zbrani na računalniku in so varovani s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programa. Dostop do teh prostorov imajo le pooblaščene osebe družbe. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Listine z osebnimi podatki se uporabijo le toliko, da se preveri pravilnost in enakost podatkov zavarovalnice in družbe, po tem se uničijo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP- 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA ODVZETIH SMUČARSKIH KART NA SMUČIŠČIH ROGLE

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci smučišč, ki jim je bila odvzeta smučarska karta.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vodenje evidence o odvzetih smučarskih kartah in o razlogih za odvzem.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, dan in ura odvzema karte, smučišče in kraj, razlog odvzema.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Unior d.d. ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi ročno in je hranjena v prostorih vodje žičnic na Rogli. Listine z osebnimi podatki se hranijo v mapah, ki so zaklenjene v omare. Dostop do teh prostorov imajo le pooblaščene osebe družbe. Izven delovnega časa se prostori zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP- 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA O POŠKODBAH NA SMUČIŠČIH ROGLE

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci nesreč na smučiščih in priče.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene vodenja evidence o poškodbah na smučiščih, spremljanje razlogov za poškodbe na smučiščih, morebitno reševanje odškodninskih zahtevkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov in pošta, državljanstvo, vrsta poškodbe, datum in ura poškodbe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Unior d.d., morebiti tudi policija, prekrškovni organ, zavarovalnica ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in se nahaja v prostorih vodje žičnic na Rogli. Poročila o poškodbi se hranijo v mapah, ki so zaklenjene v omarah. Dostop do teh prostorov imajo le pooblaščene osebe družbe. Izven delovnega časa se prostori zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP- 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. EVIDENCA POŠKODB NA SANKALIŠČU ZLODEJEVO

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci nesreč na sankališču Zlodejevo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene vodenja evidence o poškodbah na sankališču, spremljanje razlogov za poškodbe na sankališču, morebitno reševanje odškodninskih zahtevkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov in pošta, tel. številka, datum, kraj in ura poškodbe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Unior d.d., morebiti tudi policija, zavarovalnica ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in se nahaja v prostorih vodje žičnic na Rogli. Poročila o nezgodah se hranijo v mapah, ki so zaklenjene v omari. Dostop do teh prostorov imajo le pooblaščene osebe družbe. Izven delovnega časa se prostori zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP- 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 18. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Unior d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije, spremljanje podatkov, ki so potrebni za izračun plač, pripravo poročil in analiz za vodstvo, spremljanje podatkov za izpolnjevanje statistik o izrabi delovnega časa.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, matična številka, ime in priimek nadrejenega, podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila , neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Unior d.d. ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbrani osebni podatki so shranjeni na računalniku in so varovani s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programa. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP- 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. EVIDENCA O VIDEONADZORU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)., 75. oziroma 77. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Unior d.d in drugi obiskovalci poslovnih prostorov družbe Unior d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi varovanja premičnega in nepremičnega premoženja ter zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa iz poslovnih prostorov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 mesece
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slika, datum snemanja, čas snemanja, številka kamere (če so kamere oštevilčene)
 • Uporabniki zbirke: Posnetke si lahko ogledajo le člani uprave, direktorji programov in sektorjev oziroma po njih pooblačene osebe, skladno s Pravilnikom o videonadzoru poslovnih prostorov družbe, ki ga je sprejela uprava družbe dne 17.12.2003. Le z dovoljenjem uprave se lahko posnetki reproducirajo. Izdelava varnostnih kopij video nadzornega sistema za potrebe uporabnika ali pooblaščenih institucij je prepuščena pogodbenemu izvajalcu fizično-tehničnega varovanja ljudi in premoženja. Posnetki se lahko kopirajo tretjim osebam – organom pregona le v primeru, če je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki je bilo posneto z video kamero. Posnetke je mogoče uporabiti v postopku ugotavljanja kršitev proizvodnega in delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki, ki se nahajajo v podatkovni bazi na računalniškem sistemu Unior d.d., so glede na vrsto (osebni podatki) oziroma občutljivost podatkov dostopni le posameznim vnaprej definiranim uporabnikom podatkovne baze in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel avtorizacije in identifikacije. Posnetke si lahko ogledajo le člani uprave, direktorji programov in sektorjev oziroma po njih pooblačene osebe, skladno s Pravilnikom o videonadzoru poslovnih prostorov družbe, ki ga je sprejela uprava družbe dne 17.12.2003. Posnetki, pridobljeni s pomočjo video nadzora se hranijo tako, da niso dostopni nepooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP- 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. EVIDENCA PACIENTOV V SPECIALISTIČNIH AMBULANTAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti v specialističnih ambulantah v Termah Zreče in na Rogli.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene urejanja pravic in obveznosti pacientov, ki obiskujejo specialistične ambulante v Termah Zreče in na Rogli ter za zagotavljanje statističnega spremljanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov in kraj prebivališča, telefonska številka (številka stacionarnega telefona ali gsm številka).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Unior d.d., določeni osebni podatki se posredujejo tudi Zavodu za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije ter zavarovalnicam, kjer so pacienti prostovoljno zdravstveno zavarovani, polletno se statistični podatki (le številčni podatki) pošljejo Zavodu za zdravstveno varstvo v Celju, Inštitutu za varovanje zdravja RS ter drugim uporabnikom v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04). Ob koncu vsakega zdravljenja se pacientu izda odpustnica, osebno v roke, ki jo dostavi izbranemu osebnemu zdravniku.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško, ob prijavi pacienta na zdravljenje pa se mu prav tako izda karton terapij, na katerega se zapišejo nekateri osebni podatki in se izda pacientu, saj na podlagi tega kartona obiskuje predpisane terapije. Podatki, ki se vodijo in hranijo računalniško, so zajeti v posebnem programu in so varovani s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programa. Prostori, v katerih se hranijo nosilci osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do prostorov imajo le pooblaščene osebe Unior d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP- 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. EVIDENCA PACIENTOV NA ZDRAVLJENJU IN REHABILITACIJI

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti na zdravljenju in rehabilitaciji v Termah Zreče in na Rogli.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene urejanja pravic in obveznosti pacientov, ki obiskujejo zdravljenje in rehabilitacijo v Termah Zreče in na Rogli ter za zagotavljanje statističnega spremljanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, izobrazba, poklic, št. sobe v hotelu, vrsta napotnice, začetek-konec zdravljenja, standard, zdraviliški zdravnik, nosilec računa obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek osebnega zdravnika, razlog obravnave, služba izvajalca, tip zavarovanca, podlaga zavarovanja, kategorija, registrska številka zdravstvene kartice, paket zdravstvenega zavarovanja, št. police, veljavnost police, vrste terapije, datum in urnik terapij, vrednost terapij.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Unior d.d., določeni osebni podatki se posredujejo tudi Zavodu za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije ter zavarovalnicam, kjer so pacienti prostovoljno zdravstveno zavarovani, polletno se statistični podatki (le številčni podatki) pošljejo Zavodu za zdravstveno varstvo v Celju, Inštitutu za varovanje zdravja RS. Ob koncu vsakega zdravljenja se pacientu izda odpustnica, osebno v roke, ki jo dostavi izbranemu osebnemu zdravniku.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško in ročno. Podatki, ki se vodijo in hranijo računalniško, so zajeti v posebnem programu in so varovani s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programa. Prostori, v katerih se hranijo nosilci osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Ročno se določeni podatki vodijo v obliki kartotek. V delovnem času se kartoteke hranijo v ambulanti in so pod nadzorom zdravstvenih delavcev. Ko se prostori zapustijo oziroma ob koncu delovnega časa, se kartoteke pospravijo v omare in se zaklenejo. Dostop do prostorov imajo le pooblaščene osebe Unior d.d. Po koncu zdravljenja se kartoteke arhivirajo v arhivu, ki je ves čas zaklenjen. Dostop do arhiva imajo le pooblaščene osebe Unior d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP- 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. EVIDENCA UPORABNIKOV ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki zdravstvenih programov v Termah Zreče in na Rogli.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene urejanja pravic in obveznosti pacientov, ki obiskujejo zdravstvene programe v Termah Zreče in na Rogli ter za zagotavljanje statističnega spremljanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov in kraj prebivališča, začetek-konec zdravljenja, ime programa, zdraviliški zdravnik, vrste terapij, urnik terapij in datumi terapij, vrednost terapij.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Unior d.d. ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško in ročno. Podatki, ki se vodijo in hranijo računalniško, so zajeti v posebnem programu in so varovani s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programa. Prostori, v katerih se hranijo nosilci osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. V delovnem času se kartoteke hranijo v ambulanti in so pod nadzorom zdravstvenih delavcev. Ko se prostori zapustijo oziroma ob koncu delovnega časa, se kartoteke pospravijo v ognjevarne omare in se zaklenejo. Dostop do prostorov imajo le pooblaščene osebe Unior d.d. Po koncu zdravljenja se kartoteke arhivirajo v arhivu, ki je ves čas zaklenjen. Dostop do arhiva imajo le pooblaščene osebe Unior d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP- 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. EVIDENCA PACIENTOV, KI SO NAROČENI NA FUNKCIONALNE TESTE

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti, ki so naročeni na funkcionalne teste v Termah Zreče.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene urejanja pravic in obveznosti pacientov, ki obiskujejo funkcionalne teste v Termah Zreče ter za zagotavljanje statističnega spremljanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefonska številka (številka stacionarnega telefona in/ali gsm številka).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Unior d.d. ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi ročno, in sicer se podatki vpisujejo v poseben zvezek. Le-ta se hrani v sobi vodje fizioterapije v omari, ki se zaklepa. Prostor, v katerem se hrani zvezek, se izven delovnega časa prav tako zaklepa, zaklepa pa se tudi v času, ko v njem ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP- 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. EVIDENCA UPORABNIKOV STORITEV WELLNESSA

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev wellnessa v Termah Zreče ter na Rogli.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za naročanje strank na različne storitve wellnessa, za odpoved morebitnih rezervacij ter za zagotavljanje statističnega spremljanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, telefonska številka (številka stacionarnega telefona in/ali gsm številka), naročena storitev, datum in čas koriščenja storitve.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Unior d.d. ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi ročno, in sicer se podatki vpisujejo v poseben zvezek. Le-ta se hrani v prostorih zdravstvenega oddelka , v omari, ki se zaklepa. Prostor, v katerem se hrani zvezek se izven delovnega časa prav tako zaklepa, zaklepa pa se tudi v času, ko v njem ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP- 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. KNJIGA PREGLEDOV V AMBULANTI NA ROGLI

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki pridejo ali so pripeljane v ambulanto na Rogli.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vodenje evidence o osebah, ki obiščejo ambulanto.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, št. sobe, če je gost na Rogli, čas bivanja, paket, datum pregleda, anamneza, diagnoza, terapija.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Unior d.d. ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi ročno, in sicer se podatki vpisujejo v posebne obrazce, ki se shranjujejo v mapi. Le-ta se hrani v prostorih ambulante na Rogli, v omari, ki se zaklepa. Prostor, v katerem se hrani mapa se izven delovnega časa prav tako zaklepa, zaklepa pa se tudi v času, ko v njem ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP- 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. EVIDENCA POŠKODB IN UTOPITEV NA BAZENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 44/00), Pravilnik o razvrstitvi kopališč in organizacijskih ukrepih za varstvo pred utopitvami (Uradni list RS, št. 88/03).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki bazenov v Termah Zreče in na Rogli.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene urejanja pravic in obveznosti oseb, ki so se poškodovale na bazenih, za statistično spremljanje, za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov bivališča, telefonska številka (številka stacionarnega telefona in/ali gsm številka), izobrazba, mesto nesreče, čas nesreče, točen opis dogodka, opis poškodbe, postopek nudenja nujne medicinske pomoči, ime in priimek očividca ali priče, ime in priimek medicinskega osebja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Unior d.d. ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi ročno, in sicer se listine z osebnimi podatki hranijo v posebnih mapah, shranjenih v omari, ki se zaklepa. Nosilci osebnih podatkov se nahajajo v prostoru vodje oddelka, ki se izven delovnega časa prav tako zaklepa, zaklepa pa se tudi v času, ko v njem ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP- 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. EVIDENCA INTERVENTNIH ODPIRANJ GARDEROBNIH OMARIC IN SEFOV NA ZAHTEVO UPORABNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki garderobnih omaric in sefov v Termah Zreče.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene interventnega odpiranja omaric in sefov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov, št. omarice, štev. zapestnice-čipa, štev. računa, čas odpiranja (ura, minute), datum, izmena.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Unior d.d. ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi ročno, in sicer se listine z osebnimi podatki hranijo v posebnih mapah, shranjenih v omari, ki se zaklepa. Nosilci osebnih podatkov se nahajajo v prostoru vodje oddelka, ki se izven delovnega časa prav tako zaklepa, zaklepa pa se tudi v času, ko v njem ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP- 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. EVIDENCA IZJAV O ODGOVORNOSTI, KATERE PODPIŠEJO VODJE ORGANIZIRANIH SKUPIN

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 44/00).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vodje organiziranih skupin.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene seznanjanja organiziranih skupin s kopališkim redom v Termah Zreče.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Unior d.d. ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi ročno, in sicer se pisne izjave hranijo v posebnih mapah, shranjenih v omari, ki se zaklepa. Nosilci osebnih podatkov se nahajajo v prostoru vodje oddelka, ki se izven delovnega časa prav tako zaklepa, zaklepa pa se tudi v času, ko v njem ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP- 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. Evidenca delavcev, ki so v bolniškem staležu.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/13), Podjetniška kolektivna pogodba, Pravilnik o javljanju, spremljanju in nadzoru bolniških odsotnosti z dne 22. 7. 2013, pogodbe o zaposlitvi.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi delavci, ki imajo z UNIOR d.d. sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za spremljanje spoštovanja pogodbenih obveznosti delavcev, ki se nanašajo na bolniški stalež.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matična številka v družbi, osebno ime, stroškovno mesto, začetek bolniškega staleža, razlog (če je splošno znan; npr. rizična nosečnost, operacija, prometna nesreča ipd.) datum rojstva, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka).
 • Uporabniki zbirke: RINA-INVENT d.o.o. Slivna (izvajalec laičnega nadzora). Podatki iz evidence se sicer zbirajo in obdelujejo v kadrovski evidenci družbe in vanjo lahko vpogledajo le pooblaščene osebe Sektorja za splošne zadeve.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se zbirajo in obdelujejo v elektronski obliki. Podatki so zaščiteni skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov v družbi. Med prenosom izvajalcu so podatki začiteni tako, da so nečitljivi oziroma neprepoznavni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

30. EVIDENCA ŠTIPENDISTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o štipendiranju, Pravilnik o štipendiranju v družbi UNIOR d.d.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prejemniki kadrovskih štipendij v Unior d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zgoraj navedeni osebni podatki se uporabljajo za potrebe urejanja pravic posameznega štipendista, za namene zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, očetovo ime - datum rojstva, - EMŠO - davčno številko - datum podpisa pogodbe o štipendiranju, - naslov, občino (šifra občine) stalnega oziroma začasnega prebivališča, - ime izobraževalnega programa in smeri, - o vrsti in področju izobraževanja, - o letniku izobraževanja, - o letu in letniku, v katerem je začel prejemati štipendijo, - o višini in vrsti štipendije in dodatkov, - o učnem oziroma študijskem uspehu, - o statusu štipendista in načinu izobraževanja (dijak, študent), - ime, naslov izobraževalne institucije, - o mirovanju štipendijskega razmerja in razlogih mirovanja, - o prenehanju štipendijskega razmerja in razlogih prenehanja, - o pritožbah, - o načinu vračanja izplačanih štipendij in dodatkov ter znesek vračila, - o odpisu štipendije in razlogu za odpis, - o referenčnem obdobju (mesec, leto), - o bivanju v času šolanja (v domu, pri sorodnikih, v najemniškem stanovanju, doma, vozač, v tujini), - o štipendiji, dodatkih v enkratnem znesku in višini zneska.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci Unior d.d. - Statistični urad Republike Slovenije - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dokumenti z osebnimi podatki se hranijo v personalnih mapah, ki so zložene v jeklenih omarah s protipožarno zaščito. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebi podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1 nimamo.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

31. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI (ZEPDSV), ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1), PISNA PRIVOLITEV DELAVCEV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so zaposleni v UNIOR d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja, za namen uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - osebno ime, - datum rojstva, če oseba nima EMŠO, - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), -digitalna fotografija, - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): - vrsta delovnega dovoljenja, - datum izdaje delovnega dovoljenja, - datum izteka delovnega dovoljenja, - številka delovnega dovoljenja, - organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, - datum nastopa dela, - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, - poklic, ki ga opravlja delavec, - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - število ur tedenskega rednega delovnega časa, - razporeditev delovnega časa, - kraj, kjer delavec opravlja delo, - ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Digitalna fotografija delavca se hrani v e-kadrovski evidenci in/ali je natisnjena tudi na službeni kartici, na podlagi pisne privolitve delavca.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci Unior d. d. (uprava družbe, direktorji programov in sektorjev, kadrovska služba, kadrovska evidenca, FRS (obračun plač), ITS, pravna služba, vratarska služba z dostopom do prikazane digitalne fotografije delavca ob vstopu in izstopu iz družbe idr. ) - Delodajalec podatke iz evidence zaposlenih delavcev posreduje Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najkasneje pred začetkom opravljanja dela. - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dokumenti z osebnimi podatki se hranijo v personalnih mapah, ki so zložene v jeklenih omarah s protipožarno zaščito. Dostop do osebnih podatkov v personalnih mapah imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Osebni podatki delavcev se vodijo tudi v e-kadrovski evidenci, do katere imajo dostop z geslom le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebi podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1 nimamo.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

32. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI (ZEPDSV)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, zaposleni v UNIOR d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - osebno ime, - datum rojstva, če oseba nima EMŠO, - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); - številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: - bruto plača za delo s polnim delovnim časom, - bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, - bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), - bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: - bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): - bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, - dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): - plača, - zaostalo izplačilo, - nadomestilo plače, - izredno izplačilo; c) podatke o drugih stroških dela: - povračila stroškov v zvezi z delom, - regres za letni dopust, - jubilejna nagrada, - dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, - plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, - solidarnostna pomoč, - odpravnina, - stroški izobraževanja delavcev, - davki na izplačane plače, - ostali stroški dela; č) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Unior d.d. - določeni podatki se posredujejo tudi na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - za potrebe napovedi dohodnine prav tako Posebnemu davčnemu uradu v Ljubljano - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dokumenti z osebnimi podatki se hranijo v mapah, ki so zložene omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebi podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1 nimamo.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

33. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki so se poškodovali pri delu v UNIOR d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zgoraj navedeni osebni podatki se uporabljajo za namene uveljavljanja pravic zaradi poškodbe na delu, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebi podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, državljanstvo, spol, stan, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, vrsta zaposlitve, delovni čas (izmena), registrska št. zavezanca za prijavo, dejavnost organizacije (šifra). - podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga je opravljal ob nezgodi b) koliko ur je delal tistega dne č) narava poškodbe c) poškodovani del telesa d) ali je bila poškodba smrtna - podatki o poškodbi pri delu a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo č) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod d) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu e) vir nesreče f) vzrok nesreče g) opis nesreče h) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen i) uporaba varstvenih ukrepov: je bila določena izvedba tehničnega varnostnega ukrepa in uporaba osebne varovalne opreme, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Unior d.d. - osebni zdravnik poškodovanega delavca - Zavod za zdravstveno varstvo - Zavarovalnice, če imajo podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dokumenti z osebnimi podatki se hranijo v mapah, ki so zložene v omarah. Dostop do omenjenih prostorov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebi podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1 nimamo.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

34. EVIDENCA GOSTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O PRIJAVI PREBIVALIŠČA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Gostje v hotelih na Rogli in v Zrečah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov:  - Za potrebe organizacije  - Za potrebe statističnih analiz – identiteta gostov ne sme biti razvidna  - Za potrebe prijave in odjave začasnega prebivališča
 • Rok hrambe (neobvezno): Eno leto od dneva vpisa posameznika v evidenco.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. priimek in ime; 2. EMŠO oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena; 3. kraj rojstva; 4. novo stalno prebivališče; 5. državljanstvo; 6. datum prijave, odjave oziroma spremembe. 7. številko javne listine, opremljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ
 • Uporabniki zbirke:  - pooblaščeni delavci UNIOR d.d.  - na podlagi 10. člena Zakona o prijavi prebivališča moramo gosta prijaviti oziroma odjaviti pristojni policijski postaji v 12 urah po njegovem sprejemu oziroma odhodu - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca gostov je računalniško vodena evidenca posameznikov, ki so sprejeti na prenočišče, počitek oziroma začasno nastanitev. Dostop do teh podatkov imajo le pooblaščene osebe UNIOR d.d. Podatki se tudi izpišejo in hranijo v mapi v prostorih recepcije hotelov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebi podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1 nimamo.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam