Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): LOKE PRI ZAGORJU 11 A
Naziv ali firma: PAK 4 IP D.O.O. KARTONAŽA
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1412
Kraj: KISOVEC
Matična številka: 5867592000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač, zagotavljanje statističnega spremljanja in potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno v skladu z 2 odstavkom 19. člena ZEPDSV (Ur.l.RS, št. 40/2006)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - matična številka, priimek in ime - organizacijska enota - kategorija izrabe delovnega časa - podatki o številu ur - skupno število opravljenih delovnih ur z oznako vrste opravljenega delovnega časa - število opravljenih ur v času nadurnega dela - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij, z oznako vrste nadomestila - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Uporaba uporabniškega imena in gesla za delo z aplikacijo, uporaba uporabniškega imena in gesla za dostop na osebni računalnik preko katerega se referent prijavi v aplikacijo na katerem teče aplikacija. Zaklepanje pisarne (prostora) izven delovnega časa in v primeru odsotnosti referenta. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 10.06.2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač, zagotavljanje statističnega spremljanja in potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno v skladu z 2 odstavkom 19. člena ZEPDSV (Ur.l.RS, št. 40/2006)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu (iz šifranta kadrovske evidence): - matična številka, priimek in ime, naslov in kraj stalnega bivališča, davčna številka, EMŠO, št. osebnega računa za nakazilo, - delovno mesto, tarifni razred delovnega mesta, število točk delovnega mesta, stroškovno mesto delovnega mesta, b) podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, ostali stroški dela - vrsta izplačila, datum izplačila, datum obračuna in številka obračuna c) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: - prispevki v breme delodajalca - plačani prispevki v breme zavarovanca
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Uporaba uporabniškega imena in gesla za delo z aplikacijo, uporaba uporabniškega imena in gesla za dostop na osebni računalnik preko katerega se referent prijavi v aplikacijo na katerem teče aplikacija. Zaklepanje pisarne (prostora) izven delovnega časa in v primeru odsotnosti referenta. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 10.06.2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca vstopov in izstopov iz prostorov družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci in poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno): Eno leto po zaključenem tekočem letu
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - podjetje zaposlitve, - namen obiska, - datum in ura prihoda in odhoda
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci upravljalca
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v obliki listin v primernih omarah, ki jih referent zaklepa. Če referent ni osebno prisoten zaklene tudi pisarno. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 10.06.2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno): Posnetki se hranijo na digitalni snemalni
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek območja firme in posnetek posameznika (slika) brez generalij
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe - pooblaščeni delavci podjetja za varovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Posnetki se nahajajo v snemalni napravi ECO, ki se nahaja v zaklenjeni omari v prostorih recepcije, ki je primerno fizično in tehnično varovana (z geslom), v recepciji je tudi monitor, ki je na ta način dostopen samo pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 10.06.2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 7. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, vhodni podatki za aplikacijo Plače, za razvoj človeških virov, stimuliranje zaposlene osebe in ciljno usmerjanje razvoja.
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: o priimek in ime o datum, kraj, občina, država rojstva o spol o državljanstvo o enotna matična številka občana, davčna številka o stalno bivališče, začasno bivališče o poklic, šolska in strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, o zdravstvene omejitve – invalidnost, o podatek o družinskih člani, ki jih želi zaposleni zdravstveno zavarovati oz.uveljavljati pravico do dopusta (priimek in ime, EMŠO, naslov stalnega oz. začasnega bivališča, status dijaka oz. študenta) o podatki o delovnem dovoljenju o datum zadnjega zdravniškega pregleda Podatki o poučevanju VZD – PPV - NS (vrsta izobraževanja in datum) Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi (datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi) Podatki o eksternem in internem izobraževanju oz. usposabljanju (priimek in ime, delovno mesto, število ur izobraževanja/usposabljanja, stroški izobraževanja/ usposabljanja, izpolnjevanje pogojev za izobraževanje/usposabljanje) Podatki o delovni uspešnosti (ocena delovne uspešnosti po normiranih kazalnikih in subjektivnih kazalnikih) Podatki letnih razvojnih pogovorov (dogovor med vodjem in sodelavcem, dogovor o spremembah v načinu dela, pobude in predlogi za razvoj delovne vloge v podjetju, pobude za kadrovske spremembe in usposabljanje, pobude za organizacijske spremembe, pomembni dogodki v delu sodelavca) Podatki za evidenco bolniške odsotnosti (priimek in ime, naslov bivališča osebe, opombe glede bolniškega staleža, datum trajanja bolniškega staleža) Podatki evidence prisotnosti: o matična številka o organizacijska enota, o stroškovno delovno mesto, o indeksno razmerje o število ur po kategorijah o podatki vezani za urnik in vodenje statistike prisotnosti:(številka kartice, šifra urnika, najnižji saldo ur, maksimalni prenos ur, najvišji dovoljeni saldo ur, najvišji dnevni saldo ur, nočne ure(od - do),posebne ure, maksimalna prisotnost, pristopne točke, premium ure, prenos salda, tip pavze, delo čez polnoč, neomejeno delo)
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni kadrovskega delavca, s pravicami uporabnikov in z gesli zaščiten pristop v bazo podatkov na računalniku. Zaklepanje pisarne (prostora) izven delovnega časa in v primeru odsotnosti referenta. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 10.06.2010
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS, št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 12. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač in za poročilo M4.
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - matična številka (iz šifranta kadrovske evidence), - priimek in ime, - delovno razmerje, - beneficirano, - Šifra občine, šifra KS, - polica, Regionalni zavod, - EMŠO, davčna številka, - Kvalifikacija, - kraj bivanja, poštna številka, Ulica in številka, - organizacijska enota, stroškovno delovno mesto, - datum rojstva, datum vstopa, datum izstopa, - članstvo v sindikatu, - kategorija regresa, - Samopomoč, samopomoč-obrok, samopomoč-saldo, - strokovna usposobljenost(za obrazec M4), - osnovni indeks, - izplačilno mesto, - delovna doba pred vstopom v podjetje, procent na minulo delo, - delavnik(obveznost 8 ur/dan), vrsta dela, osebna ocena, - način obračuna malice, - UP bolniške v DO, Urna postavka ZZZS, začetni mesec bolniške, - vrednost dnevne vozovnice, vrednost mesečne vozovnice, - način izplačila(osebni račun), šifra banke, št.os.računa, - procent olajšave za davek, - Podatki o plačah za zadnje tri mesece: mesec, število točk, število rednih ur, znesek za redne ure(bruto).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Uporaba uporabniškega imena in gesla za delo z aplikacijo OD, uporaba uporabniškega imena in gesla za dostop na osebni računalnik preko katerega se referent prijavi v aplikacijo na katerem teče aplikacija. Zaklepanje pisarne (prostora) izven delovnega časa in v primeru odsotnosti referenta. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 10.06.2010
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS, št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev oz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime - matična številka zavarovanca - naselje, občina - poklic – delovno mesto - šolska izobrazba delavca - koliko časa je opravljal to delo - podatki o neposrednemu vodji ( priimek in ime, naslov prebivališča ) - podatki o očividcu ( priimek in ime, naslov prebivališča ) - opis poškodbe: datum poškodbe, opis, vzrok;
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v obliki listin v primernih omarah, ki jih referent zaklepa. Če referent ni osebno prisoten zaklene tudi pisarno. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 10.06.2010
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o izrečenih disciplinskih ukrepih in pisnih opozorilih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v disciplinskih postopkih in postopkih pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje kršitev delovnih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 2 leti od pravnomočnosti izreka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - datum rojstva, - EMŠO, davčna številka, - stalno bivališče, začasno bivališče, - naziv delovnega mesta
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci upravljalca, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zaklepanje pisarne izven delovnega časa in v primeru odsotnosti zaposlenega. Z gesli zaščiten pristop v bazo podatkov na računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, veljavnim od 10.06.2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. ods. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 47. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti - Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev oz. delovnega razmerja, ki izhajajo iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zavarovancu: o ime in priimek, o enotna matična številka občana, o spol, o datum rojstva, o stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), o poklic, o šolska izobrazba, o podlaga zavarovanja, o sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni); - datum priznanja pravice - datum začetka uveljavljanja pravice - vrsta pravice, ki se uveljavlja - datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v obliki listin v primernih omarah, ki jih referent zaklepa. Če referent ni osebno prisoten zaklene tudi pisarno. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 10.06.2010
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca izvajalcev del po delovršnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Delovršna pogodba
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci, ki sklenejo pogodbo o delu in delavci, ki sklenejo pogodbo o avtorskem delu ter druge oblike delovršnih pogodb z družbo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po delovršnih pogodbah.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let po zaključenem poslu - predmetu pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, državljanstvo, EMŠO, davčna številka, stalno bivališče, začasno bivališče, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost, transakcijski račun in banka, višina honorarja
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Delovršne pogodbe se nahajajo v zaklenjeni omari v kadrovski službi. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, veljavnim od 10.06.2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. ost. 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam