Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): TBILISIJSKA ULICA 081
Naziv ali firma: AKTON TELEKOMUNIKACIJSKI INŽENIRING D.O.O.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5372798000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka osebnih podatkov o zaposlenih v družbi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zaposlitev delavca v skladu z zahtevami sistemizacije delovnih mest, kolektivno pogodbo in zakonom o d
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek zaposlenega, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče zaposlenega, EMŠO, izobrazba, državljanstvo; - davčna številka, ime davčnega urada; - transakcijski račun, firma banke; - vrsta pogodbe o zaposlitvi (določen čas, nedoločen čas, polni delovni čas, krajši delovni čas); - datum veljavnosti pogodb o zaposlitvi; - ime delovnega mesta, na katerega se glasi pogodba o zaposlitvi; - podatki o plači in izplačilih zaposlenemu; - podatki o dodatnem pokojninskem zavarovanju zaposlenega; podatki o številu dni dopusta; - podatki o ostalih ugodnostih zaposlenega na podlagi pogodbe o zaposlitvi; - podatki o zdravstvenem stanju zaposlenega, povezanem z delom v skladu z zakonodajo, ki ureja področje zdravja in varstva pri delu; - podatki o usposabljanju in preverjanju znanja iz varnosti pri delu; - podatki o prisotnosti in odsotnostih zaposlenega ter vrsti odsotnosti zaposlenega; - podatki o vrsti izobraževanja, obsegu izobraževanja, stroških izobraževanja ter uspešnosti izobraževanja zaposlenega v času njegove zaposlitve v družbi.; - podatki o kršitvah delovnih obveznosti, disciplinskih postopkih ter ostalih postopkih, povezanih z odstopanjem izvajanja obveznosti od zakona, internih aktov ter pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Direktorji družbe; - zaposleni v kadrovskem oddelku; - zaposlenemu nadrejeni delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest; - pooblaščene osebe izvajalca obračuna plač; - pooblaščeni zdravniki medicine dela; - banka, pri kateri ima zaposlena oseba odprt račun.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanja osebnih podatkov določajo sledeči dokumenti: - Varnostna politika družbe; - Pravilnik o varstvu zaupnih in osebnih podatkov; - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; - Določila o varovanju osebnih podatkov in poslovne skrivnosti so zapisana v pogodbah o zaposlitvi in ostalih pogodbah s poslovnimi partnerji. Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko družbe, (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor, elektronske ključavnice, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija, sef).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o uporabi službenih vozil

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, ki uporabljajo službena vozila
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obračun potnih stroškov in vodenje evidence o uporabi službenih vozil.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki: ime in priimek zaposlenega, EMŠO, delovno mesto, vrsta vozila, tip vozila, registrska številka vozila
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanja osebnih podatkov določajo sledeči dokumenti: - Varnostna politika družbe; - Pravilnik o varstvu zaupnih in osebnih podatkov; - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; - Določila o varovanju osebnih podatkov in poslovne skrivnosti so zapisana v pogodbah o zaposlitvi in ostalih pogodbah s poslovnimi partnerji. Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko družbe, (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor, elektronske ključavnice, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija, sef).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidence o dolžnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dolžniki v postopku izterjave in bivši dolžniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izterjavo dolga.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov bivališča, datum rojstva, EMŠO; za pravne osebe: firma, matična številka, naslov firme; TRR, davčna številka, podatek o lastništvu motornih vozil, dolgovan znesek, podatek o zaposlitvi, podatki o opravljenem rubežu.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, DURS, Upravne enote, sodišča ter drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, ki so na podlagi zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi ter uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanja osebnih podatkov določajo sledeči dokumenti: - Varnostna politika družbe; - Pravilnik o varstvu zaupnih in osebnih podatkov; - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; - Določila o varovanju osebnih podatkov in poslovne skrivnosti so zapisana v pogodbah o zaposlitvi in ostalih pogodbah s poslovnimi partnerji. Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko družbe, (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor, elektronske ključavnice, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija, sef).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o plačah zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) - podatki o delovnem času: a) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke c) skupaj neopravljene ure d) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo e) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih f) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom g) neopravljene ure brez nadomestila plače h) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa - podatki o plačah: a) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo b) plače iz dobička c) neto plače; za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo d) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila e) nadomestila neto plače v breme drugih f) neto plače iz dobička g) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo - delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe a) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem b) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca c) odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: vodja finančnega oddelka, kadrovski oddelek
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanja osebnih podatkov določajo sledeči dokumenti: - Varnostna politika družbe; - Pravilnik o varstvu zaupnih in osebnih podatkov; - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; - Določila o varovanju osebnih podatkov in poslovne skrivnosti so zapisana v pogodbah o zaposlitvi in ostalih pogodbah s poslovnimi partnerji. Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko družbe, (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor, elektronske ključavnice, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija, sef).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Imenik poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke, dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kontaktiranje zaradi poslovnih namenov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov bivališča, datum rojstva, EMŠO; za pravne osebe: firma, matična številka, naslov firme; TRR, davčna številka, telefon, fax, e-pošta
 • Uporabniki zbirke: Direktorji družbe, pooblaščene osebe prodajnega oddelka
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanja osebnih podatkov določajo sledeči dokumenti: - Varnostna politika družbe; - Pravilnik o varstvu zaupnih in osebnih podatkov; - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; - Določila o varovanju osebnih podatkov in poslovne skrivnosti so zapisana v pogodbah o zaposlitvi in ostalih pogodbah s poslovnimi partnerji. Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko družbe, (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor, elektronske ključavnice, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija, sef).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Službene plačilne kartice

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izdaja in poslovanje s plačilno kartico
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vrsta kartice; - Limit kartice; - Omejitev višine ene oziroma dnevne porabe; - Ime, priimek, datum rojstva spol, davčna številka,; EMŠO; - Stalni naslov (ulica in hišna številka, poštna številka in kraj);
 • Uporabniki zbirke: vodja finančnega oddelka
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanja osebnih podatkov določajo sledeči dokumenti: - Varnostna politika družbe; - Pravilnik o varstvu zaupnih in osebnih podatkov; - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; - Določila o varovanju osebnih podatkov in poslovne skrivnosti so zapisana v pogodbah o zaposlitvi in ostalih pogodbah s poslovnimi partnerji. Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko družbe, (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor, elektronske ključavnice, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija, sef).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Zbirka podatkov o uporabnikih, naročnikih in kupcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki in naročniki storitev, ki jih ponuja družba. Kupci central in telefonov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje prodaje, analize, planiranje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov bivališča, datum rojstva, EMŠO; za pravne osebe: firma, matična številka, naslov firme; TRR, davčna številka, telefon, fax, e-pošta
 • Uporabniki zbirke: Direktorji družbe, pooblaščene osebe prodajnega oddelka
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanja osebnih podatkov določajo sledeči dokumenti: - Varnostna politika družbe; - Pravilnik o varstvu zaupnih in osebnih podatkov; - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; - Določila o varovanju osebnih podatkov in poslovne skrivnosti so zapisana v pogodbah o zaposlitvi in ostalih pogodbah s poslovnimi partnerji. Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko družbe, (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor, elektronske ključavnice, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija, sef).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam