Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): LETALIŠKA CESTA 003
Naziv ali firma: PFIZER, PODRUŽNICA ZA SVETOVANJE S PODROČJA FARMACEVTSKE DEJAVNOSTI, LJUBLJANA
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1970313000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca podatkov o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu (zaposleni za določen čas, zaposleni za nedoločen čas), • nekdanji zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja po ZDR, • posredovanje podatkov ZPIZ-u, ZZZS-ju, in drugim pooblaščenim uporabnikom, • vodenje obvezne dokumentacije glede delavcev, • obdelava podatkov za namene nezgodnih zavarovanj, • vodenje internega telefonskega imenika, • obdelava za zagotavljanje mesečnih statistik, • obdelava za potrebe inšpekcijskega nadzora, • poročanje o stanju, • evidentiranje sprememb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz personalnih map (Colleague Assessment Form, Delovna knjižica, Potrdilo o dokončani izobrazbi, Curriculum Vitae, Performance Improvement plan) ime, priimek, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, stalno bivališče, začasno bivališče, pošta, občina, država, EMŠO, davčna številka, banka, TRR, ID številka zaposlenega, nacionalna ID številka zaposlenega, datum zaposlitve, predviden datum prenehanja delovnega razmerja, domača telefonska številka, številka mobilnega telefona, številka službenega telefona, spol, stopnja izobrazbe, status poročen/neporočen, naziv in oddelek delovnega mesta, stopnja nadzora, poslovna enota, osnovna mesečna plača, valuta osnovne mesečne plače, obdobje izplačevanja plače. • podatki z obrazca M-1 podatki o zavezancu: firma in sedež/osebno ime in prebivališče, registrska številka, EMŠO, matična številka poslovnega subjekta, podatki o zavarovancu: EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, stalno prebivališče v tujini (naselje, ulica, hišna številka, številka in kraj pošte, država), podatki o zavarovanju: datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga za zavarovanje, delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), matična številka enote poslovnega subjekta, reg. številka prijave prostega delovnega mesta oz. vrste dela, številka delovnega dovoljenja, iztek zavarovalnih pogojev (dan, mesec, leto), poklicna/strokovna izobrazba, vrsta izobrazbe, področje izobrazbe, poklic, ki ga opravlja, delovno razmerje, izmensko delo, poslan v državo, vrsta invalidnosti, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, opombe, datum izpolnitve prijave; • podatki z obrazca M-2 podatki o zavezancu: firma in sedež/osebno ime in prebivališče, registrska številka, EMŠO, matična številka poslovnega subjekta, podatki o zavarovancu: EMŠO, priimek, ime, podatki o zavarovanju: datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga za zavarovanje, delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), polni delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), vzrok prenehanja zavarovanja, datum prenehanja zavarovanja (dan, mesec, leto), opombe, datum izpolnitve odjave; • podatki z obrazca M-3 podatki o zavezancu: firma in sedež/osebno ime in prebivališče, registrska številka, EMŠO, matična številka poslovnega subjekta, podatki o zavarovancu: EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, stalno prebivališče v tujini (naselje, ulica, hišna številka, številka in kraj pošte, država), podatki o spremembi zavarovanja: vzrok spremembe zavarovanja, datum spremembe zavarovanja (dan, mesec, leto), podatki o zavarovanju, ki se ne spreminjajo: datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga za zavarovanje, delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), polni delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), podatki o zavarovanju, ki se spreminjajo: matična številka enote poslovnega subjekta, številka delovnega dovoljenja, iztek zavarovalnih pogojev (dan, mesec, leto), poklicna/strokovna izobrazba, vrsta izobrazbe, področje izobrazbe, poklic, ki ga opravlja, delovno razmerje, izmensko delo, poslan v državo, vrsta invalidnosti, opombe, datum izpolnitve prijave;
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, ZZZS, ZRSZ, Inšpektorat za delo, Centri za socialno delo, • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, • Statistični urad RS, • izvajalci dodatnega nezgodnega zavarovanja, • zunanji računovodski servis, • odvetniška družba, • zunanji vzdrževalci informacijskih sistemov in aplikacij, • zavarovalnica, • Pfizerjev sistem za zbiranje osebnih podatkov (Pfizer SARL Luxembourg, RO Brussels), • izvajalec varstvu pri delu, • turistična agencija • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka personalnih map 1 se nahaja v omari zaklenjene pisarne finančnega oddelka. Dostop do prostora imajo referentka v računovodstvu, finančni analitik, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, finančni analitik, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost in direktorica. • Pisna zbirka personalnih map 2 se nahaja v omari zaklenjene pisarne vodje oddelka za politiko in skladnost. Dostop do prostora imajo vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost in Site Security Officer. Dostop do podatkov imajo vodja oddelka za politiko in skladnost in Site Security Officer. • Elektronska zbirka podatkov o zaposlenih (Excel) 1 se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi upravljavca zbirk osebnih podatkov. Dostop do prostora imajo Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov ima, z geslom na ravni operacijskega sistema, vodja oddelka za politiko in skladnost. • Elektronska zbirka podatkov o zaposlenih (Excel) 2 se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi upravljavca zbirk osebnih podatkov. Dostop do prostora imajo Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov ima, z geslom na ravni operacijskega sistema, referentka v računovodstvu in vodja finančnega oddelka. • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije o zaposlenih delavcih - PeopleSoft Data se nahaja v kadrovskem oddelku v Bruslju. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov ima vodja kadrovskega oddelka za Adria regijo. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov se dnevno, tedensko in mesečno arhivirajo na magnetnih trakovih v zaklenjeni strežniški sobi. Dostop do prostora imajo Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov imata zunanja IT sodelavca, ki v primeru izgube podatkov le-te posredujeta do skrbnikov primarnih podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

2. Evidenca podatkov o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu (ki so v delovnem razmerju z upravljavcem).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • hramba knjigovodskih listin za namene izvedbe plačil izobraževanj, • hramba dokumentacije za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za določeno delovno mesto po veljavni zakonodaji, • uveljavljanje dopusta za opravljanje izpitov po Zakonu o delovnih razmerjih, • uveljavljanje odškodninskih zahtevkov do delavcev, ki jih je delodajalec napotil na izobraževanje, pri čemer so prekršili pogodbo o izobraževanju, • obračun stroškov izobraževanja, • evidentiranje napotitev na treninge, • planiranje stroškov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, datum rojstva, poklic, ki ga oseba opravlja, rezultat izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja. • podatki iz računa: - ime in priimek udeleženca izobraževanja, mesto, država, datum, številka sobe, kosilo/kava/večerja/zajtrk, letalska karta;
 • Uporabniki zbirke: • organizatorji izobraževanj, • računovodski servis, • FURS, • zunanji vzdrževalci informacijskega sistema in aplikacij, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka Expense Report 1 se nahaja v omari zaklenjene pisarne finančnega oddelka. Dostop do prostora imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. • Pisna zbirka Expense Report 2 se nahaja v omari zaklenjene pisarne vodje oddelka za politiko in skladnost. Dostop do prostora imajo vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imata vodja oddelka za politiko in skladnost in direktorica. • Pisna zbirka računov se nahaja v omari zaklenjene pisarne finančnega oddelka. Dostop do prostora imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije internih izobraževanj Power2Learning se nahaja na strežniku v strežniški sobi zunanjega pogodbenega obdelovalca podatkov. Dostop do podatkov ima posamezna zaposlena oseba in njegov nadrejeni sodelavec. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Arhiv se nahaja v kleti. Prostor je zaklenjen s ključavnico in varovan z alarmom. Dostop do prostora imajo vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica, svetovalec za finance in računovodstvo ter Site Security Officer. Dostop do podatkov imajo vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica ter Site Security Officer. • Elektronska zbirka podatkov za namen knjiženje, ki se izmenjuje z računovodstvom se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi. Dostop do prostora ima Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov imajo, z geslom na ravni operacijskega sistema, referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, poslovni analitik in vodja finančnega oddelka. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov se dnevno, tedensko in mesečno arhivirajo na magnetnih trakovih v zaklenjeni strežniški sobi. Dostop do prostora imajo Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov imata zunanja IT sodelavca, ki v primeru izgube podatkov le-te posredujeta do skrbnikov primarnih podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca podatkov o družinskih članih in o vzdrževanih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • otroci delavcev, zaposlenih pri upravljavcu in drugi vzdrževani družinski člani zaposlenih pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • prijava družinskega člana v osnovno zdravstveno zavarovanje, • uveljavljanje olajšave za dohodnino zaposlenih zaradi vzdrževanih družinskih članov zaposlenih, • odmera letnega in očetovskega dopusta zaposlenih, • aktuarski izračun rezervacij ob upokojitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, naslov, davčna št. zaposlenega, ime in priimek vzdrževanega družinskega člana, leto rojstva vzdrževanega družinskega člana, davčna št. vzdrževanega družinskega člana. • podatki z obrazca M-DČ: -zavarovanec: ime in sedež zavezanca za prispevek, reg. št. zavezanca, datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, EMŠO, priimek in ime. -družinski član: EMŠO, državljanstvo, priimek in ime, vrsta dogodka (prijava, odjava, sprememba), datum dogodka (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, družinski član (ZZVZZ: člen 20), sorodstvo (za otroke: ali so zakonski, nezakonski, posvojenci), (stalno prebivališče): ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, (začasno prebivališče): ulica s hišno št., št. in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, iztek veljavnosti začasnega prebivališča v RS (dan, mesec, leto), potrdilo o šolanju do (dan, mesec, leto) (podatek za prijavo otrok do 18 leta ni potreben), -kraj in datum prijave ter vložnik. • podatki z obrazca MF_DURS obr. DOHZAP št. 7: - davčni zavezanec (zaposlen pri upravljavcu): ime in priimek davčnega zavezanca, podatki o bivališču, naselju, ulici, hišni št., poštni številki, - vzdrževani družinski član: ime in priimek, leto rojstva, stalno prebivališče (ulica, hišna št., pošta), davčna št., EMŠO, sorodstveno razmerje.
 • Uporabniki zbirke: • ZZZS, • FURS, • računovodski servis, • zunanji vzdrževalec informacijskega sistema, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka personalnih map 1 se nahaja v omari zaklenjene pisarne finančnega oddelka. Dostop do prostora imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. • Pisna zbirka personalnih map 2 se nahaja v omari zaklenjene pisarne vodje oddelka za politiko in skladnost. Dostop do prostora imajo vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo vodja oddelka za politiko in skladnost, vodja finančnega oddelka, direktorica. • Pisna zbirka oddanih obrazcev vzdrževanih družinskih članov se nahaja v omari zaklenjene pisarne finančnega oddelka. Dostop do prostora imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka ter zunanji pogodbeni računovodski servis za potrebe obračuna plač – dohodnine. • Elektronska zbirka podatkov obrazcev vzdrževanih družinskih članov se nahaja na strežniku v strežniški sobi. Dostop do prostora ima Site Security Officer in IT sodelavca. Dostop do podatkov imajo svetovalec za finance in računovodstvo, referentka v računovodstvu, vodja finančnega oddelka, direktorica, vodja oddelka za politiko in skladnost. • Pisna zbirka kopij podatkov o družinskih članih in vzdrževanih družinskih članih se nahaja pri zunanjem računovodskem servisu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov se dnevno, tedensko in mesečno arhivirajo na magnetnih trakovih v zaklenjeni strežniški sobi. Dostop do prostora imajo Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov imata zunanja IT sodelavca, ki v primeru izgube podatkov le-te posredujeta do skrbnikov primarnih podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca podatkov o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih in o boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • delavci, zaposleni pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic, ki jih za primer poškodb pri delu, kolektivnih nezgod, nevarnih pojavov, ugotovljenih poklicnih boleznih in bolezni v zvezi z delom določa zakonodaja, • uveljavljanje odškodninskih zahtevkov pri pri zavarovalnici, • statistične analize v zvezi z nezgodami, vodenje frekvence nezgod, teže nezgod.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Prijava nezgode-poškodbe pri delu (obrazec ER-8) - Podatki o delodajalcu: naziv, naslov(ulica, hišna številka, poštna koda in kraj), matična številka, šifra dejavnosti, registrska številka, število zaposlenih,. Podatki o poškodovancu: ime in priimek, spol(moški/ženski/ni podatka), državljanstvo(neznano/slovensko/neslovensko iz EU/ neslovensko izven EU), enotna matična številka občana, datum rojstva, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, delovni čas, poklic ki ga opravlja, koliko ur je delal ta dan pred nezgodo, Podatki o nezgodi: datum prijave (dan, mesec, leto), datum nezgode(dan, mesec, leto), ura nezgode, kje se je nezgoda pripetila (ni podatka/na običajnem delovnem mestu/začasno delovno mesto v isti enoti/ službena pot ali delovno mesto v drugi enoti/ pot na delo/ pot z dela/ drugo), vrsta poškodbe (lažja/hujša/ kolektivna /smrtna), kraj nezgode(ulica, hišna številka, poštna koda in kraj), narava poškodbe, poškodovani del telesa, delovno okolje, delovni proces, specifična aktivnost v času nezgode, vzrok nezgode, način poškodbe, materialni povzročitelj, kratek opis nezgode, ali je bila nudena prva pomoč (da/ne/ni podatka), pričakovani bolniški stalež (do vključno 3 dni/ 4 dni ali več), kdo je opravil oziroma bo opravil interno raziskavo, Podatki o prijavitelju: ime in priimek, telefon, delovno mesto, podpis odgovorne osebe delodajalca, žig, evidenčna številka pri delodajalcu, Podatki o poškodovancu: ime in priimek, datum poškodbe (dan, mesec, leto), naslov bivališča (kraj, občina, ulica), poročilo osebnega zdravnika: priimek, ime in šifra zdravnika, naziv in naslov zdravstvene organizacije, ki izdaja poročilo o poškodbi, diagnoza poškodbe in šifra iz MKB, zunanji vzrok poškodbe, ali ima poškodovanec neko bolezen, ki je imela za posledico to poškodbo (da/ne/neznano), ali ima poškodovanec psihične ali fizične težave, ki so vplivale na nastanek poškodbe (da/ne/neznano), opis dogodka po izpovedi poškodovanca, datum, žig, podpis zdravnika; • podatki iz Excelove tabele - dodatno nezgodno zavarovanje priimek in ime, naslov, EMŠO, davčna številka, sorodstveno razmerje, mesečna premija, velja od (datum),
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, • ZZZS, • Inšpektorat za delo RS, • zavarovalnice, ki zavarujejo nezgode (kolektivno dodatno nezgodno zavarovanje), • zunanji računovodski servisi, • zunanji vzdrževalec informacijskega sistema, • zdravnik, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz Prijava nezgode-poškodbe pri delu (obrazec ER-8) se nahaja v omari zaklenjene pisarne finančnega oddelka. Dostop do prostora imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, direktorica, vodja oddelka za politiko in skladnost. • Elektronska zbirka podatkov iz Excelove tabele - dodatno nezgodno zavarovanje se hrani na strežniku v strežniški sobi. Dostop do prostora imajo Site Security Officer in IT sodelavca. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov se dnevno, tedensko in mesečno arhivirajo na magnetnih trakovih v zaklenjeni strežniški sobi. Dostop do prostora imajo Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov imata zunanja IT sodelavca, ki v primeru izgube podatkov le-te posredujeta do skrbnikov primarnih podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca podatkov o zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu • kandidati, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje varnega delovnega okolja za delavca, • zagotavljanje nemotenega delovnega procesa, • izvajanje preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskimi predpisi, • plačilo zdravstvenega pregleda.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled - ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila sprejeta izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, zdravstvene omejitve delavca na posameznem delovnem mestu, pripombe delodajalca), • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu: - priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), • napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled: - ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljavcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, pripombe delodajalca), • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu: - priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), • podatki iz računa: - specifikacija računa številka, priimek in ime zaposlenega delavca, enota, datum rojstva, datum pregleda, naslov, storitev,
 • Uporabniki zbirke: • zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa • računovodski servis, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka spričeval in napotnic se nahaja v omari zaklenjene pisarne vodje oddelka za politiko in skladnost. Dostop do prostora imajo vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica in Site Security Officer. Dostop do podatkov imajo vodja oddelka za politiko in skladnost in direktorica. • Pisna zbirka računov se nahaja v omari zaklenjene pisarne finančnega oddelka. Dostop do prostora imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu • izobraževanje in seznanjanje in seznanjanje z novostmi na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz potrdila: - podatki o zaposlenem delavcu: ime, priimek, datum rojstva, opravlja delo oziroma naloge, preizkus znanja je bil izveden (datum), je opravil/ni opravil; podatki o izvajalcu: ime in priimek, podpis, datum; • podatki iz praktičnega usposabljanja delavca na delovnem mestu: - podatki o zaposlenem delavcu: ime in priimek, podpis delavca, datum usposabljanja; vsebina praktičnega usposabljanja, vrste del na delovnem mestu – Opis opravljanja delovnih nalog; • podatki iz izjave: - podatki o zaposlenem delavcu: ime, priimek, datum, kraj, podpis;
 • Uporabniki zbirke: • zunanji izvajalec varstva pri delu, • zunanji računovodski servis, • FURS, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka potrdil za varno delo in praktičnih usposabljanj se nahaja v omari zaklenjene pisarne vodje oddelka za politiko in skladnost . Dostop do prostora imajo vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica in Site Security Officer. Dostop do podatkov imajo vodja oddelka za politiko in skladnost, vodja finančnega oddelka, direktorica in Site Security Officer. • Pisna zbirka podatkov iz računov se nahaja v omari zaklenjene pisarne finančnega oddelka. Dostop do prostora imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost in direktorica. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo in vodja finančnega oddelka. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca podatkov o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto: izbira kandidata na objavljeno prosto delovno mesto,
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz razpisov za delovna mesta: - razpisana delovna mesta, stopnja izobrazbe, delovne izkušnje, strokovna usposobljenost, obvladovanje angleškega in slovenskega jezika, vozniško dovoljenje B-kategorije, obvladovanje standardnih postopkov dela z računalnikom, • podatki s ponudbe in življenjepisa: - ime, priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum rojstva, stan, telefonska številka (stacionarna ali GSM), e-poštni naslov, stopnja dosežene izobrazbe, znanje jezikov, druga znanja, delovno mesto, za katerega kandidira, delovne izkušnje, prejšnje zaposlitve, hobiji, cilji, interesi v zvezi z delom, priporočila prejšnjih delodajalcev ali drugih inštitucij, dokazila o izobrazbi (naziv izobraževalne institucije, uspeh, pridobljeni strokovni naziv, datum začetka, konca študija), članstvo v društvih, bibliografija. • podatki iz Colleague Profile Interview Guide: - podatki o kandidatu: ime in priimek, datum izvedenega intervjuja; podatki o izpraševalcu: ime in priimek, naziv delovnega mesta; Kompetence: Odločno ravnanje, Odgovorno ravnanje, Dovzetnost za spremembe, Samozavedanje, Medsebojni odnosi, Zavezanost podjetju, Funkcionalne in tehnične sposobnosti;
 • Uporabniki zbirke: • Zavod RS za zaposlovanje, • vzdrževalec e-poštnega predala, • vzdrževalec internetne strani, • zunanji vzdrževalec informacijskega sistema, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka izbranih iskalcev zaposlitve se nahaja v personalni mapi 2 v omari zaklenjene pisarne vodje oddelka za politiko in skladnost. Dostop do prostora imajo vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost in direktorica. Dostop do podatkov imata vodja oddelka za politiko in skladnost in direktorica. • Pisna zbirka življenjepisov se nahaja v pisarni vodje marketinga v zaklenjeni omari zaklenjene pisarne vodje marketinga. Dostop do prostora imata Site Security Officer in vodja marketinga. Dostop do podatkov imajo vodja marketinga, vodja poslovne enote za jugovzhodno Evropo, vodja prodaje in vodja prodaje za Hrvaško. • Pisna zbirka podatkov iz Colleague Profile Interview Guide (Individual Contributor; No Direct Reports) se nahaja v zaklenjeni omari zaklenjene pisarne vodje marketinga. Dostop do prostora imata Site Security Officer in vodja marketinga. Dostop do podatkov imajo vodja marketinga, vodja poslovne enote za jugovzhodno Evropo, vodja prodaje in vodja prodaje za Hrvaško. • Elektronska zbirka podatkov iz življenjepisov se nahaja v e-poštnem predalu na strežniku v strežniški sobi pogodbenega obdelovalca podatkov. Dostop do podatkov ima vodja marketinga. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov iz internetne strani http://pfizercareers.com/apply se nahaja na strežniku v strežniški sobi pogodbenega obdelovalca podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov iz Excelove tabele – zunanji kandidati se nahaja na strežniku v strežniški sobi upravljavca. Dostop do prostora imajo Site Security Officer in IT sodelavca. Dostop do podatkov imata vodja marketinga in vodja kadrovske službe za Adria regijo. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov se dnevno, tedensko in mesečno arhivirajo na magnetnih trakovih v zaklenjeni strežniški sobi. Dostop do prostora imajo Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov imata zunanja IT sodelavca, ki v primeru izgube podatkov le-te posredujeta do skrbnikov primarnih podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca podatkov o plačah, potnih nalogih in drugih mesečnih izplačilih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obračun in nakazilo plač za zaposlene, • letno poročanje ZPIZ za pokojninsko zavarovanje, • mesečno letno poročanje FURS-u za dohodnino, • mesečno poročanje ZZZS v zvezi z refundacijo boleznin, • povračilo stroškov udeležbe pri različnih aktivnostih institucij, ki potem krijejo stroške udeležbe zaposlenih (civilna zaščita, sodišča- porotniki, ministrstvo za obrambo - vojaške vaje, ipd.), • vodenje odbitkov, • plačilo in knjiženje stroškov, • plačilo potnih stroškov, • posredovanje podatkov KAD-u za prostovoljno pokojninsko zavarovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, EMŠO, davčna številka, datum vstopa v podjetje, delovna doba pred vstopom v podjetje, izobrazba oziroma končana šola, delovno mesto, naslov zaposlenega, občina, davčni urad, znesek bruto plače, malica, prevoz na delo, št. otrok za davčno olajšavo, boniteta, naziv banke za izplačilo osebnega dohodka, osebni račun za nakazilo osebnega dohodka, podatki o kreditu (naziv kreditorja, TRR kreditorja, oznaka kredita, obroki kredita). • podatki iz plačilne liste: - Strežniška soba pogodbenega obdelovalca podatkov • potni nalogi in dnevnice: - podatki o zaposlenem delavcu: številka potnega naloga, ime in priimek, delovno mesto, naslov prebivališča, kraj potovanja, vrsta prevoza, službeni avtomobil, registrska številka avtomobila, namen potovanja, naloga, čas odhoda, potne stroške plača, odobren avans, kraj, datum, odredbodajalec; • povračilo drugih stroškov: - podatki o zaposlenem delavcu: ime in priimek, naslov, delovno mesto, TRR
 • Uporabniki zbirke: • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), • Finančna uprava RS (FURS), • Centri za socialno delo, • računovodski servis, • zunanji vzdrževalec informacijskega sistema, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz plačilnih list in drugih mesečnih izplačilih se nahaja pri zunanjem računovodskem servisu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Pisna zbirka personalnih map 1 se nahaja v omari zaklenjene pisarne finančnega oddelka. Dostop do prostora imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. • Pisna zbirka personalnih map 2 se nahaja v omari zaklenjene pisarne vodje oddelka za politiko in skladnost. Dostop do prostora imajo vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo vodja oddelka za politiko in skladnost, vodja finančnega oddelka, direktorica. • Pisna zbirka prijav, odjav, dopisov v zvezi s poškodbami pri delu se nahaja v omari zaklenjene pisarne finančnega oddelka. Dostop do prostora imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka. • Pisna zbirka Expense Report 1 se nahaja v omari zaklenjene pisarne finančnega oddelka. Dostop do prostora imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. • Pisna zbirka Expense Report 2 se nahaja v omari zaklenjene pisarne vodje oddelka za politiko in skladnost. Dostop do prostora imajo vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imata vodja oddelka za politiko in skladnost in direktorica. • Pisna zbirka kopij podatkov o potnih nalogih se nahaja pri zunanjem računovodskem servisu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov iz Excelove tabele – seznam službenih poti se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi upravljavca zbirk osebnih podatkov. Dostop do prostora imajo Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov ima, z geslom na ravni operacijskega sistema, Site Security Officer. • Elektronska zbirka podatkov za namen knjiženja, ki se izmenjuje z računovodstvom se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi upravljavca zbirk osebnih podatkov. Dostop do prostora ima Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov imajo, z geslom na ravni operacijskega sistema, referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, poslovni analitik in vodja finančnega oddelka. • Elektronska zbirka podatkov CONCUR REPORT – potni nalogi se nahaja na intranetu Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, New York, NY10017, ZDA., NY. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, poslovni analitik in vodja finančnega oddelka. • Arhiv se nahaja v kleti. Prostor je zaklenjen s ključavnico in varovan z alarmom. Dostop do prostora imajo vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica, svetovalec za finance in računovodstvo ter Site Security Officer. Dostop do podatkov imajo vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica ter Site Security Officer. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov se nahajajo na magnetnih trakovih v zaklenjeni strežniški sobi. Dostop do prostora ima Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov imata zunanja IT sodelavca, ki v primeru izgube podatkov le-te posredujeta do skrbnikov primarnih podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca podatkov o avtorskih, podjemnih in drugih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo dela oziroma dobavljajo storitve na podlagi avtorskih, podjemnih in drugih pogodb, • fizične osebe (kontaktne osebe) pri poslovnih partnerjih, ki opravljajo dela na podlagi avtorske pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz avtorskih, podjemnih in drugih pogodb, • vodenje evidence plačanih akontacij za dohodnino, • obveščanje fizičnih oseb o plačanih akontacijah za dohodnino, • za vodenje evidence globalne politike povezave z zdravstvenimi delavci (delovanje v skladu s proti podkupovalno in protikorupcijsko politiko) • v programu pravilno ovrednotenje celotne transakcije v skladu s FCPA in GPIHP načeli.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz avtorske pogodbe: - ime, priimek, naslov, poštna številka, mesto, davčna številka, zaposlen za (polni ali skrajšani delovni čas), datum, kraj, TRR, honorar za svetovanje, kraj in datum, podpis; • podatki iz zbirke: Zbirka 1 - Vendors Slovenia: naziv pogodbenega partnerja, naslov, razvrstitev glede na GO povezavo, znesek plačila določenemu pogodbenem partnerju, datum sklenitve pogodbe, datum poteka pogodbe ali sklenitev za nedoločen čas. Zbirka 2: MAPP Interact seznam zdravniki in farmacevti: akademski naziv, ime, priimek, poklic, MAPP Interact status, ime/naziv zdravnikovega delodajalca, naslov zdravnikovega delodajalca. • podatki iz računa: - ime in priimek avtorja, naslov, davčna številka, številka računa, rok plačila, TR račun, šifra kupca, šifra naročila, datum naročila, ID številka za DDV kupca, šifra artikla, naziv, količina, enota, cena, rabat, DDV, skupaj za plačilo EUR. • podatki iz M12 obrazca: - osebno ime, priimek, prebivališče, registrska številka; podatki o zavarovanju in zavarovani osebi: razlog za zavarovanje, EMŠO, datum pričetka, datum prenehanja, podlaga zavarovanja, vzrok, priimek in ime; kraj, datum, vložnik;
 • Uporabniki zbirke: • ZZZS, • ZPIZ, • FURS, • Zavod RS za zaposlovanje, • matično podjetje - Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, New York, NY10017, ZDA., • zunanji računovodski servis, • odvetniška družba, • zunanji vzdrževalec informacijskega sistema, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka se nahaja na intranetu Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, New York, NY10017, ZDA., NY. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Pisna zbirka avtorskih pogodb se nahaja v omari zaklenjene pisarne finančnega oddelka. Dostop do prostora imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. • Pisna zbirka podatkov iz obrazca M12 se nahaja v omari zaklenjene pisarne finančnega oddelka. Dostop do prostora imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. • Elektronska zbirka podatkov iz avtorskih pogodb se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi. Dostop do prostora ima Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov ima, z geslom na ravni operacijskega sistema, referentka v računovodstvu in svetovalec za finance in računovodstvo. • Pisna zbirka računov in priloge računa (avtorska pogodba) se nahaja v omari zaklenjene pisarne finančnega oddelka. Dostop do prostora imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. • Elektronska zbirka podatkov iz avtorskih pogodb, pogodb o za namen knjiženja, ki se izmenjuje z računovodstvom se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi. Dostop do prostora ima Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov imajo, z geslom na ravni operacijskega sistema, referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, poslovni analitik in vodja finančnega oddelka. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov se dnevno, tedensko in mesečno arhivirajo na magnetne trakove v zaklenjeni strežniški sobi. Dostop do prostora ima Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov imata zunanja IT sodelavca, ki v primeru izgube podatkov le-te posredujeta do skrbnikov primarnih podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

10. Evidenca podatkov o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • vodenje podatkov za plačilo študentskega dela, • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz izjave o varovanju podatkov: ime in priimek, naslov, rojstni podatek, EMŠO. • podatki iz Excelove tabele – obrazec internega obračuna ur: podatki o študentu: ime in priimek, datum, ura začetka, ura prenehanja, število ur, opis dela, skupaj; • podatki iz študentske napotnice: sedež delodajalca, zaporedna številka napotnice, datum, ime in priimek, datum rojstva, fakulteta/šola, DŠ član, številka osebnega dokumenta, vrsta dela, časovna veljavnost napotnice/obdobje opravljanja dela, podpis in žig delodajalca; • podatki iz računa: datum, valuta, datum opravljene storitve, datum opravljene storitve študenta, kraj, podatki o naročniku, podatki o naslovniku, številka računa, ime in priimek člana, vrsta dela, napotnica, znesek, znesek na napotnici; storitev: koncesijska dajatev, dodatna koncesijska dajatev, prispevki za poškodbe pri delu, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za PIZ, skupaj; skupaj za plačilo; ime in priimek (fakturiral); • podatki iz kopije obračunskega lista: številka obračunskega lista, priimek in ime, datum od do, stalna nap. Opravljeno delo, skupina, število ur, €/h bruto neto, znesek bruto neto, skupaj bruto, skupaj neto
 • Uporabniki zbirke: • študentski servisi, • računovodski servis, • skrbnik podatkov kadrovskega oddelka v Bruslju (samo za študente, ki imajo Pfizerjev elektronski naslov) • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o študentih, ki imajo Pfizerjev elektronski naslov - (PeopleSoft podatki) se nahaja v kadrovskem oddelku v Bruslju. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Pisna zbirka kopije študentskih napotnic in izjav o varovanju podatkov se nahaja v omari zaklenjene pisarne vodje oddelka za politiko in skladnost. Dostop do prostora imajo vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo vodja oddelka za politiko in skladnost in direktorica. • Pisna zbirka podatkov iz Excelove tabele – obrazec internega obračuna ur se nahaja v omari zaklenjene pisarne finančnega oddelka. Dostop do prostora imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica in svetovalec za finance in računovodstvo. • Elektronska zbirka podatkov iz Excelove tabele – obrazec internega obračuna ur se nahaja na strežniku v strežniški sobi. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica in svetovalec za finance in računovodstvo. • Elektronska zbirka podatkov iz prejetih računov v aplikaciji, ki se izmenjuje z računovodstvom se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi. Dostop do prostora ima Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov imajo, z geslom na ravni operacijskega sistema, referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, poslovni analitik in vodja finančnega oddelka. • Pisna zbirka računov se nahaja v omari zaklenjene pisarne finančnega oddelka. Dostop do prostora imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. • Pisna zbirka kopij študentskih napotnic se nahaja v omari zaklenjene pisarne finančnega oddelka. Dostop do prostora imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. • Pisna zbirka kopij obračunskega lista se nahaja v omari zaklenjene pisarne finančnega oddelka. Dostop do prostora imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov se dnevno, tedensko in mesečno arhivirajo na magnetnih trakovih v zaklenjeni strežniški sobi. Dostop do prostora imajo Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov imata zunanja IT sodelavca, ki v primeru izgube podatkov le-te posredujeta do skrbnikov primarnih podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA PODATKOV O VSTOPIH IN GIBANJU PO POSLOVNIH PROSTORIH UPRAVLJAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem, • fizične osebe, ki opravljajo delo v poslovnih prostorih upravljavca na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje vstopa in gibanja po poslovnih prostorih upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz aplikacije: - fotografija , ime, priimek, datum aktivacije, ura prihoda/odhoda, datum prihoda/odhoda, pravice dostopa;
 • Uporabniki zbirke: • izdajatelj magnetnih kartic, • zunanja varnostna služba, • upravljavec poslovne stavbe, • zunanji vzdrževalec informacijskega sistema • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o vstopih in gibanju po poslovnih prostorih iz aplikacije se nahaja pri zunanjem pogodbenem izvajalcu (izdajatelju kartic Pfizer Dublin). Dostop do podatkov ima Site Security Officer. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA PODATKOV O PRAVICAH VSTOPA V POSLOVNE PROSTORE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem, • fizične osebe, ki opravljajo delo v poslovnih prostorih upravljavca na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, • pogodbeni delavci, ki vstopajo v strežniško sobo, • serviserji, ki vstopajo v strežniško sobo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • podelitev pravic za dostop do prostora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz aplikacije: - fotografija , ime, priimek, datum aktivacije, ura prihoda/odhoda, datum prihoda/odhoda, pravice dostopa;
 • Uporabniki zbirke: • izdajatelj magnetnih kartic, • zunanja varnostna služba, • zunanji vzdrževalec informacijskega sistema, • upravljavec poslovne stavbe, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o pravicah vstopa iz aplikacije se nahaja pri zunanjem pogodbenem izvajalcu (izdajatelju kartic Pfizer Dublin). Dostop do podatkov ima Site Security Officer. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca podatkov o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje podatkov o izrabi delovnega časa in časa dela delavcev, ki delajo na drugih pravnih podlagah za obračun izplačil, • obračun plač, • nadzor nad bolniškim staležem, • nadzor nad porabljenim dopustom • nadzor nad vsemi drugimi vrstami izrab delovnega časa
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatke o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa. • podatki iz pisnega sklepa o odmeri rednega letnega dopusta: - ime in priimek število dni letnega dopusta (po kriteriju ZDR, po kriteriju skupne delovne dobe, delovni pogoji, zahtevnost dela, prispevek delavca, zdravstveno stanje delavca, socialne razmere delavca, starševstvo otrok, ki še niso dopolnili 15 let, starejši delavec); kraj, datum, podpis; • podatki iz potrdila o upravičeni zadržanosti od dela: - podatki o izvajalcu: številka izvajalca, naziv izvajalca; podatki o zavarovani osebi: številka zavarovane osebe, datum rojstva, zavarovalna podlaga, enota ZZZS zavarovanja, spol, priimek, ime, ulica, hišna številka, pošta, kraj; podatki o zavezancu: naziv podjetja, registrska številka, kraj,; datum napotitve na IK, razlog zadržanosti (bolezen, poškodba izven dela, poklicna bolezen, poškodba pri delu, poškodba po tretji osebi izven dela, nega, transplantacija, izolacija, spremstvo, usposabljanje za rehabilitacijo otroka, poškodba nastala pri aktivnostih iz 18. člena Zakona), datum prvega dne zadržanosti; podatki o zdravniku: številka zdravnika, ime in priimek; podatki o družinskih članih: ime in priimek, datum rojstva, otrok/zakonec; prvi dan zadržanosti, prejšnja zadržanost od dela – recidiv, zadnji dan zadržanosti (za diagnozo, za razlog, za plačnika), podatki iz odločbe: zadržan po odločbi številka, imenovanega zdravnika/zdravstvene komisije, datum (do); zadržanost od dela: za polni delovni čas (datum od/do), za krajši delovni čas (datum od/do), dolžan delati (število ur na dan), od tega zadržan od dela (število ur na dan); invalidnost: invalid I. kategorije/ invalid II. kategorije/ invalid III. kategorije; kraj, datum; • podatki iz potrdila o priznanju pravice do očetovskega dopusta: - podatki o zaposlenem delavcu: ime in priimek, stalno prebivališče, številka potrdila, datum, kraj, podpis; • podatki iz odločbe o začasni nezmožnosti za delo: - podatki o zaposlenem delavcu: ime in priimek, datum rojstva, razdobje nezmožnosti za delo (datum);
 • Uporabniki zbirke: • ZZZS, • ZPIZ, • zunanji računovodski servis, • zunanji vzdrževalec informacijskega sistema, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka personalnih map 1 (potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, podatki iz odločbe o začasni nezmožnosti za delo, potrdila o priznanju pravice do očetovskega dopusta) se nahaja v omari zaklenjene pisarne finančnega oddelka. Dostop do prostora imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. • Pisna zbirka personalnih map 2 se nahaja v omari zaklenjene pisarne vodje oddelka za politiko in skladnost. Dostop do prostora imajo vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo vodja oddelka za politiko in skladnost, vodja finančnega oddelka, direktorica. • Pisna zbirka podatkov iz sklepa o določitvi letnega dopusta se nahaja v pisarni Site Security Officer-ja. Dostop do podatkov ima referentka v računovodstvu, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. • Pisna zbirka podatkov o izrabi delovnega časa (zbirka podatkov iz potrdila o priznanju pravice do očetovskega dopusta, zbirka podatkov iz odločbe o začasni nezmožnosti za delo, zbirka podatkov iz potrdila o upravičeni zadržanosti od dela) se nahaja v finančnem oddelku. Dostop do prostora imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. • Elektronska zbirka podatkov iz Evidence podatkov o izrabi delovnega časa se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi. Dostop do prostora ima Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov ima, z geslom na ravni operacijskega sistema, referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov se dnevno, tedensko in mesečno arhivirajo na magnetnih trakovih v zaklenjeni strežniški sobi. Dostop do prostora imajo Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov imata zunanja IT sodelavca, ki v primeru izgube podatkov le-te posredujeta do skrbnikov primarnih podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca podatkov o obiskovalcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • obiskovalci, ki vstopajo v poslovne prostore in izstopajo iz poslovnih prostorov upravljavca, • strokovni sodelavci, • študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • podatki se zbirajo in obdelujejo za potrebe varovanja premoženja, življenja ali telesa posameznikov ter reda v prostorih upravljavca, • zagotavljane varnostnih ukrepov skladno z interno politiko upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, ura prihoda in odhoda, datum, opombe (podjetje od koder prihaja, namen obiska), h komu je namenjen.
 • Uporabniki zbirke: • lastnik poslovne stavbe, • Sintal, • izdajatelj magnetnih kartic, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Knjiga obiskovalcev se nahaja pri pogodbenem obdelovalcu.. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Arhiv knjig obiskovalcev se nahaja v pisarni asistentke. Dostop do prostora imajo vodja oddelka za politiko in skladnost, asistentka, direktorica,vodja finančnega oddelka, vodja enote bolnišnice. Dostop do podatkov ima asistentka. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA PODATKOV O POSLOVNIH PARTNERJIH (KI SO FIZIČNE OSEBE), KONTAKTNIH OSEBAH PRI POSLOVNIH PARTNERJIH IN O POTENCIALNIH POSLOVNIH PARTNERJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • poslovni partnerji, ki so fizične osebe, • kontaktne osebe pri obstoječih poslovnih partnerjih (pravnih osebah, npr. dobaviteljih), • kontaktne osebe pri potencialnih poslovnih partnerjih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • kontaktiranje za potrebe izvajanja pogodb, • zbiranje kontaktov za potencialno sklepanje pogodb, • pošiljanje anket, obvestil o dogodku, • preverjanje informacij o partnerju v skladu z zakonodajnimi zahtevami in internimi predpisi družbe, • izvajanje internih kontrol za preprečevanje koruptivnih tveganj.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, funkcija, naziv podjetja, kjer je zaposlen, kontaktni podatki (naslov podjetja, telefonska številka, e-naslov), včasih vsebina pogodbe, glavna dejavnost, akademski naziv, funkcija osebe v podjetju, ime osebe, ki je posredovala oziroma priporočila to osebo • zbirka: Zbirka 1 - Vendors Slovenia: naziv pogodbenega partnerja, naslov, razvrstitev glede na GO povezavo, znesek plačila določenemu pogodbenem partnerju, datum sklenitve pogodbe, datum poteka pogodbe ali sklenitev za nedoločen čas. Zbirka 2: Interact seznam zdravniki in farmacevti: akademski naziv, ime, priimek, poklic, MAPP Interact status, ime/naziv zdravnikovega delodajalca, naslov zdravnikovega delodajalca. • podatki iz obrazca - Mednarodna proti podkupovalna in protikorupcijska poslovna načela družbe Pfizer: - ime, priimek, podpis; • podatki iz aplikacije: - Šifra, predlaga (ime in priimek), status, odobril (ime in priimek), dne, naziv (ime in priimek), status, EMŠO, ulica, pošta, šifra države; banka: naziv banke, naslov, SWIFT, transakcijski račun, pogodba, datum pogodbe, rabat, rok plačila, matična številka, davčna številka, blokiran do, EFPIA kategorija, Vendor kategorija, TMF številka; • podatki iz obrazca - Odobritev: - podatki o dobavitelju: ime in priimek, naslov poštna številka, kraj; datum odobritve, odobritev pripravil: ime in priimek, GOVT form; izdelek/storitev, delilnik stroškov po Pfizer specifikaciji, priprave (ure), poslušalci, predavatelj, predavanje (min), podpisniki, priponke;
 • Uporabniki zbirke: • zunanji računovodski servis, • zunanji vzdrževalec informacijskega sistema, • matično podjetje - Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, New York, NY10017, ZDA., • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka računov in ponudb se nahaja v omari zaklenjene pisarne finančnega oddelka. Dostop do prostora imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. • Pisna zbirka pogodb, kjer so kontakti poslovnih partnerjev se nahaja v omari zaklenjene pisarne vodje oddelka za politiko in skladnost. Dostop do prostora imajo vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo vodja oddelka za politiko in skladnost, vodja finančnega oddelka, direktorica. • Pisna zbirka podatkov iz obrazca - Mednarodna proti podkupovalna in protikorupcijska poslovna načela družbe Pfizer se nahaja v omari zaklenjene pisarne vodje oddelka za politiko in skladnost. Dostop do prostora imajo vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo vodja oddelka za politiko in skladnost, vodja finančnega oddelka, direktorica. • Pisna zbirka podatkov iz obrazca - Odobritev se nahaja v omari zaklenjene pisarne vodje oddelka za politiko in skladnost. Dostop do prostora imajo vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo vodja oddelka za politiko in skladnost, vodja finančnega oddelka, direktorica. • Pisna zbirka podatkov o kontaktnih osebah pri poslovnih partnerjih in o potencialnih poslovnih partnerjih se nahaja pri zunanjem računovodskem servisu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov o kontaktnih osebah pri poslovnih partnerjih in o potencialnih poslovnih partnerjih se nahaja pri zunanjem računovodskem servisu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka MAPP Interact (Zbirka 1 - Vendors Slovenia) se nahaja na intranetu Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, New York, NY10017, ZDA., NY. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije B. se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi. Dostop do prostora imajo Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Strežniška soba je varovana z video nadzornim sistemom. Dostop do podatkov imajo, z geslom na ravni operacijskega sistema, vsi zaposleni v Pfizer Slovenija. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov se dnevno, tedensko in mesečno arhivirajo na magnetnih trakovih v zaklenjeni strežniški sobi. Dostop do prostora imajo Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov imata zunanja IT sodelavca, ki v primeru izgube podatkov le-te posredujeta do skrbnikov primarnih podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Arhiv se nahaja v kleti. Prostor je zaklenjen s ključavnico in varovan z alarmom. Dostop do prostora imajo vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica ter Site Security Officer. Dostop do podatkov imajo vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica ter Site Security Officer. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA PODATKOV O NOVINARJIH IN UREDNIKIH MEDIJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • novinarji in uredniki medijev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • pošiljanje sporočil za javnost, • pošiljanje vabil na novinarske konference, • obveščanje o drugih dogodkih upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz Excelove tabele – adrema medijev: - naslov medija, ime in priimek novinarja, elektronski naslov novinarja, fax, telefonska številka ime, področje dela (urednik, novinar). • podatki iz soglasja: - ime in priimek, datum, kraj, podpis;
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka soglasij novinarjev in urednikov se nahaja v zaklenjeni omari zaklenjene pisarne vodje odnosov z javnostmi. Dostop do pisarne imajo vodja odnosov z javnostmi, direktorica, vodja oddelka za politiko in skladnost. Dostop do podatkov ima vodja odnosov z javnostmi. • Elektronska zbirka podatkov (Excel) novinarjev in urednikov se nahaja na osebnem računalniku vodje odnosov z javnostmi, na lokalnem disku v pisarni vodje odnosov z javnostmi. Dostop prostora imajo vodja odnosov z javnostmi, direktorica, vodja oddelka za politiko in skladnost. Dostop do podatkov ima, z geslom na ravni operacijskega sistema, vodja odnosov z javnostmi. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov se dnevno, tedensko in mesečno arhivirajo na magnetnih trakovih v zaklenjeni strežniški sobi. Dostop do prostora imajo Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov imata zunanja IT sodelavca, ki v primeru izgube podatkov le-te posredujeta do skrbnikov primarnih podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. EVIDENCA PODATKOV O UPORABNIKIH MOBILNEGA TELEFONA, AVTOMOBILA OZ. DRUGIH SREDSTEV DANIH V UPORABO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni, katerim je bila dana pravica uporabljati sredstva dana v uporabo (tudi v zasebne namene).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • nadzor nad delom zaposlenih in analiza stroškov povezanih z uporabo sredstev, • evidentiranje in morebitno uveljavljanje terjatev zoper zaposlene, katerim je sredstvo dano v uporabo, • izdelava kvartalnih poročil.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • kreditna kartica: - ime, priimek, datum prejema kartice, podpis. • kartica za gorivo (potrdilo o prejemu, potrdilo o vračilu): - ime, priimek, datum prejema kartice, podpis. • avtomobil (potrdilo o prejemu, potrdilo o vračilu): - ime, priimek, datum prejema avtomobila, vrsta osebnega avtomobila, registrska številka, stanje števca, podpis, kraj. • mobilni telefon (potrdilo o prejemu, potrdilo o vračilu): - ime, priimek, serijska številka, PIN in PUK koda, datum, podpis, kraj. • prenosni računalnik, Ipad (potrdilo o prejemu, potrdilo o vračilu): - ime in priimek, EMEI, datum, mesto, kraj, podpis; • Blackberry: - ime, priimek, serijska številka Blackberry-a, SIM kartica, PIN in PUK koda, datum, podpis, kraj. • mobilni telefon: - ime, priimek, serijska številka mobilnega telefona, tip mobilnega telefona, telefonska številka, stroškovno mesto, PIN in PUK koda, datum, podpis, kraj. • avtomobil: - ime, priimek, datum prejema avtomobila, vrsta osebnega avtomobila, stanje števca, podpis, registrska številka, tip avtomobila, boniteta, mesec, leto, točeno gorivo v litrih, službene vožnje, število km privatnih voženj, število km službenih voženj, skupno število vseh voženj, % privatnih voženj, končno stanje števca, mesečna poraba na 100 km glede na službene km, povprečna poraba glede na službene kilometre. • podatki iz pogodbe - Car Agreement: - ime in priimek, znamka avtomobila, registracijska številka, nabavna vrednost, kraj, datum, podpis; • podatki iz potrdila o prejemu službenega vozila: - ime in priimek, znamka avtomobila, registrska številka, stanje števca, datum, kraj, podpis; • podatki iz primopredajnega zapisnika: - datum, ime in priimek, znamka vozila, registrska številka, število prevoženih kilometrov ob predaji, reverz (osebni avtomobil, ključi avtomobila, prometno dovoljenje, zelena karta, potrdilo o zavarovanju ali zavarovalna polica, potrdilo o hrambi zimskih/letnih gum, zeleni potni nalog, drugo), kraj, datum, podpis. • podatki iz izjave (uporaba sl. vozila v privatne namene): - ime, priimek, uporabljam službeno vozilo v privatne namene (da/ne/specifikacija), kraj, datum, podpis; • podatki iz Excelove tabele – službena vozila: - zaporedna številka, priimek, ime, registrska številka, tip kartice, inventarna številka, avto, število prevoženih kilometrov, številka šasije, datum registracije, prva registracija, leto izdaje, nabavna vrednost (po računu), prejšnji voznik/opomba (ime in priimek).
 • Uporabniki zbirke: • zunanji računovodski servis, • zunanji vzdrževalec informacijskega sistema, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisne zbirke seznamov in potrdil sredstev danih v uporabo se nahajajo v zaprti omari zaklenjene pisarne Site Security Officer. Dostop do prostora ima Site Security Officer. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka in Site Security Officer. • Pisne zbirke seznamov in potrdil sredstev danih v uporabo se nahajajo v omari zaklenjene pisarne finančnega oddelka. Dostop do prostora imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka. • Pisna zbirka in elektronska zbirka kopij podatkov o sredstvih danih v uporabo se nahaja pri zunanjem računovodskem servisu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Pisna zbirka podatkov iz pogodbe - Car agreement se nahaja v zaprti omari zaklenjene pisarne Site Security Officer. Dostop do prostora ima Site Security Officer. Dostop do podatkov imajo Site Security Officer, direktorica in vodja oddelka za politiko in skladnost. • Elektronska zbirka podatkov iz pogodbe - Car agreement se nahaja na strežniku v strežniški sobi upravljavca zbirk osebnih podatkov. Dostop do prostora imajo Site Security Officer in IT sodelavca. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, vodja računovodskega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, Site Security Officer, svetovalec za finance in računovodstvo in direktor. • Elektronska zbirka podatkov iz prevzemnic (službena vozila) se nahaja na strežniku v strežniški sobi upravljavca zbirk osebnih podatkov. Dostop do prostora imajo Site Security Officer in IT sodelavca. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka in Site Security Officer. • Elektronska zbirka podatkov iz Excelove tabele – lista osnovnih sredstev se nahaja na strežniku v strežniški sobi upravljavca zbirk osebnih podatkov. Dostop do prostora imajo Site Security Officer in IT sodelavca. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka in Site Security Officer in direktor. • Elektronska zbirka podatkov iz Excelove tabele – službena vozila se nahaja na strežniku v strežniški sobi upravljavca zbirk osebnih podatkov. Dostop do prostora imajo Site Security Officer in IT sodelavca. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka in Site Security Officer in direktor. • Pisna zbirka računov se nahaja v omari zaklenjene pisarne finančnega oddelka. Dostop do prostora imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. • Pisna zbirka zelenih potnih nalogov se nahaja v omari zaklenjene pisarne finančnega oddelka. Dostop do prostora imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. • Pisna zbirka kopij podatkov o uporabi stacionarnega telefona, mobilnega telefona, avtomobila ali drugih sredstev se nahaja pri zunanjem računovodskem servisu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov o sredstvih danih v uporabo (Excel) se nahaja na strežniku v strežniški sobi upravljavca zbirk osebnih podatkov. Dostop do prostora imajo Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, svetovalec za finance in računovodstvo, vodja finančnega oddelka. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov se dnevno, tedensko in mesečno arhivirajo na magnetnih trakovih v zaklenjeni strežniški sobi. Dostop do prostora imajo Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov imata zunanja IT sodelavca, ki v primeru izgube podatkov le-te posredujeta do skrbnikov primarnih podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca podatkov o uporabi stacionarnega telefona, mobilnega telefona, avtomobila ali drugih sredstev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni, katerim je bila dana pravica uporabljati sredstva dana v uporabo (tudi v zasebne namene).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • vodenje evidence in analiza stroškov povezanih z uporabo sredstev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Blackberry: ime, priimek, serijska številka Blackberry-a, SIM kartica, PIN in PUK koda, datum, podpis, kraj. • mobilni telefon: ime, priimek, serijska številka mobilnega telefona, tip mobilnega telefona, telefonska številka, stroškovno mesto, PIN in PUK koda, datum, podpis, kraj. • avtomobil: ime, priimek, datum prejema avtomobila, vrsta osebnega avtomobila, stanje števca, podpis, registrska številka, tip avtomobila, boniteta, mesec, leto, točeno gorivo v litrih, službene vožnje, število km privat voženj, število km službenih voženj, skupno število vseh voženj, % privat voženj, končno stanje števca, mesečna poraba na 100 km glede na službene km, povprečna poraba glede na službene kilometre.
 • Uporabniki zbirke: • IT podjetje, • računovodski servis, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisne zbirke seznamov in potrdil sredstev danih v uporabo se nahajajo v pisarni finančnega oddelka. Dostop do prostora imajo referentka v računovodstvu, finančni analitik, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, finančni analitik, vodja finančnega oddelka. • Pisna zbirka računov se nahaja v pisarni finančnega oddelka. Dostop do prostora imajo referentka v računovodstvu, finančni analitik, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, finančni analitik, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. • Pisna zbirka zelenih potnih nalogov se nahaja v pisarni finančnega oddelka. Dostop do prostora imajo referentka v računovodstvu, finančni analitik, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, finančni analitik, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. • Pisna zbirka kopij podatkov o uporabi stacionarnega telefona, mobilnega telefona, avtomobila ali drugih sredstev se nahaja pri zunanjem računovodskem servisu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov o sredstvih danih v uporabo (Excel) se nahaja na strežniku. Dostop do prostora ima asistentka in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, finančni analitik, vodja finančnega oddelka. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov se nahajajo na strežniku. Dostop do prostora imajo asistentka in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov imata zunanja IT sodelavca, ki v primeru izgube podatkov le-te posredujeta do skrbnikov primarnih podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca podatkov o izvajanju videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki vstopajo v poslovne prostore družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • varovanje premoženja, zaposlenih ter drugih delavcev upravljavca, • spremljanje nevarnosti ogroženosti nadstropja in objekta.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz aplikacije: - posnetek, čas, številka kamere, datum.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji vzdrževalec informacijskega sistema, • upravljavec poslovne stavbe, • zunanja varnostna služba, • vzdrževalec aplikacije, • Policija, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o izvajanju videonadzora se nahaja v zaklenjeni strežniški sobi med 3 in 4 nadstropjem upravljavca. Dostop do strežniške sobe imajo zunanja IT izvajalca in Site Security Officer. Dostop do podatkov ima Site Security Officer in nadrejena oseba iz matične organizacije Pfizer Inc. • Elektronska zbirka podatkov videoposnetkov vhoda v poslovno stavbo se hrani pri zunanjem pogodbenemu obdelovalcu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca zdravnikov in farmacevtov, s katerimi sodeluje družba Pfizer, podružnica Ljubljana

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zdravniki v zdravstvenih institucijah s katerimi družba sodeluje, farmacevti ter drugi zdravstveni delavci, fizične osebe, ki opravljajo promet z zdravili.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • oglaševanje z neposrednim obveščanjem: obiski zdravnikov in farmacevtov, pošiljanje pisnih obvestil, • pošiljanja strokovnih sporočil, vabil na dogodke, obveščanja o aktivnostih podjetja in promocijskih sporočil, • upravljanje odnosov s poslovnimi partnerji, • zakonska dolžnost obveščanja kategorij zdravnikov in farmacevtov, ki so pooblaščeni za predpisovanje in izdajanje zdravil, o spremembah, • vodenje evidence potencialnih izvajalcev kliničnih in drugih raziskav, • spremljanje dela in pomoč pri organizaciji dela, • priprava in izdelava internih analiz, • pošiljanje voščil.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o zdravnikih in farmacevtih: - ime, priimek, služben naslov, služben telefon, elektronski naslov, ustanova, odgovorna oseba iz družbe, ki s to osebo kontaktira, datumi obiskov, tip obiska, vsebina obiska, komentarji, ostali zaznamki, vrsta promocijskega gradiva, uporabnega darila majhne oziroma simbolične vrednosti, voščila. • podatki iz Excelove tabele: - ime, priimek, koda, ustanova, specialnost, naslov, poštna številka, mesto, EME Interact status, transakcije po letih; • podatki iz aplikacije: - podatki o zdravnikih, farmacevtih in drugih zdravstvenih delavcih: šifra, raziskovalni naziv, akademski naziv, spol, priimek, ime, specialnost, funkcija, klasifikacija, mnenjski vodja, ustanova, mesto, naslov (ulica, hišna številka, poštni naslov), telefonska številka, elektronski naslov, delovni čas, zadnji obisk, naslednji obisk, zastopnik (ime in priimek zaposlenega delavca); • zbirka: Zbirka 1 - Vendors Slovenia: naziv pogodbenega partnerja, naslov, razvrstitev glede na GO povezavo, znesek plačila določenemu pogodbenem partnerju, datum sklenitve pogodbe, datum poteka pogodbe ali sklenitev za nedoločen čas. Zbirka 2:seznam zdravniki in farmacevti: akademski naziv, ime, priimek, poklic, status, ime/naziv zdravnikovega delodajalca, naslov zdravnikovega delodajalca. • podatki iz pisne privolitve posameznika za obveščanje in soglasje za uporabo in obdelavo osebnih podatkov: - ime in priimek, naziv in naslov podjetja/organizacije/ustanove, poklic, specializacija, elektronski naslov, številka mobilnega in ali stacionarnega telefona, kraj in datum, podpis; • podatki iz elektronske zbirke podatkov zbranih na internetni strani ww.pfizerpro.si: - ime, priimek, elektronski naslov, ustanova, naslov ustanove, kraj, regija, poštna številka, poklic, specializacija, zdravniško društvo, mobilni telefon, službeni telefon, spol, datum rojstva, geslo, soglašam s prejemanjem sporočil preko elektronske pošte (soglašam/ne soglašam), soglašam s prejemanjem sporočil preko telefona (soglašam/ne soglašam), soglašam s prejemanjem sporočil preko SMS sporočil (soglašam/ne soglašam), soglašam s prejemanjem sporočil po navadni pošti (soglašam/ne soglašam).
 • Uporabniki zbirke: • zunanji vzdrževalec informacijskega sistema, • zunanji računovodski servis, • matično podjetje - Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, New York, NY10017, ZDA., • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije S.V.C. se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi upravljavca zbirk osebnih podatkov. Dostop do prostora ima Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov imajo , z geslom na ravni operacijskega sistema, terenski sodelavci, Commercial Lead, poslovni analitik. • Elektronska zbirka - lokalne baze se nahajajo na prenosnih računalnikih strokovnih sodelavcev in produktnih specialistov. Dostop do podatkov: produktni vodje, strokovni sodelavci. • Elektronska zbirka - lokalne baze se nahajajo na trdih diskih Ipad-ov. Dostop do podatkov imajo strokovni sodelavci. • Elektronska zbirka podatkov iz Excelove tabele – seznam se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi upravljavca zbirk osebnih podatkov. Dostop do prostora ima Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni pri upravljavcu. • Elektronska zbirka (Zbirka 1: Vendors Slovenia in Zbirka 2: seznam zdravniki in farmacevti) se nahaja na intranetu Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, New York, NY10017, ZDA., NY. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Pisna zbirka privolitev zdravnikov in farmacevtov za obveščanje in soglasje za uporabo in obdelavo osebnih podatkov se nahaja v pisarni v zaprti omari specialista multimedijskih komunikacij. Dostop do mape imajo specialist multimedijskih komunikacij, vodja multimedijskih komunikacij, vodja medicinskega oddelka, vodja marketinga, vodje poslovnih enot, direktor, vodja oddelka za politiko in skladnost. • Pisna zbirka podatkov življenjepisov mnenjskih vodij in predavateljev s katerimi ima Pfizer pogodbeno razmerje se nahaja v zaklenjeni pisarni v zaprti omari vodje medicinskega oddelka. Do prostora imata dostop vodja medicinskega oddelka, Site Security Officer in direktor. Dostop do podatkov ima vodja medicinskega oddelka. • Arhivska pisna zbirka evidence obiskov pri zdravnikih in farmacevtih in pisna zbirka soglasij zdravnikov in farmacevtov za pošiljanje pisnih obvestil in vabil na promocijska in druga srečanja se nahaja v kletnem arhivu. Prostor je zaklenjen s ključavnico in varovan z alarmom. Dostop do prostora imajo vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica ter Site Security Officer. Dostop do podatkov imajo vodje poslovnih enot, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica ter Site Security Officer. • Elektronska zbirka podatkov iz internetne strani www.pfizerpro.si se nahaja pri zunanjem pogodbenem obdelovalcu podatkov. Dostop do podatkov imajo vodje poslovnih enot, vodja multimedijske komunikacije, multimedijski specialist, vodja marketinga, Business Technology Service Enable Manager in direktorica. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov se dnevno, tedensko in mesečno arhivirajo na magnetnih trakovih v zaklenjeni strežniški sobi. Dostop do prostora imajo Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov imata zunanja IT sodelavca, ki v primeru izgube podatkov le-te posredujeta do skrbnikov primarnih podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

21. Evidenca podatkov o kliničnih raziskavah v zvezi z zdravili

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • bolniki (ki prostovoljno sodelujejo v raziskavi kot preizkušanci), • raziskovalci - zdravniki, sestre, laboratorijski tehniki, ki sodelujejo v preskušanjih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • dokazovanje učinkovitosti, varnosti in načina odmerjanja zdravila, • izpolnjevanje zakonskih zahtev v zvezi z registracijo zdravil in v zvezi s spremljanjem varnosti zdravil, • ocena učinkovitosti in varnosti zdravil, ki se klinično preizku
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o zdravnikih, medicinskih sestrah ali medicinskih tehnikih, farmacevtih, laborantih: ime, priimek, podatki z življenjepisa, naziv, datum rojstva, izobraževanje, usposobljenost, treningi, bibliografija, zaposlitev (trenutna, pretekle), predhodne izkušnje v kliničnem preskušanju, številka licence (za zdravnike) • raziskave: vrsta raziskave, trajanje raziskave, zdravila, ki bodo v uporabi, število bolnikov, države, ki bodo sodelovale, kakšno bolezen morajo bolniki imeti, da lahko sodelujejo v raziskavi, starost bolnikov, spol, vključitveni in izključitveni kriteriji za posamezno raziskavo, pripravljenost bolnika za sodelovanje v raziskavi, sposobnost razumeti navodila in razlago, ki mu jo je dolžan podati raziskovalec pred vključitvijo v raziskavo, skupno število vključenih bolnikov, število vključenih bolnikov v Sloveniji • bolniki (preizkušanci- tisti, ki so vključeni v raziskave): ime, priimek, številka bolnika, medicinska zgodovina, pretekle bolezni, sedanje bolezni, rezultati laboratorijskih preiskav, fizikalnega pregleda (teža, višina, krvni tlak, pulz), podatki o počutju bolnika, mnenje bolnika in spremembe tega mnenja tekom raziskave, ostali medicinski podatki, relevantni za posamezno raziskavo, podatki iz ostalih diagnostičnih postopkov, ki so del sprejetega programa zdravljenja in so priznani s strani ustreznih zdravstvenih organov, specifične preiskave, ki jih lahko zahteva protokol in sta je odobrili Komisija za medicinsko etiko ter Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke.
 • Uporabniki zbirke: • Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, • EMA (European Medicines Agency, 4. odstavek 31. člena Pravilnika o kliničnih preskušanjih zdravil) • FDA (Food and Drug Administration, ZDA), • Komisija RS za medicinsko etiko, • Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, New York, NY10017, ZDA., • Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, VB, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka CV raziskovalnega osebja se nahaja v pisarni za klinične raziskave. Dostop do prostora imajo monitor kliničnih raziskav, vodja kliničnih raziskav, vodja medicinskega sveta. Dostop do podatkov imajo monitor kliničnih raziskav, vodja kliničnih raziskav, vodja medicinskega sveta. • Pisna zbirka arhiva kliničnih raziskav se nahaja v kleti. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni v medicinskem svetu. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni v medicinskem svetu. • Elektronska zbirka skeniranih CV se nahaja na strežniku. Dostop do prostora imajo asistentka in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni v medicinskem svetu. • Elektronska zbirka skeniranih dokumentov, ki se nanašajo na klinične raziskave, se nahaja na strežniku v ZDA. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov o bolnikih se nahaja pri pogodbenem obdelovalcu v Sandwich, VB. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov o bolnikih se nahaja pri pogodbenem obdelovalcu, na kliniki. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov se nahajajo na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi. Dostop do prostora ima asistentka in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov imata zunanja IT sodelavca, ki v primeru izgube podatkov le-te posredujeta do skrbnika primarnih podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

22. Evidenca prijav neželenih učinkov zdravil in medicinskih pripomočkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • poročevalec: distributer, farmacevt, zdravnik in drugi zdravstveni delavci, predstavniki (katerim poročajo zdravstveni delavci, zdravniki), ki prijavljajo neželene učinke, • uporabniki, ki prijavijo neželene učinke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje zakonskih in podzakonskih zahtev v zvezi s farmakovigilanco, • spremljanje varnosti zdravil oz. medicinskih pripomočkov, • evidentiranje podatkov o neželenih učinkih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o neželenem učinku zdravila: ime in priimek / začetnici imena in priimka bolnika, naslov, telefonska številka, e-mail, država, datum rojstva, starost, spol, datum začetka neželenega učinka zdravila, opis neželenega učinka zdravila (vključno s podatki o laboratorijskih testih in izdih laboratorijskih testov), posledica neželenega učinka zdravila (smrt, hospitalizacija, podaljšanje hospitalizacije, dolgotrajna ali izrazita nezmožnost ali nesposobnost, neposredna življenjska ogroženost, prirojena anomalija, drugo klinično pomembno stanje) podatki o zdravilu: ime zdravila in učinkovina, odmerjanje, poti uporabe, indikacije, obdobje zdravljenja, trajanje zdravljenja, stanje neželenega učinka po prekinitvi zdravljenja, stanje neželenega učinka ob ponovni uvedbi zdravila sočasno uporabljeno zdravilo in anamneza: sočasno uporabljeno zdravilo in obdobje zdravljenja, pomembni podatki v anamnezi (diagnoze, alergije, nosečnost...) podatki o proizvajalcu ali imetniku dovoljenja za promet: ime in naslov proizvajalca ali imetnika dovoljenja za promet, številka poročila, datum prejema originalnega poročila (proizvajalec ali imetnik dovoljenja za promet), poročevalec (klinično preizkušanje, literaturno poročilo, zdravstveni delavec, organ pristojen za zdravila, drugo), datum poročanja, vrsta poročila (začetno, nadaljnje).
 • Uporabniki zbirke: • Nacionalni center za farmakovigilanco (Klinični center, Strokovno poslovna skupnost Interna klinika, Center za zastrupitve), • Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, • Zdravnik, • poročevalci (reporterji), • EMA (European Medicines Agency), • Komisija za medicinsko etiko RS, • matično podjetje - Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, New York, NY10017, ZDA., • IT podjetje, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov – safety baza se nahaja v Pfizer Inc, New York, ZDA. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka lokalnih poročil o neželenih učinkih se nahaja na strežniku v mapi, v zaklenjeni strežniški sobi upravljavca zbirk osebnih podatkov. Dostop do prostora imajo Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov ima odgovorna oseba za farmakovigilanco in Medical Director. • Pisna zbirka podatkov povezanih z lokalnimi poročili o neželenih učinkih in CIOMS obrazec se nahaja v omari zaklenjene pisarne za farmakovigilanco. Dostop do prostora imajo odgovorna oseba za farmakovigilanco in Site Security Officer. Dostop do podatkov ima odgovorna oseba za farmakovigilanco. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov se dnevno, tedensko in mesečno arhivirajo na magnetnih trakovih v zaklenjeni strežniški sobi. Dostop do prostora imajo Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov imata zunanja IT sodelavca, ki v primeru izgube podatkov le-te posredujeta do skrbnikov primarnih podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

23. Evidenca prijav reklamacij zdravil in medicinskih pripomočkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • poročevalec: distributer, farmacevt, zdravstveni delavci, predstavniki (katerim poročajo zdravstveni delavci, zdravniki), ki prijavljajo reklamacije, • uporabniki, ki prijavijo reklamacije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje zakonskih in podzakonskih zahtev v zvezi z reklamacijami • spremljanje varnosti in kakovosti delovanja zdravila in medicinskega pripomočka zdravila, nadaljnje delo z navodili za zdravilo, • reševanje reklamacij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • prijavitelj reklamacije: - ime, priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, država, organizacija; naziv in naslov veletrgovca, država, ime in priimek kontaktne osebe, elektronski naslov, telefon; • opis reklamacije: - informacija o zdravilu, vrsta zdravila ali medicinskega pripomočka, serija, rok uporabe, opis reklamacije, kategorija reklamacije, postopek/raziskava reklamacije, količina vrnjenega zdravila ali medicinskega pripomočka, datum prijave reklamacije družbi, datum pošiljanja v analizo kakovosti, ime, priimek osebe pri družbi, ki je reklamacijo obdelala, lokalna referenčna številka. • elektronska zbirka podatkov iz internega reklamacijskega obrazca - Product quality complaint form: - naziv poslovne enote, številka reklamacije, datum prejete reklamacije, referenčna številka, podružnica/trg, kontaktne informacije o prijavitelju reklamacije (ime, priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, država, organizacija; naziv in naslov veletrgovca, država, ime in priimek kontaktne osebe, elektronski naslov, telefon), naziv produkta, moč in velikost pakiranja, neželeni učinek (da/ne), LOT številka, velja do, ostale podrobnosti reklamacije, drugi komentarji, obrazec izpolnjen s strani, datum izpolnitve obrazca; • elektronska zbirka podatkov iz e-poštnega predala: - ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, država, organizacija; naziv in naslov veletrgovca, država, ime in priimek kontaktne osebe, elektronski naslov, telefon;
 • Uporabniki zbirke: • izdelovalec, proizvajalec zdravila, • zunanji vzdrževalec informacijskega sistema, • vzdrževalec e-poštnega predala, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o reklamacijah se nahaja na strežniku v mapi, v zaklenjeni strežniški sobi upravljavca zbirk osebnih podatkov. Dostop do prostora imajo Site Security Officer in IT sodelavca. Dostop do podatkov imajo Trade and Suppy Manager, Regulatory Manager, odgovorna oseba za farmakovigilanco, Aqo Manager Slovenia, Romania, Croatia, Aqo Managere Croatia and Bosnia, Aqo Manager Slovenia. Pravico do vpisa, sprememb in brisanja podatkov imajo Aqo Manager Slovenia, Romania, Croatia, Aqo Managere Croatia and Bosnia, Aqo Manager Slovenia. • Pisna zbirka reklamacij se nahaja v zaklenjeni omari pisarne Aqo Manager-ja Slovenia. Dostop do prostora ima Aqo Manager Slovenia. Dostop do podatkov ima Aqo Manager Slovenia. • Elektronska zbirka podatkov– baza reklamacij se nahaja v matični organizaciji - Pfizer Inc, New York, ZDA. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imajo Aqo Manager Slovenia in odgovorna oseba za farmakovigilanco. • Elektronska zbirka podatkov Argus se nahaja v matični organizaciji - Pfizer Inc, New York, ZDA. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imajo Aqo Manager Slovenia in odgovorna oseba za farmakovigilanco. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov se dnevno, tedensko in mesečno arhivirajo na magnetnih trakovih v zaklenjeni strežniški sobi. Dostop do prostora imajo Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov imata zunanja IT sodelavca, ki v primeru izgube podatkov le-te posredujeta do skrbnikov primarnih podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

24. Evidenca vprašanj in odgovorov uporabnikov zdravil

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zdravniki, drugi zdravstveni delavci, farmacevti, • uporabniki zdravil, ki na upravljavca naslovijo svoje vprašanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • podatki se zbirajo z namenom posredovanja odgovorov uporabnikom zdravil.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, naslov, e-naslov, vsebina vprašanja, odgovor na vprašanje, ali se oseba, ki je zastavila vprašanje uvršča med medicinsko osebje ali ne in kje je zaposlena, datum prejema vprašanja, datum odgovora, ura, kako je oseba, je bila oseba napotena s strani strokovnega sodelavca ali je sama stopila v kontakt s podjetjem, ali dovoljuje ponovni kontakt (v primeru telefonskega klica). • podatki o temperaturnih odstopih zdravil: - e-mail, datum, ura, vsebina vprašanja, odgovor na vprašanje.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka vprašanj in odgovorov uporabnikov zdravil se nahaja na strežniku v aplikaciji P. Dostop do podatkov imajo Medical Manager, Medical Lead, Medical Director in Medical Information Front Desk. • Elektronska zbirka podatkov prejetih vprašanj o temperaturnih odstopih zdravil se hrani v e-poštnem predalu na strežniku v strežniški sobi pogodbenega obdelovalca podatkov. Dostop do podatkov ima Aqo Manager Slovenia. • Elektronska zbirka podatkov o temperaturnih odstopih zdravil se nahaja na strežniku v mapi za skupno koriščenje. Dostop do podatkov imajo Trade and Suppy Manager, Regulatory Manager, odgovorna oseba za farmakovigilanco, Aqo Manager Slovenia, Romania, Croatia, Aqo Managere Croatia and Bosnia, Aqo Manager Slovenia. Pravico do vpisa, sprememb in brisanja podatkov imajo Aqo Manager Slovenia, Romania, Croatia, Aqo Managere Croatia and Bosnia, Aqo Manager Slovenia. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov se dnevno, tedensko in mesečno arhivirajo na magnetnih trakovih v zaklenjeni strežniški sobi. Dostop do prostora imajo Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov imata zunanja IT sodelavca, ki v primeru izgube podatkov le-te posredujeta do skrbnikov primarnih podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Evidenca podatkov o darilnih prejemkih za katere je potrebno odvesti dohodnino

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zdravniki, zdravstveni delavci, sodelavci iz drugih filial
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • plačilo računa, avtorskega honorarja, podjemne pogodbe • obračun in plačilo dohodnine
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, naslov, DŠT, davčna izpostava
 • Uporabniki zbirke: • IT podjetje, • Mediasoft, • računovodski servis, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o strankah se nahaja na strežniku. Dostop do prostora ima asistentka in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov imajo produktni vodje, vodje poslovnih enot, vodje logistike, asistentka, direktorica. • Pisna zbirka obrazcev o obračunih dohodnine se nahaja v pisarni finančnega oddelka. Dostop do prostora imajo referentka v računovodstvu, finančni analitik, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo referentka v računovodstvu, finančni analitik, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. • Pisna zbirka kopij podatkov o darilnih prejemkih za katere je potrebno odvesti dohodnino se nahaja pri zunanjem računovodskem servisu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov se nahajajo na strežniku. Dostop do prostora imajo asistentka in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov imata zunanja IT sodelavca, ki v primeru izgube podatkov le-te posredujeta do skrbnikov primarnih podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Evidenca podatkov o prijavi nepravilnosti ali neskladnosti na odprto telefonsko linijo v ZDA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki prijavijo nepravilnosti ali neskladnosti na odprto telefonsko linijo v ZDA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje skladnosti delovanja upravljavca
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, elektronski naslov (če gre za prijavo prek elektronske pošte), vsebina prijave, datum
 • Uporabniki zbirke: • Pfizer's Global Corporate Compliance Division, • Pfizer's EU Corporate Compliance Group, • Pfizerjeve podružnice, ki so povezane z domnevami , • Zunanji revizorji, • Vladne/državne/javne agencije, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka prijav nepravilnosti ali neskladnosti se nahaja na strežniku na Irskem. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

27. Evidenca podatkov o soglasju za objavo fotografij na promocijskem gradivu in gradivih o osveščanju o boleznih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu (zaposleni za določen čas, zaposleni za nedoločen čas), otroci zaposlenih • druge fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • objava fotografij v različnih medijih in komercialnih gradivih za namen obveščanja javnosti o pnevmokoknih okužbah
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, datum in kraj rojstva, fotografija
 • Uporabniki zbirke: • mediji, • tiskarji komercialnih gradiv, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Privolitev za prijavo in objavo fotografij se nahaja v zaklenjeni omari zaklenjene pisarne vodje odnosov z javnostmi. Dostop do pisarne imajo vodja odnosov z javnostmi, direktorica, vodja oddelka za politiko in skladnost. Dostop do podatkov ima vodja odnosov z javnostmi. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. Evidenca podatkov o sodelavcih, ki oglašujejo zdravila z neposrednim obveščanjem

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe (zaposleni in osebe, ki izvajajo oglaševanje na podlagi pogodbe z upravljavcem), ki z neposrednim oglaševanjem obveščajo osebe, ki so pooblaščene za predpisovanje in izdajanje zdravil, • odgovorne osebe za izdelavo seznama sodelavcev, ki opravljajo neposredno obveščanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • prijava seznama o sodelavcih, ki oglašujejo zdravila z neposrednim trženjem Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz seznama strokovnih sodelavcev, ki oglašujejo zdravila - podatki o imetniku dovoljenja za promet z zdravilom: naziv podjetja, sedež, ime in priimek odgovorne osebe, številka telefona, e-mail naslov; podatki iz seznama strokovnih sodelavcev, ki oglašujejo zdravila z neposrednim obveščanjem oseb, ki so pooblaščena za predpisovanje in izdajanje zdravil: zaporedna številka, ime, priimek, izobrazbe, datum;
 • Uporabniki zbirke: • Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, • zunanji vzdrževalec informacijskega sistema, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz seznama strokovnih sodelavcev, ki oglašujejo zdravila se nahaja v fasciklu v pisarni vodje oddelka za politiko in skladnost. Dostop do prostora imajo vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica. Dostop do podatkov imajo vodja oddelka za politiko in skladnost, Site Security Officer, vodja finančnega oddelka, direktorica. • Elektronska zbirka podatkov iz seznama strokovnih sodelavcev, ki oglašujejo zdravila se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi. Dostop do prostora imajo Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov ima, z geslom na ravni operacijskega sistema, vodja oddelka za politiko in skladnost in Site Security Officer. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov se dnevno, tedensko in mesečno arhivirajo na magnetnih trakovih v zaklenjeni strežniški sobi. Dostop do prostora imajo Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov imata zunanja IT sodelavca, ki v primeru izgube podatkov le-te posredujeta do skrbnikov primarnih podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. Evidenca podatkov o naročanju sodelavcev na obiske pri strokovni javnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu (zaposleni za določen čas, zaposleni za nedoločen čas) in obiskujejo strokovno javnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izdelava plana obiskov strokovnih sodelavcev pri strokovni javnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, izobrazba
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o obiskih strokovnih sodelavcev pri strokovni javnosti se nahaja na strežniku. Dostop do prostora imajo vodje enot, produktni vodje in produktni specialisti. Dostop do podatkov imajo posamezne vodje enot, produktni vodje in produktni specialisti. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

30. EVIDENCA PODATKOV O OBISKOVALCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • obiskovalci, ki vstopajo v poslovne prostore in izstopajo iz poslovnih prostorov upravljavca, • strokovni sodelavci, • študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • podatki se zbirajo in obdelujejo za potrebe varovanja premoženja, življenja ali telesa posameznikov ter reda v prostorih upravljavca, • zagotavljane varnostnih ukrepov skladno z interno politiko upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o obiskovalcih: - ime, priimek, datum prihoda, številka kartice;
 • Uporabniki zbirke: • upravljavec poslovne stavbe, • zunanja varnostna služba, • zunanji vzdrževalec informacijskega sistema, • izdajatelj magnetnih kartic, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz knjige obiskovalcev se hrani v zaprti omari v pisarni tajništva na 4. nadstropju upravljavca podatkov. Dostop do prostora ima Site Security Officer. Dostop do podatkov ima Site Security Officer. • Knjiga obiskovalcev se nahaja pri pogodbenem obdelovalcu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Arhiv knjig obiskovalcev se nahaja v pisarni asistentke. Pisarna je varovana z videonadzorom. Dostop do prostora imajo vodja oddelka za politiko in skladnost, asistentka, direktorica, vodja finančnega oddelka, vodja enote bolnišnice. Dostop do podatkov ima asistentka. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

31. EVIDENCA PODATKOV O JAVNI OBJAVI PRENOSOV SREDSTEV ZDRAVSTVENIM DELAVCEM IN ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAM S STRANI FARMACEVTSKE DRUŽBE PFIZER

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Vse fizične osebe, ki so članice zdravstvene, zobozdravstvene, farmacevtske ali negovalne stroke ali vse druge osebe, ki lahko pri opravljanju svojih poklicnih dejavnosti predpišejo, kupijo, zagotovijo ali odmerijo zdravilo in katerih primarna praksa, naslov glavne poklicne dejavnosti ali sedež je v Republiki Sloveniji. V izogib dvomom opredelitev ZD vključuje:(i) vse uradnike ali zaposlene v vladni agenciji ali drugi organizaciji (ne glede na to, ali je v zasebnem ali javnem sektorju), ki lahko predpišejo, kupijo, zagotovijo ali odmerijo zdravila in (ii) vse zaposlene v Republiki Sloveniji, katerih glavna poklicna dejavnost je izvajanje zdravstvene dejavnosti, to pa ne vključuje (x) vseh drugih zaposlenih v Republiki Sloveniji in (y) prodajalcev na debelo ali distributerjev zdravil.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje visokega standarda integritete sodelovanja med farmacevtskimi družbami in zdravstvenimi delavci ter zdravstvenimi organizacijami • preglednost odnosov • javna objava plačil in drugih prenosov sredstev zdravstvenim delavcem
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz PDF file-a - javna objava prenosov sredstev zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam: podatki o zdravstvenem delavcu: priimek, ime, registriran sedež za ZO oziroma naslov opravljanja poklicne dejavnosti za ZD, donacije in prispevki za izobraževanje, prispevek za kritje stroškov povezanih z dogodki, sponzorske pogodbe z ZO ali tretjimi osebami, ki jih imenujejo ZO za vodenje dogodka, pristojbine za registraciji, stroški potovanj in nastanitve; nadomestila za storitve in svetovanje, dogovorjeni in/ali s pogodbo določeni stroški, povezani s pogodbo za storitve (vključno s potnimi in nastanitvenimi stroški); • podatki iz soglasja zdravstvenega delavca za zbiranje, obdelavo in javno objavo prenosa sredstev: - ime in priimek, (dovoljujem/ne dovoljujem), kraj in datum, podpis;
 • Uporabniki zbirke: • zunanji vzdrževalec informacijskega sistema, • vzdrževalec aplikacije, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov iz Excelove tabele (podatki o transakcijah) se hrani na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi upravljavca zbirk osebnih podatkov. Dostop do prostora ima Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov ima Data Steward. • Elektronska zbirka podatkov iz Excelove tabele (podatki o profilih) se hrani na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi upravljavca zbirk osebnih podatkov. Dostop do prostora ima Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov ima Data Steward. • Elektronska zbirka podatkov - javna objava prenosov sredstev zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam je dostopna preko spletne strani http://selfservehosteu.pfizer.com/file/d77f62eb-1293-4648-867c-fdeeb3f5da17. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije(transparency reporting System) se nahaja na intranetu Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, New York, NY10017, ZDA., NY. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imajo • Pisna zbirka podatkov iz soglasja zdravstvenega delavca za zbiranje, obdelavo in javno objavo prenosa sredstev se nahaja v pisarni Data Steward-a v zaklenjeni omari. Dostop do prostora ima Data Steward. Dostop do podatkov ima Data Steward. • Elektronska zbirka podatkov iz soglasja zdravstvenega delavca za zbiranje, obdelavo in javno objavo prenosa sredstev se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi upravljavca zbirk osebnih podatkov. Dostop do prostora imajo Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov ima Data Steward. • Arhivska pisna zbirka evidence obiskov pri zdravnikih in farmacevtih in pisna zbirka soglasij zdravnikov in farmacevtov za pošiljanje pisnih obvestil in vabil na promocijska in druga srečanja se nahaja v kletnem arhivu. Prostor je zaklenjen s ključavnico in varovan z alarmom. Dostop do prostora imajo vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica ter Site Security Officer. Dostop do podatkov imajo vodje poslovnih enot, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica ter Site Security Officer. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov se dnevno, tedensko in mesečno arhivirajo na magnetnih trakovih v zaklenjeni strežniški sobi. Dostop do prostora imajo Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov imata zunanja IT sodelavca, ki v primeru izgube podatkov le-te posredujeta do skrbnikov primarnih podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

32. EVIDENCA PRIVOLITEV FIZIČNIH OSEB ZA UPORABO PODATKOV V MARKETINŠKE NAMENE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki sestavljajo strokovno javnost in katerim se pošiljajo strokovna sporočila, vabila na dogodke, obveščanja o aktivnostih podjetja in promocijska sporočila.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • pošiljanje strokovnih sporočil, vabil na dogodke, obveščanje o aktivnostih podjetja in promocijskih sporočilih za obdelavo, • odgovarjanje na vprašanja, • izboljšava storitev upravljavca, • izboljšava vsebin komunikacij, • posredovanje nasvetov, koristnih informacij, novosti o naših izdelkih in posodobitvah, • obveščanje o novih izdelkih in storitvah, • zagotovitev skladnosti z lokalnimi zakoni, na primer za informacije o poročanju o neželenih učinkih, • presoja prijave na zaposlitev, • administrativni nameni in zagotavljanje kakovosti storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz pisne privolitve posameznika za obveščanje in soglasje za uporabo in obdelavo osebnih podatkov: - ime in priimek, naziv in naslov podjetja/organizacije/ustanove, poklic, specializacija, elektronski naslov, številka mobilnega in/ali stacionarnega telefona, kraj in datum, podpis; • podatki iz aplikacije A.H.: - ime, priimek, elektronski naslov, ustanova, naslov ustanove, kraj, regija, poštna številka, poklic, specializacija, zdravniško društvo, mobilni telefon, službeni telefon, spol, datum rojstva, geslo, soglašam s prejemanjem sporočil preko elektronske pošte (soglašam/ne soglašam), soglašam s prejemanjem sporočil preko telefona (soglašam/ne soglašam), soglašam s prejemanjem sporočil preko SMS sporočil (soglašam/ne soglašam), soglašam s prejemanjem sporočil po navadni pošti (soglašam/ne soglašam) • podatki iz elektronske zbirke podatkov zbranih na internetni strani www.pfizerpro.si: - ime, priimek, elektronski naslov, ustanova, naslov ustanove, kraj, regija, poštna številka, poklic, specializacija, zdravniško društvo, mobilni telefon, službeni telefon, spol, datum rojstva, geslo, soglašam s prejemanjem sporočil preko elektronske pošte (soglašam/ne soglašam), soglašam s prejemanjem sporočil preko telefona (soglašam/ne soglašam), soglašam s prejemanjem sporočil preko SMS sporočil (soglašam/ne soglašam), soglašam s prejemanjem sporočil po navadni pošti (soglašam/ne soglašam). • podatki iz Excelove tabele – HCP baza e-mailov in telefonskih številk: - podatki o zdravstvenem delavcu: ime, priimek, koda, ustanova, naziv delovnega mesta, specialnost, e-mail, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji vzdrževalec informacijskega sistema, • zunanji vzdrževalec aplikacije H.A., • zunanji vzdrževalec spletne strani , • pogodbeni izvajalec oglaševanja z neposrednim obveščanjem, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka privolitev zdravnikov in farmacevtov za obveščanje in soglasje za uporabo in obdelavo osebnih podatkov se nahaja v pisarni v zaprti omari specialista multimedijskih komunikacij (315). Dostop do mape imajo specialist multimedijskih komunikacij, vodja multimedijskih komunikacij, vodja medicinskega oddelka, vodja marketinga, vodje poslovnih enot, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktor. • Elektronska zbirka podatkov iz Excelove tabele - HCP baza e-mailov in telefonskih številk se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi. Dostop do prostora imajo Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov ima, z geslom na ravni operacijskega sistema, vsi zaposleni delavci. • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije H.A. se nahaja na strežniku v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske pri zunanjem pogodbenem obdelovalcu podatkov (vzdrževalcu aplikacije E.). Dostop do podatkov imajo vodja multimedijskih komunikacij, specialist multimedijskih komunikacij, vodja marketinga, Business Technology Service Enable Manager. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov iz internetne strani www.pfizerpro.si se nahaja na strežniku na Irskem pri zunanjem pogodbenem obdelovalcu podatkov (vzdrževalcu aplikacije A.). Dostop do podatkov imajo vodje poslovnih enot, vodja multimedijske komunikacije, multimedijski specialist, vodja marketinga, Business Technology Service Enable Manager in direktorica. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Arhivska pisna zbirka evidence obiskov pri zdravnikih in farmacevtih in pisna zbirka soglasij zdravnikov in farmacevtov za pošiljanje pisnih obvestil in vabil na promocijska in druga srečanja se nahaja v kletnem arhivu. Prostor je zaklenjen s ključavnico in varovan z alarmom. Dostop do prostora imajo vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica ter Site Security Officer. Dostop do podatkov imajo vodje poslovnih enot, vodja finančnega oddelka, vodja oddelka za politiko in skladnost, direktorica ter Site Security Officer. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov se dnevno, tedensko in mesečno arhivirajo na magnetnih trakovih v zaklenjeni strežniški sobi. Dostop do prostora imajo Site Security Officer in zunanja IT sodelavca. Dostop do podatkov imata zunanja IT sodelavca, ki v primeru izgube podatkov le-te posredujeta do skrbnikov primarnih podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam