Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BOSCH REXROTH d.o.o.
Sedež ali naslov: KIDRIČEVA CESTA 81
Poštna številka: 4220
Kraj: ŠKOFJA LOKA
Matična številka: 1317709000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. HR Global

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Ne/aktivni zaposleni, napoteni delavci (v režiji) v BOSCH REXROTH d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe postopka vodenje administrativnih potreb o zaposlenih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, državljanstvo, spol, datum vstopa v podjetje, oblika delovnega časa (skrajšani, polni del.čas), delovne naloge, naziv delovnega mesta, število otrok in njihov datum rojstva (neobvezno), izobrazba, slika (neobvezno), predhodne zaposlitve (zunanje/interne), znanje jezikov in ostale znanja, letni razgovor, karierni razvoj
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni in napoteni delavci (v režiji) podjetja BOSCH REXROTH d.o.o. z dodeljenim dostopom do intraneta.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku z vstopnim geslom za vsakega posameznega pooblaščenca, in sicer na intranetu - ločeno podatkovno polje strežnika na serverjih skupine Robert Bosch GmbH. Nosilci osebnih podatkov - format (pdf.-scan) se hranijo v železni in ognjevarni omari pod ključem v pisarni tajništva. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v zavezujočih poslovnih pravilih in pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se NE povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

2. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Ne/aktivni zaposleni v fazi pridobivanja in že s statusom invalida, ki uveljavljajo pri pristojnem organu pravice iz preostale delovne zmožnosti (dokumentacija, odločbe ZPIZ-a).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti iz pogodbe o zaposltivi in invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o zavarovancu a) ime in priimek, b) enotna matična številka občana, c) spol, d) datum rojstva, e) stalno ali začasno prebivališče in naslov (kraj, poštna št.), f) poklic, g) šolska izobrazba, h) podlaga zavarovanja, - datum priznanja pravice, - datum začetka uveljavljanja pravice, - vrsta pravice, ki se uveljavlja - datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci podjetja BOSCH REXROTH d.o.o. - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori so požarno varovani z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo je ves čas varovan z videonadzornim sistemom. Kodiran dostop pooblaščenih v bazo (program - elktrosnko zbirko os. podatkov) podatkov vodenih na računalniku. Zbirka osebnih podatkov se hrani v personalnih mapah, ki se zaklepa v kovinsko ognjevarno omaro in hrani v registratorjih v arhivu podjetja ali zunanjem - ponudnik storitev arhiviranja. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe in strokovni sodelavec za varstvo pri delu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se NE povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o vstopih in izstopih iz poslovne stavbe ter gibanja po poslovnih prostorih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Ne/aktivni zaposleni, dijaki in študenti, napoteni delavci, poslovni partnerji ter ostali obiskovalci poslovne stavbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi izvajanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in v zvezi z delovnim razmerjem (vključno z napotenimi delavci), izvajanje pravic in obveznosti iz Pogodb o poslovnem sodelovanju, zaradi varovanja zaposlenih in ostalih prisotnih v poslovnih prostorih ter premoženja podjetja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ne/aktivni zaposleni (vključno napoteni delavci): - ime in priimek, - personalna številka podjetja, - datum pričetka zaposlitve, - številka registrirne kartic, - čas prihoda/odhoda - dostopi do odobrenih poslovnih prostorov, Poslovni partnerji/obiskovalci: - ime, priimek - naziv podjetja, - lastnoročni podpis, - kontaktna oseba v podjetju, h kateremu je namenjen, - številka registrirne kartice - datum in ura prihoda/odhoda.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščena referentka za obračun, vodje oddelkov oziroma neposredni nadrejni zaposlenega BOSCH REXROTH d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori so požarno varovani z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo je ves čas varovan z videonadzornim sistemom. Dostop do programa, ki evidentira prostor in čas gibanja zaposlenega/ostalih je pod geslom in uporabniškim imenom, podatkovno polje virtualnega strežnika v strežniški sobi, poslovna stavba Škofja Loka, delovna postaja zaposlene referentke za obračun in vodij oddelkov podjetja. Zbirka osebnih podatkov se hrani v zaklenjeni omari v pisarni referentke za obračun in oddelka tehnologije, ki se prav tako zaklepa izven delovnega časa. Del zbirke osebnih podatkov se hrani v arhivu v kleti poslovne stavbe oz pri ponudniku izvajanja arhiviranja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se NE povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca podatkov o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Ne/aktivni zaposleni v podjetju BOSCH REXROTH d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek (dekliški priimek) spol, interna osebna številka v podjetju, telefonska številka, privat elektronski naslov (na prošnjah o zaposlitvi), - datum rojstva, EMŠO, fotografija delavca (za izdelavo registrirne kartice), - kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, - stalno in/ali začasno prebivališče, - davčna številka, banka, številka osebnega bančnega računa, - kraj dela, organizacijska enota (stroškovno mesto), naziv delovnega mesta, - tarifni razred, grupa dela, število točk, dodatki k plači, konkurenčna klavzula, - poklic, poklic za katerega študira, čas študija, - šolska izobrazba, funkcionalno znanje, dejanska in zahtevana izobrazba, - prejšnja delovna mesta, - sedanje delovno mesto, - datum vstopa v podjetje, skupna delovna doba v podjetju ter predhodne zaposlitve, - zaposlitev za nedoločen čas oziroma določen čas (ter trajanje), - status invalida (občutljivi osebni podatki), - ime druge organizacije ali delodajalca, pri katerem je hkrati zaposlen, - datum prenehanja delovnega razmerja, - razlog prenehanja delovnega razmerja, - dodatno pokojninsko zavarovanje, število dni letnega dopusta, služenje vojaškega roka (stara zbirka), - napotnice zdravniških pregledov, - podatki o otrocih zaposlenega - ime, priimek, datum rojstva, EMŠO (rojstni list), stalno in začasno prebivališče, sorodstveno razmerje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v kadrovskem oddelku, strokovni sodelavec za varstvo pri delu in tajništvo. - zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - zavod za zaposlovanje RS - pooblaščeni zdravnik medicine športa in dela - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori so požarno varovani z alarmno javljalno napravo, vhod v poslovno stavbo je ves čas varovan z videonadzornim sistemom. Kodiran dostop v elektronsko bazo podatkov vodenih na računalniku preko gesla in up. imena posameznega pooblaščenca za dostop. Ločeno podatkovno polje strežnika v strežniški sobi pogodbenega obdelovalca. Podatkovno polje virtualenga strežnika v strežniški sobi. Zbirka osebnih podatkov se hrani v personalnih mapah, ki se zaklepajo v kovinsko ognjevarno omaro v kadrovski pisarni, ki se prav tako zaklepa ter v arhivu podjetja oziroma pri zunanjemu ponudniku arhiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se NE povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni podjetja BOSCH REXROTH d.o.o., ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic poškodovanca, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: - ime in priimek poškodovanega delavca, spol, EMŠO oz. datum rojstva, državljanstvo, stalno ali začasno prebivališče, - zaposlitveni status, vrsta zaposlitve (ne/določen čas), oblika delovnega časa (polni, skrajšani) - poklic, ki ga opravlja, - koliko ur je delal ta dan pred nezgodo, koliko časa je poškodovanec opravljal to delo pri katerem je bil poškodovan, Podatki o nezgodi: - datum prijave, datum nezgode, ura nezgode - kje se je nezgoda pripetila - vrsta poškodbe - kraj nezgode (ulica, št., poštna koda, kraj) - oblika poškodbe, poškodovani del telesa - delovno okolje, delovni proces, specifična aktivnost v času nezgode - vzrok nezgode, način poškodbe, materialni povzročitelj - kratek opis nezgode - ali je bila nudena prva pomoč, bolniški stalež - institucije zdravljenja - podatki o neposrednem vodju - podatki o očividcu.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci podjetja BOSCH REXROTH d.o.o. - Osebni zdravnik - Inšpektorat za delo - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Zavarovalnice, odvetniške službe (po potrebi).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori so požarno varovani z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo je ves čas varovan z videonadzornim sistemom. Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Zbirka osebni podatkov se hrani v zaklenjeni omari delno v pisarni predstavnika za varnost in zdravje pri delu, delno v pisarni vodje kadrovskega področja ter v arhivu podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca podatkov o plačah, potnih nalogih in drugih izplačilih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Ne/aktivni zaposleni v BOSCH REXROTH d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: - ime in priimek - spol - datum rojstva - EMŠO, - prebivališče, - davčna številka, - številka transakcijskega računa, naziv banke, Podatki o zaposlitvi: - kraj dela, organizacijska enota (stroškovno mesto), naziv delovnega mesta, - tarifni razred, grupa dela, število točk, dodatki k plači, konkurenčna klavzula - delovno mesto, - datum vstopa v podjetje, skupna delovna doba in delovna doba v podjetju - član sindikata - podatki o bruto oz. neto izplačani plači za opravljene delovne ure, nadure, dopust (redni, izredni), prazniki, bolniške odsotnosti (v breme podjetja oz. ZZZS), izplačane stimulacije in dodatki za skup. delovno dobo, ter nočno in izmensko delo - podatki o izplačani božičnici - podatki o izplačanih drugih prejemkih (nadomestilo za prehrano, prevoz na delo, potni nalogi, solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade, odpravnine, regres, nadomestilo za koristne predloge/izboljšve) - podatki o odbitkih od plače: plačane članarine, plačano prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje, plačano dodatno pokojninsko zavarovanje in kolektivno nezgodno zavarovanje ter plačane administrativne in sodne prepovedi - podatki o obračunanih bonitetah.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci kadrovskega oddelka, referent za obračun plač v oddelku TEF/5, pooblaščeni delavci v oddelku kontrolinga in financ. - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04). - GFU (FURS) - ZPIZ - ZZZS Pogodbeni zunanji izvajalec za obračun plač.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori so požarno varovani z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo je ves čas varovan z videonadzornim sistemom. Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih na računalniku, vsak posamezni pooblaščenec dostopa z geslom in uporabniškim imenom, podatkovno polje virtualnega strežnika dostopno pod geslom in up. imenom za vsakega posebej s predhodno odobrenimi licencami. Hranjeno v zaklenjeni omari v zaklenjeni pisarni kadrovskega oddelka in v arhivu podjetja oz. zunanjem ponudniku arhiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se NE povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o videonadzoru

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Indramat elektromotorji d.o.o. in drugi, ki vstopajo na varovano območje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih, zunanjih sodelavcev ter premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika, čas in datum.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci in drugi uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V času obstoja posnetkov (7 – 9 dni) se le-ti hranijo na disku PC-ja v recepciji firme.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca podatkov o napotenih delavcih s strani agencije za zaposlovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Napoteni delavci v podjetju BOSCH REXROTH d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz/v zvezi razmerja do napotenih delavcev s strani agencije za zaposlovanje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj in datum rojstva, izobrazba, zdravstveno stanje, podatki o bruto oz. neto izplačani plači za opravljene delovne ure, nadure, dopust (redni, izredni), prazniki, bolniške odsotnosti (v breme podjetja oz. ZZZS), izplačane stimulacije in dodatki za skup. delovno dobo, ter nočno in izmensko delo - podatki o izplačani božičnici - podatki o izplačanih drugih prejemkih (nadomestilo za prehrano, prevoz na delo, potni nalogi, solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade, odpravnine, regres, nadomestilo za koristne predloge/izboljšve) - podatki o odbitkih od plače: plačano, plačano dodatno pokojninsko zavarovanje in plačane administrativne in sodne prepovedi - podatki o obračunanih bonitetah., št. TRR in naziv banke,
 • Uporabniki zbirke: Pogodbeni partner za posredovanje napotenih delavcev uporabniku - podjetju BOSCH REXROTH d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori so požarno varovani z alarmno javljalno napravo, vhod v poslovno stavbo podjetja je ves čas varovan z videonadzornim sistemom. Kodiran dostop v elektronsko bazo podatkov vodenih na računalniku, ločeno podatkovno polje strežnika v strežniški sobi. Vsak posamezni pooblaščenec dostopa z geslom in up. imenom. Zbirko osebnih podatkov, ki se hrani v registratorju, se zaklepa v omaro, ki je v zaklenjeni pisarni kadrovskega oddelka, po potrebi tudi v arhivu oz zunanjemu ponudniku za arhiviranje. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe, finančnega oddelka ter poslovni partner, ki posreduje napotene delavce.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se NE povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca podatkov o vzdrževanih družinskih članih zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Družinski člani zaposlenih podjetja BOSCH REXROTH d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ureditev pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in v zvezi z delovnim razmerjem.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek družinskega člana, kraj, ura in datum rojstva, spol, ime priimek obeh strašev, državljanstvo, EMŠO, davčna št.
 • Uporabniki zbirke: GFU, poslovni partner za obračun plač, pooblaščeni delavci kadrovskega oddelka in referentka za obračun v podjetju BOSCH REXROTH d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori so požarno varovani z alarmno javljalno napravo, vhod v poslovno stavbo je ves čas varovan z videonadzornim sistemom. Kodiran dostop v el. bazo podatkov vodenih na računalniku, posamezni pooblaščenec dostopa preko svojega up. imena in gesla. El. zbirko os. podatkov - podatkovno polje lokalne delovne postaje referneta za obračun, dostopno pod up. imenom in geslom referenta za obračun. Zbirko osebnih podatkov, ki se hrani v personalnih mapah in registratorjih se zaklepa v omaro, ki je nameščena v pisarni kadrovskega oddelka, ki se je prav tako zaklepa in v arhivu podjetja oz. pri zunanjem ponudniku arhiviranja. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se NE povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca podatkov o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Aktivni in neaktivni zaposleni, napoteni delavci ter študenti v podjetju BOSCH REXROTH d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pregled nad opravljanjem uvodnih in nato periodičnih usposabljanj po zakonodaji in notranjih pravilih podjetja, razvoj zaposlenih, izdaja (internih) potrdil zaposlenim o opravljenem izobraževanju/usposabljanju, vodenje evidenc za namen rednega izvajanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, izobrazba, poklic, kraj in datum rojstva, EMŠO, davčna številka, interna osebna številka v podjetju, delovno mesto, delovne naloge, strokovna usposobljenost
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v kadrovskem oddelku, oddelku za varnost pri delu, oddelku za kakovost in strokovni sodelavec za varstvo podatkov v podjetju. Izjemoma v primeru izobraževanj oz. usposabljanj opravljenih s strani zunanjih izvajalcev, hkrati pogodbeni obdelovalec nujno potrebnih osebnih podatkov za izdajo potrdil o opravljenih usposabljanjih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori so požarno varovani z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo podjetja je ves čas varovan z videonadzornim sistemom. Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih na računalniku - elektroska zbirka podatkov (excel tabela), ločeno podatkovno polje strežnika, dostop pod gesli in up. imenom, samo pooblaščenim s kadrovskega oddelka, oddelka za varstvo pri delu, oddelka za kakovost in strokovnega sodelavca za varstvo podatkov v podjetju. Zbirko osebnih podatkov, ki se hrani v personalnih mapah in registratorjih, se zaklepa v kovinsko ognjevarno omaro v kadrovskem oddelku, tajništvu in v arhivu podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se NE povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca podatkov o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Iskalci zaposlitve
 • Namen obdelave osebnih podatkov: pregled, izbor in selekcija potencialnih kandidatov za zaposlitev v podjetju BOSCH REXROTH d.o.o.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, datum in kraj rojstva, državljanstvo, izobrazba, poklic, delovne izkušnje, slika, kontaktna telefonska številka ali elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci kadrovskega oddelka, vodje oddelkov, ki potrebuje dodatni kader v svojem oddelku podjetja, spletna aplikacija upravljalca zaposlitvenega portala,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori so požarno varovani z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo je ves čas varovan z videonadzornim sistemom. Kodiran dostop v el. bazo podatkov vodenih na računalniku, dostop z up. imenom in geslom posameznega pooblaščenca, hranjeno na podatkovnem polju strežnika v strežniški sobi. Zbirka se nahaja v registratorjih, v zaklenjeni omari v pisarni oddelka kadrovske službe, ki je prav tako zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se NE povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca podatkov o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Ne/aktivni zaposleni, napoteni delavci ter študenti podjetja BOSCH REXROTH d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje delovnega časa zaposlenih, napotenih delavcev in študentov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, roj. datum, interna osebna številka, čas prihoda, čas odhoda, stroškovno mesto, dopust, bolniška in druge vrste odsotnosti, uporabniško ime in geslo za vsakega posameznega
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja BOSCH REXROTH d.o.o.; kadrovski oddelek, referentka za obračun, oddelek kontrolinga in financ, pooblaščeni zunanji izvajalec- delodajalec za zagotavljanje dela , znunaji pogodbeni izvajalec - obračuna plač. ZZZS, ZPIZ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Programska oprema - informacijski sistem za kontrolo pristopa in upravljanja delovnega časa - podatkovno polje virtualnega strežnika v strežniški sobi, poslovna stavba Škofja Loka, ki je zavarovan z alarmno javljalno napravo, ter z videonadzornim sistemom dostopa v poslovno stavbo podjetja. Kodiran dostop (up. ime in geslo) v el. bazo podatkov aplikacije. Podatki so dostopni preko delovnih postaj zaposlenih v kadrovskem oddelku, referentki za obračun in omejeno vodjem oddelkov za njihove. Fizične zbirke os. podatkov deloma v registratorjih v zaklenjeni omari v kadrovskem oddelku, v registrastorjih na lokaciji pogodbenega obdelovalca - ponudnika storitev arhiviranja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se NE povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca podatkov o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja del dijakom in študentom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti v družbi Indramat elektromotorji, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidenc študentov in dijakov, ter obračun opravljenih ur
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, kraj in datum rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov, izobrazba
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstevno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Pooblaščeni zdravnik medicine športa in dela, FURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori so požarno varovani z alarmno javljalno npravo, vhod v zgradbo je ves čas varovan z videonadzornim sistemom. Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Zbirka osebnih podatkov, ki se hrani v registratorjih se zaklepa v omaro. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca podatkov o avtorskih, podjemnih in drugih oblikah pogodb o poslovnem sodelovanju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki poslovno sodelujejo s podjetjem BOSCH REXROTH d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ureditev pravic in obveznosti iz/v zvezi Pogodb o poslovnem sodelovanju
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, kraj in datum rojstva, EMŠO, davčna številka, št. TRR in naziv banke,
 • Uporabniki zbirke: Poslovni partner za obračun plač, GFU, pooblaščeni delavci kadrovskegain finančnega oddelka, referentka za obračun v podjetju BOSCH REXROTH d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori so požarno varovani z alarmno javljalno napravo, vhod v poslovno stavbo je ves čas varovan z videonadzornim sistemom. Kodiran dostop v elektronsko bazo podatkov vodenih na računalniku, vsak pooblaščeni dostopa s svojim geslom in up. imenom, hranjeno na ločenem podatkovnem polju strežnika. Fizična zbirka hranjena v zaklenjeni omari v zaklenjeni pisarni vodje kadrovskega oddelka in v arhivu podjetja oz. zunanjem ponudniku arhiviranja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se NE povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca podatkov prejete in poslane pošte

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: prejemniki (pooblaščenci poslovnih partnerjev, organov javne uprave, zaposleni podjetja), pošiljatelji (zaposleni podjetja)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pregled nad prejeto in oddano pošto, preverjanje datumov odpošiljanja ali prejema pošiljk (npr. za vrste pisanj, kjer so procesni roki), preverjanje naslovnika/prejemnika, pravilnega naslova.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: pošiljatelj/prejemnik zaposleni, poslovnega partnerja, pooblaščenca pri organih javne uprave, izobraževalnih ustanovah (ime, priimek, naslov), končni prejemnik znotraj podjetja (ime, priimek, oddelek zaposlenega).
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz te zbirke se NE posredujejo Uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka ("excel datoteka"), ločeno podatkovno polje strežnika. Kodiran dostop do baze podatkov vodenih na računalniku, samo zaposlenim v tajništvu in direktorju.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se NE povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov- ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca podatkov o zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Aktivni oz. neaktivni zaposleni in študentje v podjetju BOSCH REXROTH d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ureditev pravic in obveznosti na podlagi zakonodaje, ki ureja delovno razmerje.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcu: - ime, priimek, EMŠO, naslov prebivališča, izobrazba, poklic, podatki o zaposlitvi: - začetek zaposlitve v podjetju, delovno mesto, začetek dela na predvidenem/trenutnem delovnem mestu, datum zadnjega zdravniškega pregleda, kratek opis delovnega procesa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja BOSCH REXROTH (oddelek za varstvo pri delu, kadrovski oddelek, delno strokovno nadrejeni delavca), pooblaščeni zdravnik medicine dela za podjetje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori so požarno varovani z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo podjetja je ves čas varovan z videonadzornim sistemom. Zbirko osebnih podatkov, ki se hrani v personalnih mapah, se zaklepa v kovinsko ognjevarno omaro ter v arhivu podjetja. Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku dostopna pooblaščenim delavcem oddelka za varnost pri delu in kadrovskega oddelka - elektronska zbirka podatkov (excel tabela).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se NE povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca podatkov o izvajanju strokovne prakse študentov in dijakov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti, napoteni na strokovno prakso v podjetje BOSCH REXROTH d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidenc dijakov in študentov na strokovni praksi v podjetju ter podatkov za obračun opravljenih ur.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, kraj in datum rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, izobrazba, izobraževalna ustanova, ki zahteva opravljeno strokovno prakso, trajanje prakse.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe kadrovskega oddeka, referent za obračun, oddelek financ, strokovni sodelavec za varnost pri delu, oddelek kakovosti, poslovni partner za obračun plač, GFU (prej FURS), Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori so požarno varovani z alarmno javljalno napravo, vhod v poslovno stavbo je ves čas varovan z videonadzornim sistemom. Kodiran dostop (geslo, up. ime) v bazo podatkov vodenih na računalniku. Zbirka osebnih podatkov se hrani v registratorjih, ki se zaklepa v omaro, prav tako se zaklepa pisarno, kjer je locirana omara. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se NE povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca podatkov o kontaktnih osebah pri (potencialnih) pogodbenih partnerjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetjih, ki so pogodbeni partnerji BOSCH REXROTH d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje obveznosti in pravic iz Pogodb o poslovnem sodelovanju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime priimek, elektronski naslov, telefonska številka mobitela, akademski naziv
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni posamezniki iz oddelka nabave, logistike, tehnologije, kakovosti in razvoja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vhod v poslovne prostore je ves čas varovan z videonadzornim sistemom, prostori so požarno varovani z javjalno alarmno napravo,. Kodiran je dostop (up. ime in geslo posameznika) v bazo podatkov na računalniku, podatkovno polje strežnika pogodbenega obdelovalca. Del zbirke osebnih podatkov se hrani v registratorjih, železni in ognjevarni kovinski omari, ki je zaklenjena prav tako se zaklepa prostor v katerem je omara locirana-tajništvo, izven delovnega časa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se NE povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika iz 3. odst. 5. čl. ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca podatkov o izdanih in prejetih računih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Ne/aktivni zaposleni v podjetju BOSCH REXROTH d.o.o. in kontaktne osebe zaposlene pri pogodbenih partnerjih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje medsebojnih pravic in obveznosti na podlagi sklenjenih Pogodb o poslovnem sodelovanju in drugih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, številka mobitela, elektronski naslov, lastnoročni podpis zaposlenega/kontaktne osebe pogodbenega partnerja,
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe oddelka financ in računovodstva, kontrolinga, prav tako vodje oddelkov nabave, logistike, tehnologije, kakovosti, kadrovske, informacijske podpore in razvoja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vhod v poslovne prostore podjetja je ves čas varovan z videonadzornim sistemom, prostori so požarno varovani z javjalno alarmno napravo. Kodiran je dostop (up. ime in) v bazo podatkovna računalniku, podatkovno polje strežnika pogodbenega obdelovalca. Zbirka se v fizični obliki hrani v registratorjih v zaklenjeni omari v oddelku kontrolinga in financ -pisarna oddelka se izven delovnega časa zaklepa, del zbirke osebnih podatkov pa se hrani tudi v registratorjih - arhiv v kleti poslovne stavbe oz registratorji pogodbenega partnerja - izvajalca arhiviranja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se NE povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnikA iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca podatkov o uporabi mobilnega telefona, avtomobila, zaščitnih sredstev oz. drugih sredstev danih v uporabo

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Ne/aktivni zaposleni, napoteni delavci, dijaki in študenti v podjetju BOSCH REXROTH d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in v zvezi z delovnim razmerjem, , predvsem varstva in zdravja pri delu, prav tako varovanje ljudi in premoženja podjetja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime priimek, interna osebna številka v podjetju, stroškovno mesto, telefonska številka mobitela, paket mobilnih storitev, mesečna poraba storitev, lastnoročni podpis nadrejenega, ki je odobril uporabo službenga mobitela, vozila, računalnika, številka noge, konfekcijska številka delovne obleke, datume prevzema opreme, iztek obdobja do ponovne izdaje opreme.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe (vodje) oddelka tehnologije, financ, kontrolinga, nabave, kakovosti, logistike, kadrovskega oddelka, refernetka za obračun, informacijska podpora, strokovni sodelavec za varnost pri delu in tajništvo podjetja BOSCH REXROTH d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poslovni prostori so požarno varovani z alarmno javljalno napravo, vhod v poslovno stavbo je ves čas varovan z videonadzornim sistemom. Dostop do evidenc na računalniku (excel) je pod geslom in uporabniškim imenom pooblaščenega posameznika, ločeno podatkovno polje strežnika v strežniški sobi pogodbenega obdelovalca. Zbirka osebnih podatkov se hrani v registratorjih, v zaklenjeni omari v pisarni referentke za obračun, oddelka tehnologije ter računovodstva in financ, ki se vse zaklepajo izven delovnega časa. Del zbirke osebnih podatkov se hrani v arhivu v kleti poslovne stavbe oz pri zunanjem ponudniku izvajanja arhiviranja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se NE povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca podatkov o terjatvah do zaposlenih in plačilih v zvezi s tem

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Ne/aktivni zaposleni, napoteni delavci podjetja BOSCH REXROTH d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in v zvezi z delovnim razmerjem. Izvajanje pravic in obveznosti, ki za slovenskega delodajalca izhajajo iz različnih zakonskih in podzakonskih predpisov. Izvajanje pravic in obveznosti iz ostalih pogodbenih razmerij v katerih je podjetje pogodbena stranka.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov prebivališča, interna osebna številka podjetja, davčna št., EMŠO, podatek o višini plače, odtegljaj od plače, višina dolga, št. TRR in naziv banke, način odplačila (obroki, trajanje).
 • Uporabniki zbirke: Izvršni oddelki sodišč, banka, pooblaščeni reprezentativni sindikalni predstavniki, sindikat, zavarovalnice na podlagi pogodbenega razmerja, GFU (FURS).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poslovni prostori so požarno varovani z alarmno javljalno napravo, vhod v poslovno zgradbo je ves čas varovan z videonadzornim sistemom. Kodiran je dostop v bazo podatkov vodenih na računalniku (geslo in uporabniško ime posameznika), ločeno podatkovno polje strežnika v strežniški sobi, pogodbenega obdelovalca v Nemčiji, dostopno oddelku kadrovske službe. Kodiran je tudi dostop do elektronske zbirke osebnih podatkov - aplikacije z omejenim dostopom (obsegom pravic) znotraj aplikacije preko posameznega up. imena in gesla, podatkovno polje virtualnega strežnika v strežniški sobi. Zbirka osebnih podatkov se hrani tudi v registratorjih v zaklenjeni omari v pisarni kadrovskega oddelka, ki se izven delovnega časa zaklepa. Del zbirke osebnih podatkov se hrani v arhivu v kleti poslovne stavbe oz pri zunanjem ponudniku izvajanja arhiviranja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Uradna evidenca sodišč o izvršbah, uradna evidenca sindikata o članstvu.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Evidenca podatkov o izvajanju ukrepov varovanja premoženja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: predhodno pooblaščeni zaposleni v podjetju, neposredni izvajalci storitev v podjetju BOSCH REXROTH d.o.o. (varnostna služba, vzdrževalci).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pravic in obveznosti iz Pogodbe o poslovnem sodelovanju, pod/zakonskih zahtev in internih pravil v zvezi z varovanjem premoženja podjetja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, podjetje, ki ga napotuje, datum pričetka in konca varovanja/izvajanja storitev, št. registrirne kartice, lastnoročni podpis zaposlenega in neposredno nadrejenega, izvajalca, št. izkaznice za slikovno/zvočno snemanje
 • Uporabniki zbirke: Referentka za obračun, pooblaščeni delavci oddelka tehnologije, računovodstva in financ, kadrovskega oddelka, vse vodje oddelkov podjetja, tajništvo, zunanji pogodbeni izvajalec varovanja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poslovni prostori so požarno varovani z alarmno javljalno napravo, vhod v poslovno zgradbo je ves čas varovan z videonadzornim sistemom. Kodiran dostop do programa (geslo in uporabniško ime), podatkovno polje strežnika v strežniški sobi, pogodbenega obdelovalca, dostopno oddelku tehnologije. Zbirka osebnih podatkov se hrani v registratorjih, zaklenjene omare v pisarni referentke za obračun in v registratorjih, zaklenjene omare oddelka tehnologije, ki se zaklepata izven delovnega časa. Del zbirke osebnih podatkov se hrani v arhivu v kleti poslovne stavbe oz pri ponudniku izvajanja arhiviranja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se NE povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca podatkov iz disciplinskih postopkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Ne/aktivni zaposleni v družbi, napoteni delavci, študenti in dijaki na strokovni praksi v podjetju BOSCH REXROTH d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in v zvezi z delovnim razmerjem, izvajanje notranjih pravilnikov podjetja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, interna osebna številka podjetja, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost, datum in kraj kršitve obveznosti, zapisnik zagovora, odrejena sankcija.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci, ki vodijo disciplinske postopke (disciplinska komisija), zaposleni v kadrovskem oddelku, vodje oddelkov, neposredno nadrejeni delavcem.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poslovni prostori so požarno varovani z alarmno javljalno napravo, vhod v poslovno zgradbo je ves čas varovan z videonadzornim sistemom. Kodiran dostop do programa (geslo in uporabniško ime), ločeno podatkovno polje strežnika v strežniški sobi, poslovna stavba Škofja Loka, dostopno samo članom disciplinske komisije in zaposlenim v kadrovski službi. Zbirka osebnih podatkov se hrani v personalnih mapah, ki so v zaklenjeni železni ognjevarni omari v pisarni kadrovskega oddelka, ki se prav tako zaklepa izven delovnega časa. Del zbirke osebnih podatkov se hrani v arhivu v kleti poslovne stavbe oz pri ponudniku izvajanja arhiviranja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se NE povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam