Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): POT NA DOBRAVO BB
Naziv ali firma: MENCINGER CONSULTING D.O.O.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1240
Kraj: KAMNIK
Matična številka: 1553941
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime; emšo; davčna številka; spol; državljanstvo; stalno in začasno prebivališče - naslov, pošta, občina; datum rojstva; kraj in država rojstva; datum sklenitve delovnega razmerja; datum prenehanja delovnega razmerja; oblika pogodbe (določen ali nedoločen čas); zavarovalna doba; skupna delovna doba; delovna doba v podjetju; skupna pokojninska doba; dokuplena doba; poklic; šolska izobrazba; strokovna usposobljenost; družinski člani - priimek in ime, emšo, datum rojstva, sorodstveno razmerje, spol; listine - delavska knjižica; delovno mesto, delovni čas (ur na teden); dela delovnega mesta, ki ga delavec opravlja; bolniška odsotnost; kategorija invalidnosti; opis invalidnosti; vzrok nastanka invalidnosti; številka sklepa ZPIZ, datum sklepa; izpit iz varstva pri delu; letni dopust; očetovski dopust; neplačani dopust.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zadrvastveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčni urad republike Slovnenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi delavca, ki je shranjena v trezorju.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O PLAČAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: Priimek in ime delacva; stalno in začasno prebivališče; emšo; datum rojstva; spol; davčna številka; davčni urad; delovno mesto; naziv banke; številka osebnega računa; delovna doba do sklenitve delovnega razmerja; občina; tarifni razred; oblika pogodbe (določen ali nedoločen čas); datum sklenitve delovenga razmerja; datum prenehanja delovnega razmerja; število članov za davčno olajšavo. Podatki o delovnem času: možno število delovnih ur s polnim delovnim časmo in s skrajšanim delovnim časom; skupaj opravljne ure s polnim delovnim časom in s skrajšanim delovnim časom oz. dejanske opravljene ure; skupaj neopravljene ure z nadomstilom plače v breme podjetja - ure letnega dopusta, ure počitka ob državnih praznikih; ure odsotnosti z nadomestilom plače; ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje; ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti z dela, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca; obdobje plačanega očetovskega dopsuta; obdobje porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom; ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti z dela, za katera se ne prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca - ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti iz dela (refundacije); očetovski neplačani dopust. Podatki o plačah: izplačane bruto in neto plače - za delo s polnim ali skrajšanim delovnim časom; bruto/neto plače - za delo s polnim ali skrajšanim delovnim časom; nadomestilo bruto/neto plače v breme podjetja - za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila; nadomstilo bruto/neto v breme drugih (refundacije); prejemki delavca - solidarnostne pomoči, odpavnine, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, prevoz na delo, prehrana, potni stroški; odbitki -administrativne prepovedi, članarine, zavarovnja, sodne prepovedi.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčni urad Republike Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Omara v kateri se nahaja zbirak osebnih podatkov ter ostala dokumentacije, vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam